Schriftuitleg


Schriftuitleg van Hemelvaartsdag 30 mei 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 1, 1-11

Mijn eerste boek, Teofilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het rijk Gods. Terwijl Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest. Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israel het koninkrijk herstellen?'. Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde'. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op de zelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan'.

Tweede lezing Hebreeen 9, 24-28; 10,19-23

Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat - door mensenhanden gemaakt - slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu voor onze zaak bij God present te zijn. Ook hoeft Hij zich niet telkens opnieuw te offeren, terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus meerdere malen moeten lijden, vanaf het begin van de wereld; maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis om door zijn offer de zonden te delgen. Het is het lot van de mens eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen; als Hij een tweede maal verschijnt, zal het zijn los van de zonde, om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien. Door het bloed van Jezus, broeders en zusters, hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen. We hebben nu 'die grote priester die over het huis van God is aangesteld'. Laten we dan dichterbij komen, maar met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof, ons hart rein besprenkeld van alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.

Of: Efeziers 1, 17-23

Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hooghe-den en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God on-der zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.

Evangelielezing Lucas 24, 46-53

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zo spreken de Schriften over het lijden en het sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijf dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust'. Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Bethanie; Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van Hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en zij verheerlijkten God.

Uitleg:

Het thema van deze Hemelvaartsdag is: 'Gij zult kracht ontvangen'. Gij zult kracht naar kruis ontvangen, als u zich aan Gods Geboden houdt in woord en daad. Want de wereld zal u haten als gij niet zijt zoals zij, maar vol liefde zijt voor God en uw naasten. Want de wereld, de meeste mensen, willen hun egoisme en niet de opoffering, die deemoed en dienstbaarheid, noodzakelijk maakt vanwege de liefde voor God en de naasten. God wil geen hoogmoedige mensen als Zijn kinderen, maar mensen die op Hem gelijken. Want, ondanks de Almacht van God, is God Zelf zeer deemoedig en dient Hij al Zijn schepselen door hen alles te geven wat zij voor hun leven nodig hebben. Ontelbare schepselen geeft God te eten en alles wat zij nodig hebben, waar God hen voor geschapen heeft. Ook wij mensen krijgen alles wat wij maar nodig hebben, zelfs als wij het bestaan van God ontkennen. Alleen heeft wel alles een prijs. Wie God in Zijn Leer en Geboden wil volgen, die krijgt een andere beloning dan zij die God verwerpen en net doen alsof Hij niet bestaat. God is de Gever van alle leven. Wie doet wat God van hem wil, die zal het eeuwige leven erven. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie God verwerpt, die verwerpt ook zijn eigen leven - want liefde en leven zijn precies hetzelfde - en is daarmee ook geestelijk dood. Want hij heeft geen liefde voor God en ook niet voor zijn naasten. Daarom hoort hij thuis op die plaats in de geestelijke wereld waar geen liefde aanwezig is. Kijk, in de hemel is er een overvloed aan liefde en daar maken de mensen zich een in liefde, dezelfde liefde die God voor ieder van ons heeft. Daarom zijn daar geen twisten en ruzies te vinden, misschien soms wel meningsverschillen, maar dat worden altijd in waarheid en in wederzijdse liefde opgelost, waardoor de eenheid in liefde bewaard blijft. In de hel is geen liefde, maar wel veel hoogmoed. Daar wil iedereen dat zijn haan koning zal kraaien; iedereen wil heerser zijn en niemand dienaar. Daardoor zijn er doorlopende ruzies en strijd, die nooit eindigend met veel haat worden uitgevochten. Maar dat is geen leven, wel voortbestaan! Wie ongelooflijk veel van ieder mens houdt is God, die alle mensen in de hemel wil hebben. Wie elk mens intens haat is Satan, die geen mens het leven gunt en ons daarom allemaal in de hel wil brengen. Vlak voor de komst van God op Aarde, in de Godmens Jezus Christus waren de volkeren zover van God afgedwaald dat zelfs het uitverkoren volk, de Israelieten, het geloof in de ene ware en levende God begonnen te verliezen. Zoals de christenen, vooral in Europa, heden doen. Daarom kwam God als Mens op Aarde om ons te redden, door Zelf Zijn Leer te verkondigen. Dat heeft heel lang goed gewerkt, maar helaas zijn wij mensen nu wederom heidens geworden. Nu zodanig over de gehele Aarde dat wij verloren dreigen te gaan door ons eigen ongeloof. De Leer van God in Jezus Christus is nu zodanig verwaterd en verwrongen dat deze wederom heidens dreigt te worden, zonder een spoor van God erin. Nu is het de tijd dat Jezus Christus wederkomt, zoals beloofd, om te oordelen - in alle glorie van Zijn God-zijn - over levenden en doden. De levenden zijn zij die God volgen in Zijn Geboden; inclusief zij die zich pas bekeren na de Grote Waarschuwing, wanneer ieder mens op Aarde van God verneemt hoe hij er in Gods ogen voor staat. De doden zijn zij die God verwerpen en Zijn Geboden niet houden; inclusief hen die, beter wetend, zich weigeren te bekeren, dus ook niet als zij de waarheid vanuit God kennen. Die zullen voor een eeuwigheid verloren gaan in de hel. Voor hen is Jezus Christus niet op Aarde gekomen, want zij willen Hem niet. Maar voor Zijn volgelingen van welke tijd dan ook is Hij op Aarde gekomen, heeft ons mensen Zelf geleerd waaraan wij moeten voldoen om Zijn kinderen te worden, heeft Hij de grootste verdeemoediging ondergaan in Zijn lijden en dood op het kruis; is Hij daarna opgestaan ook om te bewijzen dat Hij God is en heeft Hij, voordat Hij zichtbaar ten hemel is opgestegen, gedurende veertig dagen Zijn leerlingen en vrienden zichtbaar bezocht. Het voor heel veel mensenogen naar de hemel gaan van onze Heer en God, Jezus Christus, vieren wij vandaag, veertig dagen na Zijn Verrijzenisfeest, Pasen. Ook Lucas geeft er een verslag van in de Handelingen der apostelen en in zijn evangelie, beide in iets andere bewoordingen. Ook in deze beschrijvingen staat dat Jezus Christus op dezelfde wijze zal terugkeren als dat Hij naar de hemel is gegaan. Niet letterlijk bedoeld, wel geestelijk; Jezus Christus is, vanaf Zijn hemelvaart, onzichtbaar bij ons mensen aanwezig geweest, bij Zijn terugkeer zal Hij wederom zichtbaar voor ons mensen op Aarde komen. Niet als Mens, maar als God in Mensengestalte. Anders gezegd: Jezus Christus zal nooit meer als Mens op Aarde wonen en werken, maar Hij komt bij Zijn wederkomst in alle glorie van Zijn hemelse pracht en kracht als God bij ons. God is eenmaal op Aarde gekomen als Mens en God, dat is genoeg voor alle eeuwigheid en voor de gehele oneindigheid, nu komt Hij als God om ons mensen, die nog op Aarde wonen, te oordelen. Maar er zit een groot verschil tussen die mensen die Zijn kinderen zijn en van Hem houden door Zijn Leer te doen en daarmee Zijn Geboden te onderhouden en diegenen die dit niet doen, maar hun eigen wegen door het leven bewandelen en zich niet willen bekeren. Zoals in het Mattheus evangelie staat maakt Jezus Christus dan een onderscheid tussen beide groepen als een herder die onderscheid maakt tussen bokken en schapen. De schapen zijn Gods kinderen en gaan het Rijk Gods binnen. De bokken worden en zijn dan de bewoners van de hel; zij zijn verloren. Want wanneer Jezus Christus een tweede maal verschijnt op Aarde komt Hij om heil te brengen aan hen die naar Hem uitzien. Die mensen die Hem verwerpen - en dit blijvend doen - die zien niet naar Hem uit, integendeel, zij willen niets met Hem te maken hebben. Daarom is er voor hen ook geen heil, maar de hel, zoals Hij reeds tweeduizend jaar geleden ons heeft geleerd. En Hij -God in Jezus Christus - die de beloften deed, is betrouwbaar. Het is aan ieder van ons zelf om voor datgene te kiezen waar wij waarde aan hechten; willen wij bij God wonen in de hemel, dan dienen wij God in Jezus Christus in Zijn Leer te volgen; willen wij bewoners van de hel worden, dan dienen wij Hem te verwerpen. Wie bij Hem wil blijven horen tot in alle eeuwigheid, die zal Hem verheerlijken en aanbidden en, als bewijs dat wij mensen met God zijn verenigd en Zijn Geboden onderhouden, dus doen. Onze beloning is dan met zekerheid de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN