Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 31 december 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Genesis 15, 1-6; 21, 1-3

In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram. 'Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn!' Toen zei Abram. 'Heer God, wat baten mij uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en de Darnasceen EliŽzer zal de bezitter van mijn huis worden. Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken, en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn'. Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht: 'Niet hij wordt uw erfgenaam; uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken'. Hij leidde hem naar buiten en zei: 'Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt'. En Hij verzekerde hem: 'Zo talrijk wordt uw nageslacht'. Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. De Heer begunstigde Sara, zoals Hij gezegd had, en vervulde de belofte die Hij haar gedaan had. Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken de naam Izašk.

Tweede lezing HebreeŽn 11, 8.11-12.17- 19

Broeders en zusters, door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd allang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan ťťn man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht gegeven talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Izašk ten offer gebracht. Hij die de belofte had ontvangen stond op het punt zijn enige zoon te offeren, de zoon van wie hem gezegd was: 'Alleen zij die van Izašk afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. Want Abraham was ervan overtuigd dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen.

Evangelielezing Lucas 2, 22-40 (of: 2, 22.39-40)

Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem (om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man die IsraŽls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk IsraŽl'. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: 'Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in IsraŽl, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord'. Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van FanuŽl, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.) Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden keerden zijn naar Galilea, naar hun stad Nazareth terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.

Uitleg:

Het thema van de deze zondag, waarin wij het feest van de Heilige Familie Jezus, Maria, Jozef vieren is : ĎWeest dankbaar!í. Wees dankbaar dat God u uw aardse leven geschonken heeft. Tegenwoordig denken vele mensen da zij zelf beslissen of hun seksuele inspanningen wel of geen kind opleveren, maar de kinderloze echtparen en de vele Ďongewensteí zwangerschappen bewijzen dat dit niet het geval is. Het is God die beslist of er een ziel bij de conceptie komt en alleen dan komt er een kind op de wereld. De mens wikt, maar God beschikt, is een oud gezegde die altijd al waar was en nog steeds is. Zo had de jonge Maria die nog Maagd was en geen man bekende, dus geen seks had met een man, nooit kunnen denken dat juist zij door God was uitverkoren om Hem te dragen; naar de Mens de Zoon van God, naar de Geest volledig God. Daar kwam, bij uitzondering, geen aardse man bij te pas, maar alleen de Wil van God, Die echter geen verkrachter is, dus eerst de toestemming van Maria wilde verkrijgen, welke zij aan de engel GabriŽl, de boodschapper van God, gaf met de woorden: ĎZie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woordí. En zodra zij was uitgesproken, was zij ook zwanger. Omdat het voor ieder kind, ůůk Gods Zoon, het goed is op te groeien in een liefdevol gezin, zorgde God ook voor een menselijke adoptie en pleegvader, Jozef. Vervolgens worden Jozef, Maria en Jezus, Gods Zoon, de heilige familie genoemd, voor wie wij op deze laatste dag van het jaar een feest vieren. Eigenlijk zou voor ieder kind, welke op Aarde geboren wordt, er een warm nest, een liefhebbende familie, ouders en eventueel broeders en zusters, aanwezig moeten zijn, zodat hij kan opgroeien in wederzijdse liefde. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Dat is het ideale paatje. Maar helaas, door onze eigen zinnelijkheid en onze afkeer van Gods wegen, worden er meer kinderen geboren uit geilheid, dan uit liefde. En tegenwoordig laten wij kinderen uit geilheid heel vaak ook niet geboren worden, maar worden zij al voor hun geboorte vermoord. Nu niet bepaald dankbaarheid voor God, die henzelf en hun kind het leven gaf, maar een afgrijselijke belediging voor God en een brute, misselijkmakende moord op een volkomen onschuldig kind, welke geheel van zijn moeder afhankelijk is. Een duivelse daad vergelijkbaar met de kinderoffers, welke in een grijs verleden aan Bašl werden gebracht, toen zuigelingen in de armen van een brandend afgodsbeeld werden gelegd om vervolgens vanzelf, door de schuine stand van deze armen, in de vlammen binnenin het beeld te vallen. Achter Bašl ging Satan schuil, achter de abortusklinieken gaat ook Satan schuil, doordat deze mensen, vaak bewust, Satan aanbidden. Wat zijn abortussen provocatus dan anders dan offers aan de koning van de hel, de koning van de dood, Satan? Offers aan de duivel op grote schaal, zoín tweeŽnvijftig miljoen per jaar, dus ook in 2017 is de bevolking van een groot land uitgemoord. En dat vinden de vijanden van God iets zo normaals, dat onze premier, de heer Rutte het een Ďverworvenheidí noemde, die hij niet meer wilde kwijtraken. Dezelfde man die kort geleden vol trots verklaarde dat hij Ďgeen principesí heeft. En deze man hebben wij gekozen om ons land, Nederland te leiden. En dat doet hij, maar dan wel naar onze eigen ondergang. Maar goed, dit is geen uitleg over politiek, maar over de boodschappen van God. Het is echter niet verwonderlijk , en daarom heb ik dit aangehaald, dat met zulke Ďleidersí in de wereld God wel moet ingrijpen en een einde moet maken aan deze wantoestanden, teneinde te voorkomen dat wij ons zelf volkomen, lichamelijk en geestelijk, vernietigen. Daarom is de wederkomst van Jezus Christus nog slechte enkele jaren weg is en het Grote Gericht, welke daaraan vooraf gaat en wereldwijd is, reeds begonnen. Want op dit moment volgen veel meer mensen Satan dan God. Wij volgen Abram, later Abraham niet in geloof, maar de oude heidenen in hun ongeloof. Abram was al een oude en kinderloze man, toen God hem vroeg om huis en haard te verlaten en naar een land toe te trekken, die zijn nakomelingen zouden erven. En Abram geloofde God en trok met vrouw en al zijn bezittingen weg van zijn geboorteland. Omdat hij God altijd geloofde en deed wat God hem vroeg, kreeg hij op oude leeftijd, van zijn oude vrouw, die allang niet meer vruchtbaar was, een kind, die hij Isaak noemde. Hij was dol op Isaak, maar gehoorzaamde God opnieuw, toen God hem vroeg om Isaak aan Hem te offeren. Dat was een test voor Abraham, maar ook een voorafbeelding van het offer, welke God Zelf bracht door Zijn Zoon te offeren. Het offer van Abraham ging niet door, doordat een engel in Gods Naam dit verhinderde; het offer van Gods Zoon ging wel door en door dit offer heeft Jezus Christus ons allen gered. Althans in potentie, want wie niet gered wilde en wil worden, mag dit weigeren. Alleen hebben alle daden op Aarde hun eigen gevolgen; wie in gehoorzaamheid van God leeft, zoals Abraham en ontelbare andere mensen, die ontvangt het eeuwige leven. Wie God afwijst, of zelfs ontkent dat Hij bestaat, daarin volhardt en volhardt in al zijn zonden, die krijgt de gevolgen van zijn eigen zonden te dragen. En aangezien zoden niets anders is dan tegen de liefde voor God en de naasten ingaan, dus eigenliefde, egoÔsme en het nastreven van (vermeend) eigenbelang, zijn de mensen die God verwerpen dan ook liefdeloos, geheel of nagenoeg geheel. Want God is Liefde en wanneer een mens God verwerpt, dan verwerpt hij niet alleen de liefde voor God, maar ook de liefde voor zijn naasten. En de gevolgen zijn dan meestal dramatisch, tenzij hij tot inkeer komt en God, onder oprecht berouw, om genade en vergiffenis vraagt. Dan kan het eeuwige leven alsnog zijn deel zijn. Dan wordt hij geen vervolger van God in Jezus Christus, maar Zijn aanhanger. Want ook toen Jezus Christus op Aarde rondtrok om ons mensen het Koninkrijk van God te leren en te brengen, werd Hij vervolgd. Dat begon al enkele weken na Zijn geboorte, toen Herodes Hem naar het leven stond. En iets meer dan drieŽndertig jaar later werd Hij, door hen die beweerden God te vertegenwoordigen, doodgemarteld en stierf Hij aan een kruis om ons mensen te redden. Iets wat Simeon, bij Zijn besnijdenis al voorspelde en ook dat er een zwaard van intens verdriet door de ziel van Maria zou gaan. Bovendien staat de voorspelling van Zijn lichamelijk leven en Zijn lijden en dood reeds zeer vroeg omschreven in het Oude Testament. Voor God is immers zijn duizend jaren een dag en een dag duizend jaren; God weet alles reeds lang voor het geschied; ůůk onze tijd van menselijk verval. Daarom is het voor elk mens van levensbelang om de Leer van God in Jezus Christus te volgen door woord en daad, want dan komen wij in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN