Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 3 december 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8

Gij, Heer, zijt onze Vader, Gij onze verlosser, en uw naam is eeuwig! Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwa-len, zodat ons hart verstokt werd, en U niet meer vreesde? Keer u weer tot ons omwille van uw dienaren, omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de hemel open, en daal af, en de bergen zullen beven voor uw aan-blik. Gij alleen zijt God. En Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtig-heid beoefenen, die bij al wat ze doen, aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons, maar wij volhardden in het kwaad; hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij allen waren als onreinen, onze goede werken als kleding door stonden bevuild; als bladeren zijn we afgevallen, en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Niemand die eraan dacht uw naam aan te roepen, die op U zijn ver-trouwen durfde stellen. Gij had immers uw aangezicht van ons afgewend, en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de boetseerder; wij zijn slechts het werk van uw han-den. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn. Zie op ons neer; wij zijn uw volk!

Tweede lezing 1 Korintiers 1, 3-9

Broeders en zusters, genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor Zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate Zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot ge-meenschap met zijn Zoon onze Heer Jezus Christus.

Evangelielezing Marcus 13, 33-37

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buiten-land vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!'.

Uitleg:

Het thema van deze eerste zondag van de Advent is: 'Vol verwachting'. Vol verwachting zien wij gelovigen uit naar de wederkomst van Jezus Christus op Aarde. Kijk, de Advent is de tijd vol verwachting en herdenking van de eerste komst van God op Aarde in het kindje Jezus, welke meer dan tweeduizend jaar geleden in Bethlehem werd geboren. Deze grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid vond plaats op een moment dat weinigen daaraan dachten. In een dorp en in een stal werd de Redder van de wereld geboren. De Koning der koningen kwam niet in een trots paleis op Aarde, maar in een verblijfplaats voor dieren. En de eersten die werden uitgenodigd om op kraamvisite te komen waren mensen, waar op neergekeken werd, herders die in de omgeving hun schapen aan het hoeden waren. De Leer van God in Jezus Christus is een Leer vol deemoed en liefde, omdat God Liefde is, wil Hij ook al Zijn kinderen vol liefde zijn. Maar kijk eens naar onze huidige tijd. Deze is vol zelfzucht, het najagen van roem, eer en rijkdom in materiele zin. Vergeten is de Leer van Jezus Christus, zelfs door vele mensen in Zijn Kerk. Nee, belangrijk is het eigen nastreven van tijdelijk geluk en welvaart, de medemensen, de naasten doen er voor velen niet toe. Die kunnen gebruikt worden voor het eigen 'geluk' en de eigen lustbeleving, maar die behoeven geen liefde. Vandaar dat vele mensen nu kampen met een vervormde persoonlijkheid, waar geestelijke trauma's en afwijkingen 'normaal' beginnen te worden. Waar leugens de waarheid en ontrouw de trouw hebben vervangen en wij dat allemaal als 'normaal' moeten beleven volgens de huidige waarden en normen. Maar dat zijn waarden en normen van de hel uit, niet vanuit de Leer van Jezus Christus die uit de hoogste hemel komt. Dat is de reden dat onze samenleving steeds liefdelozer wordt, ja zozeer zelfs dat wij eerder in een hel leven op Aarde leven, dan in een aards paradijs. Dat is de reden dat God wel in moet grijpen, omdat wij anders allen verloren gaan voor het eeuwige leven. God s uitermate geduldig en lankmoedig, om ons mensen op te voeden als echte mensen in Gods Orde. Daarbij zal God altijd onze vrije wil respecteren, maar niet de bedoeling van Zijn Schepping van ons totaal door kwade, boosaardige krachten laten vernietigen. Die overschrijding van Gods Orde gaat te ver en Gods toorn zal dan ook over ons heen komen. Gods toorn zal altijd worden geminderd door Zijn Liefde, maar God is niet alleen Liefde, maar ook de meest onverbiddelijke Gerechtigheid. Dat ook in onze tijd Gods Liefde nog de bovenhand heeft, is te zien in Zijn belofte dat Hij ons allen zal waarschuwen, ons geweten zal verlichten, opdat wij niet grotendeels naar de hel zullen gaan, maar de kans krijgen om ons tot God in Jezus Christus te bekeren en Zijn Leer in woord en daad te gaan volgen. Miljarden mensen zullen deze gelegenheid aangrijpen en zich bekeren en gered zijn voor het eeuwige leven. Helaas zullen miljarden andere mensen, uit vrije wil en bekend met de Waarheid, weigeren zich te bekeren en in hun zonden blijven hangen, welke hen een rechtstreeks enkeltje hel zullen opleveren. Pas een redelijke tijd na deze Waarschuwing zal Jezus Christus terugkomen om te oordelen over levenden en doden. Deze tijd is nodig om alle mensen voldoende tijd te geven om tot inkeer te komen en zich tot Hem te bekeren. Wie halsstarrig, hardnekkig doorgaat met Hem te loochenen en in de hem eigen gemaakte leugens te blijven geloven en in zonden te blijven leven, die mensenzielen zijn verloren voor God en zullen, met hun meester Satan, in de hel worden geworpen. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar dan heeft toch iedereen die, bekend met de waarheid uit God, zich toch tegen God blijft verzetten dat dan niet gedaan uit eigen vrije wil? Is het dan voor ieder die de hel in gaat niet zijn eigen keuze, zijn eigen schuld? Niemand kan God verwijten dat Hij niet alles gedaan heeft om ons mensen tot Zijn kinderen op te voeden. Allereerst is Hij lichamelijk, als Mens, op Aarde gekomen om voor ons de Weg naar de hoogste hemel vrij te maken. En de vrije wil van de mensen werd niet geschaad, want zij mochten zelfs hun Heer en God aan een kruis slaan. Deze Leer van God in Jezus Christus heeft ontelbare mensen voor het eeuwige leven gered en, ondanks dat Zijn ware kinderen altijd een minderheid waren op Aarde, waren deze het zout der aarde, het zuurdesem in het brood des levens en sleepten heel veel mensen mee naar het eeuwig leven. Maar Satan heeft zich nooit neergelegd bij de nederlaag - die hijzelf als overwinning zag - door het Verlossingswerk van God in Jezus Christus en heeft altijd al een 'spaak in het wiel' proberen te steken. Nu lijkt het wel dat hij een overwinnaar is, maar zijn plannen zullen door God doorkruist worden en zijn einde is nabij. God is aan het ingrijpen en nog maar enkele jaren en de wederkomst van Jezus Christus is daar en alle aanhangers van Satan zullen, met hem, van de Aarde zijn verdwenen. Want God is onze Vader in de hemel en Jezus Christus is God en onze Verlosser van de kwade invloed van Satan, die minder werd na de tijd van onze Verlosser op Aarde, dan de macht welke hij daarvoor had. Want Jezus Christus is God en Hij heeft niet alleen de voorhang van de tempel te Jeruzalem doorgescheurd, maar ook de belemmering tussen God en ons mensen opengescheurd, waardoor wij nu, als Gods kinderen, bij Hem in de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem, kunnen wonen. Daartoe is het volgen van de Leer van Jezus Christus, dus de Leer van God noodzakelijk; deze Leer van liefde voor God en de naasten. Daarvoor is noodzakelijk dan wij alles, wat niet van God komt, kwijtraken en enkel doen wat God van ons mensen wil; kortom dat wij op onze Vader in de hemel gaan lijken. Want kinderen lijken allemaal op hun vader, dat geldt voor de menselijke vader, maar ook voor die kinderen van God de Vader, wiens grootste verlangen is om voor altijd bij Hem te mogen wonen. Het leven op Aarde is een proefleven, waarin het kaf van het koren wordt gescheiden. Het kaf zijn die mensen, die geen verlangen hebben naar God en daarom hun leven op Aarde denken te kunnen leven zonder God. Het koren zijn die mensen die hun best doen om volgens de Leer van God te leven en in alles met God rekening houden, vertrouwend op Zijn Barmhartigheid en liefde voor elk van ons, indien wij fouten maken en van Zijn Leer afdrijven. Want Jezus Christus, die God is, heeft nooit een zonde begaan, want dat is onmogelijk; maar wij gewone mensen zijn allen zondaren. Maar de liefde is bepalend! Wie liefde heeft wordt heel veel vergeven, want God beoordeelt alle mensen naar hun liefde voor God en voor de naasten. Ongeacht de maatschappelijke positie, ongeacht of een mens keizer, koning of bedelaar is; de liefde is allesbepalend! Daarom, weest op uw hoede, weest waakzaam! Want niemand weet wanneer God Zijn doodsengel stuurt om uw ziel op te eisen. Wees dan bezig met liefde voor anderen, niet met egoistische daden, met daden van kwaadaardigheid. Doe altijd wat uw liefde voor anderen u ingeeft; niet wat uw eigenliefde, uw eigengereidheid en eigenbelangen u ingeven. Reageer naar anderen toe uit liefde voor de ander, die uw hulp nodig heeft, niet uit egoisme. Weest waakzaam dat u zich niet door kwade machten mee laat slepen naar de eeuwige straf in de hel, maar doe wat de liefde voor God en de naasten u ingeven, dan zal de Heer u niet slapend vinden, maar klaarwakker als Hij komt. Dan heeft u bewezen het eeuwige leven waardig te zijn en zult u naar een hemel gaan. Wellicht, afhankelijk van de mate van uw liefde, ook naar de hoogste hemel, de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen weerzien.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN