Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 3 februari 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jeremia 1, 4-5.17-19

In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: 'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegen-over het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het land. Zij zullen u bestrij-den, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden'.

Tweede lezing 1 Korintiers 12, 31 - 13, 13

Broeders en zusters, gij moet naar de hoogste gaven stre-ven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven al-les. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt haar vreug-de in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duidt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; en nu ik man geworden ben heb ik het kin-derlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduide-lijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele maar dan zal ik ten volle kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie; maar de liefde is de grootste.

Evangelielezing Lucas 4,21-30

In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in ver-vulling gegaan'. Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: 'Is dat dan niet de zoon van Jozef?'. Hij zei hun: 'Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhou-den: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij verna-men, in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad'. Maar Hij gaf er dit antwoord op: 'Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een gro-te hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israel; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israel; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syrier Naaman'. Toen ze dit hoorden werden al-len die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen over-eind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging mid-den tussen hen door en vertrok.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'De beste wijn het laatst'. In de geestelijke ontwikkeling van de mens wordt vaak de beste wijn het laatst gedronken. Want wat is deze beste wijn? Dat is het Woord van de Heer, de Leer van Jezus Christus, het vertrouwen op God, die onze Vader is, voor alle mensen die Hem als Vader willen accepteren. Kijk onze ervaringen van jongst af aan is dat hulp komt van mensen, die wij zien en om ons heen hebben. Denk aan alle hulp en steun welk elk kind van zijn ouders krijgt, wanneer hij zelf nog hulpeloos is en zichzelf niet kan redden. War hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Het s daarom voor ons mensen moeilijk om op God te vertrouwen, welke weliswaar de grootste realiteit is, maar die wij niet zien en soms ook schijnbaar niets van merken; behalve in de daden van gelovige mensen, die Zijn Geboden onderhouden. Maar dan is het weer moeilijk dat vele mensen die zich christen noemen - een volgeling van Jezus Christus dus - er in de praktijk van hun dagelijks leven er zo weinig mee doen. Tussen het gedrag van een christen, welke de Geboden van God in Jezus Christus niet onderhoudt, en het gedrag van een pure heiden is soms heel weinig verschil te merken. Hun opvattingen zijn soms even liefdeloos, als die van hun atheistische of andere heidense buren. Dat brengt vaak genoeg grote verwarring in de opvattingen over de Leer van Jezus Christus, die onze Heer en God is. En toch, wie de Bijbel leest en daarbij God om geestelijke inzicht vraagt over de ware betekenis van wat hij leest, die zal tot de ontdekking komen dat de Leer van Jezus Christus daarin helder beschreven staat. Daarvoor hoeven wij niet naar pastoor of dominee; nee Gods Geest is bereid om ons te leren wat God van ieder van ons wil. Wij hoeven er alleen maar om te vragen! Want God dringt of dwingt niemand iets op; maar als wij Zijn hulp vragen in alle oprechtheid en eerlijkheid, dan krijgen wij die ook. Dan pas ontvangen wij het echte brood vanuit de hemel; het brood van de waarheid. En, indien wij dan de verworven inzichten in de praktijk brengen, dan drinken wij de beste wijn vanuit de hemel. Dan leren wij uit opgedane ervaringen om niet meer voor alles op mensen te vertrouwen, maar naar God in Jezus Christus met onze noden en vragen te gaan en vooral op Hem te vertrouwen. Vele katholieke gelovigen vragen allerlei gunsten aan heilig verklaarde mensen. En inderdaad, er bestaat een gemeenschap van heilige mensen; al zijn die lang niet allemaal heilig verklaard en sommige heiig verklaarde mensen zijn nog niet zo ver. Maar elke mensenziel is voor het verlenen van gunsten; of die nu op Aarde aan hen wordt gevraagd, of als zij van de Aarde zijn weggenomen, toch afhankelijk van God; omdat Hij de enige is die echt kan helpen in alle eeuwigheid. Verleende gunsten op het gebed naar een heilige, wordt dus niet door die heilige verleend, maar door God. En wel omdat heel veel mensen, ook in gebed, eerder vertrouwen op andere mensen dan op God Zelf. Maar ieder mens is vrij om alle heiligen te passeren en zich rechtstreeks tot ook hun hemelse Vader te wenden. God is altijd thuis en nooit 'in gesprek' of op andere wijze onbereikbaar. Wat nodig is dat is een oprecht geloof dat Hij en Hij alleen ons mensen uit tijdelijke of langdurige nood kan helpen en een volkomen eerlijk en deemoedig hart, die bereid is te accepteren dat de hulp op een andere wijze wordt aangeboden, of zelfs weg blijft, dan dat wij verwachten en/of hopen. Want God weet het allerbeste wat ieder van ons mensen nodig heeft. Hij is ook bereid om ons daarin te voorzien. Maar wij mensen vragen Hem soms iets wat niet goed voor ons is en dan wordt ons gebed niet verhoord. Het gaat God hierbij minder om onze materiele welvaart, maar veel meer om ons op te voeden tot ware kinderen van Hem, die ons geschapen heeft en ieder mens oneindig veel beter kent dan dat ieder van ons zichzelf kent. Dus ook als wij niet verkrijgen waarvoor wij Hem gebeden hebben, dan nog zullen wij ons er bij neer moeten leggen. Niet mopperend of klagend, maar in de vertuiging dat, wat ons werd onthouden, het beste is voor onszelf; voor onze geestelijke ontwikkeling naar het kindschap van God toe. Ook dan drinken wij de beste wijn, ook als het ons moeite kost en wij pas het laatst deze wijn in deemoed, kinderlijke gehoorzaamheid en liefde drinken. Want zoals kleine kinderen, ervan overtuigt dat hun ouders het beste weten wat goed is voor hen, kinderlijk gehoorzaam en trouw blijven aan hun ouders, zo zal onze houding ook tegenover God dienen te zijn; en wel omdat Hij met zekerheid weet wat voor ieder mens het beste is. Wie zo leeft is geen verlatene meer en leeft niet meer in een woestenij, maar is in Gods ogen Zijn welbehagen en Zijn gehuwde. Want in zulke mensen stelt God Zijn behagen en God zal zich in alle mensen, die dit doen - Zijn Geboden uit liefde onderhouden - verheugen, zoals een bruidegom zich verheugd in zijn bruid. Kan iemand meer van God verlangen als dit geschenk? Immers God is oneindig groot, maar in Zijn Liefde wil Hij voor ieder mens een Vader zijn; het enige wat Hij daarvoor terug vraagt is dat ieder mensenkind Hem als zijn Vader wil en daarom, uit kinderlijke gehoorzaamheid, Zijn Geboden wil onderhouden. En deze Geboden zijn geschreven in onze eigen natuur; er is niets onnatuurlijks in te vinden. Want zie, elke mens is verschillend, maar wij worden allemaal geleid door Gods Geest, omdat wij allemaal zijn geroepen om Zijn kind te zijn. Wij moeten het wel zelf willen, want tot het kindschap van God wordt niemand gedwongen; wie de roepstem van zijn Vader negeert, die mag dit, maar alles wat wij doen heeft zijn eigen gevolgen, ook het negeren van God. Maar terecht schrijft Paulus dat ieder van ons, afhankelijk van de talenten welke God ons heeft gegeven, van God uit werk te doen krijgt, maar alles is gave van een en dezelfde Geest, die God is. En zonder God kunnen wij helemaal niets; met God heel veel. Daarom, ook al wees Jezus Christus haar impliciete verzoek af om meer wijn te maken; toch verwees Maria naar Hem voor hulp in nood. En Hij liet haar niet in de steek. Hij liet de waterkruiken vullen met water en veranderde dit water is de beste wijn, die mensen ooit hadden geproefd. Kunnen mensen dit ook? Nee, absoluut niet! Dat kon en kan enkel God in Jezus Christus, niemand anders! Geen engel, geen volmaakte heilige, maar alleen God kan zulke wonderen bewerkstelligen. Profeten hebben ook wonderen verricht, maar alleen in de Naam van God; Jezus Christus is God en kan dit uit Zichzelf. Jezus Christus heeft in Zijn openbare leven - ongeveer drie jaar - heel veel tekenen gedaan, maar Hij begon op initiatief van Zijn moeder, tijdens de bruiloft te Kana. Toch, en dat heeft Hij ons geleerd, zijn de tekenen, de wonderen alleen een ondersteuning geweest van wat Hij ons mensen werkelijk heeft geschonken; Zijn Leer. Deze Leer maakt vrij, mits die gevolgd wordt in daden, van alle zonden en van alles wat slecht is in onze persoonlijkheid. Deze Leer brengt ons van de hel naar de hemel. Maar alleen als wij deze Leer doen in kinderlijke gehoorzaamheid en ons leven dus leiden in liefde voor God boven alles en voor de naasten als voor zichzelf. Want de Leer van Jezus Christus is de Leer van liefde! Volg deze in de dagelijkse praktijk en ook u komt in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God i Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN