Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 3 maart 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Sirach 27, 4-7

Als men de zeef schud, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt men het boze van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek. Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard, en aan de woorden van de mens zijn gezindheid. Prijs daarom geen mens voordat hij gesproken heeft, want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen.

Tweede lezing 1 Korintiers 15, 54-58

Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid is gekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: 'De dood is verslonden, de zegen behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?'. De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde broeders en zusters, weest standvastig en onwankelbaar en gaat altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is.

Evangelielezing Lucas 6, 39-45

In die tijd hield Jezus Zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte brengt het slechte tevoorschijn uit de schat van zijn slechtheid, want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Waar het hart vol van is'. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Wie liefde voor God en de naasten heeft, dus goedheid in zijn hart heeft en naar waarheid streeft, die zal ook de waarheid, voor zover hij die weet, verkondigen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie daarentegen vol zit van eigenliefde, zelfzucht, die zal bedrog en misleiding toepassen en nagenoeg altijd leugens verkondigen als zijn opvattingen. Dat zijn de extremen; de meeste mensen zullen zowel goedheid als eigenliefde in hun hart hebben. Zij zullen naar waarheid streven, maar ook een 'leugentje om het bestwil' gebruiken. En die leugentjes om het bestwil zijn meestal uitingen van zelfzucht en eigenliefde, welke onder deze leugens verborgen moeten worden. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Als, door niet de waarheid, of in ieder geval niet de volledige waarheid te vertellen, iemand zichzelf of andere mensen - zijn naasten - kan behoeden voor onheil door kwaadwillende mensen, dan kan een 'leugentje om het bestwil, goed werken. Want in dat geval wordt voorkomen dat iemand kwaad wordt gedaan. In nagenoeg alle andere gevallen doet een 'leugentje om het bestwil' veelal meer kwaad dan goed. Jezus Christus heeft eens verkondigd: 'Wees zo slim als slangen en zo zachtaardig als duiven'. Daarmee wordt bedoeld dat een mens altijd vanuit de liefde voor God en de naasten moet handelen. Maar helaas doen niet alle mensen dit! Zo slim zijn als slangen, door mensen met boosaardige, kwaadaardige bedoelingen hun plannen te verijdelen, desnoods door hen de (volle) waarheid te onthouden. Maar wij dienen ook onze vijanden lief te hebben; door ook die mensen, die niet deugen lief te hebben, doen wij ook hen ook geen kwaad; geestelijk noch fysiek en handelen wij zo zacht als duiven. Want dan behoeden wij hen wellicht voor de eeuwige dood in de hel, doordat zij hun kwade plannen niet kunnen uitvoeren en daardoor geen zware zonde op zich kunnen laden. Natuurlijk met behoud van hun eigen vrije wil. Maar, zonder de vrije wil uit te kunnen oefenen, omdat daar beletselen voor zijn opgeworpen, kan voor die persoon - al beseft hij dat niet altijd - belangrijker zijn dan het bederven van zijn ziel voor het eeuwige leven, doordat hij zijn zin krijgt. En daardoor wordt niet de vrije wil, maar alleen de uitoefening van zijn kwade plannen verhinderd. Immers, een misdadiger, die opgepakt wordt door de politie en veroordeeld wordt door een rechter, die wordt ook niet zijn vrije wil afgenomen, maar alleen verhindert dat hij andere mensen verder nog kwaad doet. Wie duivels wil zijn en het goede wil vermijden; zich niet wil bekeren tot het goede, die is daar volkomen vrij in. De gevolgen voor elk handelen - goed of kwaad - is altijd voor de persoon die handelt; al kunnen andere mensen er ook voordeel of nadeel van ondervinden. Maar wat uit het hart komt, goed of kwaad, wordt door gedrag en spreken verraden. Zoals Jezus Sirach schreef: 'Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven, en de mens door wat hij zegt in het gesprek'. Want wat uit de mond komt, verraad gemakkelijk wat in het hart leeft. Natuurlijk, bij een slecht mens komt misleiding en leugens uit de mond, welke soms niet als zodanig herkent worden. Dan lijkt het alsof de leugenaar de waarheid verteld, vooral als men meer af gaat op wat mensen van de spreker zeggen, het imago van die persoon, dan op het eigen oordeel. Daarbij kan ook het eigen, leugenachtige hart in de weg zitten; denken dat als het eigen vooroordeel, de eigen zelfzucht en eigenliefde bevestigt worden, dat dit dan de waarheid moet zijn; immers zelf denk je er ook zo over. Maar voor wie liefde in zijn hart heeft voor zijn naasten en oprecht naar de waarheid zoekt - ook als deze waarheid voor hem onaangenaam is - die komt vanzelf bij God uit. En God is de Enige die de mensen het onderscheid tussen wat waar is en wat niet waar is kan geven. Wie van God de gave van onderscheid heeft gekregen is niet gemakkelijk meer te bedriegen, door geen mens! Immers in elke leugen zit een onvolkomenheid en daarom zal een mens, die van God een onderscheidingsvermogen heeft gekregen, altijd ontdekken dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld bij een theorie - door heel veel mensen aanvaard - die niet op de waarheid van God, maar op menselijke fantasie, dus op leugens is gebaseerd. Zoals bijvoorbeeld de huidige klimaathype. Wij mensen kunnen het weer en het klimaat niet bepalen, dus ook niet de opwarming van de Aarde tegengaan. Want dit kan God alleen! God bepaalt het weer, God bepaalt het klimaat en God alleen bepaalt of er aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn en hoe erg deze zijn. Wel kunnen wij mensen meehelpen - door onze overvloed van zonden - dat God deze rampen over ons heen laat komen; om ons wakker te schudden om Zijn Geboden te gaan onderhouden. Immers, de angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Wanner wij allen volgens Gods Geboden zouden leven, dan was elke menselijke wet overbodig; dan hadden wij mensen genoeg aan de natuurwetten, welke God heeft gemaakt. Zowel in morele zin - hoe wij mensen dienen te leven in liefde - als in natuurlijke zin - bedoeld voor de gehele Aarde, zoals de wet van de zwaartekracht. Helaas zijn wij mensen alle realistische besef van de natuurwetten verloren; weigeren de morele wetten te gehoorzamen en proberen de onveranderlijke andere natuurwetten te omzeilen. Dat komt omdat de meeste mensen geen liefde meer hebben, behalve voor zichzelf. Maar ook voor hun allernaasten ontbreekt de naastenliefde soms geheel en al. Een voorbeeld daarvan is dat er ouders zijn die hun eigen kinderen seksueel misbruiken, of zwaar mishandelen; beide uitingen van hun gebrek aan liefde voor wie dan ook. En ander mens misbruiken voor het eigen, kortdurende, seksueel genot is, terecht, een zware zonde in God ogen; omdat dit een groot gebrek aan naastenliefde is. Maar het wordt door de overheid - en door sommige particuliere organisaties - wel gepromoot als iets goeds. Vandaar dan in onze tijd de ene blinde - in geestelijke zin - de andere leidt; want beiden zijn blind voor de werkelijkheid dat zij geroepen zijn, niet voor allerlei zelfzuchtige daden, maar voor het kindschap van God. En die is enkel te bereiken door liefde voor God en de naasten. Door de goedheid van het hart voor de naasten, waardoor hij alleen het goede tevoorschijn brengt uit zijn schat van goedheid. Helaas zijn in onze tijd de meeste mensen slecht of heel slecht - waardoor wij zelf ervoor zorgen dat God in Jezus Christus spoedig terugkeert op Aarde, om de mensheid te redden - en zij brengen alleen slechtheid tevoorschijn uit de schat van slechtheid in hun hart. Er is ook voor hen maar een weg naar het eeuwige leven: zich bekeren en de Geboden van God in Jezus Christus te gaan onderhouden, dus te doen! Wie dat doet komt zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN