Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 4 november 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Deuteronomium 6, 2-6

Mozes sprak tot het volk, en zei: 'Vrees de Heer, uw God, door al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. Luister dan, Israel, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn, en talrijk worden in het land van melk en honing dat de Heer de God van uw vaderen u heeft be-loofd. Luister, Israel, de Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten'.

Tweede lezing Hebreeen 7, 23-28

Broeders en zusters, in het eerste verbond moesten meer-deren priester worden omdat de dood hun belet in functie te blijven; maar Jezus' priesterschap is onvergankelijk om-dat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook in staat hen voor altijd te redden die door zijn tussenkomst God nade-ren, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zulk een ho-gepriester hadden wij ook nodig: een die heilig is, schulde-loos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, hoog verhe-ven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge-priesters elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij eens voor al gedaan toen Hij zichzelf ten offer bracht. De wet stelt als hogepriester mensen aan, met zwak-heid behept; maar de eed die uitgesproken is na de wetge-ving wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.

Evangelielezing Marcus 12, 28b-34

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: 'Wat is het allereerste gebod?'. Jezus antwoordde: 'Het eerste is: Hoor, Israel! De Heer onze God is de enige heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en ge-heel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste bemin-nen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee'. Toen zei de Schriftgeleerde tot Hem: 'Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste bemin-nen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers'. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: `Gij staat niet ver af van het koninkrijk Gods'. En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Het voornaamste Gebod'. Het voornaamste Gebod van God is: Liefde! Het is eigenlijk het enige Gebod. Maar, om het duidelijk te maken aan elk mens dat hiermee geen eigenliefde, zelfzucht, dus egoisme mee bedoeld wordt, is door God dit ene Gebod in twee gelijkwaardige Geboden gegeven; God liefhebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand en met alle krachten en, gelijkwaardig hieraan, de naaste lief hebben als zichzelf. God liefhebben omdat Hij aan alles wat leeft het leven heeft geschonken, dus ook aan ieder van ons mensen. Met daarbij nog de mogelijkheid om een waarachtig kind van God te worden, want ons mensen heeft God geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom ook is naastenliefde zo belangrijk en gelijkwaardig aan de liefde tot God; immers ieder mens is geroepen om een waarachtig kind van God te worden uit eigen vrije wil. Ieder mens is dus vanuit God een broeder of zuster van ons zelf. Daarom ook zijn wij ieder mens op Aarde, ongeacht geslacht of leeftijd, een eerlijke en oprechte liefde schuldig. Immers, wie geen liefde heeft voor zijn naasten, die hij elke dag om zich een ziet, hoe kan hij dan liefde hebben voor God, die hij niet ziet? Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Althans voor wie een kind van God wil zijn. Zij die het zonder God denken te kunnen stellen, zullen het ook zonder liefde moeten doen; want God is Liefde en Leven, wie Hem verwerpt, Zijn Leer afwijst, die wijst ook de liefde en het leven zelf af. Leven en liefde is precies hetzelfde, omdat Gods Leven Zijn Liefde is. Daarom kan geen schepsel leven zonder liefde, want dat is het leven van ieder schepsel. Maar de liefde kan goed en verkeerd gericht worden. God als het overeenkomt met het Gebod van God: Liefde! Verkeerd als er teveel liefde aan zichzelf wordt gegeven. Wordt er door duivels dan geen liefde gegeven? Ja en nee! Laat ik dat duidelijk maken door het getal 666 te ontleden, het getal van de mens. Deel uw liefde in delen van 600, 60 en 6. Wie 600 delen liefde aan God geeft, 60 delen aan zijn naasten en 6 aan zichzelf, is een volmaakt kind van God. Wie 600 delen liefde aan zichzelf geeft, 60 delen aan zijn naasten en 6 delen aan God, is ook volmaakt, maar dan een volmaakte duivel, die in de laagste regionen van de hel thuis hoort. Dus, zowel volmaakte kinderen van God als volmaakte duivels geven de zelfde hoeveelheid liefde aan hun naasten. Maar wat een verschil in de liefde die gegeven wordt! Kinderen van God hebben hun naasten lief vanwege de naaste zelf, dus onbaatzuchtig; zij hoeven er in principe niets voor terug te krijgen. Duivels hebben hun naasten lief vanwege het voordeel voor hen zelf; wanneer het 'nut' van de naaste op houdt, dan is ook elk spoor van liefde voor die naaste verdwenen. Ziet u het verschil? Liefde van God en van Zijn kinderen is onbaatzuchtig en die liefde blijft; zoals liefde van ouders voor hun kinderen - als het goed is - altijd blijft, ook als ouders en kinderen van elkaar vervreemd zijn. Liefde van duivels voor andere mensen komt voort uit de zelfzucht; zolang de ander nuttig is, op welke wijze dan ook, dan is het gedrag van de zelfzuchtige mens/duivel gelijkend op liefde; maar deze liefde is verdwenen gelijktijdig met de eventuele nuttigheid. Dan komt er haat voor in de plaats, die de grootste wreedheden en gruwelen goed zal praten. Maar haat komt altijd uit de hel, nooit uit de hemel. Daarom is het Gebod van Liefde van God, onze Schepper, altijd gericht op God en onze naasten, zonder haat, zonder jaloersheid, zonder wreedheid, zonder enige zelfzucht. God Zelf is deemoedig, zachtmoedig van hart en wie Zijn kind wil zijn, zal ook even liefdevol, deemoedig en zachtmoedig van hart dienen te worden als Zijn Vader dat is. Naar God en het eeuwige, nooit eindigende geluk en zaligheid als Gods kind is er geen andere Weg door het leven, dan de Weg van de liefde. Alle andere wegen door het leven zijn dwaalwegen, waar de mensenziel niet op een goede plaats in het hiernamaals terecht laat komen. God heeft deze Weg door het leven reeds gegeven aan Adam en Eva, aan Abraham en alle aartsvaderen en aan het gehele volk van Israel door Mozes. Deze Weg is niet nieuw, maar is onveranderlijk als enige Weg naar het eeuwige heil, die voor ieder mens is bereid, welke deze Weg door het leven wil volgen. Wel altijd met Gods hulp en leiding, want geen mens kan op eigen kracht de hemel bereiken; alle mensen van alle tijden hebben Gods hulp en genade daarbij hard nodig. God heeft in Zijn goedheid besloten om ons mensen te helpen, door ook Zelf mens te worden in Jezus van Nazareth, Jezus Christus. Hij is de Mens geworden God, niet een mens die een god is geworden. Hij is ook de Middelaar, als Mens, tussen ons mensen en God; de Hogepriester voor eeuwigheid; een Hogepriester die wij nodig hebben, een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van ons zondaars, hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft dan ook geen offer meer op te dragen, daar Hij dat eenmaal gedaan heeft, toen Hij Zijn leven voor ons gaf op het kruis. Jezus Christus is Mens en God! Als Mens heeft Hij nimmer een zonde begaan, daar het onmogelijk is voor Gods Zoon om een zonde te begaan. Jezus Christus is naar lichaam en ziel Gods Zoon, want Zijn ziel en lichaam zijn ook door God geschapen - anders kom Hij geen mens worden - maar in Zijn Geest is Hij volledig God. Daarom is Hij dan ook heilig boven alle heiligheid uit. Maar, omdat toen Hij op Aarde tussen ons mensen in liep - maar zelfs nu - wordt Hij lang niet door iedereen herkend en erkend als God. Daarom vroeg de Schriftgeleerde, waarvan sprake is in het evangelie van vandaag, ook niet of Hij God Zelf was, maar wat het voornaamste Gebod van God was. En Jezus antwoordde hem met wat God door alle eeuwen heen reeds geleerd had: de Liefde! Het antwoord was wat langer, maar dat geeft niet, Jezus antwoordde hem met dezelfde woorden welke Mozes van God had gekregen en aan de Israelieten voor hield. En Mozes was niet de eerste; dat waren de oer-ouders, waar elk mens een afstammeling van is; Adam en Eva. God is onveranderlijk, Zijn wetten - ongeacht of het natuurwetten of morele wetten zijn - zijn onveranderlijk en goed passend op elke tijd en elke beschaving, of gebrek daaraan. Want ook wij Europeanen, die eens een hoogstaande beschaving hadden, vervallen heden in een grove barbarij. Wat ook de reden is dat Jezus Christus zeer binnenkort wederkomt op Aarde; anders zouden wij allen aan de hel vervallen en niemand meer overblijven voor de hemel. Terwijl voor wie wil en daarom de Geboden van God als leidraad neemt voor al zijn doen en laten, dus voor al zijn handelen, de hemel als vanzelfsprekend komt in het hiernamaals. Want de Geboden van God houden betekent in liefde leven; liefde tot God en de naasten. En liefde trekt God aan; vandaar dat de volgelingen van God, die God dus echt volgen in alles tijdens hun proefleven op Aarde, altijd in de hemel komen. Afhankelijk van de diepte van hun liefde, wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom als daadwerkelijke christenen leven en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN