Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 4 augustus 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Prediker 1, 2; 2, 21-23

IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn geploeter, en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt? Alle dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon; zelfs 's nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid.

Tweede lezing Colossenzen 3, 1-5.9-11

Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid. Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. En beliegt elkaar niet meer. Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd en u bekleed met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld van de schepper. Dan is er geen sprake meer van Griek of jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skyth, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen.

Evangelielezing Lucas 12, 13-21

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: 'Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt'. Maar Jezus antwoordde hem: 'Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?'. En hij sprak tot hem: 'Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel bezit - al is dit nog zo overvloedig - kan uw leven veilig stellen'. Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: Ik breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Zoek Christus!'. Zoek Jezus Christus, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Zijn Leer is in alle Waarheid de Weg naar het eeuwige leven. Er is geen andere leer die ditzelfde geeft. Want Jezus Christus is God en daarom heeft Hij ons als God de zuivere Leer gegeven, welke ons redt en leidt. Geen mens wordt gedwongen deze Weg naar het leven te volgen, maar voor wie het niet volgt, die komt op de verkeerde plaats in het hiernamaals terecht. Want alleen Jezus Christus, die de Weg is, wijst ons mensen de juiste weg door het leven op Aarde; niets en niemand anders. Bedenk dat er slechts een God is en die ene God is op onze Aarde Mens geworden. Er is geen enkele andere god en dat kan ook helemaal niet. Want God is oneindig naar alle zijden, God heeft nooit een begin gehad en kan nooit een einde hebben, want God is nimmer geschapen, maar heeft wel alles Zelf geschapen wat er bestaat. En dat is de enige juiste definitie van God, hoe kan er dan een tweede God bestaan? Kunnen er dan twee oneindige ruimten zijn? Dat is onmogelijk, omdat dan de ruimten niet oneindig zouden zijn, maar ergens aan elkaar zouden aansluiten. Ja, maar hoe zit het dan met de Drie-ene God? Welnu, heel eenvoudig; dat zijn de benamingen van de hoofdeigenschappen van de zelfde ene God! De Vader is de Liefde van God, de Zoon is de Wijsheid van God - die Mens is geworden in Jezus Christus - de Geest is de Wil van God, die voortkomt uit de Vader en de Zoon. De Vader heeft het initiatief voor elke schepping, de Zoon ordent deze schepping en de Geest zorgt met een krachtig: 'Er zij' ervoor dat deze schepping in het leven wordt geroepen. Alles wat bestaat zijn daarom de gedachten en ideeen van God. Wat ons mensen als vaste materie voorkomt, inclusief wijzelf, zijn niets anders dan de vastgezette gedachten en ideeen van God. Materie is niets anders dan gevangen geesten in een materiele gevangenis. Dat is al te zien in de opbouw van elke atoom. Want elke atoom heeft een kern, met daaromheen een of meer protonen, die onophoudelijk in beweging zijn. Ogenschijnlijk zijn daarom alle atomen hol, zelfs die van de meest vaste materie. Ogenschijnlijk, want de werkelijkheid is dat alle atomen gevuld zijn met geestdeeltjes, wat tevens verklaard waarom de protonen doorlopend in beweging zijn gedurende minstens miljarden jaren en atomen inwendige kracht hebben. Ga maar eens atomen splitsen - kernenergie - dan komt er veel energie vrij, wat het bewijs voor de inwendige kracht van atomen is. Dit alles is door God geschapen. De gevangen geesten zijn die geesten die, met Lucifer aan het hoofd, tegen God in opstand zijn gekomen. God heeft hen niet vernietigd, maar in de materie gevangen gezet. Nu is God in Zijn goedheid al heel erg lang bezig om, geleidelijk aan, alle materie weer op te lossen in geesten, zielen. Dat doet God door het mineralen, planten en dierenrijk, tot aan de kroon op de schepping: de mens! De mens is, na zijn lichamelijk leven op Aarde - of op een ander hemellichaam - bestemd om als geest, dus ziel, verder te leven in de wereld van de geesten. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Hoe een mens zijn leven leidt, dat hangt helemaal af van zijn eigen vrije wil. Wie de Leer van Jezus Christus doet, dus liefde voor God heeft boven alles en voor de naasten als zichzelf, die komt in het rijk Gods. Wie God radicaal afwijst en over zijn zonden nooit berouw heeft, die komt in de hel terecht. Wie te goed is voor de hel en te slecht voor de hemel, die komt in het Vagevuur, het tussenrijk tussen hemel en hel. En dan is het wederom de vrije wil van de mens, of hij afglijd naar de hel, of opklimt naar de hemel. Alles is afhankelijk van de liefde voor God en de naasten, gestuurd door de vrije wil van ieder mens. God blijft de Zelfde God, ongeacht wat wij mensen van ons leven maken. Is God dan onverschillig over ons lot? Nou nee, God heeft ons mensen geschapen om Zijn kinderen te worden en het doet Hem dus oprecht verdriet als wij mensen dat niet willen worden. Maar God heeft wel voorwaarden gesteld aan het kindschap van God. Namelijk dat wij dit zelf moeten willen, dus de Weg bewandelen door het leven, waarvoor God ons de Weg heeft gewezen. Dat zijn de Geboden van God! Niemand wordt gedwongen om een kind van God te worden. Wie een schepsel wil blijven, moet dat voor zichzelf weten. Het is dus onze eigen vrije wil of wij kinderen van God willen worden - door de Weg van de liefde te bewandelen door het leven - of schepselen Gods blijven - door onze zelfzucht te volgen. Voor hen die hun zelfzucht blijven volgen, zei Prediker reeds: 'alles is ijdelheid'. De zelfzucht geeft aan dat wij mensen, zonder eigen inspanning, graag de vruchten plukken van de inspanning van een ander mens. Ook dat is ijdelheid en een grote onbillijkheid. Immers, ieder mens heeft recht op de vruchten van zijn eigen inspanningen. En toch heeft God geregeld dat er rijke mensen en arme mensen op Aarde zijn en dat dit niet anders kan. Gods bedoeling is dan ook dat alle mensen elkaar in wederzijdse liefde dienen. De rijken van onze tijd - en heel veel tijden voor ons - trekken echter teveel rijkdom naar zich toe en laten te weinig over voor hun arme naasten. De goeden natuurlijk niet, maar de meeste mensen zijn wel zelfzuchtig. Paulus roept daarom op om en eind te maken aan alle immorele praktijken, zoals ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. In onze tijd wordt zeer hartstochtelijk de ontucht en onzedelijkheid bedreven en de mensen denken nog dat dit goed is ook. Maar zij leiden naar het verderf! En dan de hebzucht, waar Jezus Christus in het evangelie van vandaag zo voor waarschuwt. Bedenk hierbij wel dat alle aardse goederen bij het verlaten van het lichaam, dus de lichamelijke dood, voor iemand anders achterblijft en daar niets van meegenomen wordt naar het hiernamaals. Geen enkele aardse rijkdom kan een mens helpen in het hiernamaals, ook niet al zou u behoren tot de acht rijkste mensen op Aarde, die evenveel bezitten als de armste helft van de mensheid. Wie schatten vergaard voor zichzelf, komt armer dan straatarm aan in het hiernamaals. Dat geldt ook voor mensen die de Geboden van God overtreden en daar geen enkel berouw over hebben. Zoals de ontuchtige en onzedelijke mensen, de uit zelfzucht hun naasten als gebruiksvoorwerpen behandelen voor hun eigen seksuele lusten. Seks is ons gegeven voor de voortplanting in een huwelijk, dus de levenslange verbinding tussen een man en een vrouw. Alleen wie zijn rijkdom zoekt in de liefde voor God en de naasten, mag deze meenemen naar het hiernamaals. Die mensen zijn dan ook de toekomstige hemelbewoners. Wellicht ook bewoners van het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN