Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 5 augustus 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Exodus 16, 2-4.12-15

In die dagen, toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israelieten te morren tegen Mozes en Aaron. De Israelieten zeiden tegen hen: 'Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten, en volop brood konden eten. Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen'. Toen sprak de Heer tot Mozes: 'Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan, en de hoeveelheid voor een dag verzamelen. Dan kan ik vast-stellen of het mijn leiding wil volgen of niet. Ik heb het ge-mor van de Israelieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: Tegen de avond kunt ge vlees eten, en morgenochtend zult ge volop brood hebben. Dan zult ge weten dat ik de Heer, uw God, ben'. En het was avond, toen kwartels kwamen aangevlogen, die neervielen over heel het kamp. De vol-gende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israelieten zagen het, en vroegen: 'Wat is dat?'. Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: 'Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft'. Tweede lezing Efeziers 4, 17.20-24

Broeders en zusters, ik bezweer u in de Heer: leeft niet lan-ger zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! Want gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat gij de oude mens van uw vroegere levenswan-del, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet ver-nieuwen. Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.

Evangelielezing Johannes 6, 24-35

In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaum op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: 'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?' Jezus nam het woord en zeide: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt'. Daarop zeiden zij tot Hem: 'Welke werken moe-ten wij voor God verrichten?'. Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit is het werk dat God u vraagt: te geloven in Degene die Hij gezonden heeft'. Zij zeiden tot Hem: 'Wat voor teken doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschre-ven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten'. Jezus hernam: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de he-mel wordt u door mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld'. Zij zeiden tot Hem: 'Heer, geef ons te allen tijde dat brood'. Jezus sprak tot hen: 'Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij ge-looft zal nooit meer dorst krijgen'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'De taal van de liefde'. De taal van de liefde is de taal van de waarheid. Geen subjectieve waarheid, welke geen waarheid is, maar de onveranderlijke waarheid uit God. God is niet alleen Liefde, Wijsheid en Wil - de Drie Personen in dezelfde volgorde; Vader, Zoon en Heilige Geest - maar ook de Waarheid en de hoogste Gerechtigheid. En, omdat God onveranderlijk is, is ook de Waarheid onveranderlijk, terwijl die, omdat God Liefde is, deze Goddelijke Waarheid uit Gods Liefde is ontstaan. Daarom is de taal van de liefde de taal van de waarheid. Een leugentje om bestwil, bestaat niet! Een leugen is en blijft een leugen. Hooguit kan een deel van de waarheid verzwegen worden, omdat de aangesprokene het niet kan bevatten. Daarom ook sprak God in Jezus Christus heel vaak in gelijkenissen, omdat Zijn gehoor de volle waarheid niet kon bevatten, vanwege dat zij zelf zover van alle waarheid verwijderd waren, zoals ook zoveel mensen van onze tijd, die leugens voor waarheid houden en waarheid voor leugens. Net als bij kinderen moet de volle waarheid dan verhuld verteld worden, maar iemand, die andere mensen lief heeft, mag geen leugens vertellen. Neem nu een kleuter, die aan zijn moeder vraagt: 'Mama, waar komen de kindjes vandaan?'. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Zoals vroeger werd gedaan, zeuren over ooievaar of groene kool, is niet goed. Wel de verkorte waarheid: ' Uit mama's buik'. Meer hoeft niet, want daar is zo'n klein kind nog lang niet aan toe en daarom is meer uitleg schadelijk voor hem. Wanneer hij er wel aan toe is - jaren later - dan komt de volgende vraag wel en die kan dan ook naar waarheid beantwoord worden. En zo is het ook met mensen, die weinig of niets over God weten. Het zuivere evangelie - wat blijde boodschap betekent - zal wel verkondigt dienen te worden, zonder verdere fantasieen, maar de uitleg mag in eerste instantie achterwege blijven, of eenvoudig gehouden worden. Heel veel mensen hebben daar genoeg aan om in God te gaan geloven en zullen nooit belangstelling hebben voor meer kennis. Wie wel meer wil ween gaat wel op zoek naar het antwoord op de vragen, die bij hem opkomen. En dan zal ook God, indien hij serieus zoekt en bij God aan klopt, helpen en opendoen. Dus, als een prediker niets meer doet dan het verkondigen wat in de Bijbel geschreven staat, kan bij een goedwillende ziel het verlangen en de liefde voor God worden opgewekt. En met de liefde voor God ook de liefde voor zijn naasten. Want, omdat God een is, is ook de liefde een. De liefde voor de naaste is hetzelfde als de liefde voor God, die onze Vader wil zijn. Maar, is het mogelijk van God te houden, die wij niet zien, als er geen liefde is voor de naasten, die wij elke dag om ons heen hebben? Dat is niet mogelijk! Daarom ook heeft God in Jezus Christus ons mensen geleerd dat het Gebod om onze naasten lief te hebben als onszelf, gelijkwaardig is met God lief te hebben boven alles. God is werkelijk alles in alles, omdat Hij alles wat maar bestaat, materieel of geestelijk, heeft geschapen en wij ons leven dus van Hem hebben gekregen. God Zelf is de enige Ongeschapene, die nooit een begin gehad heeft en nooit en einde zal hebben. Onze medemensen, waarmee wij in aanraking komen op welke wijze dan ook, zijn net als wij geroepen om Gods kinderen te worden. Zouden wij dan onze broeders en zusters in God niet liefhebben, die gelijkwaardig zijn aan alle andere mensen in de ogen van God? Zeker, in maatschappelijk opzicht verschillen wij, evenals in ons uiterlijk en in de van God meegekregen talenten, die wij wel of niet ontwikkeld hebben. Maar God let maar op een ding: onze liefde voor God en voor onze naasten! Liefde is eigenlijk het enige Gebod van God voor ons mensen; al Zijn andere geboden zijn hiervan afgeleid, zijn verduidelijkingen van het ene grote Gebod: Liefde! Natuurlijk wordt hier niet eigenliefde bedoeld, want de hel zit vol van egoistische mensenzielen, maar liefde voor anderen. Ook een atheist kan liefde voor anderen hebben, maar dat is altijd een voor hem nuttige liefde, omdat hij niet put uit de onuitputtelijke Bron van alle liefde, namelijk God. Een atheist is wijsgemaakt, of heeft zichzelf wijsgemaakt dat God niet bestaat en gelooft daarom ook niet in de onveranderlijke waarheid vanuit God, maar wel in allerlei leugens. Hij doet waar Paulus de Efeziers tegen waarschuwde: hij is een heiden; iemand die gelooft in zijn eigen waanwijsheid, zijn eigen dode geleerdheid. Want geleerdheid en wijsheid is niet hetzelfde, maar kunnen ver van elkaar verwijderd zijn. Geleerde mensen kunnen wel wijs zijn, zoals bijvoorbeeld paus Benedictus XVI, die een groot voorbeeld is voor alle mensen. Maar veel geleerde mensen, trots op hun geleerdheid, staan heel ver verwijderd van echte wijsheid, die enkel van God kan komen. Vele eenvoudige en niet geleerde mensen zijn vaak genoeg wijzer dan dit soort geleerden. Dit soort mensen, die ver afstaan van God, of zij nu geleerd zijn of niet, morren vaak tegen God omdat Hij niet doet wat zij in hun waanwijsheid van Hem verlangen. Zo ook de Israelieten, die morden tegen Mozes en Aaron, omdat zij de vleespotten en broden in Egypte misten, die zij kregen om hun slavenarbeid te kunnen verrichten. Hun vrijheid had voor hen geen betekenis; een volle maag wel. En God kwam hen tegemoet door hen kwartels als vlees te eten te geven en manna als brood. Hiertegen protesteerden later op hun reis door de woestijn, omdat zij dit minderwaardig voedsel vonden. De wereldse mens heeft altijd wat te klagen, toch? Zo ook tegenover Jezus Christus, die na de broodvermenigvuldiging hen had verlaten en die zij achterna reisden. De ene dag kregen zij allen genoeg te eten van slechts vijf broden en twee vissen, de andere dag vroegen zij Hem waarom zij in Hem zouden geloven en welk teken Hij dan wel deed. En wat Hij eigenlijk wel deed? Ongelooflijk! En Hij was zo goed dat Hij hen geen verwijten maakte, maar geduldig uit legde dat Hij het brood des levens is en wie tot Hem komt geen honger of dorst meer zou krijgen. Dit is natuurlijk niet materieel bedoeld, maar geestelijk. Want het brood des levens is de Leer van God in Jezus Christus en de wijn des levens is het toepassen van deze Leer in het leven, dus deze Leer ook doen. Dan wordt een mens verzadigt met de taal van de liefde en verrijkt met het leven in God, terwijl God in hem woont. En woe dat doet krijgt het eeuwige leven in de hemel. Wellicht ook - afhankelijk van de liefde - wordt hij opgenomen in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij daar allemaal mogen aankomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN