Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 6 oktober 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4

Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder twee-dracht? De Heer gaf mij antwoord: 'Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want dit visioen, - al wacht het de vastgestelde tijd nog af, - hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw'.

Tweede lezing 2 Timotheus 1, 6-8.13-14

Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezon-nenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt verno-men en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.

Evangelielezing Lucas 17, 5-10

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: 'Geef ons meer geloof'. De Heer antwoordde: 'Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuis-komst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opge-dragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Heer, geef ons meer geloof'. Heer, geef ons meer geloof in Uw Leer, opdat onze liefde voor U en onze medemensen, naasten mag groeien. Want aan de toepassing van elke leer, ongeacht of deze menselijk, duivels of Goddelijk is, gaat immers geloof aan vooraf. Wie bijvoorbeeld een timmerman wil worden - omdat dit beroep hem aanspreekt - zal eerst geloof moeten hechten aan wat zijn leraren hem daarover vertellen. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Daarna moeten de armen uit de mouwen worden gestoken en met veel oefenen, naast het groeien van de theoretische kennis, wordt het vakmanschap - in ons voorbeeld timmeren - verworven. Ditzelfde geldt ook voor de Leer van God in Jezus Christus! Wie voor de eerste maal van God hoort - ongeacht of hij kind is of al een volwassene - zal eerst geloof moeten hechten aan Gods bestaan en aan Zijn Geboden, pas daarna kan er naar gehandeld worden en, door oefening door het toepassen van het geloof, naast een groeiende kennis van God en Zijn Geboden, kan een mens dan uitgroeien tot een waarachtig kind van God. Want daartoe is ieder mens geschapen, daarvoor is ieder mens geroepen. Het is echter de vrije wil van de mens of hij bereid is zich in te spannen om deze hoge roeping ook te volgen. Want de vrije wil maakt een mens tot een mens, die zich daardoor onderscheid van een dier. Want zie, alle andere schepselen, inclusief planten en dieren, worden bestuurd door Gods Almacht en alleen de hogere diersoorten hebben een gedeeltelijk eigen wil, maar kunnen nooit buiten de vereisten van hun soort treden. Indien de hogere diersoorten geen gedeeltelijk eigen wil zouden hebben, dan zouden zij, evenmin als een steen, zich kunnen voegen naar de wil van een mens. Alleen de mens is uitgerust met een absoluut vrije wil en wordt daarom, door God, niet langer bestuurt door Zijn Almacht, maar door Zijn Liefde. Dat is noodzakelijk, omdat wij mensen anders nooit, uit vrije wil, Gods kinderen zouden kunnen worden. Vandaar dat de mens de kroon op Gods Schepping is, omdat de mens een waar kind van God kan worden, maar alleen als hij dat zelf wil. Zoals een mens alleen een vakman in welk vak dan ook kan worden, als hij bereid is om de leerweg van dit vak te volgen, met alle inspanning die daarvoor nodig is. Het vreemde is dat heel veel mensen zich wel tot het uiterste willen inspannen voor hun, tijdelijke, lichamelijke doelstellingen, maar geen enkele inspanning - geestelijk noch lichamelijk - over hebben voor hun eigen eeuwige leven. Daarvoor is zelfs bidden teveel gevraagd. Ja, er zijn zelfs mensen die zo hangen aan hun eigen zonden, dat zij hardnekkig het bestaan van God afwijzen, want dan hoeven zij ook niet te denken aan de gevolgen van hun naar de dood leidende bezigheden. Er zijn zelfs mensen waarvoor elke toekomst goed is, behalve het eeuwige leven in en bij God. Zij beseffen kennelijk niet dat zij hierdoor zelfmoord plegen; niet zozeer door het vernietigen van hun lichaam, maar wel door het doden van hun eigen ziel, dus het doden van hun eigen eeuwige leven. Want mensen die God afwijzen, wijzen ook hun leven af. Want door het afwijzen van God wordt ook de liefde van God afgewezen en de liefde van hemzelf beperkt tot hemzelf, met uitsluiting van niet alleen God, maar ook van zijn naasten. En liefde en leven is immers precies hetzelfde, omdat het Leven van God Zijn Liefde is. En vanuit Gods Liefde en Gods Leven heeft God al Zijn schepselen geschapen. De gering aantal jaren die wij op Aarde doorbrengen in ons lichaam - ten opzicht van de oneindig aantal jaren en eeuwen die in het hiernamaals voor ons liggen - is een door God aan ons gegeven proefleven, waarin wij uit kunnen groeien naar het kindschap van God, maar als wij willen, zelfs het extreme andere uiterste kunnen bereiken; een volmaakte duivel worden. Want daar waar het allerhoogste bereikbaar is voor een schepsel - het volmaakte kindschap van God - moet ook het allerlaagste bereikbaar zijn - een volmaakte duivel worden. Het is de vrije wil van ieder mens waar hij terecht zal komen, zodra hij het lichaam heeft verlaten. In onze tijd lijkt het erop dat de meeste mensen kiezen om als duivel de Aarde te verlaten. En, hoewel Habakuk zijn visioen over iets anders ging, zijn er vele paralellen met onze tijd. Ook in zijn tijd waren de mensen opstandig tegen God en werd er een ramp voorspeld, aangedaan door andere mensen. In onze tijd komt het visioen van Johannes over de wederkomst van Jezus Christus en de daaraan vooraf gaande eindtijd uit, ja wij zitten middenin de zuivering van de mensheid, die aan de wederkomst van Jezus Christus vooraf gaat. Want de wederkomst van Christus - al wacht het de vastgestelde tijd nog af - hunkert naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Daarom is het voor ieder mens van belang om de raad van Paulus aan Timotheus te volgen en het vuur van Gods genade aan te wakkeren, die in ieder van ons is. Want wij leven in een tijd van genade, waarin God Zijn grote inspanning zal leveren om nog zoveel mogelijk mensenzielen van de eeuwige dood in de hel te redden. Geloof het sprookje dat de hel niet zou bestaan toch niet; de hel is een realiteit, evenals de hemel en het tussenrijk tussen hel en hemel; door ons het Vagevuur genoemd. Want Jezus Christus heeft gezegd: 'In het Rijk van Mijn Vader zijn vele woningen'. Dus vele plaatsen van verbetering, om elk menselijk schepsel, voor zover die zelf wil, op een plaats van zaligheid te brengen. Maar daarbij is een enkel uur op Aarde van meer belang, dan een eeuw in het hiernamaals. Daarom is het voor ieder mens, letterlijk, van levensbelang om hier op Aarde al te werken aan zijn eeuwig leven in het hiernamaals. Daarmee kan een aanvang worden genomen met geloof te hechten aan de Leer van God in Jezus Christus en er vervolgens naar gaan leven. Wie God dan vraagt om meer geloof, zoals de apostelen deden, die krijgt van God ook de vervulling van zijn gebed. En geloof kan heel veel; zelfs een moerbeiboom, of een andere boom, zich laten ontwortelen en in zee laten planten. Daarvoor is enkel een geloof zo groot als een mosterdzaadje voldoende en dat lijkt heel weinig. Maar vanuit geloof komt, zoals betoogd, liefde voort. Liefde voor de goede God, die elk mens zijn leven heeft gegeven en liefde voor al uw naasten die, net als uzelf, zijn geroepen om een waar kind van God te worden en daarna te zijn. God heeft alle geduld met ons mensen om ons, zonder onze vrije wil af te nemen, zoveel als maar mogelijk als Zijn kind op te voeden. Welnu, laten wij elkander goed doen uit liefde en met geduld, lankmoedigheid en zachtmoedigheid proberen alle mensen naar God - en daarmee naar het eeuwige leven - toe te leiden. Wie zo handelt is nooit meer dan een gewone knecht, die niet meer heeft gedaan dan zijn plicht. Maar God zal hem belonen met een plaats in de hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN