Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 7 juli 019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 66, 10-14c

Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: 'Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe, en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet, zal uw hart zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen, en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!'.

Tweede lezing Galaten 6, 14-18

Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig vallen, want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Evangelielezing Lucas 10, 1-12.17-20

In die tijd wees de Heer tweeen zeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat het eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere; in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het rijk Gods is nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het rijk Gods is nabij. Ik zeg u: die dag zal voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad'. De tweeen zeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: 'Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam'. Hij zeide tot hen: 'Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Het Rijk Gods is nabij!'. Het Rijd Gods is nabij elk mens die Gods liefde voor ieder van ons mensen beantwoord met zijn eigen liefde. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie geen liefde heeft voor God, die kan ook geen zuivere en onbaatzuchtige liefde hebben voor welk medemens, welke naaste dan ook. Dan is de liefde namelijk teveel vertroebeld door zelfzucht, waardoor er eigenlijk helemaal geen liefde meer is. Want dan is elke liefde afhankelijk of het voor de zelfzuchtige mens 'nuttig' is of niet. Wanneer de zelfzuchtige mens er zelf geen baat bij heeft om iemand anders lief te hebben - op welke wijze dan ook - dan is er geen spoor van liefde te ontdekken. Maar dat is helemaal geen liefde, maar geprojecteerde zelfzucht! Liefde is een ander onvoorwaardelijk, maar niet onbegrensd, lief hebben, ook als die ander geen liefde heeft voor jezelf. Onbegrensd kan men alleen God lief hebben, omdat ook Gods liefde voor ieder mens geen grenzen kent en daarom altijd veel groter is dan dat een mens van God kan houden. Maar de liefde voor elke naaste is begrenst tot de liefde, die elk mens voor zichzelf heeft. De liefde voor God en alle naasten zijn echter wel aan elkaar gekoppeld. Want zie, zonder zon is er geen licht en geen warmte. Zonder de liefde voor God is er geen warmte van de liefde voor de naasten. Integendeel; dan verkilt de liefde geheel, want dan zakt elk liefdeloos mens steeds dieper in een onbegrensde zelfzucht en dan is er geen enkele liefde meer voor een ander, behalve de duivelse liefde die voortkomt vanuit de zelfzucht en waarbij de ander 'nuttig' moet zijn, op welke wijze dan ook. Want God is de Bron van alle zuivere naastenliefde; zonder gebruik te maken van deze Bron - door God boven alles lief te hebben - droogt de eigen liefde gegarandeerd volledig op, want de eigen 'voorraad' wordt niet aangevuld. Wanneer er wel een verbinding is met God in liefde - dus liefde voor God boven alles - dan is er iets heel merkwaardigs aan de hand. Alles wat verbruikt wordt, dat verminderd, maar de liefde, hoe meer deze aan anderen wordt gegeven, wordt steeds meer en groter. Want de mens schept dan, met het weggeven van zijn liefde, volop uit de enige Bron van liefde, die God is. God is namelijk oneindig en dat is ook Zijn liefde. Voor ons mensen is scheppen uit deze oneindigheid een manier om de 'zee proberen leeg te scheppen'. Natuurlijk kan geen mens de zee leeg scheppen, noch letterlijk, noch geestelijk, maar wel putten uit de zee en daarvan veel verzamelen. Een praktisch voorbeeld hiervan is zeewater ontzilten en daarmee droge woestijn land vruchtbaar maken. Hier en daar wordt dit toegepast op Aarde; de zee komt niet leeg, maar de mensen worden van dit putten uit de zee wel rijker. En zo is het geestelijk ook met het putten uit de Bron van alle liefde, door God boven alles te beminnen en daardoor ook de naasten te kunnen beminnen; de mens wordt daar, geestelijk, veel rijker door. Een rijkdom die, in tegenstelling tot alle aardse rijkdom, mee gaat tot in eeuwigheid en alleen maar steeds meer kan worden; tenminste zolang wij mensen God boven alles blijven lief hebben. Dat ook bedoelde God toen Hij Jesaja de voorspelling liet opschrijven over Jeruzalem. Hiermee wordt geen materiele toestand bedoeld, maar een geestelijke. Daarom wordt ook niet het aardse Jeruzalem bedoeld, maar het hemelse. Want zie, Jeruzalem betekent daar waar God woont. In de tijd van Jesaja was dat het aardse Jeruzalem, want God woonde in de Tempel. Maar na de dood en verrijzenis van God in Jezus Christus, woont God in het hemelse Jeruzalem, tezamen met Zijn waarachtige kinderen, die na hun aardse proefleven daar mogen wonen. Tijdens ons leven kunnen wij, indien wij zoveel van God houden, dat wij Zijn Leer - en dus Zijn Geboden - in ons leven volgen, dus doen, zover komen dat God van ons hart een tempel maakt voor Zichzelf en daarin plaats neemt; God in ons en wij in Hem. Jezus Christus is God en daarom is alleen Zijn Leer de Leer van God Zelf. Wie van ons mensen een echte dienaar van God in Jezus Christus is - door Gos Leer te doen in alle liefde van zijn hart - die zal, nog tijdens zijn leven op Aarde, vele male de macht van God in zichzelf ervaren. Wie zich van God heeft afgesloten - zelfs door Gods bestaan te ontkennen - die mag zijn nietszeggende leventje op Aarde leven tot aan de dag dat God hem Zijn doodsengel stuurt; maar die heeft in het hiernamaals alleen maar ellende te verwachten. Niet vanwege God, maar vanwege de gevolgen van zijn eigen vele zonden. God is behalve Liefde ook een zeer Rechtvaardige en onverbiddelijke Rechter voor hen die Hem altijd hebben geweigerd om Hem als Vader te erkennen. Daarom ook wilde Paulus zich op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer en God Jezus Christus. Want alleen Jezus Christus heeft ons gered van de zonde van Adam en Eva, door de verbroken verbintenis tussen God en ons mensen te herstellen. Besneden zijn, maar ook gedoopt zijn in de Drie-ene God, betekent niets, als wij mensen ons er niet naar gedragen, maar liever onze eigen dwaalwegen volgen, dan de Leer van God in Jezus Christus. Na de doop moet de daad volgen, willen wij gered worden. Daden van geloof, daden die bevestigen dat wij de Leer van Jezus Christus volgen, dus doen. Jezus zond, tijdens Zijn leven op Aarde tweeenzeventig leerlingen uit in paren van twee - dus zesendertig paren - om het evangelie te gaan verkondigen in plaatsen waar ook hij naar toe wilden gaan. Zij mochten, als bewijs voor hun verkondiging, allerlei tekenen verrichten, zoals het genezen van zieken. Dit was een voorafkondiging van wat de Kerk, welke Jezus Christus heeft gesticht, door alle eeuwen heen moest gaan doen. Gods Rijk verkondigen en mensen redden van hun dwaalleren, zodat ook zij ware kinderen van God konden worden. Dat ging en gaat soms traag, maar toch gestaag. Het Romeinse rijk was christelijk, na nog geen twee eeuwen van vervolgingen; toen moest de toenmalige keizer Constantijn, omwille van de eenheid van zijn rijk, het christelijk geloof voorrang geven boven de heidense geloven. Constantijn zelf liet zich pas op zijn sterfbed dopen en dan nog door een priester, die de ketterse leer van het Arianisme aanhing. De duivel is door alle tijden druk bezig geweest om mensen van het pad naar de hemel toe af te helpen en richting hel te sturen. Dit met wisselend succes. Maar in onze tijd lijkt het wel of Satan oppermachtig is. Dat is slechts schijn, want God is niet te verslaan! Maar de vele duizenden jaren geleden al voorspelde Eindtijd is nu wel aangebroken. Niet het einde van de mensheid, wel het einde aan onze, inmiddels weer heidens geworden, beschaving, die door het huidige heidendom is veranderd in een gruwelijke barbarij. God is bijna eindeloos geduldig met ons mensen - omdat Hij ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en, om van ons vrije mensen te maken, ons een absoluut vrije wil heeft gegeven, moet Hij wel lankmoedig en geduldig zijn, omdat wij anders nooit vrije en waarachtige kinderen van God kunnen worden - maar nu toch eindelijk aan Gods geduld een einde gekomen. Daarom is God in Jezus Christus nu bezig Zijn wederkomst voor te bereiden, om zoveel mogelijk mensen te redden van de hel. Wie wil kan alsnog gered worden, wie, ook na gewaarschuwd te zijn, niet wil, die is reddeloos verloren. Want als God, zonder de vrije wil te breken, een mens niet kan redden, kan niemand dat. Maar niet getreurd, voor iedereen die leeft, of gaat leven naar Gods orde, wacht de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal tegen komen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN