Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 7 oktober 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Genesis 2, 18-24

De Heer, God, sprak: 'Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past'. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou; zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg, en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens: 'Eindelijk been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen'. Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat, en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen een worden.

Tweede lezing Hebreeen 2, 9-11

In die tijd zei Johannes tot Jezus: 'Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was'. Maar Jezus zei: 'Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken, Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbare vuur. Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u met een oog het rijk Gods binnen te ga

Evangelielezing Marcus 10, 2-16 (of 2-12)

In die tijd kwamen er Farizeeen die Jezus vroegen: 'Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?'. Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij antwoordde hun met een wedervraag: 'Wat heeft Mozes u voorgeschreven?'. Zij zeiden: 'Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en haar weg te zenden'. Doch Jezus antwoordde hun: 'Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden mag de mens niet scheiden'. Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: 'Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een ander huwt begaat zij echtbreuk'. (De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit zag zei Hij verontwaardigd: 'Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan'. Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde.)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Niet langer twee, maar een'. In een goed huwelijk - een huwelijk dus zoals God het bedoeld heeft, namelijk uit wederzijdse liefde gesloten - zijn de echtgenoten niet langer twee, maar een. Niet lichamelijk, wat dat is in eeuwigheid onmogelijk, maar geestelijk. Dat kunnen wij al zien in de wijze waarop God ons mensen geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. God Zelf is de volkomen mens, omdat Hij alle eigenschappen in zich heeft, welke Hij ook in elk mens heeft gelegd, zowel in de man als in de vrouw. Maar, vanwege ons lichamelijke proefleven op Aarde, is dit volkomen menszijn gesplitst in een man en een vrouw, die samen alle eigenschappen hebben, welke ook God heeft, en samen vruchtbaar zijn. Om dit aan te geven heeft Mozes deze geestelijke splitsing van man en vrouw lichamelijk weer te geven in de schepping van eerst Adam en uit Adam ook Eva. Samen vormden zij wederom een volledig mens, waarbij zij elkaar aanvulden, want aan de man en aan de vrouw zijn verschillende eigenschappen gegeven. De rib, welke God uit Adam zou hebben gehaald, is de harde zieleneigenschap van de vrouw, namelijk de ijdelheid, waar geen enkele vrouw ver van verwijderd is. Ook de manier van denken verschilt van man en vrouw. De man laat alles eerst door de filter van zijn wijsheid, verstand gaan en dan pas door zijn liefde. De vrouw laat alles eerst door de filter van haar liefde, gevoel gaan en dan pas door haar verstand. Omdat liefde onbeperkt is in haar reikwijdte - God is Liefde en oneindig, daarom is ook de liefde oneindig - en daarom ook door deze liefde geen beperkingen worden opgelegd, ook niet waar het nodig is, heeft God het zo ingericht dat de man, die vanuit zijn wijsheid denkt en reageert, het hoofd van zijn gezin is. Immers aan wijsheid zijn wel grenzen gebonden, dus is de man het best geschikt om te regeren, over zijn gezin, werk en land; want hij legt wel beperkingen en het is op een gegeven moment: 'Tot hier en niet verder'. Dat is de natuurlijke gang van zaken, die zelfs bij verschillende hogere diersoorten voor komt. Liefde, vanwege de onbeperktheid, is ook beter in staat om te dienen en iemand boven zich te dulden. Liefde is beter in staat om te ontvangen en te ontwikkelen van wat zij ontvangen heeft, dan de wijsheid, welke in staat is om te verwekken. Vandaar dat God in Zijn liefde nieuwe scheppingen bedenkt, door de filter van Gods Wijsheid laat gaan, alvorens door Gods Wil deze tot leven te wekken en, als het ware, buiten God te plaatsen als realiteit. En daarmee is ook de Drievuldigheid verklaard: God de Vader is Gods Liefde, God de Zoon is Gods Wijsheid en God de heilige Geest is Gods Wil. De Wijsheid van God is op Aarde neergedaald in Jezus Christus, wiens ziel en lichaam door God is geschapen, door Gods Wil in een zuivere maagd - naar lichaam en ziel - Maria verwekt en Wiens Geest God Zelf is. In tegensteling tot ons gewone mensen, die een geschapen geest hebben, waarin God dan een vonkje van Zijn ongeschapen liefde heeft gelegd, waardoor wij mensen ware kinderen van God kunnen worden; maar alleen als wij dat willen en door ons handelen, in liefde tot God en onze naasten, dit ook bewijzen. Man en vrouw hebben elk hun eigen taak op Aarde. De mannen spelen de baas; de vrouw is daaraan ondergeschikt, maar heeft wel de belangrijkste taak op Aarde als compensatie gekregen; het laten geboren worden en de basis van de opvoeding leggen van de volgende generatie. Kleine kinderen rennen, als zij getroost willen worden, of aandacht willen hebben, meestal naar hun moeder toe en lopen hun vader voorbij. Haar liefde voor haar kleintje kent geen grenzen. Wat ook de reden is dat de vouw symbool staat voor een onbeperkte liefde. Triest is daarom dat er zoveel kinderen, reeds in de moederschoot, worden vermoord. Abortus provocatus is een afschuwelijke moord op onschuldige en hulpeloze kinderen en wel op de plek waar zij zich absoluut veilig wanen; de schoot van hun moeder. Triest is ook dat de wederzijdse gave van echtgenoten aan elkaar - die eigenlijk onvoorwaardelijk en totaal zou moeten zijn - zo vaak vanwege de hardheid van het hart verbroken wordt. Niet alleen van mannelijke zijde, maar zeker ook van de zijde van vrouwen, die geloven in de leugen van het feminisme, dat zij zonder man kunnen. Een leugen omdat het al heel verdrietig is als een mens, door omstandigheden, gedwongen wordt om verder alleen door zijn leven te gaan, bijvoorbeeld door het overlijden van de levenspartner. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar om er zelf voor te kiezen, vanwege een hard hart, is heel erg verdrietig. Man en vrouw hebben elkaar nodig! Kinderen hebben zowel een vader als en moeder nodig om uit te groeien tot een evenwichtig mensenkind. Hardheid van hart betekent egoisme, zelfzucht. Dat is een duivelse eigenschap en tegenstrijdig met wat God van ons mensen wil. Vandaar dat Jezus Christus hier hard over oordeelde. Een huwelijkspartner verlaten - zoals het tegenwoordig 'normaal' gevonden wordt - is verkeerd, want een huwelijk is bedoeld tot aan de dood van het lichaam. Is het een huwelijk, niet voor zakelijke doeleinden, maar uit liefde gesloten, dan kan zo'n huwelijk niet alleen op Aarde zeer lang duren en gelukkig zijn, maar ook in het hiernamaals oneindig lang, omdat God dan twee mensen, die in Zijn ogen een zijn, dus een volledig mens uitmaken, ook voor altijd samen brengen. Dus, wanneer een man, of een vrouw, de levenspartner inruilt voor een 'jonger exemplaar', dan is er sprake van blijvend overspel. Want wat God heeft gebonden mag de mens niet scheiden; geen enkel mens: ook de echtgenoten zelf niet. En, indien er dan toch, vanwege de verkeerde keuze voor een huwelijkspartner, een blijvende onenigheid is en er een scheiding op Aarde volgt, dan moeten de echtgenoten elkaar toch trouw blijven en geen andere partner aanvaarden. In dat geval doen zij geen doodzonde, want zij overtreden dan niet het zesde Gebod van de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft gekregen: Gij zult geen onkuisheid doen. Echter, wie God niet wil gehoorzamen, maar zijn eigen ego belangrijker vind, dan wat God heeft voorgeschreven en als zeer zware zonde heeft aangegeven, die zal zich ofwel moeten bekeren en ophouden te zondigen ofwel, indien hij zonder enige berouw is, een inwoner van de hel worden. En niemand op Aarde heeft het recht om dit Gebod van God te wijzigen of er excuses voor te vinden. Wij kunnen allen een voorbeeld nemen aan Jezus Christus die, zoals Paulus schreef, een korte tijd beneden de engelen was gesteld, maar nu met luister en eer gekroond is, omdat Hij de dood heef verduurd. Hij, die God is, heeft ter wille van onze vrije wil en om de dood te overwinnen, voor ieder van ons geleden en is vermoord op een kruis. Kunnen wij dan eventuele onaangenaamheden in een huwelijk - die komt soms voor in elk huwelijk - niet met liefde voor elkaar ondergaan en trouw blijven aan ons eigen gegeven woord? Ook als wij, uit vrije wil, de verkeerde keus hebben gemaakt? Natuurlijk wel! Het is een kwestie van wederzijdse liefde! Maar daarmee zal, met de liefde voor onze naasten, ook de liefde voor onze allernaasten - vrouw en kinderen - de mens liefderijker worden. En, omdat God enkel door liefde bereikbaar is voor elk mens, ook de hemel ermee verdienen, ook al is de opname in de hemel altijd een genade van God, want zonder Zijn hulp komen wij er niet. Met Gods hulp kunnen wij wellicht ook in het huis van onze Vader komen, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen wederzien.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN