Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 8 juli 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Ezechiel 2, 2-5

In die dagen kwam de Geest over mij, en sprak tot mij; Hij deed mij recht overeind staan, en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: 'Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israel, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en weerbarstig volk. Tot hen zend Ik u, en u zult tot hen zeggen: Zo spreekt God, de Heer. En of zij nu luisteren of niet - het is een opstandig volk-, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is'. Tweede lezing 2 Corinthiers 12, 7-10

Broeders en zusters, er is - want anders zouden die bui-tengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken - er is een doren in mijn vlees gestoken, als een bode van sa-tan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: 'Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen'. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwd-heid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

Evangelielezing Marcus 6, 1-6

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de syna-goge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: 'Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?'. En zij na-men er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: 'Een pro-feet wordt overal geeerd, behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring'. Hij kon geen enkel won-der doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Ongeloof overwinnen'. Het ongeloof in God van jezelf overwinnen is moeilijk en vergt meestal jaren. Het ongeloof bij een ander mens overwinnen is echter nog moeilijker, vooral als die mens niet van goede wil is. Daarom is het van belang om jonge kinderen reeds zeer jong van de liefde van God te overtuigen, want dan is het fundament van het gebouw van geloof gelegd op een stevige fundering, op de rots van de waarheid vanuit God. Toch kan een mens dan in zijn leven andere opvattingen gaan omarmen en God verlaten, echter omdat de basis van de opvoeding gebaseerd was op een vast geloof in God, kunnen deze dwaalwege alleen stand houden, wanneer de mens zelf voor het kwade kiest en het goede nalaat. Dan kan een mens, maar ook een heel volk, bedorven worden met geloof in de leugens, welke uit de hel stammen. Want Satan is steeds, vanaf het begin van de mensheid tot nu toe, ijverig bezig om ons mensen naar de hel te leiden en momenteel is hij daar erg succesvol in. Maar niet lang meer, want God in Jezus Christus is Zijn wederkeer aan het voorbereiden en nog een gering aantal jaren en Satan is verslagen en hij en zijn aanhangers van de Aarde verdwenen. Dat geldt zowel voor de duivels en demonen, die nu de mensen van God af proberen te krijgen - wat hen bij vele mensen gelukt, maar gelukkig niet bij alle mensen - maar ook de volgelingen van Satan in op Aarde. Gelukkig probeert God ons mensen nog voor de laatste maal, voor Zijn wederkomst, te redden van de eeuwige verdoemenis, doordat Hij elke mens afzonderlijk zal waarschuwen hoe deze er in Gods ogen voorstaat. Na deze Grote Waarschuwing zal er nog een relatief korte tijd zijn voor ons mensen om zich te bekeren, waarna Jezus Christus terugkomt. Miljarden mensen zullen gered worden en Gods Rijk binnen gaan, maar helaas zullen er ook andere miljarden mensen denken dat zij, ondanks dat zij gewaarschuwd zijn, het beter te weten en hun leven niet naar Gods Geboden willen aanpassen. Wanneer God in Jezus Christus dan wedekomt en gaat oordelen over levenden en doden, dan behoren de mensen die ongelovig zijn gebleven tot de doden, tot de bokken die verbannen worden naar het eeuwige vuur van de hel. Wanneer zij dan ook lichamelijk moeten sterven, dan pas zien zij hun vergissing in, maar dan is het te laat; dan krijgen zij wat zij verdienen door hun verknoeide leven op Aarde. Want als God hen niet kan redden, omdat Hij hun vrije wil respecteert, dan kan ook niets of niemand anders hen redden en hebben zij hun lot aan zichzelf te danken. Het is dan inderdaad hun lot om in de hel te gaan wonen, maar een lot die zij zelf gewild hebben, niet een lot welke God voor hen wilde. Immers, alle mensen die zich wel bekeren, hun ongeloof afwerpen en Gods Geboden gaan onderhouden, hoeven niet lichamelijk te sterven voordat, na de komst van Jezus Christus, het nieuwe paradijs, de nieuwe Aarde, voor hen beschikbaar is en zij verzekert zijn van een plek in de hemel, mits zij volhouden tot aan het einde van deze wereld, die nu reeds door en door bedorven en verrot is. En, omdat Satan nu aan de winnende hand lijkt te zijn, is het moeilijk om het eigen ongeloof te overwinnen; er zijn zoveel afleidingen en zoveel werelds genot. Maar deze geven wel een volkomen zinloos leven, terwijl God ons een zeer zinvol leven geeft, zowel hier op Aarde als in het hiernamaals voor de eeuwigheid. Daarom ook is het oneindig veel beter om voor God te kiezen dan voor de geneugten van onze materiele Aarde, die allemaal uitlopen op de dood. Want denk niet dat God werkeloos aan het toezien is. De dagelijks voorkomende natuurrampen bewijzen dat Gods toorn zich aan het uitstorten is over de mensheid. Nu nog gematigd, maar wanneer de Kerk, welke God in Jezus Christus heeft gesticht, nu de Rooms Katholieke Kerk genoemd, binnenkort de heilige Eucharistie, het dagelijks misoffer vanwege het Offer welke Jezus Christus voor ons mensen heeft gebracht, door op een kruis te sterven en ons daardoor te redden, zal afschaffen en, wat er over blijft, onherkenbaar zal zijn veranderd in iets heidens, dan zal Gods woede en toorn pas hevig over ons komen, dan zal Zijn straffende Hand ons verschrikkelijk hard slaan. Want net als in de tijd van Ezechiel zijn wij mensen van onze tijd een opstandig volk, welke zich tegen God onze Schepper verzet. Wij kleine mensen van een op zich onbeduidende kleine planeet denken, over het algemeen, dat wij het beter weten dan God, Die alles wat bestaat buiten Hem Zelf om heeft geschapen en in stand houdt. Vele mensen denken in hun hoogmoed wijzer te zijn dan God en voelen zich dan ook vrij om God te beledigen, te bekritiseren en God te willen voorschrijven wat Hij moet doen. Dwaasheid! Wij hebben zelfs de wijsheid van Zijn engelen niet, laat staan de Wijsheid van God! Maar wij denken wel dat God naar ons moet luisteren en dat wij Zijn Woord, Zijn Leer, gegeven om ons een zalig leven reeds op Aarde te geven, volledig kunnen negeren. Het gevolg is dat onze Aarde is omgevormd tot een hel voor de meeste mensen, waar alleen mensen zich in thuis voelen die zelf duivels zijn geworden. De rest van de mensheid ervaart wel de ellende, maar weten niet hoe zij daar uit moeten komen. Want geloof in de liefhebbende ene en ware God wordt zwaar ontmoedigt en belachelijk gemaakt. Goedheid wordt afgedaan als dwaasheid en egoisme wordt gepromoot als alleen gelukzaligmakend. Ja, Satan en zijn trawanten zijn er sterren in om de zaken om te keren. Helaas trappen vele mensen in hun verderfelijke vallen, in hun verderfelijke ideologieen. En inderdaad, God stelt ons mensen op de proef of wij het wel waard zijn om Zijn kinderen genoemd te worden. En, ondanks dat in het zogenaamde nieuwe Onze Vader gebed gevraagd wordt aan God om dit niet te doen - waardoor het gebed welke Jezus Christus ons heeft gegeven heidens is geworden - is het logisch dat God ons beproeft, want dat doen wij zelf ook met andere mensen. Kinderen van de basisschool krijgen allerlei proefwerken te doen om te beoordelen of zij de aangereikte leerstof hebben begrepen en in vervolgopleidingen worden examens afgelegd, waar een leerling voor moet slagen, alvorens er een diploma wordt uitgereikt. Zou God dan, als Hij ons mensen het hoogste aanbiedt van wat welk schepsel dan ook kan bereiken, het kindschap van God, ons niet mogen testen, op de proef mogen stellen om te bepalen of wij deze genade waardig zijn? Kom nou! Ook Paulus werd, gedurende zijn gehele leven op Aarde, aan zware beproevingen blootgesteld en God nam ze niet van hem af, want, zoals Paulus zelf schreef: God zei: 'Je hebt genoeg aan Mijn genade'. En dat geldt voor ons allen, dus niet meer klagen, maar het door God gegeven kruis opnemen en Hem, God in Jezus Christus, volgen op ons levenspad. En niet denken dat iedereen hetzelfde moet denken als wijzelf, want ook God in Jezus Christus vond veel ongeloof en tegenstand, toen Hij op Aarde het Godsrijk predikte. Vooral daar waar Hij als Mens was opgegroeid, in Nazareth. Maar ook vanuit de 'geestelijke' leiders in Jeruzalem, waar Hij zelfs naar lichaam werd vermoord op een kruis. Maar gewoon Zijn Geboden onderhouden, Zijn Leer doen, dan komt u als vanzelf, door Gods genade, in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij daar allemaal mogen aankomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN