Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 8 september 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Wijsheid 9, 13-18b

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel, en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft, en uw heilige Geest niet van boven zendt? Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan, leren zij kennen wat U welgevallig is, en worden zij door de wijsheid gered.

Tweede lezing Filemon 9b-10.12-17

Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus, en mijn verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen, ik bedoel Onesimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om voor mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, ik wil niets afdwingen: uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten! Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest: dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Dat is hij voor mij al helemaal, hoeveel meer dan voor u, als mens en als christen. Als gij u dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom zoals ge het mij zoudt doen.

Evangelielezing Lucas 14, 25-33

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: 'Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, - als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken - niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Bezint eer gij begint'. Bezint eer gij begint met kritiek te leveren op God, uit ongeloof en uit het niet begrijpen van Zijn Leer van liefde. Weet en begrijp toch dat een mens geen mens is zonder een vrije wil. Alle andere schepselen dan mensen en engelen hebben van God geen vrije wil gekregen, maar de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, heeft een vrije wil. Een vrije wil houdt in dat een mens kan willen, denken en handelen tegen Gods Geboden in. Ook mensen die geloven in God kunnen Zijn Geboden negeren en iets doen wat tegenover gesteld is aan de Leer van God. Ook de engelen kunnen dat doen; Lucifer en zijn aanhangers hebben dit bewezen. Door hun eigen handelen uit vrije wil, was het onvermijdelijk dat zij gevangen werden genomen in de materie. Voor veel mensen is de materie het enige wat zij kennen en willen kennen, waardoor zij de grote vergissing begaan door alles wat geestelijk is als onbestaand af te doen; want wat zij niet kunnen zien en met de handen grijpen, dat bestaat niet in hun ogen. Hun antwoord luidt vaak: 'Maar licht, geluid en energie kun je ook niet zien en daar geloven wij wel in. Logisch, licht en geluid kan ieder gezond mens waarnemen en energie ook. Maar dat zijn dan ook fijnstoffelijke zaken en geen geestelijke zaken. Licht bestaat uit golven en een beetje materie, geluid bestaat uit golven en trillingen. Energie bestaat in vele vormen, vanaf brandend hout tot en met elektrisch, magnetische golven. Maar allen hebben gemeen dat zij zich onmiskenbaar op Aarde manifesteren. De geestelijke wereld is echter nergens zichtbaar voor onze grove materiele oen en oren. Dat de geestelijke wereld bestaat is een kwestie van liefde. Want liefde is een geestelijk begrip. God is Liefde en de gehele Schepping, dus alles wat waar dan ook bestaat, is uit de Liefde van God geschapen. Omdat God Geest is - en wel de enige die oneindig is en nooit een begin heeft gehad, noch ooit een einde zal hebben - waren Zijn eerste scheppingen geestelijk. Pas door de zonde van een deel van Gods engelen - doordat hun vrije wil zich tegen God keerden - werd de materie geschapen, zoals God dat reeds lang van tevoren bepaald had. Maar materie is geen einddoel, wel een tussenfase. Dat kunnen wij zien omdat alle materie eens vergaat; alles wat materie is dat heeft eens een einde. Dat is vooral te zien aan het plantenrijk en het dierenrijk, evenals aan ons mensen. Sommige bomen worden honderden jaren oud, soms zelfs meer dan duizend jaar. Maar eens komt er een eind aan en sterft een boom, onontkoombaar. Dieren worden soms ook heel oud, maar eens komt aan hun bestaan een einde. In het begin van de schepping van de mens werd deze ook vaak honderden jaren oud - ook op dit punt liegt de Bijbel niet - nu is de leeftijd van een eeuw al erg oud. Maar aan elk mensenleven op Aarde komt een eind, ongeacht of deze vroeg of laat intreedt. En dan heb ik het niet over het eigenmachtig optreden van mensen, die elkaar vermoorden vanaf de moederschoot, tot aan hoge ouderdom en/of ernstige ziekte; welk handelen ingaat tegen Gods Geboden. Nee, langs natuurlijke weg wordt een mens geboren en, als zijn leven voorbij is op Aarde, dan stuurt God Zijn doodsengel, die het aardse leven van een mens af neemt. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Daar helpt dan niets tegen! Het enige verschil tussen het sterven van planten en dieren is dat deze categorieen nog een geestelijke, dus zielen, evolutie te gaan hebben, maar de mens niet meer. In het algemeen eindigt het materiele bestaan van een mens met de dood van zijn lichaam, maar zijn ziel leeft eeuwig verder, zonder einde. Deze wereld is gescheiden van de materiele wereld. Een enkele keer kan een mens iets merken van deze wereld van de geesten, door geestverschijningen, door bezetenheid, doordat er iets gebeurd wat niet op natuurlijke wijze verklaarbaar is, zoals het ingrijpen, met Gods instemming, door de bewaarengel, teneinde bijvoorbeeld een ongeluk te voorkomen; wat ik persoonlijk in mijn leven tweemaal heb meegemaakt. God is onzichtbaar, maar laat vaak genoeg iets van Zich horen. Bijvoorbeeld heeft God door Hem geinspireerde mensen in alle tijden opgeroepen om aan alle andere mensen iets mee te delen. Want wij mensen kunnen Gods plan met ons mensen nooit doorgronden, maar God heeft ons Zijn Geboden gegeven. Al voor Mozes heeft God aan de mensen verteld wat Hij van ons wil: Liefde! Mozes heeft van God de Tien Geboden ontvangen, als een verdere uitwerking van de liefdesgeboden, welke Jezus Christus ons heeft gegeven; God lief hebben boven alles en de naasten als zichzelf. Wie deze Geboden doet, dus leeft, zal weten dat hij God welgevallig is en zal door de heilige Geest geleid en geleerd worden wat God specifiek van hem wil. Vergeving en liefde liggen in elkaars verlengde, vandaar dat Paulus aan Filemon vroeg om zijn slaaf Onesimus zijn weglopen te vergeven en hem niet te straffen. Dat Filemon naar Paulus heeft geluisterd, blijkt uit het feit dan Onesimus een aantal jaren later als bisschop in de Kerk opdook; hij was toen dus geen slaaf meer. Filemon deed dus wat Jezus Christus van hem vroeg; hij maakte zich los van wat hij bezat, in dit geval een medemens, een naaste. In het evangelie van vandaag staan een paar moeilijk te begrijpen uitspraken van Jezus Christus Die, omdat Hij God is, ogenschijnlijk niet te rijmen zijn met Zijn Leer van liefde. Deze uitspraken zijn alleen geestelijk te begrijpen, maar niet letterlijk. Haat komt uit de hel, niet uit de hemel en is geen aanbeveling van God. De familie en zichzelf haten is niet het haten van de personen, maar alleen van hun helse neigingen, hun zonden - inclusief de eigen zonden - en deze afkeuren en nooit goedkeuren of in mee gaan. En het berekenen of er genoeg is om een toren te bouwen, of een oorlog te voeren, is de voorbereiding op het vaste besluit om een kind van God te worden. Daarvoor moet elke emotionele gehechtheid aan alles wat niet van God komt los worden gelaten. Ook alles wat wij van God gekregen hebben om op Aarde te kunnen leven - en wat wij kwijt zijn bij de lichamelijke dood - mag ons nooit in de weg zitten om naastenliefde te doen. Dat is dus het losmaken van alles wat een mens bezit, niet het wegdoen van alles wat nog nuttig is, of nuttig kan zijn, maar er geen andere waarde aan hechten dan wat voor het gebruik nodig is. Alleen de liefde voor God en de naasten kunnen wij meenemen naar het eeuwige leven; dat enkel heeft echte waarde. En wie zo leeft is een echte leerling van God in Jezus Christus en zal eens een hemelbewoner zijn. Wellicht ook wonen in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN