Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 9 september 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 35, 4-7a

Spreek tot allen die de moed verloren hebben: 'Vat moed en vreest niet: uw God komt om de wraak te voltrekken; God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open, en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert, en jubelen zal de tong van de stomme. Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land een waterbron'. Tweede lezing Jacobus 2,1-5

Broeders en zusters, gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij! Ik bedoel dit: veronder-stel er treedt in uw samenkomst een man binnen, keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, en tegelij-kertijd komt er ook een arme aan in schamele kleren; als gij nu opziet tegen de rijk geklede man en hem een ereplaats aanbiedt, terwijl gij tegen de arme zegt: 'Blijf daar maar staan', of: 'Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank', maakt ge u dan niet schuldig aan een kwaadaardige discriminatie? Luister, lieve broeders: God heeft de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Evangelielezing Marcus 7,31-37

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Dekapolis. Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: 'Effata', wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de band van zijn tong los-gemaakt zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan ie-mand te zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat ver-bood, des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: 'Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Ga open!'. Ga open de ogen van geestelijk blinden en de oren van geestelijk doven! Want dan kunt u inzien dat mensen niet van dieren afstammen, maar geschapen zijn. Dan kunt u inzien dat er meer dan materie bestaat, maar dat er ook een geestelijke wereld is, die de gehele materiele wereld bestuurt. Dan gaat u begrijpen dat niet alleen op deze kleine planeet volop leven aanwezig is, maar dat de geheel oneindigheid vol van leven is, omdat God het Leven zelf is. God is Liefde, maar Zijn Liefde is ook Zijn Leven. Daarom heeft God alles wat bestaat uit Liefde geschapen en is er helemaal niets wat bestaat zonder door God geschapen te zijn. Ons mensen, zeker van deze Aarde, heeft Hij geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent dat wij mensen zijn geschapen voor een nooit eindigend bestaan. Niet in ons zware materiele lichaam, die verouderd en wat een ramp zou zijn als wij niet naar het lichaam konden sterven. Nee, niet ons lichaam, maar onze ziel is voor de eeuwigheid geschapen, inclusief die delen van het lichaam, welke vergeestelijkt zijn op Aarde en deel is gaan uitmaken van de ziel. Want zie, elk mens die op Aarde woont, heeft een lichaam - die wij kunnen zien - en een ziel, met daarin een geschapen geest - die wij niet met onze materiele ogen kunnen zien. Veel mensen die geestelijk blind en doof zijn denken dat het lichaam alles is en dat met het overlijden van het lichaam alles is afgelopen, omdat ook het bewustzijn gelijk is met de hersenactiviteit. De werkelijkheid is dat het bewustzijn in de ziel zit en er daarom bewustzijn blijft, ook wanneer de hersenen zijn vergaan. En dit kunnen wij waarnemen, indien wij niet geestelijk blind en doof zijn; want zijn wij dat wel, dan zullen alle signalen vanuit de geestelijke wereld ofwel ontkent worden, ofwel worden afgedaan als iets materieels. Zoals bijvoorbeeld de bijna dood ervaringen. Maar, als dit hersenspinsels zijn, hoe kan het dan dat over de gehele wereld, vanuit alle beschavingen en culturen en van alle tijden, de berichten hierover gelijkluidend zijn? Dat alle mensen, wanneer en waar ook, hetzelfde beleven bij de bijna dood ervaringen? Als het puur lichamelijk is, dan moeten er toch grote verschillen in zitten, omdat de mensen verschillend zijn en in verschillende omstandigheden opgroeien? Maar er zijn slechts twee verschillen waarneembaar: Ofwel komen mensen aan in helder licht en een mooie omgeving, ofwel zij ervaren duisternis. Het eerste geval is bij goedwillende mensen die, zo goed als zij kunnen, de Geboden van God -of zij die nu wel of niet kenden, maar deze Geboden zijn geent in de natuurwetten, waardoor deze mensen, kan men ook beweren, volgens de door God gegeven natuur hebben geleefd - hebben gevolgd. Het tweede en droevige geval is wanneer mensen boosaardig, kwaadaardig waren en tegen hun eigen natuur in hebben geleefd en daarmee, vanwege hun egoisme, de Geboden van God niet hebben nageleefd. Zij hebben hun leven verknoeit! Maar God is zeer goed en barmhartiger dan onze zonden. Wie dus op tijd, tijdens zijn leven hier op Aarde, berouw krijgt en God om vergeving en genade smeekt, die kan voor de eeuwigheid in Gods Rijk gered worden; zelfs de meest zware misdadigers en de misleide heidenen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. De heidenen kunnen alleen geen ware kinderen van God worden, want daarvoor is de doop als christen noodzakelijk en een leven als een ware volgeling van Jezus Christus; dus een leven in liefde voor God en de naasten. Maar een nooit eindigend leven in gelukzaligheid kan wel. Wie wacht totdat hij de kwade gevolgen ziet, na de dood van zijn lichaam, van zijn verknoeide leven, is helaas te laat; die krijgt wat hij tijdens zijn leven heeft verdiend door zijn kwade daden. Daarom, ga open ogen van geestelijke blinden en ga open oren van geestelijke doven! Alleen God kan u redden van uw, zelf veroorzaakte, ondergang. U zult dan wel ook uw Heer en God moeten erkennen en Hem als Vader willen aannemen. U wordt hier niet toe gedwongen, maar het is een raad voor uw eigen heil, uw eigen eeuwige leven. U kunt ook voor de geestelijke dood in de hel kiezen, daar bent u geheel vrij in. Daarin bent u dan geestelijk dood, omdat liefde en leven hetzelfde is en in de hel is geen spoor van liefde te vinden; niet in u en niet in de andere bewoners van de hel. Daarom, kies op tijd voor het leven in gelukzaligheid en niet voor uw eigen dood. Dan zal God aan u Zijn wraak niet voltrekken, maar u integendeel u redden van deze eeuwige dood. Wat Jesaja schreef had zeker betrekking op God in Jezus Christus, maar ging ook over de eindtijd, waarin wij nu leven. Jezus Christus kwam de eerste maal op Aarde om ons te onderwijzen en door Zijn Leer ons te redden van de eeuwige dood en ontelbare mensen werden en worden gered, omdat zij Hem volgden en volgen in hun leven. De tweede maal - binnen enkele jaren - komt Hij om te oordelen. De steppe , de woestijn en het dorstige land zijn wij mensen; omdat wij nu massaal de Leer van Jezus Christus afwijzen en daardoor, geestelijk gezien, van dorst naar liefde, waarheid en gerechtigheid omkomen, daar er geen leven in ons is. De meeste mensen in onze omgeving zijn zo ver van God afgedwaald, dat zij alle liefde hebben verloren en zoals dorre, doodse vlakten zijn geworden, waar geen leven in te vinden is. Vaak nog droger en met nog minder leven in ons, dan in de Sahara. Want alle liefde ontbreekt, behalve dan de eigenliefde. Velen doen precies wat Jacobus ons heeft afgeraden: zij kijken met eerbied naar de rijken en machtigen en verachten wie arm en hulpbehoevend is. Zelfs kinderen in de moederschoot zijn tegenwoordig hun leven niet zeker en oude en zieke mensen moeten zo nodig vermoord worden; want verder laten leven kost geld. En geld is voor heel veel mensen hun afgod. Al heel lang was en is dit het geval bij mensen die enkel om zichzelf geven, dat geef ik toe. Maar soms was er nog een besef dat ook andere mensen recht hadden op leven en werd moord op ongeboren kinderen en oude en zieke mensen strafbaar gesteld en niet, zoals heden, gelegaliseerd, opdat zoveel mogelijk mensen, legaal, kunnen worden vermoord. Was geld, aanzien of beroemdheid het motief van Jezus Christus? Nee, absoluut niet! Hij genas een doofstomme man buiten de menigte die Hem volgde, opdat niet iedereen mee kreeg wat er gebeurde, en verbood bovendien daaraan ruchtbaarheid te geven. Maar, zoals altijd met de Geboden van God, werd ook dit gebod genegeerd en de mensen om Hem heen gaven veel ruchtbaarheid aan deze daad van naastenliefde. Omdat Hij dat al had voorzien, zuchtte Hij alvorens de oren en de spraak volkomen gezond te maken; mensen willen niet luisteren! Maar voor wie wel wil luisteren en doen wat God van hem vraagt, wacht eens de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader in de hemel, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN