Slavernijboek

Inhoud van het boek "Slavernij is economische noodzaak

Voorwoord:

De volledige tekst van het voorwoord staat elders op deze website.

Hoofdstuk 1 : Slavernij en rechtvaardigheid.

In dit hoofdstuk worden de natuurwetten van rijk en arm, waardoor economische slavernij een natuurwet is, en van het eigendom zijn van kinderen behandeld. Zie voor de begrippen economische slavernij en persoonlijke slavernij het voorwoord en de apologie. Ook wordt duidelijk uitgelegd waarom dat uit deze twee natuurwetten de persoonlijke slavernij moest ontstaan. Dit alles in het kader van Gods orde en van het christelijk geloof.

Hoofdstuk 2: De noodzaak van slavernij in het algemeen.

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat er geen samenleving kan bestaan zonder slavernij. Dat slavernij in elke groep van mensen noodzakelijk is. Dat het zelfs theoretisch niet mogelijk is een samenleving te bedenken waar niet een of andere vorm van slavernij in voorkomt.

Hoofdstuk 3: Persoonlijke slavernij in dun bevolkte gebieden.

In dit hoofdstuk wordt beschreven en aangetoond dat persoonlijke slavernij noodzakelijk is, overal waar er weinig mensen wonen. Dat dit niet iets is uit het verleden, maar ook uit het heden. Dat deze persoonlijke slavernij altijd en overal wordt toegepast, in elke tijd, godsdienst en cultuur. Waarom regeringen, als persoonlijke slavernij verboden is, er toch niet tegen optreden, maar het oogluikend gedogen.

Hoofdstuk 4: De instrumenten van de volledige economische slavernij.

In dit hoofdstuk wordt behandeld welke voorwaarden en instrumenten er nodig zijn om de persoonlijke slavernij te kunnen verbieden en op alleen economische slavernij over te stappen. Hier komen ook de verschillende geloofsopvattingen in de christelijke wereld tot uiting en hun invloed op het illegaal verklaren van de persoonlijke slavernij.

Hoofdstuk 5: De ontwikkeling van de economische slavernij tot de 20e eeuw.

Hier wordt in de geschiedenis nagegaan waar economische slavernij voorkwam, welke uitingsvormen zij had en hoe zij het denken en handelen van de mensen beïnvloedde. Ook waarom de persoonlijke slavernij onwettig is geworden, ondanks de onmisbaarheid en waarom het eigenlijk niets van doen had met dit fenomeen zelf. Natuurlijk ook de gevolgen voor de beschavingen door alle eeuwen heen.

Hoofdstuk 6: De economische slavernij in de eerste helft van de 20e eeuw.

In de 20e eeuw is er erg veel gebeurd. Daarom ook heb ik deze eeuw in tweeën gedeeld. In dit eerste deel wordt gesproken over dat de verdergaande industrialisering scholing van het hele volk noodzakelijk maakte. De opkomst van het communisme en de gevolgen voor onze samenlevingen. De beurskrach, die een grote en wereldwijde recessie veroorzaakte en de gevolgen ervan. De twee wereldoorlogen en de gevolgen ervan. Dit alles uiteraard in het licht van de economische slavernij en de ontwikkelingen erin.

Hoofdstuk 7: De economische slavernij in de 2e helft van de 20e eeuw tot heden.

In dit hoofdstuk komen het de-kolonialiseren van de koloniën ter sprake en het economisch kolonialiseren van dezelfde gebieden. De opkomst van de sociale zekerheid in Europa. De schadelijke gevolgen van de opkomst van het feminisme. De redenen voor de afbraak van het sociale vangnet en de redenen van het afstoten, ten nadele van de bevolking, van essentiële staatsbedrijven, welke beter in handen van de gemeenschap hadden kunnen blijven.

Hoofdstuk 8: De voorwaarden voor een rechtvaardiger samenleving.

In dit hoofdstuk worden economische uitgangspunten beschreven voor een rechtvaardiger economie en dus samenleving. Het is dus een uitstapje naar een mogelijke toekomst. Een toekomst echter waarin ook economische én persoonlijke slavernij niet gemist kan worden.

Hoofdstuk 9: Persoonlijke slavernij past in Gods orde

Hierin wordt nogmaals, uitgebreid uiteengezet waarom ook persoonlijke slavernij binnen Gods orde past. Dit in tegenstelling tot de huidige opvattingen en in tegenstelling tot de overtuiging van vele christenen. Omdat persoonlijke slavernij binnen Gods orde past, kan die ook niet onrechtvaardig zijn. Hierbij moet worden aangetekend dat, wil persoonlijke slavernij binnen Gods orde passen, dan kan zij niet langs de grenzen van rassen lopen, maar is zij voor toepassing op alle mensen, omdat alle mensen, ongeacht het ras, gelijkwaardig zijn geschapen.

Hoofdstuk 10: Kinderen zijn bezit.

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de natuurwet dat kinderen, voor hun eigen bestwil, altijd iemands eigendom moeten zijn. Ook wordt ingegaan op de opvoeding van kinderen in het algemeen en de doelen die een goede opvoeding heeft. Daarbij worden de drie fasen in de ontwikkeling van een kind uitgebreid besproken. Er wordt ook een lans gebroken om het ouders niet onmogelijk te maken hun kinderen op te voeden en hun het recht om te slaan niet te ontnemen, in het belang van hun kind. Ook tegen de huidige hysterie over seks met kinderen worden argumenten gebruikt, alhoewel seks met kinderen natuurlijk een misdrijf is en blijft. Hysterie brengt echter soms meer schade toe dan het misbruik zelf.

Hoofdstuk 11: Het is in het belang van kinderen om te koop te zijn.

Voor ongeveer 9 van de 10 kinderen veranderd er weinig of niets als hun ouders hen zouden kunnen verkopen. Maar één op de tien raakt nu reeds in problemen en groeit ook nu reeds buiten het eigen gezin op. Voor hen is het van groot belang, soms zelfs van levensbelang, als hun eigenaren hen zouden kunnen en mogen verkopen. Het waarom wordt uitgelegd. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze van verkoop van een kind. Maar ook het verschil tussen een kind en een slaaf van dezelfde leeftijd. Dit heeft te maken met liefde en niet met geboorte.

Hoofdstuk 12: Redenen om persoonlijke slavernij te legaliseren.

In dit hoofdstuk worden er goede en gefundeerde redenen genoemd om de persoonlijke slavernij opnieuw te legaliseren. Invoeren kan niet, want de persoonlijke slavernij bestaat reeds, maar is illegaal. Legaliseren is nog het enige wat mogelijk is. Dit kan natuurlijk in verschillende gradaties. Deze worden hier allemaal behandeld.

Hoofdstuk 13: Gevolgen van de globalisering.

In dit hoofdstuk worden de onaangename kanten van de globalisering behandeld, die nadelige gevolgen heeft voor alle (economische en persoonlijke) slaven in de wereld. Hier wordt ook uitgelegd waarom, ten gevolge van de globalisering, de lonen in ons deel van de wereld omlaag gaan.

Hoofdstuk 14: Verantwoording en conclusies.

In dit hoofdstuk leg ik persoonlijk verantwoording af voor het schrijven van dit boek en leg ik u mijn conclusies voor.

Appendix 1: De Opleidingsschool voor Huisjongens.

Dit verhaal, die ik van een ander mocht gebruiken, past als illustratie binnen dit boek. Het laat ook zien hoe vele rijken het liefst hun bedienden zien: gehoorzaam, ijverig, met weinig tevreden en trouw.

Appendix 2: De Europese oplossing.

Dit plan vindt u ook elders op mijn website, tezamen met twee apologieën op reacties van politici. De reden dat ik het in mijn boek heb opgenomen is als illustratie hoe de huidige rijken onze planeet beheren. De rijke en machtige elite in Europa, samen met de door hen gedomineerde regeringen, zijn momenteel bezig met een daadwerkelijke loonsverlaging van de economische slaven. Want wie 36 uur werkt, maar 40 uur moet gaan werken zonder daarvoor betaalt te worden, krijgt een daadwerkelijke loonsverlaging van meer dan 10%, ook al houdt hij hetzelfde inkomen. De grotere winsten gaan naar de rijke elite. Tevens is nu de tijd rijp voor een versnelde afbraak van de sociale voorzieningen en daardoor geld om de belasting voor de rijken nogmaals te verlagen. Het grote incasseren, waar men reeds jaren naar heeft toegewerkt, is nu begonnen. Daarin past geen langdurige hoogconjunctuur met veel werkgelegenheid, welke niet naar lage lonen landen verplaatst kán worden. Die blokkeert dit incasseren effectief. Ik vrees dat het merendeel van onze elite, in hun blinde en grenzeloze hebzucht, het nu incasseren heel veel belangrijker vinden, dan het bewoonbaar houden van onze planeet, dus het voortbestaan van de gehele mensheid. Maar misschien ben ik te somber.

Het is een boek geworden van 250 pagina's op A4 formaat.

Cor Huizer.


© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering