Religie

Schriftuitleg van zondag 20 maart 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Exodus 3, 1-8a.13-15

In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: 'Mozes, Mozes?. 'Hier ben ik?, antwoordde hij. Toen sprak de Heer: 'Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond?. En Hij vervolgde: 'Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob?. Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak: 'Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte?. Maar Mozes sprak opnieuw tot God. 'Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden??. Toen sprak God tot Mozes: 'Ik ben die is'. En ook: 'Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u?. Bovendien zei God tot Mozes: 'Dit moet ge de Israëlieten zeggen: De Heer de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door?. 


Tweede lezing 1 Korintiërs 10, 1-6. 10-12

Broeders en zusters, gij moet goed weten dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, allen door de Zee zijn getrokken, allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, allen aten zij het zelfde geestelijk voedsel, allen dronken de zelfde geestelijke drank, - want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus - maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; immers: zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons opdat wij niet, zoals zij slechte dingen zouden begeren. Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen: zij zijn gedood door de verderver. Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden gekomen is. Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt. 


Evangelielezing Lucas 13, 1-9

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: 'Denkt ge, dat onder alle Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of die achttien die gedood werden doordat de toren bij de Silóam op hen viel: denkt ge dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen op een zelfde wijze omkomen?. Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: 'Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken maar ik vind er geen. Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit??. Maar de man gaf hem ten antwoord: 'Heer, laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken’. 

Uitleg: 

Het thema van deze derde zondag van de Vasten is: ‘Misschien…’. Mensen met voldoende zelfkennis om te weten dat zij een onsterfelijke ziel hebben, vragen zich soms af waar zij in het hiernamaals misschien terecht zullen komen. Want van hoe zij hun leven geleid hebben, zal de uitkomst zijn waar zij in het hiernamaals thuis horen. Maar misschien zal het meevallen? Gelukkig is God oneindig Barmhartig en kan een mensenziel, ook in het hiernamaals, nog een grote ontwikkeling meemaken. Maar wel is door God in Jezus Christus gezegd dat één uur op Aarde soms meer te betekenen heeft dan een eeuw in het hiernamaals. Mensen hebben een vrije wil en kunnen hun leven inrichten, zoals zij zelf willen. Maar wie op Aarde geen liefde heeft voor zijn medemensen, zijn naasten, die loopt het gevaar in het hiernamaals in een plaats te komen, waar geen spoor van liefde is te vinden; de hel. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Omdat God een uiterst Rechtvaardige Rechter is – want voor wie God niet wil erkennen als zijn Vader, komt God als Rechter – worden alle goede daden meegewogen in de weegschaal van de uitspraak. Maar voor hen, die God niet afwijzen, maar Hem als Vader accepteren en Hem gehoorzamen in Zijn Geboden, zal God optreden als Vader en niet als een onverbiddelijke Rechter. En het oordeel van een Vader valt altijd milder uit, dan het oordeel van een rechter. Dat is ook op Aarde het geval. Een vader zal altijd – als hij liefde heeft voor zijn kind – milder over een overtreding oordelen, dan dat een rechter dat doet. En zo is het ook met God! De weerspannige schepselen – mensen en engelen – die worden door God veroordeeld als Rechter. Neem bijvoorbeeld Lucifer! Hij meende zich boven God te kunnen stellen; God liet hem weten dat, als hij op zijn verkeerde eigenzinnige weg niet zou terugkomen, Lucifer en al zijn volgelingen in de materie gevangen genomen zouden worden. En zo is het geschied, waardoor alle materie in de gehele ruimte ontstond; want de eerste Schepping, die van de engelen was puur geestelijk. Lucifer is zich altijd tegen God blijven verzetten en of hij ooit nog naar God zal terugkeren, dat weet alleen God. God kon echter niet aanzien dat al deze gevallen engelen voor altijd in de materie gevangen zullen blijven zitten, maar is bezig – in de gehele materiële Schepping – om via een weg door alle materie heen, inclusief het planten- en dierenrijk heen, mensen te scheppen, die als laatste zielenleven een materieel lichaam hebben, maar, in principe, deze nooit meer zullen hoeven te dragen. Zij worden na hun proefleven op Aarde – of andere hemellichamen – opgenomen in het rijk van de geesten, de geestelijke werelden. Dus, in plaats van de opstandige engelen te vernietigen, maakt God hen weer vrij van alle materie en kunnen wij mensen, indien wij dat zelf willen, zelfs kinderen van God worden. Zo groot is de liefde van God voor al Zijn schepselen! Maar wij mensen moeten het wél zelf willen. Dat kan alleen als wij bereid zijn, door onze daden, om op onze Vader in de hemel te gaan lijken. En dat kan alleen als wij de Geboden van God ook leven, dus in onze daden ook doen. Eigenlijk vraagt God maar één ding van ons mensen: Liefde! God in Jezus Christus heeft, voor onze duidelijkheid, er twee Geboden van gemaakt; God lief hebben boven alles en de medemens, de naaste als zichzelf. Want als wij onze naasten, die wij elke dag om ons heen hebben, niet lief hebben, dan kunnen wij onmogelijk God lief hebben, die wij niet zien en vaak genoeg niet merken, behalve in ons geweten. Een nadere specificatie van deze twee Geboden van liefde is de aan Mozes gegeven Tien Geboden. Maar als mensen deze Tien Geboden als wet opvatten, dan kunnen zij op een dwaalspoor raken, want de liefde is het samenbindende element, die deze Geboden logisch met elkaar verbindt. De nauwkeurige uitvoering van welke nog zo goede wet dan ook voert niet naar de hemel, wel de liefde, welke deze wet bedoeld heeft. God bereidt Zijn daden altijd zorgvuldig voor. Mozes werd eerst in een hoge positie geplaatst aan het hof van de Farao in Egypte. Toen hij in onmin was gevallen en gevlucht was, werd hij een herder in de woestijn, waardoor hij geestelijk werd voorbereid op de taak die God hem wilde geven. Zijn roeping om zijn volk, de Israëlieten, van de Egyptische onderdrukking te bevrijden, kwam door een brandende struik, die toch niet door de vlammen verteerd werd. Mozes werd zo de leider van zijn volk, die met de Farao moest overleggen om zijn volk te laten vertrekken. Vandaag is ons zijn roeping in de eerste lezing gegeven. En dit was de eerste stap in het vrijlatingsproces van het volk van Israël. Dat betekende nog niet dat, ondanks de zichtbare grote genade van God, de Israëlieten meteen bereid waren om God te volgen en te gehoorzamen. Daarover bericht Paulus in de tweede lezing van vandaag. En natuurlijk kon God geen welbehagen hebben over hun opstandig gedrag, vandaar dat zij veertig jaar erover moesten doen alvorens hun beloofde land te bereiken en de meesten van de eerste generatie – die uit Egypte vertrok – waren daarbij gestorven. Ook de meeste mensen in onze wereld, generaties, die op Aarde leven, verzetten zich tegen God en Zijn Geboden. Daarom komt ook Jezus Christus binnen een kort aantal jaren terug op Aarde om te oordelen over levenden en doden. Zij die Jezus Christus gehoorzamen in Zijn Leer zijn de levenden, de schapen volgens het Mattheüs evangelie; zij die niets met Hem te maken willen hebben zijn de doden, de bokken volgens ditzelfde evangelie. Lees zelf maar waar ieder terecht komen en doe u best om bij de schapen te behoren.  God is zachtmoedig, geduldig en goedertierend en niet alle nare dingen komen van God. In het evangelie van vandaag geeft Jezus Christus twee voorbeelden; nare gebeurtenissen kunnen komen van andere mensen, maar ook een natuurlijke oorzaak hebben, zoals een constructie fout. Wie zijn vertrouwen op God stelt is daarbij het beste af, want dan zorgt God voor hem en zal hem niets overkomen, wat God niet wil. Wat niet wil zeggen dat er nooit iets naars in zijn leven geschied, want God stelt ieder mens op de proef, of hij wel geschikt is om Gods kind te worden. Maar alleen mensen van goede wil – die de wil van God willen doen – kunnen in de hemel komen, na dit leven op Aarde. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering