Religie

Schriftuitleg van zondag 3 april 2022.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jesaja 43, 16-21

Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de onstuimige golven; en die wagen en paard daar­over laat gaan, leger en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer aan het verle­den en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik door de steppe, rivieren laat Ik stromen door de woestijn. De wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de struisvogels; want door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren door de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven: en dit volk dat Ik Mij ge­vormd heb zal mijn lof verkondigen!


Tweede lezing Filippenzen 3, 8-14

Broeders en zusters, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor af­val als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen eigen gerechtigheid op grond van de wet; mijn gerechtigheid komt door het geloof in Christus, ze is een gave van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding ge­waarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mo­gen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping. 


Evangelielezing Johannes 8, 1-11

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. ‘s Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het mid­den en zeiden tot Hem: ‘Meester, deze vrouw is op heter­daad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt Gij ervan?’. Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: ‘Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen’. Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoor­den dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: ‘Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?’. Zij antwoordde: ‘Niemand, Heer’. Toen zei Jezus tot haar: ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer’. 

Uitleg: 

Het thema van deze vijfde zondag van de Vasten is: ‘Gij, God van vergeving’. Gij, God van vergeving bent bereid om zelfs de zwaarste zonden te vergeven, mits de zondaar u daar om smeekt, met het vaste voornemen niet meer te zondigen. Mensen, die geen berouw over hun zonden hebben, kunt u niet vergeven, omdat zij geen vergeving willen. Want dan zou vergeven ingaan tegen de vrije wil van de betreffende mens. En niemand respecteert de vrije wil van iedere mens meer dan dat U doet. Deze vrije wil is door U aan ons mensen gegeven en deze gift, deze genade wordt ons door U nimmer afgenomen, want zonder vrije wil zouden wij geen mensen zijn, maar dieren. Immers, alle levensvormen voor de mens worden bestuurt door Gods almacht, maar wij mensen, uitverkoren om Gods kinderen te worden, worden bestuurt door de Liefde van God. Alle schepselen voor de mens, zullen geestelijk uit moeten groeien tot een mensenziel, door veel dierenzielen uiteindelijk op te nemen in één ziel, die van een mens. Wij mensen hebben als eeuwige bestemming een geestelijk leven, waar geen einde aan komt. En elk mens is geroepen om een kind van God te worden en te zijn, maar wel uit geheel eigen vrije wil. Niemand zal ooit door God gedwongen worden om Zijn kind te worden en te zijn. Maar het kind worden van God is niet gratis. En nee, hier komt geen geld bij te pas, maar wel inspanning om volgens de wil van God te leven. Zie, een atleet, die als eerste wil eindigen en hij wil een gouden plak veroveren, dan zal hij heel veel moeten trainen en zich zwaar moeten inspannen, om ooit zover te kunnen komen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. En zo is het ook met het kindschap van God! Het kindschap van God is veel meer waard, dan alles wat wij mensen op Aarde kunnen bereiken. Daar hoort dan ook een vaste wil en handelen volgens de Geboden van God bij. Dat is heel moeilijk, omdat het vereist dat de eigen vrije wil aan Gods wil gelijk gaat worden. En God is Liefde en Zijn Liefde is ook Zijn Leven. Om aan God gelijkwaardig te worden, opdat wij kinderen van God kunnen worden, zullen wij ons moeten oefenen in de liefde, voor God boven alles en voor elke medemens, onze naasten, als voor zichzelf. Dat is niet gemakkelijk, omdat wij mensen geneigd zijn om allereerst onze zelfzucht, ons egoïsme na te streven. Maar het kindschap van God vereist nu eenmaal dat wij onze zelfzucht en eigenbelangen ondergeschikt maken aan de liefde voor God en de naasten. En dat valt voor niemand mee! Maar elk mens, die bereid is om zijn hoogmoed, eigengereidheid en toorn te verlaten en in deemoed, zachtmoedigheid en geduld te leven met zijn medemensen, kan, met Gods hulp, Gods kindschap bereiken. Want God is de Vader, die altijd uitkijkt naar Zijn verloren zoon en hem reeds halverwege tegemoet komt. Denk echter nooit dat het kindschap van God op eigen kracht te bereiken is, want voor elk mens is die taak te zwaar. Zonder Gods hulp en genade komt geen mens tot deze hoge status; naast God de gehele oneindigheid besturen, maar wel altijd onder Gods leiding. God is als het ware de oneindigheid, maar elk mens en elke engel zijn beperkt in tijd en ruimte. Niets en niemand is met God te vergelijken, die alles wat bestaat heeft God geschapen; behalve Zichzelf, maar God heeft dan ook nooit een begin gehad en zal nooit een einde kennen. Alle schepselen, van hoelang geleden of van kort geleden, hebben allemaal een begin gehad; de mens is bestemd om, net als de engelen – gevallen of niet – geen einde te hebben in zijn bestaan. Maar hoe zal een mens de nooit eindigende eeuwigheid doorbrengen? Mensen die van goede wil zijn, die worden opgenomen in Gods Rijk; mogelijk allereerst in het tussenrijk, die wij Vagevuur noemen, en die bestaat tussen hemel en hel in. Wanneer de mensenziel wil kan die doorgroeien naar een hemel, waar hij in gelukzaligheid verder leeft zonder einde. Ook kan hij doorgroeien naar de hoogste hemel waar God Zelf woont, het hemelse Jeruzalem. Mensen echter die God afwijzen, Hem een verzinsel noemen en Zijn Geboden negeren, zonder ooit berouw te hebben, die komen in de hel terecht; dat is de geestelijke dood, omdat daar de basis van alle leven totaal ontbreekt, namelijk de liefde voor God en de naasten. Wie spijt krijgt van zijn vele zonden – ook in de hel –  en God om genade en vergeving smeekt – wat in de hel meestal heel voor aardse eeuwen duurt, voordat een duivel verbetering wil van zijn eigen slechte toestand van leven – dan kan een duivel, door Gods barmhartigheid en genade, uit de hel ontsnappen, maar dan heeft hij nog een zeer lange weg te gaan, alvorens in een hemel opgenomen te worden. Het kindschap van God is echter voor hem onbereikbaar. In alles wordt de vrije wil van een mens gerespecteerd. Wie bijvoorbeeld is opgenomen in het Vagevuur en dan naar de hel wil gaan, is daar geheel vrij in. U ziet, van God uit is elke mens geheel vrij in zijn handelen – goed of kwaad, dat maakt niet uit, behalve voor de gevolgen – ieder mag zijn eigen liefde volgen in zijn leven. Wie zijn liefde richt op alles wat aards is, komt in het hiernamaals vanzelf tot de ontdekking dat hij niets heeft meegenomen, van zijn leven op Aarde; want het enige wat een mens mee neemt naar het hiernamaals is zijn liefde. Wie op Aarde de liefde voor God en de naasten belangrijker vind dat aardse rijkdom, macht en eer, die komt natuurlijk veel rijker aan in het hiernamaals, want hij neemt zijn liefde mee. Alles is dus afhankelijk van de eigen keuzes, die een mens maakt in zijn leven hier op Aarde. En dat bedoelde God dan ook in de lezing van Jesaja. Wie zich bekeert en God in zijn leven in liefde gaat volgen, voor hem wordt de droge steppe en de woestijn van ons leven op Aarde leefbaar gemaakt. Met die mens is God iets nieuws in zijn leven begonnen. Daarom, wilt u rijk in het hiernamaals aankomen, doe dan zoals Paulus, die zei: ‘Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor af­val als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem’. Want al het aardse vergaat, maar in de hemel vergaat nooit iets. Het hiernamaals duurt zonder einde; het aardse leven is meestal korter dan een eeuw. Dus kan elk mens beter rijk zijn in de hemel, dan rijk zijn op Aarde en zonder bezittingen over te gaan naar het eeuwige leven, of voortbestaan. Bedenk daarbij dat aanhangers van Satan erg hun best doen om gelovige mensen, die de Geboden van God leven, dus doen, in allerlei valstrikken te lokken, om hen ergens van te kunnen beschuldigen. Dat deden de schriftgeleerden en Farizeeën ook bij Jezus Christus. In hun domme hoogmoed kwam het niet in hun op – ondanks de vele tekenen, wonderen die alleen God kan verrichten – dat Jezus Christus niet alleen volledig Mens, maar ook volledig God was en is. Hun valstrikken waren Hem dus volledig bekend. Want als Hij had gezegd dat de vrouw, die ze bij Hem brachten, moest worden gestenigd, dan kon Hem wreedheid worden verweten en als Hij had gezegd dat zij niet gestenigd hoefden te worden, dan konden zij Hem beschuldigen dat Hij, hun opvatting over de wet van Mozes, Hij die niet onderhield. En dus zei Jezus Christus dat degene die zonder zonden was, de eerste steen moest werpen. Een briljant antwoord, want de enige, die zonder zonde was, dat was Hijzelf. Daarom dropen zij allen af en bleef niemand over. Jezus Christus veroordeelde deze vrouw evenmin als haar beschuldigers hadden gedaan, maar Hij vergoelijkte de zonde ook niet, want Hij zond haar weg met de raad niet meer te zondigen. Hieruit blijkt maar weer eens dat de Wijsheid van God groter is dan die van al Zijn schepselen tezamen; zeker die van Satan en zijn aanhangers. Daarom zoek God in uw hart, want alleen daar, in de liefde van uw hart, kunt u Hem vinden. En, als deze zoektocht serieus is, dan zult u Hem daar ook vinden. En dan wacht u, in het hiernamaals een hemel. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden, dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering