Religie

Schriftuitleg van Paaszondag 17 april 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Handelingen 10, 34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: ‘Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn op­treden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes pre­dikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten ver­schijnen, niet aan het hele volk maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te predi­ken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt’. 


Tweede lezing 1 Korintiërs 5, 6b-8

Broeders en zusters, gij weet dat een beetje zuurdeeg ge­noeg is om het hele deeg zuur te maken? Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden; ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en ontucht, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. 

Of: Colossenzen 3, 1-4

Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven zijt ge­wekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is met Christus ver­borgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij ver­schijnt,. zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 


Evangelielezing Johannes 20, 1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus be­minde leerling en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd’. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens af­zonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangeko­men naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij name­lijk uit de doden moest opstaan. 

Uitleg: 

Het thema van deze Paaszondag is: ‘Zien en geloven’. Als mensen iets zien, dan willen zij dit meestal ook wel geloven. Niet iedereen, sommigen zullen hardnekkig beweren dat het gezichtsbedrog is, vooral als het tegen hun eigen opvattingen in gaat. Zo is het met veel dingen. Maar vooral met wat geestelijk is. Want met onze lichamelijke ogen kunnen wij, wat geestelijk is, niet zien en daarom denken sommige mensen dat wat geestelijk is ook niet bestaat. En dat is een grote misvatting. Want niet alles is materieel. Liefde is niet materieel, maar niemand kan beweren dat liefde niet bestaat. Het is immers de basis van ons leven. En zelfs als de liefde geheel voor de persoon zelf is gereserveerd, dan nog is de liefde wel degelijk aanwezig, maar helaas niet voor andere mensen en/of voor God. Ja sommige mensen leven in het waandenkbeeld dat God helemaal niet bestaat. En toch heeft God in onze materiële wereld een weerspiegeling gegeven, wat Hij geestelijk heeft uitgedacht. Onze gehele materiële schepping is vol van wonderen. Er zijn, behalve mensen, ook planten en dieren, wiens groei en ontstaan soms heel wonderlijk is. Neem nu de wereld van de insecten; eerst een eitje, dan een larve en dan een volwassen insect, die er vaak heel anders uit ziet, dan de voorstadia van zijn bestaan. Neem bijvoorbeeld een mier, die in volwassenheid niet kan vliegen; behalve eenmaal per jaar, als er mieren ontwikkelen, die vleugels hebben en wel kunnen vliegen. Deze mieren vliegen uit om een nieuw mierennest te maken, waar mannetjes mieren voor nodig zijn en een nieuwe koningin, om nageslacht te maken. En dit ingewikkelde proces, van de ontwikkeling van elke insect afzonderlijk en de ingenieuze wijze van uitbreiding in een verspreidingsgebied, zou allemaal ontstaan zijn door toeval? Kom nou! Om dat te geloven is een heel grote fantasie en geloof voor nodig, meer dan geloven dat er een God is, die Liefde is en de gehele oneindige Schepping, vanuit liefde heeft geschapen. Dat is logischer en realistischer dan een Schepping voor te stellen, zonder een Schepper. Temeer omdat wij in onze natuurkundige wetenschap allang hebben ontdekt dat zelfs de meest vaste, harde materie, ogenschijnlijk, voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En elke atoom is voortdurend in beweging. Hoe komt dit? De enige volkomen logische en redelijke verklaring is dat er inderdaad geesten, geestdeeltjes, in de materie gevangen zitten en dat die voortdurend in beweging zijn. En zoals het in het klein is, is het ook in het groot. Onze Aarde heeft één satelliet; de maan. Andere planeten hebben er meerdere. Precies zoals een atoom; daar cirkelen van één tot meerdere deeltjes om de kern heen. En om elke zon, ster, cirkelen gegarandeerd meerdere planeten, die door een zon verlicht en verwarmd worden. Dus zowel in het groot, als in het klein, kunnen wij mensen zien dat er een geestelijke wereld moet zijn. En daaruit kunnen wij afleiden dat God bestaat, die dit alles heeft geschapen. Bovendien heeft nog nooit een mens aan kunnen tonen dat uit dode materie leven kan ontstaan, want dat is onmogelijk. Toch, om bij onze Aarde te blijven, wemelt het hier van leven; zelfs in een waterdruppel is, onder een microscoop, leven te zien. En dan nog alle leven, de wij niet zien en niets van weten. Waar kan, als wij onze nuchtere gezonde verstand gebruiken, dan al dat leven anders van komen dan van God. Iemand die zelfs maar een klein beetje wakker is, zijn verstand gebruikt, zal als hij niet teveel in de leugens en sprookjes gelooft die de vijanden van God verkondigen, inzien dat God moet bestaan!? Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. En als wij dat dan inzien en geloven, dan komt de volgende vraag: en wat hebben wij mensen aan God? Heel veel! Want God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis en heeft ons de mogelijkheid gegeven om Zijn kinderen te worden. Adam en Eva hebben dat in eerste instantie voor ons verknoeid, door hun zondeval, waardoor de weg naar God voor ons was afgesloten. Maar God heeft ons mensen zo lief dat Hij, om de breuk tussen God en ons mensen te herstellen, Mens is geworden in Jezus Christus. En omwille van onze vrije wil, heeft God Zijn Zoon, Jezus Christus als Mens, overgeleverd aan Zijn vijanden, die Hem hebben vermoord op een kruis. Daarmee was het verlossingswerk – de toegang tot God weer open en – door Gods Zoon, Jezus Christus als Mens, voltooid. Vanaf die tijd is de Weg naar God open en kunnen wij Zijn kinderen worden. Daarmee heeft Jezus Christus ook de dood overwonnen, want de dood heeft geen vat op Hem, maar ook niet op alle mensen, die Hem volgen in Zijn leer, door daden. Nee, de lichamelijke dood wel, want iedereen die op Aarde in de materie is geboren, die moet eens zijn lichaam verlaten. Geestelijk dood is een toestand van geen liefde en die is ook nergens in de hel te vinden. God is echter de enige Levende en daarom kon God in Jezus Christus Zijn lichaam niet achter laten in een graf, maar heeft Hij op de derde dag Zijn lichaam weer opgehaald. En, zoals Paulus schreef, laten wij Zijn Verrijzenis niet vieren met het bederf van slechtheid en ontucht, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Zoekt wat hierboven is, waar de Christus zit aan de rechterzijde van God. Zint op het hemelse, opdat u eeuwig zult leven in zaligheid. En bedenk dat toen Jezus Christus op Aarde leefde, Hij weldoende rond ging, maar daartoe nog steeds bereid is, voor hen die Hem als Heer, God en Vader willen erkennen; immers er is slechts één God en dat is Jezus Christus. Natuurlijk waren alle mensen, die van Jezus Christus hielden, verbaast dat Hij was opgestaan uit Zijn graf. Maar ook Petrus en Johannes, die samen naar het lege graf gingen, zagen dit lege graf en geloofden in Zijn verrijzenis, nog voordat zij Hem gezien hadden. De Levende kan niet blijven onder de doden, Hij had het hen van tevoren gezegd, maar zij begrepen het pas, toen zij Zijn lege graf aantroffen. Ook heden nog is het bewijs van Zijn opstanding te vinden; Zijn lijkwade – de lijkwade van Turijn – bestaat nog steeds en de zweetdoek – bekend als de doek van Veronica – ook. Beiden doeken zijn getekend door een geweldige energie uitbarsting, veroorzaakt door het weer levend worden van het lichaam van Jezus Christus; iets wat ook wij met onze moderne wetenschap niet kunnen namaken. En, ondanks alle verwarring door een ongelovige wetenschap, zijn er bewijzen te over dat deze doeken echt zijn. Met onze moderne computertechnologie is, aan de hand van de lijkwade, het lichaam van Jezus Christus gereconstrueerd, waaruit bleek dat Hij minstens meer dan zeshonderd zweepslagen had gehad, maar misschien zelfs (veel) meer. En, wie de waarheid zoekt, die zal deze vinden en dan zien en geloven. Wie in God in Jezus Christus gelooft en Zijn Leer onderhoud, dus in daden omzet, die zal na de lichamelijke dood zeker in een hemel komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering