Religie

Schriftuitleg van zondag 24 april 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Handelingen 5, 12-16

Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als vrouwen sloten zich in grote groe­pen bij hen aan. Men bracht zelfs de zieken op straat; ze werden neergelegd, de een op een bed, de ander op een draagbaar, in de hoop dat als Petrus voorbijging tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen. Zelfs uit de ste­den rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Zij brachten zieken mee en mensen die van onreine geesten te lijden hadden, en allen werden genezen. 


Tweede lezing Apocalyps 1, 9-11a.12-13.17-19

Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdruk­king en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Ik raakte in geestver­voering op de dag des Heren en hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: ‘Schrijf op in een boek wat gij ziet en stuur het aan de zeven kerken’. Ik keerde mij om, om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden luchters, en tussen de luch­ters iemand als een Mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gou­den gordel. Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voe­ten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak: ‘Vrees met. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood, en zie Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijft dan op wat gij gezien hebt, èn wat nu is èn wat hierna geschie­den zal’. 


Evangelielezing Johannes 20, 19-31

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deu­ren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun mid­den staan en zei: ‘Vrede zij u’. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u’. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’. Thomas een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer gezien’. Maar hij antwoordde: ‘Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven’. Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u’. Vervolgens zei Hij tot Thomas ‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar ge1ovig’. Toen riep Thomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’. Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’. In het bijzijn van zijn leer­lingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opge­tekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag van de goddelijke Barmhartigheid is: ‘Mijn Heer en mijn God’. Alle mensen, met een beetje gezond verstand, zouden eigenlijk met Thomas moeten uitroepen: Mijn Heer en mijn God en vervolgens de Geboden van God gaan onderhouden, dus volgens deze Geboden gaan leven. Waarom? Omdat wij, sinds wij God verlaten hebben – God heeft ons nooit verlaten, maar wij mensen wel God – ons leven langzamerhand is veranderd van een paradijs tot een aardse hel. Kijk, het is nooit perfect geweest op Aarde, omdat eer altijd mensen zijn geweest die de Leer en Geboden van God hebben afgewezen, vanwege hun eigen zelfzucht. Want hoewel deze Leer van God in Jezus Christus perfect aansluit op onze eigen menselijke natuur, zijn er altijd mensen geweest die het beter dachten te weten; vooral om zichzelf te bevoordelen. Zolang zij een minderheid vormden, zoals in de zogenaamde Middeleeuwen, was de schade die zij aanrichtten te overzien. De meeste mensen leefden in vrede. En alhoewel Satan altijd bezig was om de mentaliteit van de mensen volgens zijn rebellie tegen God te hervormen, heeft hij daar pas in de laatste ruim een halve millennium het meeste succes mee geboekt. Tegenwoordig zijn de meeste mensen van God afgedwaald en willen Zijn gezonde leer en Geboden niet meer. Het gevolg is dat de Satanische krachten de overhand hebben gekregen en het leven van de meeste mensen hebben verzuurd en tot een hel gemaakt. Want niet alleen heeft een kleine rijke elite de macht in de wereld overgenomen en de regeringen van alle, of bijna alle landen in handen, waardoor wij niet meer bestuurd worden ten voordele van het eigen volk, maar alleen ten voordele van deze superrijke kleine elite. En dat heeft grote gevolgen voor ons leven. Want de gezondheidszorg, de scholing van de kinderen is in feite afgebroken. De onveiligheid van onze samenleving is sterk toegenomen. Wij worden gestimuleerd om doorlopend te zondigen tegen Gods Geboden in en de gevolgen daarvan goed te maken door andere grote zonden, zoals moord, wat tegen het vijfde Gebod van de Tien Geboden, welke God aan Mozes heeft gegeven, in gaat. De moord op ongeboren kinderen, abortus provocatus, en de moord op, in de ogen van machthebbers ‘onnuttige’ mensen, zoals oude mensen en zwaar zieke mensen, zijn zelfs gelegaliseerd. Om dit nog verder uit te breiden heeft de wereldwijde superrijke elite besloten dat er teveel mensen op Aarde wonen en daarom een plan bedacht – en tot uitvoer gebracht – om een groot deel van de bevolking te vermoorden. Zij hebben een milde griepvirus een andere naam gegeven, tot een pandemie uitgeroepen, een injectie ontwikkeld, die onder ‘vaccinatie’ verplicht aan de mensen opgelegd en zorgen er daardoor dat miljoenen, wellicht miljarden mensen hieraan sterven, maar deze superrijke mensen wel nog veel rijker maken. Om de mensen hiervoor ‘rijp’ te maken, was er eerst een opschorting van alle vrijheden onder ‘Lock Downs’, die bovendien de economie moest vernietigen, opdat alleen zij nog winst konden maken, onder een wereldwijde regering met communistische signatuur. En dat allemaal was mogelijk geworden doordat mensen God hebben afgeschaft. Om in hun opgelegde Satanische dictatuur alle sporen van God te vernietigen, mogen wij ‘genieten’ van een onbeperkte instroom van moslims, die altijd al vijanden van Christus zijn geweest en die nu een voorkeursbehandeling krijgen. Met het laatste spoor van de christelijke beschaving uit te wissen, kan er een op willekeur gebaseerde dictatuur worden opgelegd, zoals in nagenoeg alle moslimlanden wordt gehandhaafd, die alleen gunstig is voor de machthebbers, maar voor niemand anders. En nee, ik doe nog steeds niet aan politiek, maar beschrijf enkel wat er heden aan de hand is, waarom wij nu in een als los zand samenhangende samenleving moeten leven, voor zover dit leven ons nog gegund is. Wij mensen maken van elk paradijs een hel, indien wij God los laten in ons leven. Alleen met God kunnen wij in een paradijs leven, zonder God wordt het, als vanzelf, een hel. Daarom zou ieder mens, met nog een beetje gezond verstand en de wil om vreedzaam te leven, God in Jezus Christus en Zijn Leer en Geboden moeten volgen, in Hem geloven, en met daden Zijn Leer onderhouden. Want verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Immers dat is het enige wat een mens zelf kan veranderen; de rest moeten wij overlaten aan God. Want alleen met God kunnen wij mensen veel; zonder God niets. Of denkt u echt dat de apostelen uit eigen kracht zoveel wondertekenen en zoveel goeds voor de mensen konden doen? Nee toch! Alleen God kon door hen werken vanwege hun geloof, alleen God kon de zieken helen en de kwade geesten verdrijven. De apostelen hebben dit ook zelf verkondigd, alleen God in Jezus Christus kon hen helpen, niet de apostelen zelf, God werkte alleen door hen heen. Maar hoeveel goeds Jezus Christus en Zijn volgelingen na Zijn dood ook deden, zij werden altijd vervolgd door hen die liever Satan aanbeden, en aanbidden, dan God in Jezus Christus. Dat was toen en ook nu een nog heviger mate. Vandaar, omdat wij mensen ons zelf niet meer kunnen redden, komt Jezus Christus binnen een gering aantal jaren terug op Aarde. De apostel Johannes kreeg van God de opdracht om de geschiedenis van ons mensen, in cryptische bewoordingen, op te schrijven in de Apocalyps, tot en met iets voorbij onze tijd aan toe. In de lezing van vandaag staat het begin van de Apocalyps, maar onze tijd is ook beschreven. Evenals het einde van ons tijdperk, namelijk dat God in Jezus Christus komt om ons te oordelen; de levenden, allen die in God geloven, of nog gaan geloven na de Grote Waarschuwing, en de doden, die hardnekkig en volhardend Satan blijven volgen in hun zonden en rebellie. En het kan niet anders dan dat God in Jezus Christus zal winnen. Zoals Hij ook troost kwam bieden aan Zijn angstige apostelen, die zich achter gesloten deuren hadden verzameld. En ook de twijfelaar Thomas heeft Hij in zijn geloof versterkt, waarop die als eerste uitriep: ‘Mijn Heer en mijn God’. Pas met Pinksteren, toen de heilige Geest over hen neerdaalde, was het voorgoed gedaan met hun angst. Want toen begrepen zij God in Jezus Christus beter en kregen zij een grotere liefde voor Hem, wetend dat hen niets ernstigs kon overkomen; want mensen kunnen alleen het lichaam doden, maar niet de ziel en de inwonende geest. Liefde is de basis van het leven en liefde vernietigt ook elke angst. Wie dus liefde voor God heeft boven alles en liefde voor elke medemens, elke naaste als voor zichzelf, die zal, na het eindigen van het aardse leven, zeker in een hemel komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering