Religie

Schriftuitleg van zondag 8 mei 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Handelingen 13,14.43-52

In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge lie­pen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van God te volharden. De volgen­de sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van God te luisteren. Bij het zien van die grote me­nigte werden de joden zeer afgunstig en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus met beschimpingen. Toen ver­klaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: ‘Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons voortaan tot de hei­denen. Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen, opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de aarde’. Toen de heidenen dit hoorden waren zij verheugd en ver­heerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd namen het geloof aan. Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek, maar de joden hitsten de godvrezende vrouwen op die uit de toonaangevende kringen kwamen en ook de voor­naamste burgers uit de stad; zij veroorzaakten een vervol­ging tegen Paulus en Barnabas en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof van hun voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen naar Ikonium. De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest. 


Tweede lezing Apocalyps 7, 9.14b-17

Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tel­len kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. Toen zei een van de oudsten tot mij: ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen van hun ogen afwissen’. 


Evangelielezing Johannes 10,27-30

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Mijn schapen luis­teren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan allen; en nie­mand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één’. 

Uitleg: 

Het thema van deze vierde zondag van Pasen is: ‘Luister, Hij roept!’. Luister, Jezus Christus is God en Hij roept ons mensen, om Zijn kinderen te worden! Maar wel uit eigen vrije wil. Want God is zo goed dat Hij ons mensen tot Zijn kinderen wil verheffen – het hoogste wat een schepsel ooit kan bereiken – maar niemand wordt gedwongen om deze gift van God te accepteren. Want wij mensen hebben een vrije wil gekregen en mogen zelf kiezen hoe wij het oneindige leven, of voortbestaan, in het hiernamaals willen doorbrengen. Wij zijn op Aarde geplaatst om deze keuze, in dit proefleven, zelf te maken. Houden wij ons aan de Geboden van God, dan kiezen wij voor het eeuwige leven. Willen wij God niet gehoorzamen, maar zijn wij net zo rebels als dat Lucifer – die nu Satan wordt genoemd – was en nog steeds is, dan komen wij in zijn rijk terecht; hij is de koning van de hel. Beiden zijn keuzes, gemaakt door onze eigen vrije wil. God in Jezus Christus legt ons mensen geen dwang op; Satan daarentegen wil graag elk mensenkind dwingen om zijn dwaalwegen te volgen naar de hel. Elk mens die de waarheid zoekt, die komt bij God uit, want daar alleen is de werkelijke waarheid te vinden. Elk mens die zich beter voelt bij leugen en bedrog, die kiest hiermee voor Satan en de hel, want Satan is ook de koning van de leugen en misleiding. Voor ieder mens is dat, als zwart en wit, de keuze in het leven. Wit is natuurlijk God en het licht van Zijn wijsheid. Zwart is daarentegen Satan en de duisternis van de hel en de zonde. Immers, niet alleen komt alle licht uiteindelijk van God, maar de geestelijke duisternis vanuit de hel. Want waar de leugen regeert, daar regeert ook de duisternis van misleiding, bedrog en zonde. Kijk om u heen en in onze tijd is de waarheid moeilijk te vinden, maar bijna iedereen liegt en bedriegt, om er zelf beter van te worden. Alleen een minderheid van de mensheid zal u de waarheid vertellen en zal u niet en nooit bedriegen. De reden is dat zij in God geloven, niet door het te zeggen, maar door Gods Geboden te onderhouden, dus te doen. Want elk geloof, die enkel met de mond beleden wordt, is volkomen dood. Levend geloof is het doen wat God van ons allen vraagt. En wat vraagt God van ons allen? Liefde! God in Jezus Christus heeft dit zeer kort samengevat; heb God lief boven alles en uw naasten, uw medemensen, als uzelf. Eerder had God aan Mozes al een specificatie gegeven van deze Geboden van liefde, namelijk de Tien Geboden. De korte samenvatting, welke Jezus Christus ons gaf, toen Hij op Aarde woonde, was kennelijk onvoldoende voor de mensen in de tijd van Mozes. Maar leest u de Tien Geboden nauwkeurig en u zult zien dat al deze Geboden gaan over de liefde voor God en voor elkaar. Ik zal er even twee, eigenlijk drie uitlichten, om u een beter begrip te geven. Het vijfde Gebod geeft aan dat wij geen mensen mogen doden. Dat is een Gebod van de naastenliefde; want als wij iemand echt lief hebben, dan willen wij hem alleen goed doen en doden is een daad van objectief kwaad. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit nar uw eigen geslacht. In onze tijd hebben onze machthebbers in hun onverstand besloten dat het vermoorden van kinderen, die nog niet geboren zijn, wettelijk toegestaan moet worden; want het wordt verdedigd dat dit een ‘vrouwenrecht’ is. Maar de natuur van iedere vrouw is dat zij haar kinderen wil verdedigen, niet vermoorden. Want van nature houdt een vrouw van ieder van haar kinderen, maar door de ten onrechte wettige abortus provocatus wordt haar het moederschap ontnomen, waardoor zij daar zeer veel onder moet lijden. Bovendien gaan de mensenhaters, die deze moorden als verdienmodel graag uitvoeren, steeds verder; in Amerika wordt een bepaalde wet voorbereid, waarbij kinderen tot vier weken oud wettelijk mogen worden vermoord; ook als het gezonde pas geboren kinderen zijn. En oude en zieke mensen zijn kennelijk ook ‘nutteloos’ en mogen daarom ook worden vermoord; om de ernst van deze doodzonde te verdoezelen wordt dit euthanasie genoemd. In de Tien Geboden staat een doodzonde, die door Maria in Fatima, als de zonde werd genoemd, de die meeste zielen naar de hel brengt; Gebod nummer  zes: Gij zult geen onkuisheid doen en Gebod nummer negen: Gij zult geen onkuisheid begeren. Het is de enige zonde die tweemaal in de Tien Geboden voor komt, zo zwaar is deze zonde. Maar in onze samenleving wordt juist het veelvuldig en overal doen van deze zonde gepropagandeerd. Dat begint al op de basisschool bij de kleuters en de kinderen, die nog lang niet in de pubertijd zitten. Zo is het COC, de homoclub, bezig om lesmateriaal te verspreiden voor zes tot acht jarige kinderen, die deze kinderen in de war moeten brengen over hun natuurlijke geslacht, jongen of meisje. Nee, ze moeten volgens deze club op deze jonge leeftijd al nadenken over alle gefantaseerde vormen van gender en zich beslist niet meer identificeren met hun eigen lichaam en geslacht. Hiermee wordt ook de natuurlijke slaap van de seksualiteit van kinderen van voor de pubertijd teniet gedaan, waardoor zij gemakkelijker gebruikt kunnen worden voor seksueel misbruik. Walgelijk! Liefde is de basis van al het leven, maar tegenwoordig lijkt het alsof alleen de eigenliefde, zelfzucht en egoïsme mag gelden. Maar alleen de liefde voor God en de naasten brengt ons mensen het eeuwige leven en houdt ons uit de hel, waar de eeuwige dood is, omdat daar geen liefde is, zelfs geen spoor van liefde. Paulus en Barnabas kregen nagenoeg een gehele stad op de been, om naar het Woord van God te luisteren. Hoe deden zij dat? Door de Leer van God in Jezus Christus te verkondigen en alle mensen van goede wil – die tot het eeuwige leven voorbestemd waren – namen het geloof aan. Tegenwoordig is het een minderheid van ons mensen, die het Woord van God willen horen of lezen, de meeste mensen zijn diep weggezakt in een nieuw heidendom, die hen, wanneer zij zich niet bekeren,  rechtstreeks naar de hel zal leiden. De onverbeterlijke zondaars zijn diegenen die ons mensen een grote verdrukking opleggen. Het trieste is dat diegenen, die deze verdrukking vanwege hun trouw aan God in Jezus Christus moeten ondergaan, uiteindelijk heel goed terecht komen. Maar hun verdrukkers, wanneer zij zich niet op tijd bekeren tot God, zullen moeten zuchten in de hel; want zij hebben God verworpen en de Satan aanbeden. Diegenen die zich liever laten verdrukken dan God in Jezus Christus te verlaten, zijn de schapen, waar Jezus Christus het over had, in Zijn vergelijking over de schaapsstal. Want alle gelovigen luisteren naar Zijn stem; geloven in Zijn Leer en voeren deze ook uit. Daarom zullen zij, na hun aardse strijd en beproevingen, eeuwig leven omdat zij Hem hebben gevolgd. Niemand kan hen dan nog wegroven van God, want alleen God is Diegene die alles wat buiten Hem om bestaat; de gehele Schepping heeft gemaakt, dus geschapen. Denk echter niet dat alleen volmaakte mensen in de hemel komen, want dan zou de hemel leeg zijn. Nee, elk mens die zijn best doet om God in daden te volgen, zal door God naar de hemel geholpen worden. Immers een spreekwoord zegt terecht: De mens doet zijn best, God doet de rest! Daarom doe uw best om Gods Geboden te onderhouden, dus te doen, en uw plaats in de hemel is echt verzekerd door God. Wellicht mag u wonen in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem, als een waarachtig kind van God. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering