Religie

Schriftuitleg van zondag 15 mei 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Handelingen 14, 21-27

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leer­lingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat zij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stel­den zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan, en ver­trouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertel­den alles wat God met hun medewerking tot stand had ge­bracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van het ge­loof had geopend. 


Tweede lezing Apocalyps 21, 1 -5a

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieu­we Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij’. En Hij die op de troon is gezeten sprak: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’. 


Evangelielezing Johannes 13, 31 -33a.34-35

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: ‘Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlij­ken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen op­maken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder el­kaar bewaart’. 

Uitleg: 

Het thema van deze vijfde zondag van Pasen is: ‘Door liefde gekend’. God wordt door liefde gekend. Want de enige Weg naar God toe is de liefde voor God en de naasten, de medemens. Want God is Liefde en Hij kan enkel door onze eigen liefde voor Hem en voor de naasten gekend worden. De Bijbel, Gods Openbaringswerk bij uitstek, is voor diegene die hem als een gewone serie boeken lezen, vaak een sprookjesboek. Dat komt omdat er geen liefde is, die de verborgen betekenis van de Bijbelteksten voor deze lezende mens openbaard. Want de Bijbel is een geestelijk boek, die vol staat – naast de geschiedenis van het volk van God, de Israëlieten – met geestelijke vergelijkingen, uitgedrukt in materiële beelden, omdat wij mensen het anders niet kunnen begrijpen. Ook het Scheppingsverhaal uit het eerste hoofdstuk van Genesis is geen verhaal over hoe de Aarde is geschapen, maar alleen een algemene omschrijving hoe een mens kan groeien tot de volmaaktheid in Gods ogen. Want God heeft ons mensen geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, daarom kan een mens tot volmaaktheid in Gods ogen uitgroeien. Adam en Eva hebben dit verknoeid voor al hun nakomelingen, alle mensen die op Aarde wonen. God Zelf is Mens geworden in Jezus Christus om de breuk, tussen ons mensen en God te herstellen. Dat kon pas toen Jezus Christus tegenover de grootste hoogmoed de diepste deemoedigheid stelde, doordat Hij, die de macht had om al Zijn vijanden te vernietigen, zich door ons zwakke mensen aan een kruis liet slaan. Hierdoor verzoende Hij de heiligheid van God, die diep geraakt was door de zware zonde van Adam en Eva – niet omdat zij een verboden vrucht aten, maar omdat zij dit deden om aan God gelijk te worden, wat een grote hoogmoed is – met Zijn eigen offer. Zozeer heeft God ons mensen lief, dat wij niet alleen allemaal geroepen zijn om Zijn kinderen te worden, maar ook dat God Zelf Mens is geworden om de verbinding tussen God en ons mensen te herstellen voor alle komende eeuwigheden. En dan, na nog geen tweeduizend jaar, zijn wij op Aarde, voor het merendeel van de mensheid, vervallen in een zo zwaar heidendom, dat de oude heidense geloven, verlicht lijken ten opzichte van onze eigen geestelijke duisternis. Want nog nooit eerder in de mensengeschiedenis is het vermoorden van kinderen, nog voordat zij geboren waren, een ‘legale’ praktijk geweest. Helaas zijn er wel eerder kinderoffers geweest in de oudheid, met name bij de verering van Baäl, waarbij pasgeborenen levend werden verbrand. Maar zo massaal – meer dan vijftig miljoen per jaar – nog nooit. En dan de krankzinnigheid dat wij de ‘wetenschap’ als afgod vereren, maar wel een wetenschap zonder God. Want met God worden de echte wetenschappers vaak een beroepsverbod opgelegd, of worden zij uit de publicaties in de media verbannen. Kortom, wij leven in geestelijk duistere tijden, maar God laat niet alles toe. Dat onze zeer rijke wereldelite het snode plan heeft opgevat om de mensen massaal te vermoorden, omdat zij vinden dat er teveel mensen op Aarde wonen, zal echt niet door gaan. Ja, vanwege onze vele zonden en ons geloof in de sprookjes, die ons zijn opgelegd om hun snode plannen uit te kunnen voeren, zullen er miljarden mensen sterven, voor en bij de wederkomst van God in Jezus Christus, om te oordelen over levenden en doden, die in onze generatie zal plaatsvinden. De doden, die hun heil van Satan laten afhangen, zullen voordat de nieuwe Aarde er is, gestorven zijn. Dat zijn die mensen die God blijvend hebben afgewezen en zelfs beweren dat Hij niet bestaat; die zijn ook volkomen blind voor de tekenen van onze tijd; voor hen zullen de gebeurtenissen van de komende jaren als een volkomen verrassing komen. Want zij willen niet luisteren, zij willen  geen liefde hebben, zelfs niet voor hun allernaasten; hun eigen kinderen die massaal worden vermoord. Gelukkig is God oneindig Barmhartig, en Hij zal ons allen nog een Waarschuwing geven hoe wij er in Zijn ogen voorstaan. Wie zich dan alsnog bekeert tot de ene ware en levende God en Zijn Geboden gaat onderhouden, dus doen, zal alsnog gered zijn voor het eeuwige leven. Wie denkt dat hij zelfs deze Waarschuwing kan en mag negeren, die maakt weliswaar gebruik van zijn eigen vrije wil maar, omdat hij de wegen van Satan blijft bewandelen, mag hij bij Satan in de hel zijn beloning gaan halen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Elk mens heeft een eigen vrije wil, maar de keuze van elk mens –of hij het beseft of niet – is altijd al geweest tussen God en Satan. Alleen door Gods grote liefde voor elk mens, heeft God een tussenrijk geschapen tussen hemel en hel, welke wij het Vagevuur noemen. Van daaruit kan elke mensenziel alsnog zelf beslissen of hij naar de hemel wil, of naar de hel; beide wegen liggen open. Naar de hemel zal God iedere bewoner van het Vagevuur helpen, indien die geholpen wil worden. Maar wie absoluut naar de hel wil, mag dat doen. De gemakkelijkste wijze om in de hemel te komen is de Bijbel niet alleen lezen, maar de Leer van God in Jezus Christus ook te geloven, door te doen. Wat één enkel uur hier op Aarde kan vaak meer betekenen dan een aardse eeuw in het hiernamaals. Daarom zijn, sinds de dood en verrijzenis van Jezus Christus en na het eerste Pinksterfeest, de apostelen en volgelingen van Jezus Christus, door alle eeuwen heen, bezig geweest om Zijn Leer te verspreiden. Zie het verhaal van Paulus en Barnabas in de eerste lezing. Zij hadden het geloof verspreid en kwamen terug in vele plaatsen, om de gelovigen in hun geloof te bevestigen en de voorwaarden voor een plaatselijke Kerk in te stellen. En zo heeft het geloof in God in Jezus Christus zich over de gehele wereld verbreidt. Helaas is het in het werelddeel, welke het meeste profijt van deze Leer heeft gehad, Europa, gruwelijk misgelopen en heden probeert de leidende elite van Europa elk spoor van Jezus Christus uit te wissen, wat onmogelijk is, omdat God dat niet zal toelaten. Aan onze vrije wil zijn weliswaar geen grenzen gebonden – wij mochten zelfs onze Heer en God aan een kruis slaan – maar wel zullen kwaadaardige plannen zeker mislukken, als die de bedoelingen van God teveel tegenwerken. Immers slechte mensen konden Jezus Christus aan een kruis slaan en naar lichaam doden, maar zij konden niet verhinderen dat Hij op de derde dag uit de doden zou verrijzen. En zo kunnen zij ook de gebeurtenissen in de Eindtijd – waarin wij nu leven – die al bijna tweeduizend geleden werd opgeschreven in de Apocalyps, niet verhinderen. Onze wereld, waar wij nu in leven, zal zeer binnenkort verdwijnen. De huidige zee, oceaan van zonden zal dan niet meer bestaan Niemand zal nog een geestelijke dood sterven in de hel, maar de lichamelijke dood zal op Aarde altijd blijven bestaan. Met de kruisdood werd de Mensenzoon – het lichaam van Jezus Christus – verheerlijkt, toen Hij verrees uit het graf. En God is verheerlijkt in Hem, omdat de Mens Jezus Christus voorgoed het lichaam van God, onze en Zijn Vader, is geworden, want de volheid van God is voor eeuwig de inwonende Geest van onze Verlosser, Jezus Christus; daarom is de nieuwe Naam van God sindsdien en voor alle toekomstige eeuwigheden Jezus! En aangezien God Liefde is, is ook voor ons mensen de liefde de basis van ons leven en alleen in de liefde voor God en de liefde in daden voor onze medemensen, onze naasten, kunnen wij kinderen van God worden en zijn. Wie hiernaar streeft door liefde te willen zijn voor anderen, die zal zeker in de hemel worden opgenomen, na zijn leven op Aarde. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen ontmoeten. 

Amen. 

Cor Huizer

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering