Religie

Schriftuitleg van zondag 29 mei 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Handelingen 7, 55-60

In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: ‘Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand’. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij. 


Tweede lezing Apocalyps 22, 12-14.16-17.20

Ik, Johannes, hoorde een stem die tot mij sprak: ‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de Stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende Morgenster’. De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’. Laat wie het hoort zeggen: ‘Kom!’. Wie dorst heeft, kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet. Hij die dit alles waarborgt, spreekt: ‘Ja, Ik kom spoedig’. Amen. Kom, Heer Jezus! 


Evangelielezing Johannes 17, 20-26

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: ‘Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt lief gehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zevende zondag van Pasen is: ‘Eén in Christus’.  Eén in Christus kunnen wij mensen enkel worden door onze liefde. Niet onze eigenliefde en zelfzucht, want die brengt ons steeds verder van God af. Maar door onze liefde voor God en de naasten. Want God is Liefde. En God heeft ons mensen zo lief, dat Hij tussen ons mensen in heeft geleefd in Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus was volledig Mens en door de heilige Geest verwekt in de maagd Maria, om welke reden Hij de Zoon is van God. Kijk de heilige Drie-eenheid bestaat uit Gods Liefde, die de Vader wordt genoemd, Gods Wijsheid die, omdat deze Wijsheid uit Gods Liefde komt, de Zoon wordt genoemd en de Wil van God, voortkomend uit zowel de Liefde als uit de Wijsheid van God, die alles wat bestaat met een machtig: ‘Er zij’, tot bestaan heeft geroepen en daarna de gehele Schepping behoudt en leidt en daarom de Geest wordt genoemd. Volgens het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, is het Woord, de Wijsheid van God Mens geworden en heeft onder ons geleefd. Maar omdat de Geest van God – evenmin als onze eigen inwonende geschapen geest – deelbaar is, leeft de volledige Geest van God – Vader, Zoon en heilige Geest – in Jezus Christus en is Hij daarom de enige God die bestaat. Dat was Hij reeds op Aarde – vandaar de vele tekenen, wonderen die Hij verrichtte, om aan ons mensen te bewijzen dat Hij werkelijk God is – maar na Zijn offerdood aan het kruis, om ons mensen van de dood te verlossen, is er in de gehele oneindigheid geen andere Naam meer voor God dan Jezus. Want zoals Jezus Christus op Aarde al zei: ‘Ik en de Vader zijn één’. Zeker, alleen de Geest van Jezus Christus is de Ongeschapen God, die nooit een begin heeft gehad, en de ziel en lichaam van Jezus Christus is daarom Gods eeuwige Zoon, want geschapen, maar voor ons mensen en voor alle engelen in de hemel maakt dit geen enkel verschil. Jezus Christus is God! Hij is de enige God die bestaat! En alle schepselen leven in God, dus in Jezus Christus. Maar als wij één willen zijn met God in Christus Jezus, dan zullen wij ons best moeten doen om op Hem te gaan lijken. Hoe doen wij dat? Door Zijn Leer te doen! Door liefde voor God te ontwikkelen, uit dankbaarheid dat Hij ons een leven heeft gegeven en ons daartoe heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Want daarmee heeft God, onze Vader, ons bestemd om Zijn kinderen te worden, maar alleen als wij dat zelf graag willen. Maar God zien wij niet hier op Aarde. Daarom heeft God een tweede liefdegebod gegeven, gelijkwaardig aan het Gebod om God lief te hebben, namelijk onze naasten, onze medemensen, net zoveel lief te hebben, als dat ieder van ons zichzelf lief heeft. Zouden wij dat werkelijk doen, dan zouden wij allen leven in een aards paradijs; want dan regeert niet langer haat, heerszucht, hoogmoed en zelfzucht, dus eigenbelangen, op de Aarde, maar de wederzijdse liefde. Kijk naar de kleinste cel van de samenleving, het gezin. Waar daar wederzijdse liefde is, daar heerst harmonie en vrede, waarbij de kinderen hun ouders graag gehoorzamen uit liefde. Maar waar deze wederzijdse liefde ontbreekt, daar is voortdurende ruzie, twist en onderlinge wantrouwen, haat, ongehoorzaamheid en opstandigheid van de kinderen, die het leven van alle gezinsleden moeilijk maken en verpesten. In het eerste gezinsvoorbeeld is de hemel aanwezig, in het tweede voorbeeld de hel. Welke van deze twee denkt u dat voor de gezinsleden het prettigste is? Ik denk het eerste voorbeeld! Liefde en leven is hetzelfde en waar liefde ontbreekt, zoals in het tweede voorbeeld, daar is ook geen leven en al helemaal geen prettig leven. De mensen bijvoorbeeld die Stefanus stenigden, die dachten God daarmee een plezier te doen. Zij wilden wel tolerantie voor hun eigen opvattingen, maar waren intolerant ten opzichte van de opvattingen van anderen. En daarom dienden zij God niet, maar Satan. Zoals nu zovele mensen, die het goed menen, maar denken dat wat zij goed noemen voor alle mensen goed moet heten en geen enkele tolerantie hebben voor afwijkende opvattingen, in werkelijkheid eerder de hel dan de hemel dienen. Neem een voorbeeld aan allerlei ideologen; klimaat, sociale en allerlei religieuze ideologieën, inclusief het zogenaamde atheïsme, wat ook een geloof is, omdat het niet bestaan van God onmogelijk bewezen kan worden. Zolang men met hen eens is, is er niets aan de hand. Maar als men het fundamenteel oneens is, dan wil men, als het kan, het liefst de ander verbieden om een andere mening te hebben, desnoods met geweld. Waar is dan de zo hoog geprezen tolerantie, die men voor zichzelf wil? Weg, foetsie! Maar als in een samenleving oprechte naastenliefde heerst, dan worden andere opvattingen, weliswaar met redelijke argumenten bestreden, maar de medemensen wel getolereerd. Want ook God tolereert Zijn vijanden, totdat die het te bond maken. Wij leven nu in een tijd dat de vijanden van God de macht hebben overgenomen en nu zelfs het gezonde verstand aan het bestrijden zijn. Wij leven in een tijd van krankzinnigheid, die ons naar een gezamenlijke zelfmoord leidt. Maar de belofte in de Apocalyps is juist voor onze tijd geschreven, want God in Jezus Christus komt in onze tijd weder op Aarde in alle heerlijkheid. Jezus Christus komt niet als mens, maar als God, om te oordelen de levenden en doden, zodat Hij ieder zal vergelden naar zijn werk. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. En wat zijn die werken? Dat zijn de werken uit goedheid, dus liefde en de werken uit kwaadaardigheid, dus uit zelfzucht. God oordeelt een mens enkel naar zijn liefde. Liefde voor God en de naasten geeft daarbij een heel andere uitkomst dan de eigenliefde, de zelfzucht. Niet voor niets bad Jezus Christus, vlak voor Zijn dood aan het kruis, alleen voor hen die Zijn Woord, Zijn Leer volgen in liefde, opdat zij behouden zullen blijven. Ja dat zij zover gereinigd mogen worden van alles wat tegen Gods Geboden in gaat, dat zij voor altijd mogen wonen waar Hijzelf woont in alle eeuwigheid. Voor die mensen die in God in Jezus Christus geloven en Zijn  Geboden doen, maar niet voor die mensen die Hem, die God is, afwijzen, de rug toekeren en denken het zonder God te kunnen stellen. Want die mensen doen wat Lucifer, die nu Satan heet, hen heeft voor gedaan; in rebellie, in opstand komen tegen God die hen heeft geschapen, ja die zelfs hen roept om Zijn kinderen te worden. Wie dat, zonder tot bekering, inkeer te komen, blijft volhouden, die is voor God verloren en mag in de hel nadenken hoe hij zo dom kon zijn om zijn leven zo te verknoeien. Maar iedereen die, ook na een verknoeid leven, God om barmhartigheid en genaden smeekt, die kan – misschien na een lang verblijf in het Vagevuur, het tussenrijk tussen hemel en hal, toch nog in een hemel komen. Misschien ook nog in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering