Religie

Schriftuitleg van zondag 31 juli 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Prediker 1, 2; 2, 21-23

IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn geploeter, en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt? Alle dagen bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon; zelfs ‘s nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid. 


Tweede lezing Colossenzen 3, 1-5.9-11

Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid. Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. En beliegt elkaar niet meer. Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd en u bekleed met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld van de schepper. Dan is er geen sprake meer van Griek of jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skyth, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen. 


Evangelielezing Lucas 12, 13-21

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: ‘Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt’. Maar Jezus antwoordde hem: ‘Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?’. En hij sprak tot hem: ‘Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel bezit - al is dit nog zo overvloedig - kan uw leven veilig stellen’. Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: Ik breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Hoed je voor hebzucht’. Hoed je voor hebzucht, want dat vernietigt je liefde en je leven. Hebzucht is een perfecte val van de duivel, omdat hebzucht een bodemloze put is, die nooit gevuld kan worden, ongeacht hoeveel er al in zit. Zelfs de meest rijke mensen op Aarde, die evenveel bezitten als miljoenen andere mensen, willen nog steeds meer. Want zij hebben nooit genoeg. Dat komt omdat hun liefde zit in aardse macht en rijkdom. Daardoor hebben zij alle liefde voor God en voor hun medemensen, hun naasten verloren. Maar wie geen liefde heeft, behalve voor zichzelf, die heeft ook geen leven en al helemaal geen eeuwig leven. Ja, op Aarde leven zij in luxe en weelde, welke zij andere mensen misgunnen, maar vanwege hun ontbreken van liefde voor andere mensen, kunnen zij onmogelijk gelukkig zijn. Zij leven in angst, omdat zij bang zijn voor het roven van hun dierbare bezittingen en voor hun eigen leven; vandaar dat zij zich laten omringen door een keurkorps van beveiligers. Dat is geen leven, maar overleven. En wanneer dan hun aardse bestaan ten einde is, dan krijgen zij weliswaar een grote begrafenis, maar aangekomen in het hiernamaals, komen zij naakt en zonder ook aar iets te bezitten aan. Want het enige wat een mens meeneemt naar het hiernamaals, het eeuwige leven, is de liefde. Maar zij hadden geen liefde voor God noch voor hun naasten en daarom komen zij berooid aan in het eeuwige leven. Zelfs de kennis, die zij op Aarde bezaten, verliezen zij. En wel omdat deze kennis niet in de liefde van het hart bewaard werd, maar uitsluitend in de hersenen en die vergaan en met het vergaan van de hersenen ook de kennis die zij op Aarde hadden. Zij bezitten daarom in het eeuwige leven helemaal niets. Maar zij hebben wel een duivelse, helse mentaliteit en aangezien hier, maar ook daar, geldt dat soort zoekt soort, willen zij zelf graag naar de hel. Omdat God als geen ander de vrije wil van een mens respecteert, mogen zij daarheen gaan, waarheen zij graag zelf willen. Of hun dit verblijf, en dat voor eeuwig, goed zal bevallen, is een andere vraag. Maar ieder krijgt van God wat hij graag zelf wil. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God probeert op Aarde de mensen nog in de goede richting te sturen, zonder de vrije wil aan te tasten, om hen op te kunnen nemen in het eeuwige leven. In het eeuwige leven alleen die mensenzielen, die nog enigszins gevoelig voor het goede zijn; zij die door en door bedorven zijn – door hun eigen keuzes en vrije wil op Aarde – mogen ook onbelemmerd gaan waar hun liefde hen naar toe voert, ook als dat naar de hel is. Maar denkt u eens ouders op Aarde in, wiens kind, door zijn eigen dwarse wil, verloren gaat, hoeveel verdriet zij daar dan van hebben; want ook menselijke ouders hebben, gewoonlijk, liefde voor hun kinderen en wensen hen het beste toe. Hoeveel temeer dan God, die Liefde is en alle mensen op Aarde als Zijn kinderen wil hebben. En toch door zelfzucht en hebzucht gedreven zijn er heel veel mensen die in de valstrikken van het wereldse genot en rijkdom trappen en voor God verloren gaan. En wie door God niet gered kan worden, zonder dat God hen hun vrije wil afneemt – wat nooit en onder geen enkele omstandigheid zal gebeuren – kan door niets en niemand meer gered worden. Daarom is het voor ieder mens van levensbelang – letterlijk – om hier op Aarde God en de medemensen, de naasten, oprecht lief te gaan hebben en daar alle daden op af te stemmen. Want geloof in God is niet Hem aanroepen, maar Zijn Leer in daden om te zetten, dus te doen! Vandaar dat God in Jezus Christus ons mensen heeft gewaarschuwd dat diegenen die Heer, Heer roepen bij Hem voor een gesloten deur kunnen komen, omdat Hij hen niet kent. Waarom niet? Omdat zij wel God aanroepen, maar dit geloof in God buiten hun eigen daden laten, dus er niets mee doen, maar alleen zichzelf liefhebben en niet hun naasten en daarom ook niet God. Immers, wat wij mensen op Aarde dienen te doen is God liefhebben boven alles en onze naasten als zichzelf. Welnu, wanneer onze naasten – vaak ook onze allernaasten, zoals vrouw en kinderen – alleen een steenhard hart vinden, wanneer zij om liefde en hulp vragen, dan is liefde voor God onmogelijk. Want hoe kan een mens God liefhebben, die hij niet ziet of hoort, als hij zijn naasten, die hij elke dag om zich heen heeft, geen spoor van liefde geeft; ook niet als zij in problemen zitten? Daarom kan, diegenen die hun naasten niet lief hebben, ook onmogelijk God lief hebben. Daarom kloppen zij bij God tevergeefs bij God aan, ook al roepen zij Heer, Heer. Of, zoals Prediker het noemde, zij streefden tijdens hun leven ijdelheden na, maar het echte lieten zij liggen. Het echte is de liefde; ijdelheden zijn de verlokkingen van de wereld; inclusief het oppotten van geld, goud en zilver. Want dat zijn zaken die vergaan en nooit meegenomen kunnen worden naar het eeuwige leven. Daarom waarschuwde Paulus de Colossenzen dat zij moeten streven, hun zinnen moeten zetten op het hemelse en niet op het aardse. En deze waarschuwing geldt ook nog speciaal voor onze tijd, want wat Paulus hen vroeg na te laten, wordt hier en nu van de daken geschreeuwd om juist wel te doen; namelijk alle immorele praktijken. Paulus schreef: ‘Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij’. En daar voeg ik zelf nog de zogenaamde legale moorden op ongeboren kinderen en oude en zieke mensen aan toe. Ook dat zijn zeer zware zonden die, als er geen berouw over is, direct naar de hel voeren. En deze regels gelden voor alle mensen op Aarde, ongeacht hun maatschappelijke status, dus ook voor u! En Jezus Christus heeft dit bevestigt, door de vergelijking die vandaag in het evangelie staat. Want wij mensen hebben niets te zeggen over wanneer wij deze Aarde verlaten, dat kan nu en plotseling geschieden, maar ook vele jaren later. Het is zeker dat iedereen, die op Aarde geboren is, ook eens lichamelijk zal sterven, maar wanneer beslist God en Hij alleen weet wanneer. Daarom heeft het opslaan van teveel aan goederen geen zin. Beter had het voor de rijke man, met een overvloedige oogst, geweest als hij had gedacht aan zijn arme medemensen; die met het overschot van zijn oogst te eten hadden gehad. Dan werd hij namelijk niet alleen rijk voor zichzelf, maar door zijn naastenliefde, ook rijk bij God. Nu komt zo’n rijke man arm aan in het eeuwige leven, maar bij voldoende naastenliefde, brengt hij een zak met hemels goud mee, namelijk zijn liefde voor God en zijn naasten. Want liefde is het enige betaalmiddel in het rijk Gods, liefde is de enige eeuwig en oneindig durende waarde, voor God en voor alle hemelbewoners. Alles wat wij bezitten of zijn laten wij mensen bij onze lichamelijke dood op Aarde achter; behalve onze liefde voor God en de naasten. Want God is Liefde en daarom heeft alleen liefde eeuwigheidswaarde, niets anders. Daarom komen mensen met liefde voor God en hun naasten met zekerheid in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

 

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering