Religie

Schriftuitleg van zondag 21 augustus 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jesaja 66, 18-21

Dit zegt de Heer: ‘Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard gebleven zijn zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen. En op paarden en wagens, in karossen, op muildieren en dromedarissen zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten’, zo spreekt de Heer. 


Tweede lezing Hebreeën 12, 5-7.11-13

Broeders en zusters, gij zijt het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en vermaant: ‘Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent’. Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind word wel ooit door zijn vader gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht op van een heilig leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht worden, maar moet genezen. 


Evangelielezing Lucas 13, 22-30

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het er weinig die gered worden?’. Maar Hij sprak tot hen: ‘Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! Zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten zult zien in het rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen zult zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Denk eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn’.

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Wat mag het jou kosten?’. Wat mag het jou kosten, om het hele eeuwige, nooit eindigende leven, in zaligheid door te brengen? Want voor ieder mens geldt dat het leven hier op Aarde zal overgaan in een eeuwig leven, die geen einde kent. Alleen waar en hoe wij mensen in het hiernamaals terecht komen – want na de lichamelijke dood vangt het eeuwige leven aan – is geheel afhankelijk hoe wij op Aarde geleefd hebben. Niet onze aardse status, rijkdom of armoede is hierbij bepalend, maar wel onze liefde voor anderen; God boven alles en de medemens, de naaste als voor zichzelf. Wie dus op Aarde uitsluitend leeft voor zichzelf en evenveel om zijn medemensen geeft als om een lastige vlieg, die bij gelegenheid gewoon wordt doodgeslagen, die leeft zonder liefde voor een ander, maar alleen uit zelfzucht, hoogmoed en eigendunk. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Kijk, God is Liefde en God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent dat God ons alles heeft gegeven in onze natuur, om een waar kind van God te worden. Daar hoort ook een absoluut vrije wil bij, want God wil niemand dwingen om Zijn kind te worden; daar zal ieder uit eigen vrije wil voor moeten kiezen. Wij kunnen en mogen ook de wegen van Lucifer/Satan en zijn volgelingen bewandelen en kiezen voor een rebels, tegen God en onze eigen natuur in, leven en handelen. Die vrijheid is ons gegeven, maar welk leven wij ook willen leven, de gevolgen van onze handelingen en mentaliteit zullen wij zelf moeten ondergaan. Wie alleen het zelf goed wil hebben op Aarde en zich niet en nooit interesseert of andere mensen het  even goed hebben of niet, die leeft in zelfzucht. Dat kan hij alleen volhouden door te denken dat andere mensen, of in ieder geval de meeste andere mensen, minder zijn dan hijzelf en dat hij dus meer is dan zijn medemensen. Hij verheft zich, althans in gedachten, boven andere mensen in eigendunk, een gevolg van zijn hoogmoed, dat de wereld wel om hem moet draaien. Als hij dan op Aarde een hoge positie weet te bereiden, dan gedraagt hij zich, voor zijn ondergeschikten – waar hij ook vaak zijn vrouw en kinderen toe rekent – als een ware tiran. U kent misschien wel het gezegde: Likken naar boven en schoppen naar onderen? Welnu, mensen die alleen voor zichzelf leven zullen, die mensen die boven hen gesteld zijn, weliswaar haten, maar wel stroop smeren door allerlei vleierijen, waar zij helemaal niets van menen. Maar diegenen die hen moeten gehoorzamen, daar zijn het ware monsters voor, die van zijn ondergeschikten vinden dat die nooit iets goeds doen en breed uitgemeten krijgen voor wat een klunzen het zijn. Die krijgen dus vernedering op vernedering te verduren, totdat zij zelf hun biezen pakken en weg gaan. Kijk, zulke mensen zullen ook nooit toegeven, aan de in hun ogen ondergeschikten, dat zij zelf ook wel eens een fout maken. Ze komen vaak vriendelijk over, maar dat kwam de slang bij Eva ook, en die had ook haar, en Adams,  ondergang voor ogen. God is Liefde en vernietigt zulke schepselen van Hem niet. Maar wel dat wij mensen, altijd het gevolg van ons handelen moeten dragen. Ook die mensen die zich tegen God en Zijn Geboden en Leer verzetten, is dat zij wel zelf de gevolgen van hun verknoeide leven moeten dragen. Tenzij deze mensen zich, op tijd, bekeren, tot inkeer komen en een God welgevallig leven gaan leiden, dan worden hun zonden, hoe zwaar ook, door God vergeven. God vergeeft graag en veel, maar wel alleen als een mens zijn zonden gaat verafschuwen, God om barmhartigheid, genade en vergeving vraagt en zijn leven vervolgens naar Gods Orde inricht. Dus de Geboden van God gaat leven – doen dus – en Zijn Leer, de Leer van God in Jezus Christus, gaat onderhouden, dus zo goed als hij kan gaat doen, en als zijn levensmoraal Gods Leer heeft aangenomen. En daarom consequent nalaat wat God heeft verboden, om ons mensen tot het eeuwige heil te brengen in Gods Rijk. God heeft moord op andere mensen verboden, op elk ander mens, want alle mensen zijn – in ieder geval in potentie, een kind van God en, door God aan zijn ouders gegeven. Maar ook seks om de seks is door God verboden, omdat dit niets met liefde heeft te maken, maar met zelfzucht; want ieder van de sekspartners heeft seks voor zijn eigen genot – wat zelfzucht is – en niet uit liefde voor de sekspartner. Daarom is seks alleen binnen een huwelijk, om een kind  te verwekken, in Gods ogen toegestaan, zoals hij het ook in de dierenwereld zo heeft geregeld. Dieren met een gedeeltelijke vrije wil kunnen deels tegen hun natuur ingaan; dieren die volledig afhankelijk zijn van Gods Wil nooit. Mensen hebben een volledig vrije wil en kunnen tegen hun eigen, menselijke natuur, op alle gebieden handelen, maar elk handelen heeft wel zijn eigen gevolgen. God kent van elk mens zijn werken en gedachten. In onze tijd zijn er maar weinig mensen, in verhouding met alle mensen, die zich nog iets aantrekken van wat God ons heeft geleerd, hoe wij moeten leven. De leugen en de zelfzucht regeren. Maar God is reeds aan het ingrijpen en Hij zal alle volkeren bijeenroepen en zij zullen Zijn glorie aanschouwen. Bijvoorbeeld in de Grote Waarschuwing, waarbij elk mens zal weten hoe hij er in Gods ogen voor staat.  We zich daarvan genoeg aantrekt om Gods Geboden en Leer te gaan volgen in zijn leven, zal behoren bij die mensen, die gespaard zullen blijven. Wie doorgaat met zondigen, wetende dat hij een zware zonde pleegt, loopt het risico dat hij voor eeuwig verloren gaat en een zeer ellendig leven in de hel zal leiden, maar wel uit eigen vrije wil en keuze. Want zij zijn het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en vermaant: ‘Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u zich door Zijn straf niet ontmoedigen’. Want God stelt ieder van Zijn kinderen op de proef in dit aardse leven, om te zien hoe zeer wij mensen Hem willen blijven volgen, ook als het in het leven wat tegen zit. Want het kindschap van God is niet gratis en vrijblijvend, maar vereist een hoge prijs van liefde. Want liefde voor God en andere mensen vereist het opzij schuiven van zelfzucht, hoogmoed en eigendunk, en daarbij het omarmen, als levensprincipe aanvaarden, van deemoed, zachtmoedigheid en geduld, naast een grote liefde voor elke medemens, elke naaste. Een ander mens nooit iets kwaads toewensen, maar integendeel voor hem bidden, dat hij mag worden aangenomen al kind van God, ongeacht hoe onaangenaam deze mens ook mag zijn. Met de nauwe deur wordt de deur naar het eigen hart bedoeld, die open moet staan – als u een kind van God wilt zijn – voor iedere naaste. Want het is en blijft veel gemakkelijker om een ander mens te vervloeken, te haten en naar de hel te wensen, dan om ook de zwaarste misdadigers – vooral die u zelf kwaad doen of deden – te vergeven in het hart en om voor hun heil te bidden. En toch vraagt God ons mensen om dat te doen, omdat God Zelf het ook doet. God haat geen van Zijn schepselen en wil voor ieder het allerbeste, maar wij mensen moeten wel zelf meewerken, juist vanwege onze eigen vrije wil, waar ook God niet tegen in gaat. Als wij graag naar de hel willen, dan ligt deze weg voor ons open; de weg van zelfzucht, gierigheid, hoogmoed, eigendunk en heerszucht. Wie naar de hemel wil, ook die weg ligt voor ons mensen open en God zal ons daarbij actief helpen, omdat wij dat zelf willen. Daarvoor is nodig een leven naar Gods Geboden, die ons leert om deemoedig, zachtmoedig en geduldig te zijn, ook voor onszelf, maar vooral uit liefde voor onze naasten. Maar dan komen wij ook met zekerheid in de hemel, na ons leven op Aarde. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering