Religie

Schriftuitleg van zondag 28 augustus 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29

Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, en gij zult meer geliefd worden dan iemand die geschenken uitdeelt. Hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge genade vinden bij God. Want groot is de macht van de Heer, maar Hij wordt geëerd door de nederigen. Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart. Een verstandig mens overweegt gaarne spreuken, en de wijze droomt van een aandachtig gehoor. 


Tweede lezing Hebreeën 12, 18-19.22-24a

Broeders en zusters, bedenkt waar gij staat: gij zijt niet genaderd zoals uw voorvaderen bij de Sinaï, tot een tastbare berg en een laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en een stem werd gehoord en die haar hoorden smeekten dat zij niet langer zou spreken. Neen, gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. 


Evangelielezing Lucas 14, 1.7-14

Toen Jezus op een sabbat het huis van één van de voornaamste Farizeeën binnenging om er de maaltijd te gebruiken, hielden zij Hem voortdurend in het oog. Daar Hij opmerkte hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten, hield Hij hun de volgende gelijkenis voor: ‘Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. Het zou kunnen zijn dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd die voornamer is dan gij, en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen: Sta uw plaats aan hem af. Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen. Maar wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de minste plaats aanliggen. Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt, zal hij u zeggen: Vriend, ga wat hoger op. Zo zal u eer te beurt vallen in het oog van allen die met u aanliggen. Want al wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden’. En Jezus zei ook nog, nu tot zijn gastheer: ‘Wanneer gij een middag of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook geen rijke buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en dat gij het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig de armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden. Het zal u vergolden worden bij de opstanding van de rechtvaardigen’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Het ware geluk’.  De weg naar het ware geluk is de weg van de liefde. Alleen de liefde voor God en van daaruit voor elke naaste kan een mens gelukkig en tevreden maken. Want de liefde vervult de mens met blijdschap, en met alles wat een mens maar kan verlangen. Behalve wat een mens uit hoogmoed, heerszucht en hebzucht wil. Want dat is niet de Weg, de Waarheid en het Leven, die Jezus Christus is en die Hij ons allen wil wijzen naar de eeuwige zaligheden en waar geluk in de hemel. Het is de Weg die God wil voor alle mensen, omdat Hij van ons mensen Zijn kinderen wil maken. Maar het kindschap van God zal iedereen, die dat wil, uit eigen vrije wil moeten aanvaarden. Het is niet gratis in die zin, dat iedereen die een kind van God wil worden, zich wel moet inspannen om zo volmaakt te worden, als dat onze Vader in de hemel volmaakt is. Dat wil zeggen, volmaakt in de liefde! Wie besluit om geen kind van God te willen zijn, omdat de aardse geneugten teveel trekken, die zal zonder meer in de  handen van Satan vallen. En die belooft ook zeer veel geluk, maar wil en kan zijn woorden nooit waarmaken. Kijk God wil deemoedige en liefdevolle kinderen, omdat Hijzelf de Liefde zelf is en uitermate deemoedig. Dat kunnen wij ook zien in het leven van God, toen Hij als de Mens Jezus Christus op Aarde leefde; het toppunt van deemoed was wel Zijn kruisdood, toen Hij, die met Zijn Geest heerst over de gehele oneindigheid, zich door Zijn vijanden aan een kruis liet slaan en lichamelijk gedood werd. En dat enkel om ons mensen te redden van de geestelijke dood in de hel; althans alleen diegenen die dit willen. Wie Satan op zijn rebelse weg wil volgen, die hecht zijn liefde – en daarmee zijn leven – aan de vergankelijke materiële wereld. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Zulke mensen omarmen hoogmoed, eigendunk, heerszucht en hebzucht. En daarmee hebben zij voor zichzelf een bodemloze put gegraven, waar alles in geworpen kan worden, maar die nooit gevuld zal worden. Ik bedoel dit: hun hoogmoed en eigendunk – denken dat zij meer zijn dan hun medemensen, wat een waanvorstelling is – zal uitgroeien tot kolossale grootte en, in hun eigen ogen, zijn zij de voornaamste mensen op Aarde, die alles mogen en kunnen. Daarom denken zij dat zij, ook op tirannieke wijze, mogen heersen over alle medemensen en met hen mogen doen wat zij maar willen. Hebben zij door hun hebzucht voor zichzelf een zeer groot vermogen – meestal niet op een eerlijke manier – bijeen gesprokkeld, dan denken zij dat zij boven welke wet dan ook verheven zijn. Maar zijn zij gelukkig? Nagenoeg nooit! Want zij zijn met niets tevreden en willen altijd meer en meer. Hebben zij miljarden, dan willen zij steeds meer en werpen hun rijkdom in de bodemloze put van hun hebzucht en zijn en blijven ontevreden. Hebben zij een vrouw en kinderen, dan willen zij hun seksuele genoegens ook met andere vrouwen – en soms mannen – bedrijven en hun kinderen, wanneer die hen tegenspreken, zijn hen eigenlijk een last. Niets op Aarde kan hen gelukkig maken. Waarom niet? Omdat zij hun geestelijke leven hebben verwaarloost, die juist een vervulling van hun leven kan geven. Al hun liefde gaat uit naar zichzelf, naar niemand anders, en naar hun materiële bezittingen, welke zij bij hun overlijden allemaal moeten achterlaten. Bij alle mensen zitten hun persoonlijkheid niet in het lichaam, maar in de ziel De ziel leeft eeuwig verder; het lichaam moet eens sterven, zoals alle leven op Aarde eens sterft. Een vele eeuwen oude boom komt ook eens aan het einde van zijn bestaan en alleen het dode hout kan een andere bestemming krijgen. Er is geen mens, hoe lang of kort hij leeft, die op Aarde het eeuwige leven heeft. Laat staan de eeuwige jeugd. De eeuwige jeugd bestaat, maar alleen in de hemel, waar jeugd en jeugdige kracht iets heel normaals is. En de fontein van de eeuwige jeugd heet liefde voor God boven alles en voor de medemens, de naaste als voor zichzelf. En het is Jezus Christus – die de Weg de Waarheid en het Leven is – die ons de weg naar het eeuwige geluk en zaligheid heeft gewezen. Wie daar wil komen, zal deze Weg moeten volgen. Aardse rijkdom, macht, roem en eer moet elk mens achter laten en, in Gods ogen, is geen enkel mens meer dan een ander mens, want God kijkt enkel naar de liefde van elk mens. Daarom, ook al bent u in aards opzicht heel rijk, wees bescheiden, deemoedig en hoe meer andere mensen u prijzen en loven, des te innerlijk nederiger dient u te zijn. Want alleen God is de Rechter over ons allen en wie heel veel gekregen heeft, die moet ook heel veel verantwoorden. Een deemoedig leven in naastenliefde, uitgedrukt in daden, helpt om de zonden, die elk mens begaat, te laten vergeven door God; want God is gevoelig voor de ware liefde, aan andere mensen bewezen door daden. Dan kunt u wellicht een geest worden, die de volmaaktheid, voleinding, bereikt heeft. Dat kan bijvoorbeeld door mensen, die honger hebben, of in ieder geval in diepe armoede leven, uit te nodigen aan uw tafel. En nee, van een zakendiner kunt u op Aarde misschien de vruchten plukken, maar een uit liefde gegeven maaltijd, voor mensen die niets terug kunnen doen, hooguit een dankbaar gezicht. Maar God, die zelfs een uit liefde gegeven glas water beloont, zal ook uw naastenliefde belonen. Maar verhef u zelf niet boven uw medemensen, ook niet als die in lompen gekleed gaan, want wie zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernederd zal verheven worden. Is het niet op Aarde, dan zeker in het hiernamaals, wanneer uw eeuwige, nooit eindigende leven begint. Daarom, als u een gelukzalig leven in het eeuwige leven op prijs kan stellen, bekeer u tot God, Ga God liefhebben boven alles, omdat u alles wat u meent te hebben, van Hem heeft gekregen. Ga ook uw medemensen, uw naasten liefhebben, omdat zij, net als uzelf, zijn geroepen om tot kinderen van God uit te groeien. Doe dit en u zult eens een hemelbewoner worden. Wellicht ook mogen wonen in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering