Religie

Schriftuitleg van zondag 25 september 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Amos 6, 1a.4-7

Dit zegt de almachtige Heer: ‘Wee, de zorgelozen in Sion, de zelfverzekerden op Samaria’s  berg. Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen bij het getokkel van de harp, en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de kostelijke olie, maar om Jozefs ondergang bekreunen zij zich niet. Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in, en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitge­strekt’. 


Tweede lezing 1 Timotheüs 6, 11-16

Dierbare, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij ge­roepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschij­ning van onze Heer Jezus Christus die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen. 


Evangelielezing Lucas 16,19-31

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: ‘Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde er­naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de ta­fel viel. Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus op­dracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, - zelfs als men zou willen - van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen. De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terechtkomen. Maar Abraham sprak: Zij heb­ben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er één uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luiste­ren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Grijp het eeuwige leven’. Grijp het eeuwige leven door in Gods Orde te blijven. Dit kan alleen door Gods Geboden en de Leer van God in Jezus Christus als leidraad voor uw leven te kiezen, doordat u deze Leer en Geboden gaat onderhouden, dus doen in de dagelijkse praktijk van uw leven. Jezus Christus heeft alle Geboden van God samengevat in twee liefdesgeboden; God liefhebben boven alles en de medemens, de naasten lief hebben zoveel als u uzelf lief heeft. God liefhebben boven alles is terecht, omdat God alles wat een mens is, heeft en bezit aan elke mens afzonderlijk heeft gegeven, dus ook aan u en aan mij. De liefde, die God vraagt voor onze medemensen is ook terecht, omdat alle mensen op deze Aarde zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en geroepen zijn om, net als u en ik, kinderen van God te worden. Daarom zijn wij allemaal gelijkwaardig en zijn wij allemaal op weg naar het kindschap van God en zijn alle mensen onze broeders en zusters. Ook naar ons lichaam zijn wij, in zekere zin, broeders en zusters van elkaar, omdat wij allemaal afstammen van Adam en Eva. God heeft dit eerste mensenpaar rechtstreeks geschapen, al hun nakomelingen zijn ook geschapen, maar zijn hun aardse leven begonnen als de versmelting van een zaadcel en een eicel; vanaf de conceptie zijn zij dus reeds mensen, want geen versmelting van beide cellen, na een seksuele daad, draagt vrucht, zonder dat God er een ziel aan heeft toegevoegd, die als mens geboren mag en wil worden. Er is op deze regel slechts één uitzondering, namelijk toen God Zelf zich wilde bekleden met een ziel en lichaam en daarom Zijn aardse moeder, Maria, enkel door Zijn Wil heeft zwanger gemaakt. Ondanks de verwarring, die mensen tegenwoordig verkondigen, zijn er slechts twee soorten mensen op Aarde, namelijk mannen en vrouwen, vanaf de geboorte tot volwassenheid jongens en meisjes genoemd. De huidskleur of het aangehangen geloof maakt geen verschil; alle mensen zijn geschapen om kinderen van God te worden, maar alleen als zij dit grote geschenk ook zelf willen aanvaarden. Daarom, wees niet zo dom om te denken dat u beter af bent, als u tegen uw eigen natuur in, buiten Gods Orde om wil leven, want dan dood u uw ziel. Natuurlijk, wij mensen hebben een absolute vrije wil. Maar alles in het leven heeft zijn eigen gevolgen. Wie alleen leeft voor zichzelf in egoïsme, zelfzucht en alleen zijn eigen belangen nastreeft, ook als die ten koste gaat van andere mensen, die verkleint zijn liefde tot iets heel kleins, zo klein dat er eigenlijk geen liefde meer, voor andere mensen, overblijft, waardoor die mens alle liefde heeft verloren. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Zulke mensen zijn dus liefdeloos, zoals alle duivels in de hel. Maar waar geen liefde is, daar is ook geen leven. Ja, het schijnleven van het lichaam gaat door, tot de tijd, die God heeft gegeven, voorbij is, dan komt de dood van het lichaam. Maar helaas voor zulke mensen ook vaak de dood van de ziel; want die blijft weliswaar voortbestaan, maar omdat ieder mens die mensen zoeken, die hetzelfde denken en dezelfde mentaliteit hebben als zij zelf, zoeken zij elkaar, ook in het hiernamaals, op. Daarom komt deze mensenziel, uit eigen vrije wil, in de plaats terecht, waar geen liefde is, omdat hijzelf geen enkel spoor van liefde in zich heeft en die plaats word de hel genoemd. Niet God heeft hem daar gebracht, maar zijn eigen wil en de daaruit vloeiende handelingen, die in hem een duivelse mentaliteit hebben veroorzaakt. Zou God hem in een hemel plaatsen, dan houdt hij het daar niet uit, omdat de hemelbewoners heel veel liefde hebben en dat is voor een duivel overdraagbaar. Het zelfde geldt ook andersom. Daarom is er een onoverbrugbare geestelijke kloof tussen hemel bewoners en hel bewoners. De meeste mensen komen echter in het tussenrijk terecht, tussen hemel en hel, wat wij het Vagevuur noemen. Van daaruit kunnen zij zich ontwikkelen tot hemelbewoners, maar ook, als zij dat zelf willen, afdalen in de hel. Rijke mensen denken het goed, voor zichzelf geregeld te hebben, want zij hebben alles op Aarde wat zij in hun zelfzucht begeren; een gemakkelijk lui leven, waarbij het leven een feest is en alle werk door armere mensen wordt gedaan. Dit zorgt ervoor dat zij, in hun hoogmoed, waarmee zij zich boven hun medemensen stellen, dat zij denken dat zij God niet nodig hebben. Maar God laat niet alles toe .Door Amos waarschuwde God dit soort mensen dat zij als eerste in ballingschap zouden gaan. En ook in onze Eindtijd heeft God, via een zieneres, gewaarschuwd dat rijke mensen, die alleen voor zichzelf rijk zijn, alles zullen verliezen en, wanneer zij zich niet tijdig bekeren, ook hun geestelijk leven. Want zij hebben nooit gestreefd naar gerechtigheid, Godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Integendeel; in hun fantasie is, naast deze superrijken, de rest van de mensheid enkel op Aarde gekomen, om hen te dienen. Nee, alle mensen zijn op Aarde gekomen om God te dienen, door elkaar in liefde te dienen. Niemand uitgezonderd! En dat blijkt ook uit de gelijkenis, die Jezus Christus aan zelfzuchtige Farizeeën vertelde over de rijke man en de bedelaar Lazarus. En let eens op: de rijke man had geen naam bij God, maar de bedelaar Lazarus wel. Want Lazarus was kennelijk een liefdevol mens; straat arm, ziek en hongerig, maar wel liefdevol en hij kwam in dezelfde hemel als Abraham. Want God kijkt niet naar aardse rijkdom, macht of bezit, maar oordeelt elk mens alleen op diens liefde. De rijke man, hoog geëerd op Aarde, kwam echter in de hel terecht, omdat hij geen liefde had voor andere mensen, maar alleen liefde voor zichzelf. De onoverbrugbare kloof tussen hemel en hel, komt ook in deze gelijkenis ter sprake. En ook dat God ervoor gezorgd had dat ook de rijke man, en zijn vijf broers, van Gods Woord, uitgedrukt in Mozes en de profeten, op de hoogte waren. In mooi geschreven sprookjes, zoals de Christmas Carol, liet bijvoorbeeld een rijke vrek zich waarschuwen door zijn overleden partner en drie kerstmannen – die niet en nooit bestaan – om zijn leven te verbeteren In werkelijkheid gaat dit niet op. Alleen de Grote Waarschuwing door God in Jezus Christus kan een deel van de mensheid tot betere gedachten en in een God welgevallig leven brengen; maar helaas niet alle mensen. En mensen, die door God niet kunnen gered worden, zonder hun vrije wil af te nemen, kunnen door niets en niemand meer gered worden, omdat zij zelf de keuzes hebben gemaakt om de hel in te gaan. Óók als zij door God Zelf zijn gewaarschuwd, want hun haat tegen God en het leven is daarvoor te groot. Wie zich wel wil bekeren, nadat God hem de Waarheid heft laten weten zal, uiteindelijk, ongetwijfeld in een hemel komen. Is de liefde, na bekering, erg groot voor God en de naasten, is het ook mogelijk om in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem, te komen want Gods barmhartigheid en genade is oneindig. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering