Religie

Schriftuitleg van zondag 13 november 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Maleachi 3, 19-20a

Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt. Al de hoogmoedigen, al wie boosheid bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen - zo spreekt de Heer van de hemelmachten - zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt zij genezing. 


Tweede lezing 2 Thessalonicenzen 3, 7-12

Broeders en zusters, hoe gij ons moet navolgen is u be­kend; wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood gegeten zonder te betalen. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Wij heb­ben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkloos rondhangen en alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebie­den en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen. 


Evangelielezing Lucas 21, 5-19

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijk­te met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: ‘Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest wor­den’. Ze vroegen Hem nu: ‘Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?’. Maar Hij zei: ‘Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogen­blik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond’. Toen sprak Hij tot hen: ‘Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog vóór dit alles ge­schiedt zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Gehecht blijven aan God’. Alle mensen die gehecht blijven aan God en die Zijn Leer en Geboden, niet alleen lezen, maar ook doen, zullen nooit verloren gaan. Helaas is het, voor de mensen van onze tijd, dat de meesten liever luisteren naar de boodschappen vanuit de hel, dan naar de gezonde Leer van God in Jezus Christus. Vandaar dat onze Aarde meer op de hel begint te lijken, dan op de hemel, of in ieder geval een aards paradijs. Want ga maar na; een kleine stinkend rijke elite probeert alle welvaart en rijkdom naar zich toe te trekken, ten koste van de rest van de mensheid. Zij gaan zelfs zo ver dat zij het grootste gedeelte van de mensheid proberen uit te roeien en de overgebleven rest tot hun slaven te maken. Deze duivelse plannen zijn reeds heel lang in voorbereiding, maar worden heden uitgevoerd. Want waar denkt u, komt de zogenaamde Covid crisis werkelijk vandaan? En is het werkelijk zo dat de, normale voorjaarsgriep en herfstgriep, met vakantie zijn? Of zijn deze gewoon anders genoemd, om een wereldwijde, zogenaamde ‘vaccinatie’, in werkelijkheid puur gif, door de strot van ons mensen te duwen? Het gevolg is wel miljoenen doden en zwaar zieken, niet door een virus, maar door deze gifspuiten. En juist dat is ook de bedoeling! Want de rijke wereldelite vind dat wij met zeven miljard mensen teveel op Aarde zijn, minder dan een miljard is genoeg en dus moeten wij blij zijn om in de rij te mogen gaan staan om ons zelf te vergiftigen. En nee, het is niet de bedoeling dat wij allen onmiddellijk sterven, dat zou te opvallend zijn. Maar het gif zit in het lichaam en door herhaalspuiten zal iedereen, die deze spuiten hebben laten zetten, spoedig daaraan sterven. Reeds in 2012 heeft God in Jezus Christus ons gewaarschuwd voor deze gifspuiten en erbij vermeldt dat, iedereen die dit neemt, eraan dood zal gaan. Welnu, reeds nu kunnen wij merken dat dit aan het geschieden is, want er is geen voldoende personeel meer te vinden. Deze zijn er niet meer, want reeds overleden. Maar mensen, die God hebben afgewezen en liever de leren uit de hel geloven, weigeren ook om de waarheid over deze gifspuiten in te zien. Maar omdat steeds meer mensen stoppen met het innemen van deze gifspuiten, worden nu ook gewone vaccins, die toch al weinig effect hebben op de gezondheid van mensen, nu ook voorzien van het dodelijk RMA gif, opdat de mensen die, niet of niet langer, de voorgeschreven gifspuiten willen, toch vergiftigd kunnen worden. Is dit de Wil van God? Nee, het is de wil van Satan en de mensen, die hem gehoorzamen. Wij mensen zijn vrij in onze eigen wil en daarom mogen wij ook kiezen voor het kwade. Daarom worden de meest tegennatuurlijke handelingen als ‘heilbrengend’ aangeprezen en de zwaarste zonden tot hoogst gelukzalig aanbevolen. Zoals de raarste vormen van seks, behalve de natuurlijke verbindingen in het huwelijk. Mocht dan toch een kind worden geboren, dan moet die worden vermoord, nog voordat die geboren is. Wie zich daartegen verzet, wordt uitgesloten en verkettert.  Want verzet tegen elke helse vorm van seks en gedrag, is ‘niet meer van deze tijd’ en ‘onderdrukking’. En dat mag ‘natuurlijk’ niet! Maar hierdoor worden wel steeds meer mensen richting hel gedreven, want leven is alleen mogelijk door Gods Geboden en Leer te leven; alle andere vormen leiden allemaal naar de hel. Door deze manier van leven, los van God – wat nu het nieuwe ‘normaal’ is – heeft het overgrote meerderheid van de mensheid zich van God afgekeerd en lopen groot gevaar om ook geestelijk te sterven. Want wie in de hel beland is geestelijk dood. Want daar is geen liefde en daarom ook geen leven. Omdat God Liefde is en Gods Liefde ook Zijn Leven is, is liefde en leven hetzelfde; wie geen liefde heeft voor anderen – God en de medemens, de naaste – heeft ook geen leven in zich. Maleachi heeft onze tijd reeds voorspeld. Alle mensen, die niet tot bekering komen en hun kwade praktijken afzweren, zullen branden in het vuur van de hel, er zal geen wortel en geen halm meer overblijven. Dus bij die mensen is alle leven verdwenen. En dat zal nu binnen enkele jaren geschieden, want de wederkomst van Jezus Christus op Aarde zal, hoogstwaarschijnlijk, alle tekenen wijzen erop, nog voor het einde van dit decennium plaatsvinden. God zal ons nog een laatste Waarschuwing geven, wie dan nog blijft volharden in zijn slechtheid en zich weigert te bekeren, zal verloren aan in de hel. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees deze proza naar uw eigen geslacht. Het is gemakkelijker om te profiteren van het werk van andere mensen, dan om zelf de kost te verdienen. Maar Paulus waarschuwde de Thessalonicenzen al dat wie niet wil werken, ook niet zal eten. Dat geldt niet alleen op Aarde, maar ook in het hiernamaals; wie niet wil werken om in de hemel te komen, die kan er ook niet komen. Met werken voor de hemel wordt bedoeld het doen van Gods Leer en Geboden. Wie enkel liefde heeft voor zichzelf, komt straatarm aan in het hiernamaals en moet maar zien hoe hij het redt. Denk niet dat in de hel de tafels gevuld zijn met heerlijke spijzen, want daar moet elke duivel gebrek lijden. Alleen in Gods Rijk wordt voor elke mensenziel gezorgd. Daarom, staar u niet blind aan menselijke prestaties en menselijk kunnen. Ook de mensen van de tijd dat Jezus Christus op Aarde woonde, staarden zich blind aan de mooie gebouw van de tempel te Jeruzalem. Maar dat gebouw heeft, na de kruisdood van Jezus Christus nog geen vijftig jaar meer bestaan en er is nooit een spoor van teruggevonden, want het huidige aardse Jeruzalem ligt niet op de plaats van het oude Jeruzalem, maar elders. De voorspelling van Jezus Christus is op onze tijd van toepassing, want de wereldse heersers proberen elk spoor van Jezus Christus en van Zijn Kerk uit te wissen. Wie werkelijk Jezus Christus blijft volgen in Zijn Leer en Geboden, zullen de komende jaren, wanneer dit reeds nu al niet gebeurd, vervolgd worden en, als de duivel vereerders hen te pakken kunnen nemen, ook gemarteld en gedood worden. God zal echter Zijn kinderen, die Zijn Geboden en Leer doen, beschermen. Maar het leven is niet te vinden in het lichaam – anders zou het lichaam eeuwig leven en nooit sterven – maar in de ziel en inwonende geest. Daarom volhardt, in alle omstandigheden, in het geloof in God in Jezus Christus en de hemel zal uw toekomstige woning zijn. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering