Religie

Schriftuitleg van zondag 20 november 2022.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing 2 Samuël 5, 1-3

In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd: Gij zult mijn volk Israël hoeden; gij zijt het die over Israël zult heersen’. Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer en zij zalfden David tot koning over Israël. 


Tweede lezing Colossenzen 1, 12-20     

Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God, de Vader, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het ko­ninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het li­chaam dat de Kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn vol­heid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. 


Evangelielezing Lucas 23, 35-43

Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’. De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: ‘Als Gij de koning der joden zijt, red dan uzelf’. Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: ‘Dit is de koning der joden’. Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde Hem: ‘Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons’. Maar de andere strafte hem af en zei: ‘Heb zelfs jij geen vrees voor God ter­wijl je toch het zelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij, door onze da­den verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds ge­daan’. Daarop zei hij: ‘Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt’. En Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’. 

Uitleg:

Het thema van dit Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal is: ‘Koning van alle volkeren’. U, mijn Heer en mijn God bent de Koning van het heelal, omdat U de enige Schepper bent van alles wat buiten u om bestaat. U, die nooit een begin heeft gehad en nimmer een einde zal kennen, en die in alle opzichten oneindig bent, heeft in Uzelf alles wat verder bestaat en in de toekomst zal bestaan Zelf geschapen. Daarom bent U ook de Albeheerser en de Koning van alle volkeren, niet alleen van onze Aarde, maar van alle volkeren, waar en wanneer die maar geschapen zijn. Niet alleen van aardse mensen, dus mensen die in de materie leven, maar ook van alle geschapen geesten; zowel de engelen als de gevallen engelen, die in de hel leven. En U heeft onze Aarde uitgekozen om hier Uw kinderen te scheppen. Maar hoeveel mensen willen een kind van U zijn? De meeste mensen misbruiken hun, door U gegeven vrije wil, om hun eigen, dwaalwegen, te bewandelen in hun aardse proefleven en komen helaas niet zover dat zij ooit een kind van u kunnen worden. Want zij volgen de zelfzuchtige wegen van het kwaad en denken dat zij meer zijn dan hun medemensen, hun naasten. Daarmee vernietigen zij het allerbelangrijkste in hun leven; komen tot een waar kindschap van God. Ja, indien deze mensen macht en aardse rijkdom hebben verworven, denken zij dat zij, ongestraft, hun medemensen ongelimiteerd mogen vermoorden, om de rijkdom van die mensen naar zichzelf toe te halen. En, bijna zo lang er mensen op Aarde wonen, zijn er mensen geweest die zich ten koste van hun medemensen hebben verrijkt met aardse goederen en enkel voor zichzelf rijkdom en macht wilden, om hun medemensen het beste te kunnen uitplunderen, opdat zij zich nog meer met deze aardse rijkdommen konden verrijken. Maar na hun dood kwamen zij, ik denk zonder uitzondering, straatarm aan in het hiernamaals. Want hun aardse macht en rijkdommen moesten zij noodgedwongen achter laten en de enige rijkdom, die in het hiernamaals telt, hadden zij op Aarde reeds lang verloren. Want deze rijkdom heet liefde en door hun zelfzucht, hun hoogmoed en hun heerszucht waren zij die allang voor hun lichamelijke sterven volledig verloren. Zij waren de geestelijk doden, die nog in hun levende lichaam op Aarde rondliepen. En nu zijn zij reeds bezig met hun laatste snode plannen uit te voeren alvorens U zult wederkomen op Aarde: een groot deel van de mensen op Aarde uit te roeien. De gifspuiten met mRNA hebben reeds een zeer grote oversterfte veroorzaakt, maar, omdat dit gif het natuurlijke immuunsysteem heeft vernietigd, zal bij het volgende griepseizoen – deze winter – de sterfte onder de ingespoten mensen spectaculair toenemen. Maar ook de Derde Wereldoorlog is gepland, om via het geweld van atoombommen grote steden met miljoenen inwoners, met inwoners erbij, te vernietigen, want dat ruimt goed op. En die mensen die dit uit hebben gedacht en diegenen die dit uitvoeren denken dit ongestraft te kunnen doen, want wie zal hen ter verantwoording roepen, als alle aardse macht en rijkdom in hun eigen handen zijn? Wel, onze Schepper en God natuurlijk! Of denkt u werkelijk dat de machten vanuit  de hel Hem kunnen overwinnen? Denkt u werkelijk dat Satan en zijn menselijke aanhang sterker zijn dan God, die de Koning is over alles wat bestaat? Ja, door onze vrije wil mogen wij veel – zelfs onze eigen toekomst in de hemel weigeren en vrijwillig naar de hel gaan – maar God heeft wel grenzen gesteld in wat wij kunnen. Zo kunnen wij mensen geen vleugels aan het lichaam laten groeien om, zonder machines te kunnen vliegen. Zo kunnen wij mensen ook niet, zoals vissen, zonder machines onder water in leven blijven. En zo zal God ook niet toelaten dat wij onze planeet verwoesten uit zelfzucht en vermeend eigenbelang. Er zijn duidelijke grenzen en als wij deze willen overschrijden, dan zullen de gevolgen ons leren dat vanuit God er een ‘Tot hier en niet verder’ is gegeven. En nu, in onze hoog technisch ontwikkelde samenleving, waarin wij gezamenlijk Gods grenzen kunnen overschrijden – voor zover de machthebbers ons niet uitroeien – is de tijd van de wederkomst van God in Jezus Christus gekomen. Ik zelf denk nog voor het jaar 2030. Vandaar dat wij mensen nog maar weinig tijd over blijft om tot inkeer te komen. De eindstrijd tussen Satan en God, beiden gesteund door hun eigen aanhang – mensen die liever Satan als hun meester hebben en mensen die graag een kind van God willen worden en zijn – zal zeer spoedig zichtbaar worden  en een vreselijke tijd op Aarde veroorzaken. Wie gered wil worden zal zich bij God moeten aansluiten en Zijn Wil gaan doen in hun leven. Dus de Leer van God in Jezus Christus als leidraad, als reden van handelen in hun leven nemen en daarmee zich aan God vastklampen. Wie denkt dat de duivel sterker is dan God – ook al is ook Satan en alle andere duivels geschapen door God – maakt een levensvernietigende vergissing, want hij vernietigt zijn eigen leven en die van andere mensen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht Bedenk alstublieft dat Satan de koning is van de hel, maar God in Jezus Christus de Schepper en Koning is van alles wat geschapen is, inclusief de bewoners van de hel. En ja, in de gehele Schepping is er een hiërarchie, waarbij de allerhoogste natuurlijk God Zelf is. Maar er is ook een hiërarchie bij de engelen en tussen de mensen op Aarde. Vandaar ook dat wij regeringen hebben, die landen moeten besturen en ook leiders van landstreken, steden en dorpen. En zo werd ook David, eerst gekozen door God, door zijn volk uitgekozen om hun koning te zijn. God had hem reeds door Samuël laten zalven tot koning, maar te Hebron werd hij gezalfd door zijn volk. Niet werd David gekroond, maar gezalfd, want kronen betekent het heersen, maar zalven een koning als een herder voor zijn volk. En zo heeft God koningen ook bedoeld; herders voor hun volk, om hen te leiden naar het kindschap van God. Geen gekroonde tirannen, maar leiders met liefde voor hun volk. Opdat koning en volk kunnen delen in de erfenis van de heiligen en leven in het licht van Gods orde. Maar, omdat de meeste mensen van onze tijd lak hebben aan God en Zijn Leer en Geboden, hebben wij nu leiders, die wij verdienen. Helaas zijn dit leiders die geen herders zijn en die het volk eerder naar de afgrond willen leiden, dan naar God en Zijn Orde. Deze leiders zijn vaak genadeloze heersers, die niet het goede willen voor hun volk, maar alleen het vermeende goede voor zichzelf. Zij zijn als de leiders die onder het kruis van hun en onze echte Koning stonden en Hem uitlachten. Zij zelf waren er verantwoordelijk voor dat onze aller Heer en Koning aan het kruis was geslagen, maar in hun domheid bespotten zij Hem, die hen allen het aardse leven had gegeven, om Zijn kinderen te worden. Maar zij aanbaden hun vermeende aardse rijkdommen en wilden Hem niet, daarom hadden zij het ene plan na het andere gesmeed hoe zij Hem konden vermoorden. Geen spoor van medelijden hadden zij toen hen werd toegelaten deze zeer zware misdaad te plegen, maar spotten met ook hun Heer en God. Ik denk dat, tenzij zij tijdens hun leven heel veel spijt hebben gekregen, zij voor zichzelf een plekje in de hel hebben gereserveerd. Maar dat zal hen niet blij hebben gemaakt. God is echter oneindig goed en bramhartig, want de misdadiger, die met Hem aan een kruis hing, werd op zijn eigen verzoek zijn vele misdaden vergeven, want nog diezelfde dag zou hij met Jezus Christus in het paradijs zijn. Maar mensen, wij moeten wel zelf om vergeving vragen. Verloren schapen moeten zich wel laten vinden door te gaan blaten. En dan is het mogelijk dat zelfs een zware zondaar toch in de hemel kan komen. Wellicht zelfs in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering