Religie

Schriftuitleg van zondag 29 januari 2023.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Sefanja 2, 3; 3, 12-13

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die Zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoek de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Dan laat Ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toekomst vindt bij de Naam van de Heer: de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden opgeschrikt. 


Tweede lezing 1 Corinthiërs 1, 26-31

Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; want niets is om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat: ‘Als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer’. 


Evangelielezing Mattheüs 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen Zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: ‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugd u en juicht, want groot is uw loon in de hemel’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Leef op Aarde hemels’. Leef op Aarde hemels betekent: Leef op Aarde in liefde voor God en alle medemensen, de naasten. Door Gods liefde heeft Hij ons mensen geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom kunnen wij, mensen van deze Aarde, kinderen van God worden en zijn. God heeft ons zo lief dat Hij op onze Aarde heeft gewoond, in de Mens Jezus van Nazareth, Jezus Christus. God Zelf heeft ons geleerd hoe wij kinderen van God kunnen worden. Maar zijn wij mensen, die uitverkoren zijn door God onze Vader daar dankbaar voor? Nou ten dele! De meeste mensen misbruiken hun vrije wil om juist het tegendeel te willen, want zij volgen Satan, de koning van de hel, liever dan God, onze Vader en onze Redder in Jezus Christus. Hij heeft, uit liefde voor ons mensen, om ons te redden van de eeuwige dood in de hel, Zich aan een kruis laten slaan, om ons te tonen hoever onze vrije wil mag gaan; wij mensen mochten de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis begaan – onze Heer en God martelen en naar het lichaam vermoorden – om ons van Satan en zijn bederfelijke wegen door het leven te verlossen. Echter wel met behoud van onze eigen vrije wil. Heel veel mensen zijn in de afgelopen twee millennia volgelingen geworden van de ene ware en levende God, Jezus Christus. Helaas waren er ook altijd mensen die Hem verwierpen. In onze tijd hebben de Godloochenaars de meerderheid in de wereld gekregen. En nu is er een zeer materieel rijke en hoogmoedige elite opgekomen, die vinden dat de overgrote meerderheid van de mensheid moet worden uitgeroeid, omdat zij alleen een kleiner aantal mensen onder ‘de duim’ kunnen houden en als hun slaven voor hen kunnen laten werken. Kan God dit duivelse plan laten gebeuren, denkt u? Nou nee, daarom heeft God in Jezus Christus Zijn apostel Johannes een, zij het cryptische, Openbaring gegeven, die de Apocalyps wordt genoemd. Waarom cryptisch? Omdat anders deze Openbaring reeds lang uit de Bijbel was verdwenen, want mensen – ook in de Kerk van Christus – die in klare taal hadden vernomen waar hun goddeloos handelen naar toe zou leiden, de Openbaring hadden verwijderd. Maar nu is het zover dat wij in de Eindtijd van deze Openbaring, de Apocalyps zitten en wel in de laatste jaren voor de wederkomst van Jezus Christus op Aarde. Zoals Paulus schreef in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen, moet eerst degene, die de goddeloze, de antichrist, tegen hield van het (wereld) toneel verdwijnen, voordat de antichrist openbaar kan worden. Welnu, door het overlijden van paus Benedictus XVI is het heden zover. En wat zal ons de toekomst brengen? Heel veel ellende, maar ook de ondergang van het regime van Satan en van alle mensen, die hem volgen. Volgens de voorspellingen krijgen wij eerst de Grote Waarschuwing, waarbij God elk mens – die dit kan begrijpen, dus niet bijvoorbeeld heel kleine kinderen – laat weten hoe hij er in Gods ogen voor staat. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Kort daarop breekt de Derde Wereldoorlog uit, die een atoomoorlog zal zijn, maar gelukkig slechts enkele maanden zal duren. Toch zal deze oorlog heel verschrikkelijk worden. De antichrist zal de zogenaamde vrede bewerkstellingen en zich uitgeven als redder van de wereld, ja zelfs als ware hij een god, terwijl hij een demon in mensengestalte is. Volgens de Apocalyps mag hij daarna gedurende drie en een halfjaar over de Aarde regeren, waarna Jezus Christus terug komt en de nieuwe Aarde geopend wordt. Vlak voor de wederkomst van Jezus Christus zal Satan en alle demonen, die nu op Aarde actief zijn en alle mensen, die halsstarrig en hardnekkig Satan zijn blijven volgen – ook na de Grote Waarschuwing niet tot bekering zijn gekomen – van de Aarde verwijderd worden en hun ‘thuis’ in de hel zullen vinden. Op de nieuwe Aarde zal er slechts één geloof zijn en één Kerk, die van Jezus Christus, alle andere geloven zijn verdwenen. Daarom zal op de nieuwe Aarde de liefde regeren bij alle mensen, wat ervoor zorgt dat de nieuwe Aarde een paradijs op Aarde zal zijn en blijven. Op een korte periode na, na duizend jaar, om Satan de kans te geven zich te bekeren. Maar na de wederkomst van Jezus Christus op Aarde zullen alle mensen, die dan nog op Aarde leven, zich als hemels gedragen, dus vol van liefde zijn. Maar met het behoud van hun vrije wil. Echter niet alleen in het Nieuwe Testament van de Bijbel staan voorspellingen over de nieuwe Aarde. Ook bijvoorbeeld Sefanja heeft de toestand, na de wederkomst van Christus beschreven. Want op de nieuwe Aarde is alleen nog een bescheiden en ootmoedig volk overgebleven, de kwaadwillende mensen zijn daar niet meer. Die zijn nog voor het openen van de nieuwe Aarde verdwenen, omdat zij weigerden zich te bekeren. Mensen die dan nog in leven zijn op Aarde zullen inderdaad de waarheid liefhebben en geen onwaarheid, dus leugens meer als waarheid proberen te verkopen, zoals nu de gewoonte is. Maar ik vrees voor de mensen, die zichzelf geleerd vinden, zich inbeelden van hoge afkomst te zijn en zich machtig wanen. Want die mensen lopen het meeste kans om zich niet te vernederen voor God en weigeren zich voor Hem te bekeren; uit pure hoogmoed en eigenwaan. Maar, wie zich niet bekeert tot God, die zal verloren gaan. Wie denkt dat Satan machtiger is dan God – omdat hij en zijn aanhangers heden de wereld beheersen – die kiezen voor de geestelijk dood in de hel. Ook Satan, die zo machtig lijkt, is in vergelijking met God helemaal niets! Want ook Satan is een schepsel Gods en was eens de lichtengel Lucifer. Maar na zijn val uit de hemel bleek van zijn gewaande eigen macht niets over te zijn. Wel genoeg om de mensen van onze Aarde op een dwaalspoor te brengen, maar niet genoeg om Gods plannen met ons mensen te kunnen verhinderen. De komst van God op onze Aarde, in het kindje Jezus Christus, kon hij niet verhinderen. Ook al had Satan Herodes en de tempelheren in zijn hand, hij kon de loop van de geschiedenis niet veranderen of verhinderen. Machteloos tegenover God dus! Jezus Christus kon, omdat Hij de macht van God heeft, ongehinderd Zijn Leer van liefde verspreiden. In het begin van Zijn Openbare leven gaf Hij Zijn Bergrede, die Zijn Leer goed uitdrukte. Want wie zijn de zaligen, die Jezus aan het begin van Zijn Bergrede noemde? Dat zijn die mensen die de Leer en de Geboden van God onderhouden, dus doen. Onderverdeeld in allerlei soorten van gedrag, maar altijd volgens de Leer en de Geboden van God. Niet elk mens heeft de zelfde talenten van God gekregen, daarom kan ook niet elk mens hetzelfde doen in zijn leven. Maar elke mens, die dit wil, kan wel een gedeelte van de Leer van God in Jezus Christus doen. En elk mens kan Zijn Geboden – de Hoofdgeboden zijn gegeven aan Mozes en bekend als de Tien Geboden van God. Samen met de liefdesgeboden van Jezus Christus zijn zij de algemene Geboden voor alle mensen – wel houden op zijn eigen, bij zijn persoonlijkheid en talenten passende, wijze. Elk mens kan daarom in de hemel komen, wanner hij dat maar wil. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, als kind van God, in het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering