Religie

Schriftuitleg van zondag 30 juli 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing 1 Koningen 3, 5.7-12
In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: 'Wat wilt ge dat Ik u geef?. Salomo ant­woordde: 'Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kun­nen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen ma­ken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?'. Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: 'Omdat ge juist dit gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u nie­mand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben'.


Tweede lezing Romeinen 8, 28-30

Broeders en zusters, wij weten dat God in alles het heil be­vordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij tevoren heeft ge­kend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaar­digd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.


Evangelielezing Mattheüs 13, 44-52 (of: 44-46)

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. (Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat, in zee geworpen, vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen; de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zul­len uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?'. Zij antwoordden Hem: 'Ja'. Hij zei hun: 'Daarom is iedere Schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt .)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Ware wijsheid’. Ware wijsheid komt altijd van God en deze kan een mens krijgen door de Leer en Geboden van God te onderhouden, dus te doen. Wie daarom werkelijk wijs wil zijn, die moet leven, zoals God het wil; vol liefde voor God en zijn naasten, zijn medemensen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Zie, omdat God, die nooit een begin heeft gehad en nooit een einde zal hebben, Liefde is en deze Liefde Zijn Leven is, is de basis van alle leven de liefde. Want uit liefde heeft God de gehele Schepping – zowel geestelijk als materieel/lichamelijk – geschapen. In de Schepping heeft God de basis van Zijn eigen leven, de liefde als uitgangspunt genomen. Vandaar dat de gehele Schepping, in de oorsprong, uit ging van de liefde. God heeft nooit duivels geschapen, maar wel engelen met een eigen vrije wil. In het begin van de huidige scheppingsperiode heeft God zeven engelen geschapen, die aartsengelen worden genoemd. Deze engelen hadden allemaal hun eigen persoonlijkheid. Daarin zat natuurlijk wel heel veel van God Zelf. Bijvoorbeeld de zeven oerelementen, oer-eigenschappen van God. Te weten: de liefde, de wijsheid, de wil, de orde, de ernst, het geduld en de barmhartigheid. Deze eigenschappen zijn ook in ons mensen aanwezig. In God zijn deze eigenschappen volkomen in balans. Maar, vlak na de Schepping van de zeven aartsengelen, waren deze eigenschappen in de engelen niet in balans. Ook niet in ons mensen. Maar, net als alle engelen, moeten ook wij mensen, door onze vrije wil en handelen, deze eigenschappen in balans brengen. Tenminste, als wij kinderen van God willen worden. Lucifer, een van de aartsengelen, kreeg het in zijn hoofd dat hij even belangrijk was dan God, zijn Schepper en hij wel de rol van God voor de gehele Schepping kon overnemen. Hij en al zijn volgelingen kwamen daarom tegen God in opstand. En hoewel God hem en zijn volgelingen ervoor waarschuwde, dacht Lucifer dat hij machtiger was dan God en sloeg, met allen die hem volgden, geen acht op Gods waarschuwingen. Het gevolg was de Lucifer en al zijn volgelingen, als gevolg van hun eigen handelen, in de materie gevangen werden genomen. Alle materie bestaat daarom uit gevangen geesten. Dit is te zien in de opbouw van het kleinste deeltje van de materie, het atoom. Want een atoom bestaat altijd uit een kern, met daarom heen ronddraaiende elektroden, die altijd in beweging zijn, maar ogenschijnlijk in het luchtledige rondtollen. In werkelijkheid is deze zogenaamde lege ruimte een geestdeeltje, die nooit in rust is en voor ons onzichtbaar. Ook de hardste materie is zo opgebouwd uit atomen, waarin deeltjes van de gevangen geesten zijn opgesloten. Maar God is Liefde en daarom mag de straf van de gevangen geesten wel heel lang, maar niet oneindig lang duren. Daarom is God bezig, overal waar materie is, om de gevangen geesten weer vrij te maken. En dat gaat via de wegen van de mineralen, planten, dieren en ons mensen. Tot de weg via ons mensen, staat de ontwikkeling van de zielen – de materie van de zielen, dus het geestelijk vrij maken van de gevangen geesten –  onder de Almacht van God. En alleen de hogere diersoorten kennen een gedeeltelijke eigen vrije wil, waardoor deze dieren door ons mensen kunnen worden afgericht, om ons mensen te kunnen dienen. De lagere diersoorten hebben geheel geen eigen vrije wil en kunnen daarom ook niet worden afgericht; wel kunnen wij mensen gebruik maken van het natuurlijke gedrag van die dieren. Wij mensen worden niet door Gods Almacht bestuurd, maar door Gods Liefde, waarom ons ook een volkomen eigen vrije wil is gegeven. Daarom hebben wij ook de vrijheid om ofwel kinderen van God te worden en daarna te zijn, maar ook om even volmaakte duivels te worden, als Satan, die vroegere lichtengel Lucifer is en die geen atoomgrootte van liefde meer in zich heeft. Aan ons mensen de vrije eigen keuze, of wij kinderen van God willen worden, waartoe wij geschapen zijn, of onze lichamelijke levenstijd willen verknoeien door een volmaakte duivel te worden. Daarvoor hoeven wij mensen in de ogen van andere mensen beslist niet slecht te zijn; want mensen die het niets uitmaakt of zij in de hoogste hemel of in de diepste hel terecht komen, en daarom geen innerlijk vuur hebben; noch het vuur van de liefde, noch het vuur van de haat; de zogenaamde ‘lauwen’, die worden door God ‘uitgespuugd’. Waarom? Wel in lauw water kan men niets gaar koken. En zo is het ook met de zielen; wie het niets uitmaakt of hij in de hel of in de hemel komt, is niet meer te redden, noch op Aarde, noch in het hiernamaals. Hun toekomst is nog erger dan van de duivels in de hel die een diepe haat hebben tegen God en hun medeschepselen, als zij daar zelf om vragen, uit de hel kunnen bevrijd kunnen worden en langs de weg van het vagevuur in ieder geval nog de laagste hemel kunnen bereiken. Maar de ziel van een lauw mens wordt, in de hel, in de kleinste deeltjes ontleed en, op een andere planeet, via de wegen van de hierboven genoemde materie, weer tot mens samengesteld, maar wel zonder de inwonende geest en in heel veel verschillende mensen. Daardoor verliezen deze lauwen niet alleen de mogelijkheid om een kind van God te worden, maar ook hun oorspronkelijke menselijke persoonlijkheid. Mij lijkt niets erger dan dat! Want duivels in de hel, met het vuur van de haat in zich, zullen hun persoonlijkheid behouden, ook als zij geen kinderen van God meer kunnen worden, vanwege hun eigen handelen, hier op Aarde en in het hiernamaals. Wij mensen hier op Aarde kunnen onze zeven geesten ook in volkomen balans brengen, wat nodig is om een kind van God te worden. Salomo vroeg aan God om wijsheid om zijn volk te kunnen besturen en zijn wijsheid werd daarna legendarisch. Hij kreeg van God meer wijsheid, dan voor hem niemand had en ook na hem niemand meer ooit zal krijgen. Maar Salomo had niet alle zeven geesten in balans, want op latere leeftijd was hij, ondanks zijn grote wijsheid, zo dwaas dat hij God inruilde voor het genot van seks en allerlei afgoden. En daarmee ontzegde hij zichzelf heel veel, war hij er anders ook bij had gekregen, namelijk het kindschap van God. Want God bevordert in alles het heil van die mensen die Hem liefhebben en daarom hun best doen om gelijkvormig te worden aan Gods Zoon, Jezus Christus, zoals Hij was toen Hij op Aarde woonde. Alle mensen zijn daartoe geroepen, maar alleen die mensen, die uit eigen vrije wil er alles aan willen doen om zo hun Heer, God en hemelse Vader te dienen, zullen Zijn kinderen worden. Want die willen geen hoogmoed, zelfzucht en eigenwaan ontwikkelen, maar deemoed, liefde, zachtmoedigheid en geduld. Hierdoor worden zij rechtvaardig in Gods ogen. Want het eigen maken van het rijk der hemelen vereist, zoals in het evangelie van vandaag staat, het verkopen, wegdoen, inruilen, van alles wat een mens van God af houdt, maar integendeel alles doen wat God van elke mens in het algemeen en apart wil. Daarom staan er ook drie soorten van rijkdom genoemd; een parel, een begraven schat en een goede visvangst. Elk mens krijgt zijn eigen opgaven en geschenken van God, die bij de betreffende persoonlijkheid past. En, wie positief in gaat op de geboden opgaven en kansen in dit aardse leven, door Gods Wil te doen, die zal nooit verloren gaan, maar in Gods Rijk terecht komen, na zijn aardse dood. Hij komt dan in een hemel, rechtstreeks of na een bepaalde tijd, afhankelijk van zijn ontwikkeling hier en in het hiernamaals. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering