Religie

Schriftuitleg van dinsdag 15 augustus 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Apocalyps 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak stond vóór de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: ‘Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God end e heerschappij van zijn gezalfde’.


Tweede lezing 1 Korintiërs 15, 20-26

Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle heerschappijen en machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.


Evangelielezing Lucas 1, 39-56

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luide stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is’. En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij hen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen’. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.

Uitleg:

Het thema van dit hoogfeest van Maria ten hemelopneming is: ‘Gezegend’. Gezegend zij die, net als Maria, het Woord van God aanvaarden en er hun leven naar inrichten. Wamt dat is wat Maria, voor zover wij weten, altijd gedaan heeft. Toen de engel haar berichtte dat zij de Zoon van God onder haar hart zou dragen en daarmee de Moeder van God zou worden – want door haar is God Mens geworden, Jezus Christus haar Zoon is immers God – antwoordde zij, na opheldering wat haar niet duidelijk was, eenvoudig met: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord’. Waarmee zij God toestemming gaf om haar zwanger te maken van Zijn Zoon. Waarom was deze toestemming van Maria noodzakelijk, God heeft toch macht te doen wat Hij Wil, ook zonder toestemming van ons mensen? Jawel, maar God heeft ieder mens een eigen vrije wil gegeven en zal daar niet en nooit tegen in gaan. Daarom moest Maria zelf toestemming geven, alvorens God haar de grote genade kon geven om Zijn Moeder te worden naar het lichaam en, zoals alle mensen, gedeeltelijk naar de ziel. Want beide ouders geven, bij de bevruchting van de eicel in het moederlichaam door het zaad van haar man, ook een gedeelte van hun beider ziel aan het te geboren kind. Daardoor herkennen zij hun kind, na de geboorte, als hun eigen kind; want hij lijkt op hen beiden. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Het grootste gedeelte van elk kind komt echter vanuit zijn eigen verleden, waardoor de persoonlijkheid van elk kind uniek is. En zo was het ook bij het geboren worden van Gods Zoon – de Mens Jezus Christus naar lichaam en ziel – op Aarde. Ook Hij kreeg kenmerken van Zijn moeder mee, maar ook kenmerken van Zijn Vader, die God is en bovendien Gods Geest was – en is –  in Zijn lichaam en ziel. Want elk mens op Aarde heeft een lichaam, een ziel, die aan het lichaam een schijnleven geeft, en een inwonende geest, die God ons geschonken heeft om Zijn kind te kunnen worden. Bij Jezus Christus was dit niet anders; alleen Zijn lichaam en ziel was Mens, Zijn Geest was en is volledig God. God had daarom met Jezus Christus als Mens, als het ware een kleed van menselijkheid over zich heen getrokken. Voor God en voor alle schepselen heel erg fijn, want voor de komst van Jezus Christus op Aarde, was God voor al Zijn schepselen onzichtbaar. Wanneer God met mensen in de oertijd wilde spreken, dan zond Hij een engel naar hen toe, die God gebruikte om meet hen – zichtbaar – te spreken; wat die engel zei was in werkelijkheid door God uitgesproken. Voordat God daarom op Aarde geboren kon worden – en daarna altijd rechtstreeks met Zijn schepselen kon spreken – moest God eerst een zeer zuivere engel op Aarde geboren laten worden, om Zijn moeder te kunnen worden; Maria! En Maria heeft nimmer haar afkomst verloochend, waardoor zij, toen het voor haar tijd was om lichamelijk te sterven, zij met lichaam en ziel opgenomen kon worden in de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem. En het feest van de gedachtenis aan dit grootse gebeuren vieren wij mensen vandaag! Vandaag vieren wij dat Maria, zonder eerst te sterven en begraven te worden, met lichaam en ziel in de hoogste hemel werd opgenomen; het ene moment was zij nog in haar aardse lichaam, het andere ogenblik was zij in haar verheerlijkte lichaam en was zij van de Aarde weggenomen. Vandaar dat er van Maria geen graf is overgebleven, want zij is nooit begraven op Aarde. Wel is zij tot koningin gekroond in de hemel. Zij was immers reeds lang voor haar hemelvaart door Jezus Christus benoemd tot Moeder van alle volkeren, van alle mensen op Aarde. Met haar kroning in de hemel als koningin, werd zij  voor alle mensen en engelen, waar ook in de oneindige Schepping, hun Koningin en Moeder. Zoals God in Jezus Christus hun Koning en Vader is. Vandaar dat zij, nu de mensen op onze Aarde, dreigen verloren te gaan, omdat zij God verwerpen, al een paar honderd jaar over de gehele wereld verschijnt, om ons te waarschuwen voor de gevolgen van ons eigen gedrag. Zij is, zoals elke echt moeder, bezorgt om het welzijn van haar kinderen, en dat zijn alle mensen op Aarde. Zij is de Vrouw, genoemd in de Apocalyps, de Openbaring van Johannes, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. De zon is Gods Wijsheid, de maan is een dode planeet, afbeeldend dat in onze tijd heel veel mensen geestelijk dood zijn en de twaalf sterren verbeelden de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen, die de eerste leiders waren van de Kerk, die Jezus Christus voor ons heil heeft gesticht. Er zijn heden heel veel opvolgers van de apostelen, de bisschoppen, maar helaas zijn er een groot aantal van hen, die heidens zijn geworden. Maria heeft slechts één kind gebaard; Jezus Christus. Die wil de rode draak, Satan, gaarne vernietigen, maar dit kan niet lukken, omdat Hij God is. En daarom ook als Mens onder Gods bescherming stond. En inderdaad moest Maria, samen met Jozef, vlak na de geboorte van Jezus Christus de woestijn in vluchten, vanwege Herodes, en zij kwamen in Egypte uit, totdat Herodes dood was. De laatste zin heeft betrekking op onze tijd, waarin spoedig de heerschappij van Satan en zijn volgelingen op Aarde, voorgoed een einde zal nemen. Want bij de zeer nabije wederkomst van Jezus Christus op Aarde – nu niet als Mens, maar als God – zullen alle kwade machten en krachten van de aardbodem zijn verdwenen en zal God in Jezus Christus over alle mensen regeren en zal de Aarde een aards paradijs worden. Want door een mens is de dood in de wereld gekomen, maar door een Mens komt ook de opstanding van de doden. Door de zonde van Adam, kon en kan, een mens ook geestelijk sterven, als hij meer de wegen van Satan door zijn leven bewandeld, dan die van God. Maar door de komst van Jezus Christus is het leven gekomen, voor ieder die Hem toebehoren, dus Zijn Leer en Geboden onderhouden, doen dus. Vooral na Zijn wederkomst op Aarde, want dan zijn er geen duivels, of zulke grote duivelse mensen meer op Aarde, om ons gewone mensen richting hel te (ver)leiden, door wereldse rijkdom en wereldse kennis, die niet in overeenstemming zijn met wat God van ons wil. Momenteel worden wij geregeerd door duivels en duivelse mensen, maar dan is dat over en uit! En, het goede nieuws is; nog slechts enkele jaren en deze wereld is voorgoed verdwenen! God kwam redelijk ongezien op Aarde, geboren in een grot, die als stal dienst deed. Maar, toen Maria nog maar pas zwanger was, wist Elisabeth, ingegeven door de heilige Geest, dus door God, dit reeds. Immers zij begroette Maria, die haar kwam bezoeken met de woorden: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?’. Bij de joden was het de gewoonte om de Naam van God uit te spreken als Heer, omdat deze Naam te heilig is om uit te spreken. Elisabeth wist dus dat de zwangere Maria de Moeder van God was. Maria antwoordde met wat later het Magnificat werd genoemd. Hiermee is duidelijk dat Jezus Christus inderdaad God is en er is geen andere God! Wie in Hem gelooft zal eens een hemelbewoner worden. Wellicht ook een bewoner van de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering