Religie

Schriftuitleg van zondag 20 augustus 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Jesaja 56,1.6-7

Zo spreekt God de Heer: 'Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht, mijn ge­rechtigheid zal zich openbaren. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, die trouw blij­ven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken.


Tweede lezing Romeinen 11, 13-15.29-32

Broeders en zusters, ik, Paulus, richt mij nu tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel der heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, omdat ik hoop daardoor mijn eigen volk tot naijver te prik­kelen en er althans enigen van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Maar God kent geen berouw over zijn genade gaven, noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God on­gehoorzaam zijt geweest, thans echter, dank zij de onge­hoorzaamheid van Israël, ontferming hebt gevonden, zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden, opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming, eveneens erbarming zou vinden. Zo heeft God allen in ongehoor­zaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontfer­ming.


Evangelielezing Mattheüs 15, 21-28

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: 'Heb mede­lijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld'. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: 'Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen'. Hij antwoordde: 'Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden'. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: 'Heer, help mij!. Hij gaf haar ten antwoord: 'Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven'. 'Toch wel, Heer', sprak zij, 'want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen'. Daarop zei Jezus haar: 'Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Jezus bereiken’. Wij mensen kunnen Jezus Christus enkel bereiken door onze liefde voor God en onze medemensen, onze naasten. Want Jezus Christus is God en God is Liefde in eigen Persoon. Ja, Jezus Christus is ook Mens, omdat God, die oneindig is en daarom onzichtbaar voor al Zijn schepselen, besloten heeft om Zich een ziel en lichaam aan te meten en op onze Aarde geboren te worden. Daarom heeft God een meisje/jonge vrouw, Maria, zwanger gemaakt, niet door de verwekking van een aardse man, maar door de heilige Geest, de Wil van God. Daarom ook heet Maria, de Moeder van God – omdat zij de Mens Jezus Christus heeft gebaard, die in Zijn Geest de volheid van God is. Daarom ook is de eigen naam van God Jezus, want hoewel Jezus Christus, als Mens, de Zoon van God is, is Hij in Zijn Geest volledig God. Doordat God op onze Aarde Mens is geworden, is Hij van dat tijdstip af, zichtbaar voor Zijn schepselen; wat voorheen niet zo was. Daarom is Jezus Christus de enige God, die bestaat en Hij is Liefde en deze Liefde is Zijn Leven. Alle Scheppingen – geestelijk en materieel – heeft God uit Zichzelf geschapen, en daarom uit liefde. Hoe zouden wij mensen – of welk ander schepsel dan ook – Hem, die God is, anders kunnen benaderen en gedeeltelijk begrijpen, dan door de liefde? Maar, omdat God van welk schepsel van Hem dan ook, maar iets nodig heeft, heeft God de liefde voor de medemens, de naaste, als gelijkwaardig gemaakt aan de liefde voor God Zelf. Wat betekent dat niemand van God kan houden, tenzij hij van zijn naasten houdt, zijn medemensen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God is oneindig groot in elk opzicht. De vraag, die wij onszelf zouden moeten stellen is waarom God, die de oneindigheid gevuld heeft met scheppingen, juist op onze Aarde Mens is geworden, teneinde ons van de zonde van Adam en Eva te verlossen? Dat komt omdat wij mensen van deze planeet Aarde, allemaal, zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Want allemaal stammen wij af van het eerste mensenpaar, Adam en Eva. En bij hen – en daarmee bij hun totale nageslacht – heeft God de mogelijkheid geschapen om kinderen van God te worden en te zijn. Wij mensen van deze Aarde zijn in deze zin de uitverkorenen van de gehele Schepping. Maar dat heeft ook een keerzijde. Want Gods grootste vijand, de vroegere lichtengel Lucifer, nu Satan geheten, is in onze Aarde opgesloten. Daardoor heeft hij ook veel invloed op onze Aarde; ook op ons mensen. Wat de reden is dat heel veel mensen, vanaf Adam en Eva tot op heden, de wegen van deze liefdeloze demon volgen, in plaats van de gemakkelijk en licht te volgen Leer en Geboden van God. Door God de rug toe te keren, zelfs zover dat er mensen zijn die Gods bestaan ontkennen, gaan mensen, uit eigen vrije wil, verloren in de hel. Maar God is Liefde en deze Liefde is Zijn Leven. Daarom zijn mensenzielen in de hel geestelijk dood, want daar is geen liefde, zelfs niet zo groot als een atoom, te vinden; en waar geen liefde is, daar is ook geen leven. Mensen, die nog op Aarde wonen, maar alle liefde in hun ziel gedood hebben, dus geen spoor van liefde meer hebben voor God en hun naasten, zijn reeds geestelijk afgestorven. Ze zijn geestelijk dood! Maar, zolang zij nog op Aarde wonen, kunnen zij tot inkeer komen en opnieuw liefde in hun hart aanwakkeren en daardoor gered worden. Want liefde is een vuur en die kan aangestoken worden, indien de mens dit zelf wil en daarvoor zichzelf wil inspannen om zijn kwade daden en gewoonten, die hem van God afhouden, weg te doen uit zijn leven. God is oneindig barmhartig en genadig! Wie naar God toe wil, die zal door God gered worden, mits natuurlijk deze wil echt is. Want God is een Herder, die elk verloren schaap wil vinden, maar dan moet dit schaap wel gaan blaten. Anders gezegd, God wil elk mens een hemelse toekomst geven, maar dan moet een mens wel God als Vader willen hebben en Zijn Leer en Geboden gaan onderhouden, dus gaan doen. Er is eigenlijk niets gemakkelijker dan dat. Want wij mensen hoeven enkel de kern van het geloof in God, de korte samenvatting van Zijn Leer en Geboden te onthouden en vervolgens te gaan doen. En wat is deze kern, basis van alle leer van en over God? Dat is God liefhebben boven alles; omdat God ons alles heeft gegeven wat wij hebben, inclusief ons eigen leven. En ook onze medemensen, onze naasten, lief hebben, zoals wij mensen onszelf lief hebben, omdat wij mensen allemaal zijn geschapen om een kind van God te worden. Daarom zijn wij geestelijk gezien allemaal broeders en zusters van elkaar. Aan de liefde voor de naasten is een grens gesteld, omdat onze medemensen misbruik kunnen maken van onze liefde; daarom hoeft onze liefde voor onze medemensen niet groter te zijn van onze liefde voor onszelf. God is Liefde, Die ons mensen altijd meer liefde geeft, dan dat wij Hem kunnen geven. Hoe zouden wij dan aan onze liefde voor God een grens kunnen stellen, terwijl God ieder van ons mensen grenzeloos lief heeft? Wat natuurlijk niet betekent dat wij mensen misbruik mogen maken van Gods liefde voor ons; want God heeft voor ons wel een grens gesteld; als wij zoveel hoogmoed, eigenliefde dus zelfzucht hebben, dat wij God noch onze naasten oprecht lief hebben, dan hebben wij mensen onszelf uitgesloten van het kindschap van God. Niet God verwerpt ons, maar wij hebben onszelf buitengesloten, door de dwaalwegen van Satan te bewandelen, in plaats van de Weg van God. De wegen van Satan zijn wegen van leugen en bedrog. De Weg van God is de Weg van de Waarheid, die naar het eeuwige, nooit eindigende Leven voert.  Of, zoals Jezus Christus terecht van Zichzelf zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Want alleen deze Weg voert ons naar de bestemming, die God voor ons mensen wil: de hemel! God heeft door Jesaja al onze toekomst laten optekenen. Want in de beelden van die tijd, heeft God al voorspeld dat wij mensen, na de last van Satan van ons is afgenomen – na de wederkomst van Jezus Christus nu binnen een kort aantal jaren – is de gehele Aarde Gods huis en leven wij mensen in een aards paradijs. De brief van Paulus aan de Romeinen kunnen wij ook op onze tijd betrekken. Want de meeste mensen op Aarde hangen opnieuw heidense leren aan. Waar Paulus spreekt over zijn eigen volk – hij bedoelde de Israëlieten, het volk dat geworsteld had met God – is heden Gods volk de christenen en ook die zijn, voor een deel, in afgoderij vervallen, dus ongehoorzaam aan God geworden. En zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in Zijn ontferming. De ogenschijnlijke harde opstelling van God in Jezus Christus, ten opzicht van de Kananeese vrouw, was om ons te leren dat alleen mensen, die Hem niet alleen vragen om Zijn hulp, maar ook het geloof hebben dat Hij kan en zal helpen, gered worden uit een benarde situatie. Pas toen deze vrouw een ogenschijnlijke belediging – namelijk de vergelijking met een hond – pareerde met een uiting van groot geloof, werd haar dochter onmiddellijk genezen. Gods Barmhartigheid is oneindig, maar wij moeten wel, geduldig en vasthoudend, op Hem vertrouwen. Want de Weg naar God is de Weg van deemoed, zachtmoedigheid, waarheid, geduld en vertrouwen. Maar die Weg leidt dan ook naar de hemel, na onze lichamelijke dood. Wellicht ook naar de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering