Religie

Schriftuitleg van zondag 10 september 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Ezechiël 33, 7-9

Zo spreekt de Heer: 'Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als ik tot de boosdoener zeg: 'Jij, boosdoener, jij moet sterven!' en als gij dan uw mond niet opendoet, en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered'.             


Tweede lezing Romeinen 13, 8-10

Broeders en zusters, zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: `Bemin uw naaste als uzelf'. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.


Evangelielezing Mattheüs 18,15-20

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer uw broe­der gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee perso­nen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luiste­ren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn; en wat gij zult ontbinden op aar­de, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen - het moge zijn wat het wil - zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie ver­enigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Wiens belang dien ik?’. De vraag, die ieder mens eigenlijk zichzelf moet afvragen is: ‘Wiens belang dien ik?’. En, is het belang dat ik denk te dienen, het werkelijke belang dat ik dien?. Kijk, de meest mensen zijn tegenwoordig ver van welk geloof dan ook. Zij zullen zichzelf beantwoorden met: ‘Het belang dat ik dien is mijn eigen belang’. Maar is dat ook zo? Mensen, die nog wel in iets boven hen staand geloven zullen zichzelf antwoorden:  ‘Ik dien het belang van God – of van de afgod, of meerdere afgoden die ik aanbid – en daarom leg ik mijn geloof met dwang op aan mijn medemensen, mijn naasten’. Maar is dat werkelijk zo en niet anders? Zie, de ene ware en levende God heeft ons mensen geschapen met een absoluut vrije wil. Daarom is het, met dwang bekeren van mensen altijd een dienst aan de hel en nooit aan de hemel, of aan de ware God. En mensen, die zonder God door hun leven gaan, die dienen niet zichzelf, maar altijd de koning van de hel, Satan, want hij zal hen wel naar de hel leiden. Beide groepen dienen noch zichzelf, noch God, maar zijn de slaven van Satan op Aarde, waarmee hij de gehele Aarde van God af wil brengen en alle mensen in de hel wil brengen. Een ware dienst, zowel voor zichzelf als voor God, is een diep overtuigt geloof in de enige ware en levende God, die alles wat bestaat in de gehele oneindigheid – geestelijk en materieel – heeft geschapen en op Aarde heeft geleefd als de Mens Jezus Christus. Jezus Christus, verwekt door  Gods Geest en geboren uit de maagd Maria is, wat betreft Zijn lichaam en ziel, geheel Mens, maar naar Zijn inwonende Geest geheel God. Na Zijn dood en verrijzenis is de Mens Jezus geheel God, want God, Ongeschapen zonder begin en zonder einde, is de ziel van Zijn ziel geworden. De Naam van de enige ware en levende God is dan ook sindsdien Jezus! God is Liefde en Gods Liefde vervuld de gehele oneindigheid. Uit liefde heeft God ons mensen geschapen, met het doel om van ons Zijn kinderen te maken, maar wel uit geheel eigen vrije wil van ieder van ons mensen. Wie dit niet wil, die zal tot in de oneindigheid – want ons geestelijk leven kent geen einde – een schepsel van God zijn en blijven. Wie daarom graag zichzelf wil dienen, die doet dit het best door Gods Wil tot de zijne te maken. Waar zijne staat moet u ook hare lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie God – de enige ware en levende God in Jezus Christus – wil dienen, die doet dat door in Hem te geloven zonder enige twijfel en Zijn Leer en Geboden te onderhouden, doen dus, die allemaal neerkomen op de liefde voor God en voor elkaar. Maar zonder een ander mens te willen dwingen, op welke wijze dan ook, om het eigen geloof in God, op de eigen wijze, over te nemen. Wel opvoeden van de kinderen in geloof, door het gelovige voorbeeld en door te vertellen over God. Wel mensen, die verloren dreigen te gaan te waarschuwen voor hun gedrag; wat voor God een daad van ‘moeten’ is, zoals in de lezingen van vandaag staat. Want wij mogen niet andere mensen, door ons eigen zwijgen, naar de hel laten gaan, zonder dat zij gewaarschuwd worden voor hun verkeerde daden in dit leven op Aarde. Het is echter aan hen zelf om daar ofwel gehoor aan te geven, ofwel de waarschuwingen, gegeven uit een goed hart, volkomen te negeren. Want niemand mag gedwongen worden om in God te geloven. En wel omdat God ieder mens een eigen vrije wil heeft gegeven, en niemand mag die eigen vrije wil van een mens, door dwang in welke vorm dan ook, belemmeren om zelf te beslissen waar hij in het hiernamaals naar toe wil gaan. Daarom ook wordt in die christelijke Kerken, die de Leer en de Geboden van God volgen, wel deze Leer en Geboden verkondigd, maar nooit dwingend opgelegd. En ja, ook in Kerken komen er mensen voor, die het beter weten dan God en zich daarom aan dwang schuldig maken. In het verre verleden zijn er zelfs mensen op een brandstapel gezet, wegens beschuldiging van ketterij, die in latere tijden heilig zijn verklaard. Overigens zijn mensen in de Kerken van heden niet veel beter, want ook zij proberen mensen te dwingen te geloven in wat zij zelf hebben verzonnen en, geheel ten onrechte, als Gods Woord verkondigen. En nee, brandstapels komen niet meer voor. Wel worden mensen ‘afgebrand’ in de media. Vooral die mensen, die het wagen om ‘autoriteiten’ te bekritiseren. Want waarom denkt u dat de profeet Ezechiël zo bang was om boosdoeners de les te lezen namens God? Zo bang, dat God hem moest waarschuwen wel zijn mond open te doen en de boosdoeners te waarschuwen, omdat hij anders door God gestraft zou worden? Omdat de mensen – en vooral de machthebbers – in de tijd van Ezechiël, evenals in onze tijd, deze waarschuwingen niet wilden horen. Zij luisterden liever naar vleiers, dan naar wat waar en goed is in Gods ogen. Klinkt u dat bekent in de oren in onze tijd? Vast wel! Maar wat God van Ezechiël wilde, was wat Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinen. God wilde van Ezechiël de naastenliefde voor zijn tijdgenoten, óók als deze dit zelf niet wilden. Daarom vatte Paulus de Geboden van God gewoon samen in één enkele zin: `Bemin uw naaste als uzelf'. Want daarin, naast de liefde voor God boven alles, ligt de volledige Leer van God en van alle echte profeten van God, voor Zijn komst op Aarde en erna. Want God heeft ons mensen nooit als wezen achtergelaten, maar Zich doorlopend om ons welzijn bekommert. God in Jezus Christus gaf aan Zijn apostelen – de eerste bisschoppen van Zijn Kerk – ook zeer zorgvuldige instructies over te handelen met zondaren. En zit daar enige dwang bij? Nee, alleen de plicht om te waarschuwen! Wie absoluut niet wil luisteren, mag wel als een niet christen worden beschouwd, totdat hij zijn leven zal verbeteren. Maar Jezus Christus heeft nooit gezegd dat een zondaar, met dwang, uit Zijn Kerk moest worden gezet; als hij zich daar niet in thuis voelt, dan gaat hij zelf wel weg. Zoals in de huidige tijd vele mensen de christelijke kerken hebben verlaten, uit eigen vrije wil. Het binden en ontbinden, die gevolgen heeft voor het hiernamaals, is natuurlijk alleen van toepassing op die daden van leiders, die de Wil van God zelf ook doen! Niet voor ketters in welke Kerk dan ook. Maar, als slechts twee mensen op Aarde aan God iets vragen, dan is dat voldoende voor God om deze vragen positief te beantwoorden. Natuurlijk niet om iets aards, zoals veel geld, of duivels, zoals het kwaad doen van andere mensen, maar wel om iets liefdevols. Bijvoorbeeld het genezen, als het ook Gods Wil is, van een ziek mens, die de bidders lief hebben. Maar uiteindelijk moet de eindbeslissing wel aan God worden overgelaten, want alleen Hij weet wat goed is voor ieder mens. Wie op deze wijze door het aardse leven gaat, die zal na de dood van zijn lichaam, zeker in een hemel komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering