Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 10 juni 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Genesis 3, 9-15

Nadat Adam van de boom gegeten had, riep God de mens, en vroeg hem: 'Waar zijt gij?'. Hij antwoordde: 'Ik hoorde uw donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen'. Maar Hij zei: 'Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt gij soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?'. De mens antwoordde: 'De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van de boom gegeven, en toen heb ik gegeten'. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: 'Hoe hebt gij dat kunnen doen?'. De vrouw zei: 'De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten'. De Her God zei toen tegen de slang: 'Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult gij kruipen, en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel!'. Tweede lezing 2 Corinthiers 4, 13-5,1

Broeders en zusters, wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: 'Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken'. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot Zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen zodat steeds meer mensen dank brengen aan God tot eer van Zijn naam. Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Wij weten immers: als de tent die onze aardse woning is wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

Evangelielezing Marcus 3, 20-35

In die tijd ging Jezus naar huis en weer stroomde zoveel volk samen dat zij niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij Zijn verstand was. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren zeiden dat Beelzebub in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef. Hij riep hen bij Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heiige Geest krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde'. Dit omdat zij gezegd hadden: er huist een onreine geest in Hem. Eens kwamen Zijn moeder en Zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: 'Uw moeder ne Uw broeders daarbuiten vragen naar U'. Hij gaf hun ten antwoord: 'Wie is Mijn moeder, wie zijn Mijn broeders?'. En terwijl Hij Zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: 'Ziehier Mijn moeder en Mijn broeders. Want Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Waar zijt gij?'. Waar zijt gij mens, wanneer God u roept? Verschuilt u zich achter de valse ideologie, die het bestaan van God ontkent en wilt u daarom niet luisteren, Hem zelfs geen antwoord geven? Gelooft u misschien wel dat er een God zou kunnen bestaan, maar dat Zijn Geboden 'achterhaald' zijn, omdat mensen andere regels hebben opgesteld en u zich daarom aan Gods Geboden niet hoeft te houden? Indien u tot een van beide groepen hoort, beseft u dan wel hoeveel kwaad u in uw leven toelaat? Want wie Gods Geboden niet wil onderhouden, het 'aan zijn laars lapt' wat God van ons mensen wil, die wandelt, of hij het wil of niet, de wegen van Satan en al zijn aanhangers. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God heeft alles gemaakt, geschapen, wat maar bestaat. Ook ons mensen heeft Hij niet alleen geschapen, maar ook een zeer bijzondere genade gegeven; wij mensen mogen Gods kinderen worden en zijn! Maar wij zijn wel absoluut vrij in onze wil waarmee wij alle keuzes in ons leven maken. Wie er echter voor kiest om Gods Geboden niet te houden, maar andere wegen door het leven te bewandelen, dan de ene Weg en Waarheid, die naar het Leven leidt; dus Jezus Christus, die weigert ook het kindschap van God. God is Liefde, maar God is geen dwaas. Alleen die mensen, die het waard zijn, omdat zij tonen dat zij heel graag kinderen van God willen worden, mogen Zijn kinderen worden. En dat tonen is het onderhouden van Gods Geboden. Want daartoe zijn wij mensen op Aarde; om ons de gelegenheid te geven Gods kinderen te worden. Niet door het te zeggen, maar door het te doen! Daartoe zal God ons mensen beproeven en alleen zij die deze levensproeven, levenslessen doorkomen, omdat zij van God houden, Hem als een Vader lief hebben, en hun medemensen, hun naasten als zichzelf, omdat ook dezen zijn geroepen om kinderen van God te worden en te zijn, zullen God Geboden onderhouden en Zijn kinderen zijn. God is Liefde en God is enkel te benaderen door de liefde voor Hem en onze naasten, maar nooit door het verstand. Het verstand hebben wij gekregen voor ons leven op Aarde. De hersenen zijn materieel en na onze dood sterven zij af. Na het afsterven van de hersenen, na het vergaan van de hersenen is alles, wat daarin is opgeslagen, verloren gegaan. Maar wat uit het hart komt; de liefde voor God en de naasten, vormt zich in het hiernamaals een fortuin, omdat zij aan het Wezen van God beantwoordt. Alle gedachten en kennis, welke uit het hart komt en de ware liefde en wijsheid is, blijft daarom voor eeuwig bewaart. Wie God zoekt in de liefde van zijn hart, samen met de liefde voor zijn naasten en de wil tot de waarheid vanuit God, die zal Gods Geboden onderhouden en dat is het bewijs dat hij God waarachtig, werkelijk lief heeft. Ook al zijn wij, in de loop der eeuwen, lichamelijk en in ons zielenleven niet meer zo volmaakt als de eerste mensen waren, door Gods genade en goedheid kunnen wij, door onze liefde voor God en voor elkaar, toch wedergeboren worden in de geest en daardoor ware kinderen van God worden. Ook Adam en Eva waren geroepen om ware kinderen van God te zijn. Maar er waren weinig tot geen verleidingen in een wereld, waar zij de enige mensen waren. Niet zoals tegenwoordig, een wereld vol verleidingen. Daarom had God hen een verbod opgelegd, die zij prompt verbraken, waardoor de erfzonde in de wereld kwam. Zij waren ongehoorzaam aan God uit de hoogmoed dat zij gelijk wilden zijn aan God; wat geen enkel schepsel is of kan zijn. Zelfs de Godmens Jezus Christus is als Mens niet gelijk met Zijn eigen Geest, die God is; daarom is en blijft Hij, als Mens, de Zoon van God. God is Hij enkel in Zijn Geest, maar voor ons schepselen maakt dat geen enkel verschil. Adam en Eva zondigden samen en toen begon het afschuiven. Adam schoof de schuld ervan op Eva en Eva op de slang, welke Satan voorstelt. Adam en Eva werden gestraft doordat zij niet langer in het paradijs mochten wonen en al hun nakomelingen - alle mensen die op Aarde wonen - door hun zonden de erfzonde kregen. De erfzonde is niets anders dan de neiging om ongehoorzaam te zijn aan God en Zijn Geboden en de neiging zichzelf boven de medemensen - en soms zelfs boven God uit - in hoogmoed te verheffen. De slang - Satan vertegenwoordigend - kreeg de straf dat zijn kop door de vrouw zal worden verplettert, maar dat hij de hiel, de zielen van haar nageslacht zal bedreigen, doordat hij zoveel mensen mee weet te slepen naar zijn rijk; de hel. De vrouw, die Satan zal overwinnen, is de moeder van God, Maria. Dit zal nu spoedig gebeuren, want Jezus Christus staat op het punt weder te keren op Aarde, maar wel in al Zijn Glorie als God. Voor die tijd zal de Aarde volledig gezuiverd worden; van alle kwaadwillend blijvende mensen en van alle duivels en demonen uit de hel. Maar daarvoor zullen allen, die Jezus Christus volgen nog vervolgd worden door hen die geen kinderen van God willen zijn. Maar al gaan wij dan ten onder naar het uitwendige - ons lichamelijk leven - ons innerlijk leven vernieuwd zich en de lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende , altijddurende volheid van glorie. Natuurlijk gaan niet alle kinderen van God lichamelijk verloren; want zij zijn het die de nieuwe Aarde en de nieuwe hemel zullen bevolken. Zij zijn het die overleven. Zij zijn het die door Jezus Christus Zijn moeder, broers en zussen worden genoemd, omdat zij de wil van God volbrengen. Zij hebben zich niet verzet tegen de wil van God en daardoor geen zonde begaan tegen de heilige Geest, welke niet vergeven wordt. Want zie, zonden tegen de Vader, de Liefde van God, en tegen de Zoon, de Wijsheid van God, hoe dom en walgelijk soms ook, die kunnen wel worden vergeven, mits er berouw is en het vaste voornemen om niet meer te zondigen. Mar wie zich tegen de Wil van God, welke de heilige Geest is, zich verzet en God dus tegen werkt in wat God wil, die zonden kunnen onmogelijk worden vergeven. Immers, dan wordt God rechtstreeks tegengewerkt door een van Zijn schepselen. Dan probeert de zondaar om God Wil te blokkeren en ongedaan te maken. Hoe kan zoiets ooit, in eeuwigheid worden vergeven? God in Jezus Christus heeft aangekondigd dat dit niet zal gebeuren en wij mensen mogen Hem echt wel serieus nemen. Wees dus nooit zo dwaas om God rechtstreeks tegen te werken! Laat uw eigen wil nooit zo kwaadaardig worden, dat deze geheel aan Satan en alle demonen gelijk wordt, want echt, dan verdient ook u de laagste hel. Wees dus ook nooit zo dwaas om de eigenschappen van Satan aan God toe te schrijven en Gods eigenschappen aan de Satan. Zoals de schriftgeleerden uit Jeruzalem deden, toen zij beweerden dat Jezus Christus, die God Zelf is, bezeten was door een kwade demon. Hun toekomst was niet echt rooskleurig. Ga liever leven in gehoorzaamheid aan Gods Geboden en deze onderhouden. Dan zult u zeker in de hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij ons daar allemaal mogen verzamelen voor het eeuwige leven.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN