Duurzaamheid

De Europese oplossing

Momenteel leven wij in een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie. Dat heeft als gevolg dat de aarde duidelijk merkbaar aan het opwarmen is. Bovendien dreigen miljoenen planten en dieren uit te sterven. Het is zelfs de vraag of ons eigen voortbestaan, als mensheid, niet in gevaar komt.

Politici, economen en energiedeskundigen beweren dat wij voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen kunnen. Overschakelen op duurzame energie kost volgens hen zeker ongeveer 50 jaar. Maar er zijn ook energiedeskundigen die voorspellen dat, door gebrek aan fossiele brandstof en door de snel toenemende vraag, met name uit China en India, beiden landen met meer dan een miljard inwoners, er vóór 2010 een groot tekort aan fossiele brandstof zal ontstaan. Dit nog afgezien van terroristische acties en wisseling regiems, in het Westen vijandig gezinde regiems in belangrijke oliestaten. Een groot tekort aan brandstof veroorzaakt een zware ontwrichting van onze economie, wat ongetwijfeld gepaard zal gaan met maatschappelijke onrust.

Om de reden dat overschakelen op duurzame energie in ongeveer tien jaar kan en omdat, als wij dat doen, wij veel narigheid kunnen voorkomen, heb ik daarvoor een plan geschreven. Alleen, overschakelen op duurzame energie is niet mogelijk in Nederland, maar wel in het Europa van de Europese Unie. Die heeft voldoende grondoppervlak en inwoners, 450 miljoen, om over te kunnen schakelen. Vandaar dat ik mijn plan de Europese oplossing heb genoemd. Door een snelle overgang naar duurzame energie wordt bovendien de huidige recessie omgezet in een langdurige hoogconjunctuur. Wanneer de middelen om duurzame energie op te wekken goedkoper worden, en door massa productie ten behoeve van de EU worden ze goedkoper, moet aangenomen worden dat ook de rest van de wereld zal aanhaken. Dat veroorzaakt een wereldwijde hoogconjunctuur en een grote welvaart. Met natuurlijk ook een schoon milieu en het voorkomt het uitsterven van vele planten en dieren.

Omdat het een politiek plan is, alle beslissingen moeten door het bestuur van de EU genomen worden en dat zijn politici, heb ik het plan eind april 2004 naar de politieke top in Nederland gestuurd. Dit in de hoop dat zij, gebruik makend van het Nederlandse voorzitterschap, dit plan op de Europese politieke agenda zouden zetten.

De reacties zijn over het algemeen zonder meer lauw te noemen. Slechts één politieke partij heeft inhoudelijk gereageerd en op hun reactie heb ik een apologie (verweerschrift) geschreven. Ook heeft maar één ministerie inhoudelijk gereageerd en ook op hun reactie heb ik een apologie geschreven. Nog een andere partij (de SP) heeft gevraagd of zij eventueel met mij zouden kunnen overleggen. Het is vreemd dat alleen partijen aan de linkerzijde gereageerd hebben, maar dat de andere partijen hooguit een ontvangstbevestiging hebben gestuurd, maar ook in een aantal gevallen helemaal niets van zich hebben laten horen. Zouden zij niet geïnteresseerd zijn in een schoon milieu en een hoge welvaart?

Om het u mogelijk te maken een eigen oordeel te vellen, zijn zowel mijn plan als mijn apologieën op deze website lezen en af te drukken.

Cor Huizer.


© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering