Religie

Schriftuitleg van zondag 1 oktober 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Ezechiël 18, 25-28

Dit zegt de Heer: ‘Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk Mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaar­digheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven’.


Tweede lezing Filippenzen 2, 1-11 (of 1 -5)

Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde. (Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van Zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.)


Evangelielezing Mattheüs 21,28-32

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Wat denkt ge van het volgende?’ Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader -antwoordde deze - maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’. Zij antwoordden: ‘De laatste’. Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit had gezien zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geloof geschonken’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Ware woorden’. Het zijn ware woorden, die God in Jezus Christus ons mensen heeft geleerd. In tegenstelling tot de leugenachtige leren, die van Satan afkomstig zijn, en die de wereld van vandaag beheersen, heeft God ons altijd de Waarheid verteld. Onze huidige tijd is niet alleen in de Bijbel al beschreven, maar ook door alle eeuwen heen, door allerlei profeten van God. Wij leven momenteel in de Eindtijd. Het einde van de Aarde of van de mensheid? Nee! Wel van de wereld, die wij heden kennen. Dat einde kunnen wij nog in dit decennium verwachten. Wanneer God ieder mens, individueel, op Aarde  heeft gewaarschuwd hoe hij er in Gods ogen voorstaat, zal het nog maar vierjaar en enkele maanden duren, alvorens van onze zogenaamde ‘beschavingen’, die nu allemaal een zeer grote barbarij zijn geworden, aan het einde zijn gekomen, en Jezus Christus terug is gekeerd op Aarde.  Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Iedereen, die zich heeft geweigerd te bekeren en geen volgeling van Jezus Christus is geworden, die God is, zal dan van de Aarde zijn weggenomen en, met zijn meester Satan, in de hel zijn geworpen. En ook deze voorspelling, die in vele tijdsperken en in vele woorden aan ons mensen zijn bekend gemaakt, zullen ware woorden blijken te zijn. Maar iedereen, die meent God te kunnen negeren in de Leer van God in Jezus Christus en in Zijn Geboden, kunnen rustig doorgaan met het volgen van de koning der leugenaars; Satan! Zijn beloning voor deze trouw aan het kwade, zal hij dan ook van Satan krijgen, maar die zal voor elke mensenziel verschrikkelijk zijn. Zoals Jezus Christus in een van Zijn vele voorspellingen gezegd heeft: als de mensen wisten wat Satan voor hen klaar heeft staan, zouden zij van schrik dood neervallen. Dit is wel geen letterlijk citaat, maar het komt wel hierop neer. Dus weet dat God nimmer liegt en bekeert u tot Hem, die ons allen het leven heeft gegeven. En buiten God is e nergens leven te vinden, wel de dood. En nee, ik bedoel hiermee niet de lichamelijke dood, want dat overkomt allen, die in het lichamelijke leven is geroepen. Maar wel de geestelijke dood. Zelfs God Zelf, die in Jezus Christus Mens is geworden, moest lichamelijk sterven, maar omdat de Levende onmogelijk bij de doden kon blijven, is Hij op de derde dag uit de doden verrezen. God werd Mens, omdat Hij voor al Zijn schepselen, ook voor de engelen in de hemel, onzichtbaar was. Maar, door Mens te worden, trok hij als het ware, over Zijn onzichtbare Geest een zichtbare ziel en lichaam aan. Daardoor was Hij, sinds Zijn geboorte in een stal te Bethlehem, een zichtbare God. Niet alleen voor die tijd, maar voor alle tijden, tot in de oneindige eeuwigheid. Maar, omdat God een materieel ‘kleed’, Zijn lichaam en ziel, had aangetrokken, moest Hij ook lichamelijk sterven. Tijdens Zijn leven op Aarde heeft Hij Zijn Leer opnieuw en vernieuwd aan ons mensen gegeven en Zijn lichamelijke dood was zodanig gekozen, dat Hij daarmee ook Satan van zijn grootste macht heeft beroofd. Maar wel door Satan zelf en door de menselijke aanhangers van Satan, de kwaadwillende mensen van die tijd. En dat alles zonder de vrije wil van duivels en mensen te schenden; zij deden het zelf in de veronderstelling dat zij God konden verslaan. En dat is onmogelijk! Immers, God is oneindig in elk denkbaar opzicht; zowel in tijd als in ruimte. Alles is door God geschapen en er is niets wat buiten God bestaat. Wel ogenschijnlijk, want een vrije wil kan zich ook tegen God keren; maar dan zal de ziel van het schepsel geestelijk sterven. De hel is door deze geestelijk dode schepselen geschapen, omdat zij verenigingen hebben gesticht in het kwade, die elk spoor van liefde uitsluit. Terwijl God Liefde is en Gods Liefde ook Gods Leven is. Ziet u de tegenstelling? Ik hoop het! En hoe konden Gods tegenstanders, uit vrije wil, dan een hel scheppen? Omdat God ervoor gekozen heeft om Zijn schepselen niet te vernietigen, toen zij tegen Hem in opstand kwamen. De opstanding van de geesten – want de eerste Schepping van God was geheel geestelijk – onder leiding van Lucifer, heden Satan genoemd – werd gevangen genomen in de materie. Materie is niets anders dus dan de gevangenis van gevallen geesten. En alle materie, veel meer dan de meeste mensen op Aarde denken of geloven, bestaat dus uit gevallen geesten. God is bezig alle gevallen geesten weer vrij te maken, door de wegen van mineralen, planten, dieren en uiteindelijk mensen, waar dan ook in de materiële Schepping. En, als wij mensen daarbij dan kromme wegen zien, dan zijn dat nooit de Wegen van God, maar altijd de wegen van ons mensen. Wel is het zo dat God met elk mens, die gered kan worden van de hel, een zeer aparte eigen weg gaat om hem te redden voor een hemel. Dat gebeurt reeds hier op Aarde, maar ook in het hiernamaals. Wie paden van verzet tegen God in zijn leven bewandeld maar op tijd, dus tijdens zijn aardse leven, tot inkeer komt en Gods Leer en Geboden gaat doen, zal gered worden voor Gods rijk. Maar wie gaat zondigen en denkt dat hij dit ongestraft kan doen, die komt van een ‘koude kermis thuis’, want die mens gaat verloren. Ons eeuwige leven en toekomst heeft elk mens daarom aan zichzelf te danken; hij krijgt waar hij naar vraagt door zijn daden in dit leven. Gods Weg is er een van liefde, saamhorigheid en eensgezindheid uit liefde en mededogen en hartelijkheid. Trots, hoogmoed, zelfzucht, partijdigheid en ijdelheid zijn de wegen, die naar de hel leiden. Bewandel deze daarom niet! Maar volg de Wil van onze God, Heer en Vader. Hecht geloof aan het Woord van God in Jezus Christus. Dan hoeven tollenaars – staat voor elke geldzuchtige – u niet voor te gaan naar het rijk van God. Want hoe erg de door u begane zonden ook zijn; bij God kunt u barmhartigheid en genade vinden. Maar wel op de voorwaarde dat u zich bekeert en zelf ook barmhartig en genadig wordt voor uw medemensen, uw naasten. Immers u kunt zich enkel bekeren door dit door uw daden te laten zien, God trapt niet in mooie woorden, zonder dat er daden op zijn gevolgd. Het geloof van ons mensen is altijd gebaseerd op wat wij doen; mooipraters kunnen hun medemensen bedriegen, maar God kan nimmer bedrogen worden. God kent ieder mens oneindig veel beterder dan dat welk mens dan ook zichzelf kent. Want kent u – en ik – de geschiedenis van onze eigen ziel? Nee toch? Maar God wel! Hij kent ons vanaf de tijd dat wij als engelen waren geschapen en daarna tegen Hem in opstand zijn gekomen. En ja, soms zijn er ook engelen, die mens worden op Aarde, maar die hoeven nimmer bekeerd te worden, want zij nemen hun verleden in hun ziel al mee naar de Aarde. Daarom zullen die mensen niet en nooit in de valstrikken van Satan terecht komen. Neem bijvoorbeeld Johannes de Doper, die leefde in net zo goddeloze tijd als wij zelf in ons heden leven; hij werd een heel belangrijke profeet en wegbereider van God Zelf. Want hij was, voor zijn geboorte, een hoge engel en was gezonden om de Weg van God in Jezus Christus voor de bereiden. Maar, voor zover nodig, bekeert u! Dan zult ook u, na uw lichamelijke dood, een hemelbewoner worden. Wellicht ook een bewoner van de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij ons daar allemaal tegen zullen komen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering