Religie

De weg naar geluk...

Sinds de oudheid denken veel mensen dat de weg naar geluk gaat langs rijkdom, macht en eer. Maar is dat wel zo? Laten wij eens naar de vruchten van deze zeer menselijke verlangens kijken.

Rijkdom is het gevolg van een onevenredige verdeling van aardse goederen. Als alle mensen evenveel zouden hebben, dan bestond er geen rijkdom, maar ook geen armoede. Rijkdom en armoede zijn een door God gegeven natuurwet, om ons mensen van elkaar afhankelijk te maken en zo de naastenliefde te bevorderen. Rijkdom veroorzaakt armoede, of zoals de econoom Schumacher het uitdrukte: "Voor elke miljonair staat een armenhuis". Toch is ook dit niet slecht, omdat de rijken geroepen zijn om barmhartigheid te betrachten en de armen om zich te oefenen in dienstbaarheid. Te grote armoede is echter slecht voor de mensen, evenals een te grote rijkdom dit vaak is. De huidige verdeling van rijkdom en armoede, de hebzucht en de heerszucht van de elite veroorzaakt veel ellende. 

Kijk om u heen! Op wereldschaal financieren de arme landen de rijke landen, doordat zij grote sommen aan rente over leningen moeten terugbetalen. Op kleine schaal bestaat er, naast vaak pompeuze rijkdom schrijnende armoede, ook in ons land. Rijkdom, verzamelt uitsluitend ten behoeve van de rijke, geeft geen geluk, ook niet aan de rijke, die zijn geweten geweld moet aandoen om rijk te worden of te blijven.

Wat macht doet zien wij dagelijks in het journaal. Denk daarbij niet alleen aan de Hitlers en de Saddam Hoesseins, maar ook aan de vele legers die dagelijks over ons beeldscherm trekken. Maar ook aan de werkgevers die hun werknemers soms dingen laten doen, die geld opleveren, maar tegen elke vorm van medemenselijkheid ingaan. Macht, uitsluitend bestemt voor de machtigen, heeft onderdrukking als resultaat. Dit kan geen geluk opleveren, niet voor degenen die gebukt gaan onder deze macht, maar het maakt de machtigen ook ongelukkig. Zij blijven immers alleen aan de macht door geweld, wat hun geweten moet aantasten.

Voor de eer van machthebbers zijn vele oorlogen gevoerd, volkeren uitgemoord. Voor de eer werd tot in deze eeuw duels uitgevochten op leven en dood. Voor de eer moest men dus een moordenaar worden, of vermoord worden. Voor de eer van generaals zijn hele legerdivisies opgeofferd. Eer en roem, bedoelt voor degene die eer ontvangt brengt geen geluk, ook niet voor de geëerde zelf, omdat hij, wanneer die nadenkt, nachtmerries en/of slapeloze nachten heeft over de gevolgen van zijn eer.

Deze wegen leiden dus niet naar geluk, voor niemand. Dat klopt ook, want deze wegen zijn pure helse wegen. De duivel en zijn trawanten passen deze weg toe, die mooi past bij hun bijna grenzeloze hoogmoed en heerszucht.

De weg naar geluk loopt lang de paden die God heeft gebaand. Want bij God, die alles geschapen heeft wat bestaat, is de grootste gelukzaligheid te vinden. God ís Liefde, Nederigheid en Zachtmoedigheid!!

God is Liefde, omdat Hij alles wat bestaat uit liefde heeft geschapen. Zijn liefde gaat zover dat Hij allen, die tegen Hem zijn, toch liefdevol naar Hem terug voert en daarvoor alle geduld opbrengt, tot die tegenstander tot beter inzicht komt, ongeacht de tijd die verstrijkt. Hij is zo liefdevol, omdat Hij ons mensen, Zijn schepselen, tot kinderen wil verheffen, maar aan ons de keuze laat of we Zijn kinderen willen worden. Uit liefde zal Hij ons nooit Zijn grote geschenk, onze wilsvrijheid, ontnemen. Hij laat het regenen over goeden en slechten.

God is Nederig, omdat Hij aanklopt bij de deur van ons hart en geduldig wacht of wij hem binnen willen laten, maar ondanks Zijn almacht zich nooit zelf toegang zal verschaffen. God is Nederig, omdat Hij, om ons mensen te redden, als mens, Jezus Christus, op deze aarde is gekomen, het leven van armoede op zich heeft genomen en, ter wille van onze wilsvrijheid een smadelijk kruisdood is gestorven. 


God is Zachtmoedig omdat Hij een bijna eindeloos geduld met ons heeft en ons, bij oprecht berouw, altijd onze zonden vergeeft, hoe zwaar die ook mogen zijn. God is Zachtmoedig omdat Hij ons nooit straft, ons alleen de gevolgen van onze eigen daden laat ondergaan. Alhoewel die daden niet altijd elk individu persoonlijk betreft, anders bestond er geen onrecht en geen natuurrampen, gaat dit voor de gezamenlijke mensheid zeker op. Wanneer iemand een ander onrecht doet, dan laat God dit vaak toe, ook al is het slachtoffer onschuldig, omdat Hij de vrije wil van de dader respecteert. Als wij, zoals wij nu mee bezig zijn, onze biosfeer vergiftigen, dan laat God wel natuurrampen toe, die wij zelf veroorzaken, maar laat ons tot nu toe in onze vrije wil. Alleen als wij het zo bont maken dat wij ons eigen voortbestaan in gevaar brengen, dan zal de in de Apocalyps aangekondigde wereldwijde gericht plaatsvinden. Maar het wanneer is ons mensen niet gegeven te weten, alhoewel alle uitgekomen voorspellingen mij doen geloven dat ik het nog zal meemaken.

De weg naar geluk is kennelijk liefde, nederigheid en zachtmoedigheid! Laten we ook hiervan de vruchten bekijken.

Als God een liefdevol, nederig en zachtmoedig mens rijkdom geeft, dan schaadt het niet, maar is een zegen, want die rijkdom gebruikt deze rijke in de eerste plaats om zijn arme medemensen te helpen. Voor hem is bezit niet iets van echte waarde, maar van dankbaarheid jegens God, dat die hem in staat stelt om zijn medemensen te kunnen helpen. Zijn geluk wordt vermeerdert door het geluk wat hij anderen brengt. Voor de samenleving betekent zo'n rijke hoop. (hoop, de enige eigenschap, die niet uit de doos van Pandora mocht ontsnappen, om het leven leefbaar te houden).

Als God een liefdevol, nederig en zachtmoedig mens macht geeft, dan schaadt het niet, maar is een zegen, want die machtige zal zijn macht gebruiken om onderdrukking en uitbuiting op te heffen, eerlijkheid en rechtvaardigheid te verspreiden. Macht betekend voor zo'n machtige niets, omdat hij weet dat het een geschenk van God is, maar hij is dankbaar dat hij zoveel onrecht en onderdrukking kan tegengaan. Zijn geluk wordt vermeerdert, doordat hij zijn medemensen gelukkiger ziet. Voor de samenleving is zo'n machtige een zegen, omdat hij haar rechtvaardiger maakt.

Als God een liefdevol, nederig en zachtmoedig mens eer en roem geeft, dan schaadt het niet, maar is een zegen, want die kan zijn nederigheid niet aantasten. Don Bosco, een priester uit de negentiende eeuw, was na een reis naar Parijs niet alleen door de hoogste machthebbers ontvangen, maar werd ook door de elite en het volk van die samenleving uitgebreid toegejuicht en als levende heilige vereerd. In de trein terug naar huis zei hij tegen zijn begeleiders: "Ze moesten eens weten, dat zij een arme boerenzoon hadden toegejuicht". Moeder Theresa van Calcutta was reeds wereldberoemd tijdens haar leven, toch heeft zij nimmer haar nederigheid verloren. Zij wilde slecht de dienstmaagd van Jezus zijn, niets meer. Eer en roem betekenen voor deze mensen niets, maar zij zijn dankbaar en hun geluk wordt vermeerdert, doordat zij, dankzij hun eer en roem, God en hun medemensen beter kunnen dienen. Voor de samenleving zijn zij een lichtend voorbeeld, waar vele mensen zich aan op trekken en een beter leven gaan lijden, dan dat zij daarvoor deden.

Liefde, nederigheid en zachtmoedigheid zijn dus werkelijk de wegen naar meer geluk, zowel persoonlijk als voor de omgeving, zelfs voor de gehele samenleving. Liefdevol willen zijn is de eerste stap, God zal daarna wel invullen, wat de mens tekort schiet. Ik wil graag eindigen met een kort gebed, dat mij uit het hart is gegrepen:

Goede God, liefdevolle Vader, geef door Uw genade, dat ik een liefdevol, nederig en zachtmoedig mens mag worden, zodat ook ik een teken van hoop, een zegen of een voorbeeld mag worden voor mijn medemensen en omgeving. Geef, mijn eeuwige Vader mij een hart, die gelijkvormig is aan die van Uw Zoon, onze heer Jezus Christus, die terecht van zichzelf zei: "Ik ben zachtmoedig en nederig van hart". Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering