Religie

Één God en drie personen, hoe kan dat?

Wanneer wij de drie personen van God materieel opvatten, dan kan het natuurlijk niet. Daarom zullen wij zien hoever we komen, als wij dit begrip geestelijk toepassen.

Laten wij eerst eens kijken naar de mens. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Gen.1,26-27). In materieel opzicht komen wij weer in de problemen. De gestalte zal, grotendeels, gelijk zijn aan God, maar dat geldt ook voor sommige dieren. Er moet hier dus iets anders mee bedoeld zijn. 

De mens heeft een lichaam, een onsterfelijke ziel en een daarin wonende geest. Kijk en dan komen wij nader tot de gelijkenis met God. Hoewel de mens ook in drieën bestaat, die alle drie geheel verschillend zijn, zien wij de mens toch slechts als één persoon (zie voor een verdere analyse van de mens mijn stukje over de mens als evenbeeld van God).

Zo is het ook met God. Er is slechts één God, de drie personen kunnen wij zien als geestelijke overeenkomsten (metaforen) van Zijn voornaamste eigenschappen. In de geestelijke overeenkomsten komen zij neer op de beelden die wij hebben van Vader, Zoon en Heilige Geest.

God is Liefde. De liefde is het leven in God en in de buiten God geplaatste Schepping vanuit God. Zonder liefde is er geen leven. Zelfs de ergste duivel leeft vanuit de liefde in hem. Alleen deze liefde is verkeerd gericht. Zij is namelijk niet gericht op God (en door de liefde voor God op de medeschepselen), maar is pure eigenliefde. Omdat God de grootste vrijheid heeft, maakt de liefde, die op God gericht is, ook vrij. Eigenliefde daarentegen zorgt voor de grootste slavernij: die aan je eigen hartstochten. Om die reden is liefde die niet op God gericht is verkeerd gerichte liefde. Zou men echter deze (verkeerd gerichte) liefde afnemen van een duivel, dan zou daarmee ook het leven van die duivel eindigen. Liefde gericht op God moet eeuwig leven in zich dragen, omdat de liefde dan één wordt gemaakt met de bron van alle liefde en leven, God zelf.

God is Liefde en vanuit deze liefde heeft God de Schepping, zowel de geestelijke Schepping alsook de materiële Schepping gemaakt. En zoals wij de vader worden genoemd van onze geestelijke producten, ongeacht of dit een schrijven, muziekstuk of een materieel stuk is, is ook God de Vader van de gehele Schepping. Maar alleen voor het hoogtepunt, het sluitstuk van de Schepping, de mens, is Hij echter een Vader, voor alle andere schepselen God. Zoals ook de mens alleen ouder wil zijn over zijn/haar eigen (of pleeg-) kinderen en al het andere is minder. Dat God schepselen wil hebben als Zijn eigen kinderen, met alle consequenties die dat inhoudt, is reeds een zeer grote genade.

Johannes begint zijn evangelie als volgt: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." (Joh.1,1) en verderop: "Het ware Licht dat ieder mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam tot de zijne, maar de zijne aanvaardden Hem niet." (Joh.1,9-11) en verderop: "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond." (Joh.1,14).

Het Woord van God kan men opvatten als de uit de Liefde voortkomende Wijsheid, het uitgesproken Woord, waardoor de Schepping, vanuit de gedachten van God ontstaan, in goede orde buiten God werd geplaatst. Als men dit zo opvat (naar mijn mening de enige juiste opvatting) dan betekent dat de gehele Schepping niets anders is als de vastgehouden gedachten van God. Maar Johannes zegt meer. Dat Woord van God, wat God zelf is, is tot ons gekomen en heeft onder ons geleefd. Jezus Christus, ook wel Jezus van Nazareth genoemd ís God, die in een menselijk lichaam op aarde is gekomen en onder ons heeft geleefd.

Jezus had een geschapen lichaam en een geschapen ziel, maar de in Hem wonende Geest is God zelf. Hierin verschilt hij van ons, gewone mensen, die een geschapen geest hebben. Bij Zijn verrijzenis na de kruisdood zijn ook Zijn lichaam en ziel verheerlijkt en dienen als eeuwig kleed voor de nimmer geschapen en onsterfelijke God. Johannes kan niemand anders bedoeld hebben. 

Jezus wordt terecht de Zoon van God genoemd. Niet alleen gaat aan elk Woord de gedachte vooraf en het Woord van God (Zijn ordende Wijsheid) is dus de Zoon van Gods liefde. Jezus is dus, als vlees (in lichaam en ziel) geworden Woord (Wijsheid) daadwerkelijk Gods Zoon. Maar deze wijsheid is stevig geworteld in pure Liefde en niet de koude, vaak zeer kille wijsheid van mensen.. Ook Jezus zijn lichaam en ziel zijn geschapen. Ook als mens is hij kind van God en ook langs deze weg is God daadwerkelijk Zijn Vader. God heeft Jezus in de moederschoot van Maria laten groeien zonder tussenkomst van een mens. Maria was dus in alle opzichten de bruid van God. Dus is Jezus in alle opzichte werkelijk de Zoon van God. 

Nu hebben wij als twee Goddelijke personen bekeken en ontdekt dat die tot dezelfde God behoren. Immers iemands liefde en wijsheid horen geheel bij dezelfde persoon. Als dit al opgaat voor ons mensen, hoeveel temeer voor God, die ons allen heeft geschapen. Nu komen wij bij de Heilige Geest.

Als wij reeds eerder hebben moeten constateren dat de gehele Schepping, geestelijk en materieel niets meer is dan de vastgehouden gedachten van God, dan zijn wij reeds aangeland bij de Heilige Geest. Wat anders dan Gods wil, Zijn machten en krachten, houdt deze gedachten vast? Het is Gods wil en de daaraan verbonden machten en krachten die de gehele Schepping in stand houdt. En omdat Gods liefde in alles aanwezig is, anders was er geheel geen leven, verklaard dat ook Gods alwetendheid. Hij houdt alles in stand. Wij kunnen met onze geest reeds eeuwen en oneindige afstanden overbruggen in luttele seconden. God kan de gehele Schepping in Zijn geest omvatten en van seconde tot seconde besturen en in orde houden. Zijn vele dienaren, engelen en mensen, worden door Hem alleen ingeschakeld uit liefde voor hen, maar niet en nooit omdat God ze nodig heeft of iets niet alleen af kan.

Nu hebben wij het beeld van God rond. De drie goddelijke personen zijn geestelijke overeenkomsten met de eigenschappen van God en beslist geen losse, zelfstandige persoonlijkheden. Zoals bij een moeder de liefde voor haar kleine kind er is om deze te verzorgen, de wijsheid om te weten hoe ze moet verzorgen en de wil om de verzorging ook daadwerkelijk uit te voeren, zonder dat andere mensen beweren dat hier drie personen aan het werk zijn, is het ook met God. Ook Zijn eigenschappen horen bij elkaar, die we overeenkomstig Vader, Zoon en Heilige Geest noemen en die in deze analyse overeen hebben laten komen met Liefde, Wijsheid en Wil (daadkracht). 

Als de Rooms Katholieke Kerk als dogma beweert dat de Heilige Geest is voortgekomen uit de Vader en de Zoon, dan klopt dit in zoverre dat de Wil, de Macht en de Kracht van God tot uitvoering brengt wat de Liefde heeft bedacht, het Woord (de Wijsheid) heeft uitgesproken. In die zin komt de Heilige Geest inderdaad voort uit de Vader en de Zoon, maar alleen als een geestelijke vergelijking. De kerkvaders zullen dit ook zo bedoeld hebben, neem ik aan.
Het bestaan van meerdere goden is zelfs theoretisch niet mogelijk. Als God onbegrensd is, dan kan er geen andere almachtige alwetende en onbegrensde God bestaan. Twee onbegrensde ruimten kunnen niet, omdat ze altijd wel ergens tegen elkaar aan moeten grenzen, maar dan is de ruimte niet meer onbegrensd. Het zelfde geldt voor de almacht. De ene almachtige god zou dan toch ergens de almacht van een andere god beperken, waardoor beiden niet meer almachtig kunnen zijn. Ook de alwetendheid botst met het begrip van meerdere goden. Ook God kan toch alleen maar alwetend zijn in Zijn eigen Schepping, maar nooit in de schepping van een ander, welke Hij niet heeft geschapen?

Uit de vorige alinea blijkt (althans voor mij) zonneklaar dat God de enige, niet geschapen en oneindige Geest moet zijn en er dus nooit sprake van drie goden kan zijn.

Deze analyse, die ik nu voor u op papier heb gezet, maakt mij volkomen duidelijk (belicht volledig) hoe het precies zit met de Drievuldigheid, één God en drie personen. Ik dank God dat hij mij dit heeft duidelijk gemaakt en bid dat God ook uw hart mag verlichten met het juiste inzicht, wat dit voor u ook mag betekenen.


Cor Huizer..

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering