Religie

Het wees gegroet Maria is gebaseerd op de Bijbel.


Wees gegroet

Wees gegroet Maria,
vol van genade, de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Het eerste vers van dit gebed is overgenomen uit Lucas 1, 28: “(…)Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u”. De engel Gabriël begroette zo Maria om aan te kondigen dat zij uitverkoren was om de Zoon van God te dragen.

Dat Jezus, de Zoon van God gezegend is behoeft geen betoog. In Hem immers kwam God op aarde. Jezus was de vrucht van Maria=s schoot, dat wil zegen dat Hij uit Maria geboren is. Dat de Zoon van God reeds vóór Zijn geboorte gezegend was door de Vader is onweerlegbaar juist. Het staat bovendien in Lucas 1, 42: “(…) Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”.

Heiligen zijn mensen van wie wij mogen aannemen dat zij bij God in de hemel zijn. Dat Jezus Zijn moeder in de hemel heeft opgenomen behoeft, hoop ik ook geen betoog.

Het “moeder van God” struikelen vele Protestante christenen over, maar komt ook gewoon uit de Bijbel. Het is overgenomen uit Lucas 1, 43: “Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?”. Want wie anders kon Elisabeth bedoelen met haar Heer? Zeker als net haar kind opsprong van vreugde en zij vervuld werd van de heilige Geest (zie Lucas 1, 41-42: “Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: ‘Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot” en Lucas 1, 44: “Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot”.). Bedenk ook dat in de Bijbel Jehova Sebaoth, ofwel Jahwe meestal wordt vertaald met Heer. Wanneer Elisabeth dan, vervult door de heilige Geest dit getuigenis aflegt, dan is Maria dus werkelijk de moeder van God. De Bijbel liegt niet.

De rest van het gebed is niets anders dan Maria vragen voor ons mensen genade af te smeken bij God, nu tijdens ons leven en wanneer wij op het punt staan deze aarde te verlaten. Zoals wij ook onze naasten op aarde soms vragen voor ons te bidden, zo vragen wij dat ook aan Maria, de moeder van God. Want God zal zeker wel naar haar luisteren.

Het gehele gebed is dus volledig gebaseerd op het Woord van God en behoeft bij geen enkele volgeling van Jezus Christus weerstand op te roepen. En christen zijn betekent dat iemand van zichzelf beweert een volgeling van Christus Jezus te zijn. Dit gebed is van harte aanbevolen.

Hier wil ik graag aan toevoegen dat wij in de Rooms Katholieke Kerk geloven dat, als God Maria al zoveel eer heeft bewezen, wij mensen haar niet genoeg kunnen eren. Want Maria was reeds vanaf haar kindsheid een waar kind van God. God heeft haar letterlijk tot Zijn bruid genomen, omdat Hij in haar schoot Zijn Zoon verwekte. Zie Lucas 1,31-35: “ ‘Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen’. Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?’. Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God’.”. Dat Maria ook de moeder van God is, is reeds hierboven behandeld.

Als God een mens zo eert en lief heeft, dan kunnen wij mensen haar niet genoeg eren. Temeer daar Maria altijd naar haar Zoon wijst en wij via onze moeder in de hemel altijd tot onze Vader in de hemel komen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering