Religie

Schriftuitleg van zondag 23 juni 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Job 38, 1.8-11

In die tijd begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: ‘Waar was je toe de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot; toen Ik haar kleedde in wolken, en hulde in windsels van wolkenslierten; toen Ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei: Tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven?’.


Tweede lezing 2 Korintiërs 5, 14-17

Broeders en zusters, de liefde van Christus laat ons geen rust sinds wij hebben ingezien dat één is gestorven voor allen. Maar dan zijn alleen gestorven! En Hij is voor alleen gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die ter wille van hen is gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar de oude maatstaven. En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld, dan nu toch niet meer. Zo is dus wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.


Evangelielezing Marcus 4, 35-41

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot Zijn leerlingen: ‘Laten we oversteken’. Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: ‘Meester, raakt het u niet dat wij vergaan?’. Hij stond op en richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: ‘Zwijg stil!’. De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’. Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Jezus geloven op Zijn Woord’. Bij God is geen leugen of bedrog te vinden daarom, waarom zouden wij Jezus dan niet geloven op Zijn Woord? Hij, Jezus Christus is immers God Zelf? God heeft tussen ons mensen van deze Aarde geleefd als de Mens Jezus Christus, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want God kan niet zondigen, Hij immers heeft Zijn gehele Leer en alle Geboden ingesteld en zal Zelf nimmer deze, voor het heil van de mensheid ingestelde Leer en Geboden ooit overschrijden. Ook niet toen Hij als Mens op Aarde bij ons woonde! Daarom, wat Jezus Christus ons Leerde, wat Zijn Woord is, dat is de Waarheid vanuit God. En Hijzelf heeft op Aarde terecht gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. En dat is geheel waar, want Jezus Christus was en is naar lichaam en ziel volledig Mens, maar naar Zijn inwonende Geest volledig God. En, na Zijn dood aan en kruis, is Zijn Geest, dus God, voor immer met Hem verbonden en onafscheidelijk. Daarom, vanaf die tijd tot in het oneindige is Jezus Christus de enige God die bestaat. Dat was Hij reeds oneindig lang voordat Hij geboren werd op Aarde en, tijdens Zijn aardse leven, was Hij God, maar pas na Zijn offer op een kruis, om ons mensen te redden, was de Geest, die God is, pas onafscheidelijk met Hem, de Mens Jezus Christus verbonden en kan niet en nimmer meer van Hem gescheiden worden. Daarom ook heeft Hij Satan verslagen op het kruis; want tegenover de grenzeloze hoogmoed van Satan stelde Hij de grenzeloze deemoed en Zelfopoffering. Daarom is de tijd van vóór Zijn geboorte ook niet meer te vergelijken met de tijd ná Zijn geboorte. Immers, bij Mozes stond nog, wie God ziet moet sterven, maar na de geboorte van onze Heer en God Jezus Christus, is God een zichtbare God geworden voor alle schepselen, engelen en kinderen van God in de hemel. Toen Hij op Aarde woonde, was Hij reeds een zichtbare God, voor de vele mensen die Hem als God erkende en herkende. Maar na Zijn dood aan een kruis en nadat Hij ten hemel is opgestegen, is Hij voor ons mensen, die nog in een aards lichaam op Aarde wonen, wederom onzichtbaar; op uitzonderingen na. Wamt God kan alles, dus ook aan mensen op deze Aarde verschijnen, als Hij dit wil. Maar dat zijn wel uitzonderingen! Gewoonlijk zal ons geloof in God in Jezus Christus gebaseerd moeten zijn op de Bijbel en op de andere Openbaringen van God. En die zijn er in de afgelopen bijna tweeduizend jaar ontelbaar velen geweest. God in Jezus Christus is Zijn wederkeer op Aarde – die in onze tijd zal plaatsvinden – al zeker meer dan een eeuw geleden aan het voorbereiden geweest. En ook in onze tijd zijn er meerdere profeten en profetessen ingeschakeld om ons mensen te wijzen op onze vele zonden. Hij heeft meerdere zieners en profeten ingeschakeld, met ieder voor zich een eigen boodschap, om ons mensen voor te bereiden op Zijn nu spoedige wederkomst. Maar dit alles heeft ons mensen er niet van kunnen weerhouden om God te verlaten en de wegen van Satan te gaan bewandelen. Wat als gevolg meebrengt dat onze samenlevingen liefdeloos en daardoor ijskoud zijn geworden en wij mensen hechten meer waarde aan onze ‘wetenschappers’, of waar ze voor door moeten gaan, dan aan de Leer en Geboden van God. Echter, wie God verlaat en zijn heil bij mensen zoekt, die gaat in leugens geloven en verwerpt de Waarheid, die van God komt. Waar zijn staat, moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Als voorbeeld wil ik  u de indeling van de mensheid voorhouden. God heeft twee soorten mensen geschapen; mannen en vrouwen. Wij mensen hebben er zelf tientallen, misschien zelfs meer dan honderd geslachten erbij verzonnen. Ja, wij mensen gaan zover, dat wij kleine kinderen al wijs maken met de leugen dat een mens zijn eigen geslacht mag uitzoeken en bepalen, waardoor vele kinderen in verwarring geraken en in geestelijke problemen komen. En dat op een leeftijd dat zij nog in sprookjes geloven en het verschil niet weten, zelfs niet kunnen weten,  tussen een sprookje en de werkelijkheid. Want daarvoor zijn kleine kinderen nog te onnozel en onschuldig, om dit verschil te kunnen weten. Maar zij worden wel met leugens opgezadeld, waar zij geen weerwoord tegen hebben. Kijk Job, een man op leeftijd, was als rijk man al zijn aardse bezittingen kwijtgeraakt. Andere mensen beweerden dat dit een gevolg was van zijn zonden. Daarom kreeg Job rare gedachten over God. In de eerste lezing staat hoe God hierop reageerde. Toen Job wederom bij de waarheid uit was gekomen, heeft God hem wederom weer aards rijk gemaakt en terug gegeven wat hij verloren had. Wat God kan alles; God kan toestaan dat een gelovig mens zodanig op de proef wordt gesteld, dat hij alles kwijtraakt, wat hem dierbaar is, maar hem ook alles weer terug geven, als hij de proef heeft doorstaan. In de Tweede Wereldoorlog, was er een man, die alles wat hij had was kwijtgeraakt en hij was wanhopig. Toen hoorde hij Gods stem bij zijn hart die zei: ‘Wanneer u alles bent kwijtgeraakt, maar u heeft Mij nog, dan bent u niets kwijtgeraakt’. En de geschiedenis van Job bewijst dit! En Paulus leerde de Korintiërs eigenlijk hetzelfde; wie op God vertrouwt, die weet dat Jezus Christus voor alle mensen is gestorven. Daarom moeten mensen niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem, die ter wille van alle mensen gestorven is, na een marteldood te hebben ondergaan. Het is een kwestie van vertrouwen en een kwestie van God in Zijn Leer en Geboden, met daden van geloof en liefde, volgen. Dan zal er ook geen paniek uitbreken, als het bootje van het leven overspoeld wordt door storm en regen; dus door moeilijke tijden. Elk mens wordt, tijdens zijn aardse leven, op de proef gesteld, of hij wel geschikt is om een kind van God te worden. Zo ook de leerlingen in het bootje, dat een meer overstak, terwijl hun Heer bij het achtersteven lag te slapen. Hun angst was menselijk, maar volkomen overbodig; want waar God aan boord is, daar zijn alle reizigers veilig. Het meest verbazingwekkend is hun vraag erna: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?’. Het naar Waarheid, maar eenvoudig antwoord op deze vraag is: God! En aan God moet alles gehoorzamen. Wij mensen hebben een vrije wil gekregen, die wij kunnen misbruiken, maar dat is niet zonder gevolgen; zo niet op Aarde, dan wel in het hiernamaals. Daarom is het voor elk mens het verstandigste en beste om te leven naar Gods Leer en Geboden. Want dan wacht, na dit aardse leven, een hemel op ons mensen. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering