Schriftuitleg


Schriftuitleg van 14 januari 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing 1 Samuel 3, 3b-10.19

De lamp van God was nog niet gedoofd, en Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: 'Samuel!'. Samuel antwoordde: 'Hier ben ik'. Hij liep haastig naar Eli, en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'. Maar Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen'. Toen riep de Heer op-nieuw: 'Samuel!'. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'. Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen'. Samuel kende de Heer nog niet; een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuel; nu voor de derde maal. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'. Toen begreep Eli dat het de Heer was, die de jongen riep. En hij zei tot Samuel: 'Ga slapen, en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen: Spreek, Heer; uw dienaar 1uistert'. Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan, en riep evenals de vorige malen: 'Samuel, Samuel!'. En Samuel antwoordde: 'Spreek; uw dienaar luistert!'. Samuel groeide op; de Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld.

Tweede lezing 1 Corinthiers 6, 13c-15a.17-20

Broeders en zusters, het lichaam is er niet voor de ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht. Gij weet toch dat uw licha-men ledematen zijn van Christus? Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem een geest. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.

Evangelielezing Johannes 1, 35-42

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlin-gen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie het lam Gods'. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun: 'Wat ver-langt gij?'. Ze zeiden tot Hem: 'Rabbi - vertaald betekent dit: Meester - waar houdt Gij U op?'. Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien'. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie. Hij zei: 'Wij heb-ben de Messias - dat vertaald betekent: de Gezalfde - ge-vonden', en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: 'Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: rots'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Wat verlang je?'. Wat verlang je van het leven? Blijft het beperkt tot dingen in het aardse leven, of is er ook verlangen het goed te hebben in het hiernamaals? Kijk, atheisten hebben het gemakkelijk; omdat zij zelfs het bestaan van God afwijzen, als een fabeltje zien, zijn zij ook niet gebonden aan Gods Geboden, noch denken zij dat er een hiernamaals bestaat. En, zolang menselijke wetten hen niet tegenhouden, of dat deze omzeild kunnen worden, kunnen zij vrijuit hun zelfzucht volgen en net zoveel kwaad doen, als hen zelf zint, ongeacht of hun handelingen volgens de menselijke natuur zijn of er tegenin gaan. Ook het gebod van de naastenliefde is niets vergeleken bij hun zelfzuchtige verlangens; daarvoor moeten de rechten van hun naasten wijken. Anders is het met de mensen die in God geloven, vooral in de ene ware en levende God; Jahweh, Jehova, Jezus. Voor hen zijn Gods Geboden wel richtlijnen voor hun levenspad. En daar ligt vaak genoeg een probleem; want de Leer van God in Jezus Christus vraagt van ons mensen dat wij, uit liefde voor God en onze naasten, ons aan Gods Geboden houden. Dat wij, gelovigen, ons uiterste best doen om niet, of zomin mogelijk, te zondigen. Alle mensen zijn zondaren, Jezus Christus uitgezonderd, want de Mens Jezus kan niet zondigen, omdat Hij God is. Daarom heeft Jezus als Mens ook nimmer gezondigd, dat is onmogelijk. Maar wij gewone mensen zijn allen zondaren en er is verder niemand die een zondevrij leven leidt. Maar wij kunnen er wel ons best voor doen om niet te zondigen; al zal dat niemand volledig lukken. Daarvoor moeten wij eerst wedergeboren worden in de geest, maar hebben dan wel een leven vol zonden achter de rug. Gelukkig vergeeft God ons alle zonden, als wij ons best doen om volgens Zijn Geboden te leven en Hem om genade, bermhartigheid en vergeving vragen. Wanneer de mens zijn best doet, dan doet God de rest en is het niet echt moeilijk om zelfs in de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem, te komen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Gezien het verschil tussen mensen die niet in God geloven en zij die niet alleen geloven dat er een God bestaat, maar zich ook aan Zijn Geboden willen houden, is dan ook hemelsbreed verschillend op de vraag: wat verlang je? En atheist zal zo ongeveer antwoorden: Macht, veel rijkdom, aanzien en de bevrediging van alles wat maar bij mij opkomt, zoals veel seks met veel partners. Een gelovige, welke zich aan Gods Geboden houdt zal zo ongeveer antwoorden: Voldoende middelen van bestaan op Aarde, een gelukkig en liefdevol leven met mijn naasten, vrouw, kinderen en kleinkinderen, en een zalig bestaan in het hiernamaals, - dus in de hemel - het liefst met hen, die ik ook op Aarde heb liefgehad. Ziet u het verschil? De atheist is 'ik' gericht en uitsluitend op het aardse; de gelovige is gericht op de liefde voor God en de naasten en verlangt na het leven op Aarde naar een toestand van liefde in het hiernamaals en daarom een hemelse toestand voor zichzelf en zijn naasten op Aarde. En daarvoor is hij bereid om op Aarde zijn zelfzucht in te dammen, omwille van zijn liefde voor zijn naasten en daar bovenuit voor God, die ook zijn Schepper en Vader is. Liefde voor anderen vereist deemoed, omdat de eigen 'ego' uit liefde moet wijken voor de rechtvaardige verlangens van andere mensen. Atheisten hebben van deemoed geen last, omdat dezelfde hoogmoed, welke hen het bestaan van God doet ontkennen, ook tegenover hun naasten gebruikt wordt; ook tegenover hun allernaasten. Vandaar dat er tegenwoordig, nu Nederland en Europa heidens is geworden, er zoveel onrust en ruzies zijn onder de mensen onderling. Ook in gezinnen, die heel vaak uiteen gaan, tot nadeel van alle betrokkenen. En dat komt omdat de gehoorzaamheid aan God verdwenen is en daarom ook de trouw aan elkaar. Wij leven in een omgekeerde wereld; alles draait om de eigen persoon, niet om andere mensen en zeker niet om God. Samuel was nog een jongen toen God hem voor de eerste maal riep. Pas nadat hij zich tot driemaal gemeld had bij de hogepriester Eli, besefte die dat Samuel door God werd geroepen. Samuel kreeg advies van Eli en voerde dat uit en bij de vierde maal antwoordde Samuel: 'Spreek Heer, uw dienaar luistert'. Maar tegenwoordig, als iemand al in God gelooft, draait hij de zaak om en zal tegen God zeggen: 'Luister Heer, uw dienaar spreekt'. Daarbij ervan uitgaande dat God zal moeten doen, wat een mens van Hem wil. Zo werkt het niet! God is onze Schepper die ieder van ons met talenten op de wereld heeft gezet en ieder van ons ook weer, als wij de door God bepaalde tijd op Aarde hebben doorgebracht, van de wereld afhaalt, wat wij doodgaan noemen. In werkelijkheid gaat enkel het lichaam dood, maar die heeft toch alleen maar een schijnleven, doordat een ziel in het lichaam zit. Wanneer God de ziel van het lichaam scheidt, dan is het lichaam dood en zal vergaan. En dat is de enige zekerheid, welke een mens heeft op Aarde; hij zal eens zijn lichaam verlaten. Hoe hij in het hiernamaals, de wereld van de geesten, zal voortbestaan is geheel afhankelijk van zijne liefde en hoe hij die heeft toegepast. Hebben wij mensen met en in liefde met onze naasten geleefd en God boven alles lief gehad, dan zal de hemel op ons wachten. Hebben wij ons leven verknoeit door de liefde voor ons zelf te reserveren en God hebben ontkent of genegeerd, dan hebben wij een minder prettig voortbestaan geheel aan ons zelf te danken. Hadden wij nog wat liefde en mededogen met anderen, dan kan ons het vagevuur wachten. Wanneer wij echter tijdens ons proefleven op Aarde uitsluitend naar onze zelfzucht hebben geleefd, dan vrees ik dat de hel een mogelijkheid kan zijn, maar gelukkig beslist God, die Liefde is. Paulus waarschuwt ons mensen echter voor de meest verbreide ziekte van onze tijd: de ontucht. Ontucht wordt niet alleen getolereerd, maar actief gepropagandeerd in alle media en vanuit de overheid en opgedrongen aan zelfs zeer jonge kinderen op scholen, die hen steeds jonger met seks leren om gaan. Vroeger mochten kinderen nog kind zijn en kwam de seksuele ontwikkeling langzaam met de pubertijd - al werd er toen te weinig over gesproken - en konden zij daarmee toegroeien naar volwassenheid. Tegenwoordig weten zelfs kleuters meer dan vroeger de volwassenen, wat zeer schadelijk is voor die kinderen. God heeft bij kinderen de seksualiteit slapend gehouden tot aan de pubertijd, waarna zij nog jaren hebben om ermee te leren omgaan; tegenwoordig moeten kinderen zo nodig al in hun kleuterjaren seksueel 'wakker' gemaakt worden, opdat zij des te gemakkelijker voor seksueel misbruik 'rijp' gemaakt kunnen worden. Iets wat waarlijk duivels is, wat Paulus ook uitlegt. Want de ontucht, opgedrongen en geleerd in de jeugd, maakt een mens verslaaft aan ontucht en een ontuchtige kan enkel met Gods hulp ervan genezen, of er mee om leren gaan. God is in Jezus Christus op Aarde gekomen in een tijd waarin ook veel ontucht bedreven werd. Maar Hij koos Zijn apostelen uit onder mannen die nog zuiver waren; vaak eenvoudige mensen, maar niet allemaal. Jezus oefende geen enkele dwang uit op die mannen die Zijn apostelen werden; zij kozen er zelf voor, doordat hun innerlijk zuiver was en zij Hem als de Messias herkende. Soort zoekt soort zegt een oud spreekwoord en met Judas Iskariot als uitzondering waren al Zijn apostelen eerlijke en goedwillende mannen. God koos hen voor dit belangrijke dienstwerk uit, maar liet hen wel de volledige vrije keuze om hun roeping door God wel of niet te vervullen. Zoals God ook nu mensen kiest om Hem te dienen door herders van het gelovige volk te worden; ook zonder enige dwang. Helaas zijn nu niet alle 'herders' in de Kerk van Christus Zijn dienaren, maar eronder zijn vele duivelaanbidders, die zich als herder hebben vermomd. Wij leven niet voor niets in de Eindtijd! Ieder een is echter altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven; wie God in Jezus Christus in daad en woord volgt komt zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net



 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN