Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 19 mei 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 14, 21-27

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochie. Daar bevestigden zij de leer-lingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat zij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stel-den zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan, en ver-trouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidie naar Pamfylie, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochie vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertel-den alles wat God met hun medewerking tot stand had ge-bracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van het ge-loof had geopend. Tweede lezing Apocalyps 21, 1 -5a

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieu-we Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: 'Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij'. En Hij die op de troon is gezeten sprak: 'Zie, Ik maak alles nieuw'.

Evangelielezing Johannes 13, 31 -33a.34-35

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlij-ken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen op-maken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder el-kaar bewaart'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Heb elkaar lief!'. Hebt elkaar lief, want zonder liefde voor elkaar kunnen wij mensen ook God niet lief hebben. En, omdat liefde voor God boven alles en liefde voor elkaar, zoals ieder van ons zichzelf lief heeft, de enige Weg naar het eeuwige leven is, is het belangrijk voor ieder van ons om elke andere mens, waar wij mee in aanraking komen, lief te hebben. Ongeacht leeftijd of geslacht. God is Liefde! Daarom kan God nooit met het verstand, de wijsheid gevonden worden, maar enkel door de liefde. Maar hoe kan een mens God lief hebben, die hij niet ziet, als hij zijn medemensen, zijn naasten niet lief heeft, die hij elke dag om zich heen heeft? Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Dat is onmogelijk! God kunnen wij enkel lief hebben als onze Vader, maar zeer moeilijk als de oneindige God. Die is te groot voor ons mensen! Wij, eindige schepselen, kunnen nooit de enige oneindige God begrijpen, bevatten, maar ook lief hebben is moeilijk, omdat Hij te groot is voor ieder menselijk begrip. Maar als Vader van ons mensen is Hij wel lief te hebben, is Hij wel benaderbaar. Daarom is ook de weg van de wijsheid, voor het vinden van God, een doodlopende weg. Maar de weg van de liefde voor God is dat niet, omdat God Zich als onze Vader over ons wil buigen en ons als Zijn kinderen wil opnemen; maar alleen als wij dat zelf ook willen, want geen mens wordt daartoe gedwongen. Wanneer dan God onze Vader is, dan zijn al onze medemensen onze broeders en zusters. Niet alleen omdat wij allen afstammen van Adam en Eva, ongeacht ras of huidskleur, maar ook omdat elk mens is geroepen om een waarachtig kind van God te worden en te zijn. Allen mogen wij God onze Vader noemen en, wanneer wij Zijn Geboden onderhouden, dus doen, dan zijn wij dat ook. Wanneer wij mensen een kind, of meerdere kinderen hebben, die niet willen luisteren en zichzelf in een verderfelijk leven brengen, dan hebben goede ouders daar veel verdriet over. Ook God heeft verdriet over de vele mensen die Hem afwijzen, niet alleen als Vader, maar zelfs als God. Want, vanwege onze vrije wil, ziet God hen verloren gaan en kan daar - zonder onze vrije wil af te nemen - niets aan doen. God is wel almachtig, maar ons mensen bestuurt Hij niet met Zijn almacht, maar met Zijn liefde als een Vader. Ja, Hij laat ook deze mensen weten dat zij de verkeerde kant op gaan, maar als zij niet anders willen, dan laat Hij ze gaan. Zelfs toen Hij, als Mens en als God, in Jezus Christus onze Aarde bewandelde, heeft Hij toegelaten dat mensen, ook hun Heer en God, martelden en aan een kruis sloegen en Hem, uitsluitend naar het lichaam - wij hebben geen macht over iemands ziel en geest, in het geval van Jezus Christus Gods Geest - vermoordde. Als onze vrije wil zover gerespecteerd wordt door God onze Vader, dat wij Hem naar het lichaam mochten vermoorden, kunnen wij dan echt verbaast zijn dat wij ook onszelf, lichamelijk en geestelijk, kunnen en mogen vermoorden; uitsluitend omdat wij dat zelf willen? God heeft geen genoegen in de ondergang, de dood van welk mens dan ook. Wie liever dood gaat dan in God te willen geloven, die mag dit. Ik denk overigen niet dat hij zijn verblijf in de hel fijn zal vinden, maar het is wel zijn eigen keuze uit eigen vrije wil. Daar hoeft zo'n mens niemand anders voor te bedanken dan alleen zichzelf. Nee, veel beter is het de weg van de liefde te volgen in ons leven; want dan zullen wij voor eeuwig leven, zonder ooit een einde te hebben, in Gods rijk. God heeft alles gedaan wat maar mogelijk is om ons mensen van de eeuwige dood te redden. Ik begrijp dan ook werkelijk niet waarom de meeste mensen, die momenteel op Aarde wonen, dit geschenk van eeuwige leven afwijzen, doordat zij God afwijzen. Ja, zelfs zover gaan dat zij Zijn bestaan ontkennen en denken dat zij alles zelf weten en kunnen. Wat een hoogmoed! Wij zijn schepselen Gods en alleen Zijn grote genade kan van ons kinderen van God maken. Daar moeten wij dan wel zelf voor kiezen door, beproefd met vele kwellingen, Gods Leer te volgen, Gods Geboden te onderhouden, dus ze te doen, om het Rijk Gods binnen te kunnen gaan. De Leer van God - verkondigd sinds het begin van de mensheid - is de Leer van Jezus Christus. Immers Jezus Christus is God. Hij en de Vader zijn een! Paulus en Barnabas vond onder de heidenen veel gehoor en, toen zij een keer terug reisden naar de plaatsen waar zij de Leer van Jezus Christus hadden verkondigd, vonden zij een levend geloof, een levende Kerk. Onder de heidenen in andere werelddelen vinden de geloofsverkondigers van de Leer van Christus ook een grote belangstelling voor deze Leer en vele mensen die zich tot Jezus Christus bekeren en, ook onder zware vervolgingen, standvastig vasthouden aan hun geloof. De hedendaagse heidenen in Europa verwerpen niet alleen de Leer van Jezus Christus, maar bestrijden ook actief de beschaving waarin zij zijn opgegroeid. Zij hebben zoveel haat tegen hun eigen wortels, dat zij de plant van de christelijke beschaving vernietigen en, omdat dit niet snel genoeg gebeurd naar hun zin, mensen uit een antichristelijke barbarij hierheen halen om, met geweld en dwang, onze beschaving totaal te vernietigen. Ik bedoel natuurlijk de Islam. Dat dit niet zal gelukken omdat God dit niet zal toelaten is iets anders, maar het gaat wel gepaard met heel veel leed, ook onder die mensen, die dit nastreven. God zal het niet toelaten, omdat Hij heeft beloofd terug te keren op Aarde om te oordelen over levenden en doden. En God in Jezus Christus houdt Zijn beloften! Daarom, op dit dieptepunt van ons menselijk bestaan, is Jezus Christus Zijn wederkomst ook aan het voorbereiden en het zal niet lang meer duren voordat er een nieuwe hemel en Aarde is geschapen. Het nieuwe Jeruzalem zal dan uit de hemel neerdalen. Niet zoals Johannes dat in zijn visioen heeft gezien, maar wel op de juiste, geestelijke wijze. Want zie, Jeruzalem betekend de plaats waar God woont. In deze tijd van zuivering - waarin God zoveel mogelijk mensen van de hel probeert te redden, door ieder te waarschuwen hoe hij er in Gods ogen voor staat - is nog niet op zijn hoogtepunt. Maar het duurt nu niet lang meer. Dan zullen die mensen, die ook als zij de Waarheid vanuit God kennen, zich nog steeds tegen God verzetten, van de Aarde worden weggenomen. Dan zal God in Jezus Christus in alle heerlijkheid, behorend bij Zijn God zijn, terug keren en voortaan zullen alleen mensen op Aarde wonen die God willen volgen door Zijn Geboden te onderhouden. Dan zal er een nieuwe Aarde zijn, een paradijs op Aarde, waar de mensen daadwerkelijk elkaar zullen lief hebben. Dus de liefde op Aarde onder elkaar zullen bewaren, waardoor iedereen een leerling van God in Jezus Christus zal zijn. En daarmee is het hemelse Jeruzalem op Aarde neergedaald; want God leeft dan in de harten van alle mensen. Dan is God in ieder mens verheerlijkt en worden wij mensen ook in God verheerlijkt. Dan gaat ieder mens, na het leven op Aarde, naar de hemel. Wellicht ook naar het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Zover is het nog niet, maar om ons voor te bereiden, laten wij allen vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN