Schriftuitleg


Schriftuitleg van Paaszondag 21 april 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 10, 34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 'Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn op-treden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes pre-dikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten ver-schijnen, niet aan het hele volk maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te predi-ken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt'.

Tweede lezing 1 Korintiers 5, 6b-8

Broeders en zusters, gij weet dat een beetje zuurdeeg ge-noeg is om het hele deeg zuur te maken? Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden; ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en ontucht, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid.

Of: Colossenzen 3, 1-4

Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven zijt ge-wekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is met Christus ver-borgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij ver-schijnt,. zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Evangelielezing Johannes 20, 1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus be-minde leerling en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd'. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens af-zonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangeko-men naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij name-lijk uit de doden moest opstaan.

Uitleg:

Het thema van deze Paaszondag is: 'Levenslicht'. Wanneer een kind wordt geboren, dan zeggen wij mensen dat dit kind het levenslicht heeft gezien. Want vanaf dan heeft een kind een zelfstandig leven, buiten de moederschoot om. Vandaar dat een verjaardag een belangrijke dag is in elk mensenleven, want dan herdenken wij dat op die dag ons leven op Aarde begon. Zo is het ook in het geestelijke leven. Wie God in Jezus Christus erkent en in Hem gaat geloven - dat wil zeggen Zijn Geboden onderhouden, dus doen - die ziet op geestelijk niveau ook het levenslicht. Want Hij alleen is het licht van de wereld. Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven en alleen Hij kan ons mensen het eeuwige leven schenken in alle geluk en zaligheid. En dus is God niet alleen onze Vader, als wij mensen hem als Vader willen aanvaarden, maar ook het Licht van ons leven. God heeft namelijk ons mensen het leven geschonken op Aarde, met de bedoeling dat wij mensen, uit pure eigen vrije wil, Zijn kinderen zouden worden. Wij mogen Zijn kindschap ook afwijzen, maar dan kiezen wij niet voor het leven, maar voor de dood. Natuurlijk kennen wij allen de dood; elk mens moet eenmaal naar het lichaam sterven, daar is geen ontkomen aan. Maar geestelijk leven of sterven is een ander verhaal. God heeft ons mensen geschapen voor het leven in de oneindigheid. God heeft ons geschapen om Zijn kinderen te zijn, volledig een met Hem in onze liefde voor God, onze Vader, en onze naasten; onze broeders en zusters in volle wederzijdse liefde voor elkaar. Wat wij mensen hebben slechte een Vader; God! Alle mensen zijn broeders en zusters voor elkaar. God is zelfs zover gegaan dat Hij Jezus Christus als Mens, dus naar ziel en lichaam, onze Broeder noemt, ook al is Hij in Zijn Geest God Zelf en is er nergens anders een God te vinden dan in Jezus Christus. Maar Jezus is en blijft naar ziel en lichaam altijd de Zoon van God; alleen Zijn Geest is God! En, evenals man en vrouw een kunnen worden in liefde, maar altijd in lichaam en ziel twee personen blijven, zo kunnen ook wij mensen een worden met God in Jezus Christus in liefde, maar wel aparte persoonlijkheden blijven. God heeft voor elk mens - ook voor Zijn vijanden, die Hem verwerpen en zelfs Zijn bestaan ontkennen - een zo grote liefde, dat wij deze nooit volledig kunnen begrijpen. Zo groot zelfs dat, toen Adam en Eva door hun zondeval, een onoverbrugbare kloof tussen God en ons mensen maakten, God in Zijn Liefde besloot om deze kloof Zelf als Mens te komen dichten. Daartoe werd Jezus Christus, de Zoon van God, geboren in een stal te Bethlehem. Na ongeveer dertig jaar begon Zijn openbare leven en ging Hij weldoende rond, leerde ons mensen Zijn Leer van liefde en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden. Maar ondank is s 'werelds loon. De hogepriesterkaste had, voor zichzelf, het goed geregeld; zij leidden de mensen weliswaar naar de hel en niet naar het paradijs, maar werden er, in materieel opzicht, zelf wel beter van. Zoals ook nu vele hoog geplaatste priesters doen. Zij konden de Waarheid van God niet verdragen en beraamden moordplannen. God heeft dit, ter wille onze vrije wil, toegelaten en Hij werd, als voorbeeld voor ons mensen, ten diepste vernederd en aan een kruis naar het lichaam vermoord, na eerst gemarteld te zijn. Maar toen was het over en uit! Op de derde dag kwam Jezus Zijn lichaam weer halen, want de Levende hoort niet thuis onder doden. Dit had Hij reeds van te voren voorspeld en vele profeten van God voor Hem hadden dit reeds heel lang van tevoren voorspeld. Vandaar dat Maria Magdalena Zijn graf leeg vond. Petrus en Johannes snelden naar het graf toe, toen zij dit vernamen. De liefde, in al zijn nederigheid, geloofde direct, zonder het graf te betreden. De rots van geloof, Petrus, moest eerst het graf in alvorens te geloven. Maar beiden zagen dat mensen Jezus Christus niet hadden verplaatst, maar dat Hij waarlijk was verrezen. Immers de lijkwade lag ergens anders dan de zweetdoek, welke Zijn gelaat had bedekt; grafrovers hadden dit nooit zo gedaan. Op zich is dit nog geen bewijs dat Hij verrezen was, maar zijn vele bezoeken aan Zijn volgelingen gedurende veertig dagen was dit wel. Vele mensen hebben zich toen dan ook tot God in Jezus Christus bekeerd; zij werden door hun bekering, met Christus tot leven gewekt. Paulus roept ons allen op, die ook in God in Jezus Christus geloven, om te zoeken wat boven is, om op het hemelse te zinnen en niet op het aardse. Want wij zijn gestorven aan het aardse, maar leven nu met Christus verborgen in God. Goed, het is waar, gedurende alle tijden in de afgelopen tweeduizend jaar, zijn er meer mensen geweest - ook in christelijke landen - die liever het aardse hadden dan het hemelse; echte christenen, die de Geboden van God onderhouden, dus doen, zijn altijd de minderheid geweest. Maar een klein beetje zuurdeeg is genoeg om het hele brood zuur te maken. Zoals ook een beetje zout genoeg is om het eten smakelijk te maken. Daarom is het van belang dat iedereen, die Jezus Christus in volle ernst wil volgen, wordt als zuurdeeg of zout in de samenleving, opdat deze beschaafd wordt en blijft en niet, zoals heden, in koude, afschuwelijke afgrijselijke en barbaarse heidendom vervalt, die geen enkele eerbied heeft voor andere mensen, laat staan liefde voor de naasten. Daarom doe het oude zuurdeeg in u weg, met het bederf van slechtheid en ontucht, maar vernieuw uzelf in Christus met het zuivere brood van goedheid, reinheid en waarheid. Dan geloven wij met Petrus en Johannes in de daadwerkelijke opstanding, verrijzenis van Jezus Christus; omdat Hij God is en God is de enige Levende, die nooit blijvend bij de doden kan verblijven. Maar begrijp het goed: in de hel is God ook aanwezig, maar God als onze Vader is alleen in de hemel aanwezig. In de hel zijn de daar verblijvende duivels geestelijk dood, omdat zij daar leven, waar geen liefde is, geen spoor van liefde is. Want liefde is hetzelfde als leven! Zonder liefde is er geen leven. Wie eeuwig wil leven zal dus naar de hemel moeten gaan. Maar daar kan een mensenziel alleen komen door de Leer van Jezus Christus te onderhouden, dus te doen! En deze Leer is erg oud, want zij is reeds aan de eerste mensen op Aarde verkondigd; Adam en Eva en hun eerste nakomelingen. Deze Leer heeft Jezus Christus voor ons samengevat in slechts twee Geboden: God lief hebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand en met alle krachten, dus boven alles. Als tweede gelijkwaardige Gebod, de naasten liefhebben zoals ieder van ons zichzelf lief heeft; dus voor een ander doen wat wij redelijkerwijze kunnen verwachten dat een ander voor ons zou doen. Eigenlijk kan zelfs deze twee Geboden nog worden samengevat in slechts een Gebod: Liefde! Alle mensen die dat doen zullen, met Jezus Christus, bij hun lichamelijke dood, verrijzen tot het eeuwige leven in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN