Schriftuitleg


Schriftuitleg van Paasmaandag 22 april 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 2, 14.22-32

Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: 'Gij allen, man-nen van Israel, luistert naar deze woorden: Jezus de Nazareeer was een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is; Gij kent immers zelfde machtige daden, wonderen en tekenen die God door Hem onder u heeft verricht. Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen. Daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreug-de; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heili-ge geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en be-graven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een profeet was, en wist, dat God hem een eed gezworen had dat Hij een van zijn nakome-lingen op zijn troon zou doen zetten, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het be-derf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen'.

Evangelielezing Mattheus 28, 8-15

In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet en zeide: 'Weest gegroet'. Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: 'Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moe-ten gaan en daar zullen zij Mij zien'. Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgevallen. Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som geld met de opdracht: 'Zegt maar: Zijn leerlin-gen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zul-len wij hem wel kalmeren en ervoor zorgen dat gij geen last krijgt'. Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de joden verder ver-teld tot op de dag van vandaag.Uitleg:

Het thema van deze Paasmaandag is: 'Getuigen van de Verrijzenis'. Er zijn heel veel getuigen geweest van de verrijzenis van God in Jezus Christus. Want Hij heeft al Zijn volgelingen en vrienden bezocht, volgens Paulus zelfs een keer met vijfhonderd tegelijk. Maar ook individuele personen. Zelfs in onze tijd zijn er getuigenissen dat Jezus Christus mensen, zichtbaar, heeft bezocht. Waarom worden deze getuigenissen niet geloofd? Waarom beweren mensen dat God Zich nooit laat zien of laten merken dat Hij bestaat? Ik denk omdat zij een zelfzuchtige agenda hebben, waar God niet in mag passen. Zoals ook de hogepriesters en Schriftgeleerden van de tijd dat Jezus op Aarde leefde, ondanks alle zeer duidelijke bewijzen, Hem ook afwezen en niets met Hem te maken wilden hebben. Zo ook heel veel priesters en theologen van tegenwoordig, die de grootste nonsens als waarheid verkondigen, omdat zij zelf God afwijzen. Maar God afwijzen is ook het leven afwijzen. Want alleen God heeft ieder schepsel - dus alles wat bestaat - het leven geschonken. Het ontkennen van God is wel de grootste hoogmoed en de zwaarste afwijzing die bestaat, een die uit de diepste hel komt. Denk echter niet dat de duivels in de hel het bestaan van God ontkennen; zij weten beter! Zij haten God, maar zijn wel overtuigt van Zijn bestaan en van Zijn Almacht. Wel doet het hun een groot genoegen als mensen op Aarde zo blind en doof zijn voor de waarheid dat zij zelfs het bestaan van God ontkennen, om maar zichzelf wijs te kunnen maken dat alles is toegestaan wat God verboden heeft. Wel gehoorzamen aan aardse wetten, als het niet anders kan, want daar kunnen straffen op staan, maar hun eigen leven voor eeuwig verliezen; dat vinden zij geen punt van overweging. Dus gaan zij welgemoed door op hun wegen van zelfzucht en eigenliefde door het leven, zonder zelfs een greintje liefde op te brengen voor hun naasten, zelfs niet voor hun meest nabije naasten. En om die reden - indien zij zich niet tijdig bekeren - zijn zij toekomstige bewoners van de hel en eigenlijk horen zij al hier op Aarde daarin thuis. Want in de hel is geen spoor van liefde te vinden; maar in hun hart ook niet! Zij zijn het die alleen eigenliefde kunnen opbrengen, maar hun naasten geen enkele liefde geven. Hun zelfzucht, hun eigenliefde, hun eigen belangen, gaan altijd voor, komen altijd op de eerste plaats. En zulke mensen slaan, als zij de kans krijgen, zonder enige berouw, wroeging en met grote wreedheid zelfs hun Heer en God aan het kruis. Zij zijn de goddelozen die God in Jezus Christus aan het kruis hebben geslagen, ongeacht of zij voordoen gelovigen in God te zijn of openlijk hun afgoden aanbidden. In de tijd dat Petrus sprak op het eerste Pinksterfeest, waren deze goddelozen bezig geweest om het lichaam van hun Heer en God te doden; tegenwoordig doden zij Zijn Leer en breken Zijn Kerk af. Van binnenuit en van buiten af! Maar God laat Zich niet overwinnen! Schijnbaar wel; want God heeft ons mensen een vrije wil gegeven en daarmee mochten wij toen Zijn lichaam doden en nu Zijn Leer besmeuren en trachten te vernietigen. Maar toen stond God in Jezus Christus op uit de doden, want het was onmogelijk dat Hij, die de enige Levende is, door de dood werd vastgehouden. Nu ligt Zijn Leer onder zwaar vuur en is er een serieuze poging om Zijn Kerk te vernietigen en alle sporen van God op Aarde uit te wissen. Maar God laat ons ook nu niet in de steek! De poorten van de hel zullen Zijn Kerk niet overweldigen. En hoewel heden de leider van de Kerk, gesticht door Jezus Christus, een ketter is, de anti-paus en Valse Profeet uit de Apocalyps, gaat het op dat de Kerk van Christus niet door de poorten van de hel zal worden overweldigd. Want slechts een gedeelte van deze Kerk is ketters geworden en die ketterse Kerk zal zich afscheuren, zal in schisma komen met Gods Kerk. Zij zullen doen alsof het net andersom is, maar een ketterse Kerk kan nimmer de Kerk van Christus zijn. En deze ware Kerk, zolang Satan over de Aarde heerst, zal vervolgt worden door aardse machten, inclusief de ketterse Kerk. Maar dat zal niet lang duren, want Jezus Christus komt ons tegemoet, zoals Hij de vrouwen tegemoet kwam, toen zij zich haastten naar Zijn apostelen. En daarmee is Hij reeds bezig, want Hij is Zijn wederkeer aan het voorbereiden. Heden leven wij in een tijd van zuivering; zuivering tussen de mensen die, uiteindelijk, God willen volgen en die mensen die God blijvend af blijven wijzen. Een ultieme reddingspoging zal God doen door de Grote Waarschuwing, waarbij ieder mens zal weten hoe hij er in Gods ogen voor staat. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie daarna God blijft afwijzen, die gaat met zekerheid naar de hel, maar het is wel hun eigen vrije keuze uit eigen vrije wil. Wie God, onder wroeging, berouw en vragen om de genade van vergeving zich naar God keren, en Zijn Geboden gaan onderhouden - dus doen - die zijn gered voor de eeuwigheid. Maar, zoals Jezus Christus Zijn apostelen naar Galilea zond, zal iedere mens, die het eeuwige leven wil binnengaan, zich ook door God moeten laten zenden. En wel naar Zijn Leer van liefde en deze moeten toepassen in hun leven. Weg met de zelfzucht en eigenliefde, maar liefde voor God boven alles en voor de naasten als voor zichzelf. Om dat volledig te bereiken is het een groeiproces; maar de vaste wil om het te doen moet wel aanwezig zijn. Want God kan, zonder onze vrije wil te breken, niemand op de geode weg door het leven helpen, als wij dat absoluut niet zelf willen. Wie blijft denken dat zijn heil is gelegen is het volgen van zijn zelfzucht en eigenliefde, zonder liefde voor andere mensen, zelfs niet hun meest naasten, die is op weg naar de hel. Alleen door Jezus Christus te volgen door de Leer van Hem te doen die de Weg, de Waarheid en het Leven is, kan heet eeuwige leven daadwerkelijk bereikt worden. Het is een kwestie van keuzes maken in het leven! Wie zich thuis voelt in alles wat de eigen ego versterkt, die maakt keuzen uit hoogmoed en eigenliefde, ook al gaat dat, meestal, ten koste van andere mensen. Wie bereid is te worden als God Zelf is: deemoedig, nederig en zachtmoedig van hart, dienend en liefdevol, die zal het eeuwige leven erven. Die mensen komen zeker wel in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij ons daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN