Schriftuitleg


Schriftuitleg van kerstnacht 24 december 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 9, 1-3.5-6

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der Hemelse Machten brengt het tot stand.

Tweede lezing Titus 2, 11-14

Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle onge-rechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

Evangelielezing Lucas 2, 1-14

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrie was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten in-schrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene; Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij wer-den omstraald door de glorie des Heren zodat zij door gro-te vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasge-boren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe'. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft'.

Uitleg:

Het thema van deze Kerstnacht is: 'Een Redder geboren!'. In deze nacht herdenken wij dat ons een Redder is geboren; God die Zich Zelf heeft bekleed met het lichaam van een Mens. God is Mens geworden voor ons, om ons te redden van de eeuwige dood. Want, net als nu, was de geestelijke toestand van de mensen in die tijd zo dat alle mensen verloren dreigden te gaan voor het Rijk van God. Reeds duizenden jaren ervoor had God voorzien dat de mensen zover bij Hem vandaan zouden drijven, dat alleen Zijn geboorte op Aarde ons van de eeuwige ondergang kon redden. Want zelfs Zijn uitverkoren volk, het volk van Israel, was toen verzonken in de waan van de materie en had hun Heer en God vergeten. Op enige uitzonderingen na. Zo was het toen en zo is het nu weer. Ook wij, mensen van deze tijd, lopen allerlei leugens achterna, maar van de ene ware en levende God willen wij niets meer weten. Op nog een relatief gering deel van de mensheid na. Maar wanneer God in Jezus Christus niet spoedig zou wederkomen, dan zouden wij allen verloren gaan. Maar God doet nooit iets zomaar, zonder waarschuwing. De dageraad kondigt zich altijd aan voordat deze komt, evenals de zonsondergang. Een storm komt niet zonder waarschuwing; kortom alles in de natuur heeft zijn voorlopers, alvorens het geschied. Zo had, voordat Jezus Christus Zijn openbare leven begon, God Zijn laatste profeet gezonden om Zijn Weg voor te bereiden; Johannes de Doper. En ook nu heeft God in Jezus Christus niet alleen Zijn moeder naar vele plaatsen op Aarde gezonden, maar ook een aantal profeten en zieners, welke Zijn wederkomst aan het voorbereiden zijn. Maar, net als in Zijn tijd op Aarde, willen de meeste mensen absoluut niet luisteren; zij verkeren in het waandenkbeeld dat zij het beter weten dan God. Vele profetieen omtrent onze tijd zijn reeds uitgekomen, alhoewel nog niet alles. De Grote Waarschuwing, waarbij elke mens op Aarde individueel gewaarschuwd wordt hoe hij er in Gods ogen voor staat, moet nog komen. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar de chaos waarin de wereld gedompeld is, zo vlak voor de wederkomst van Jezus Christus is er en wordt met de dag erger. Het voorspelde Grote Gericht is reeds begonnen, maar nog niet op het hoogtepunt. Elke dag gebeuren er natuurrampen op Aarde. De Derde Wereldoorlog staat op het punt om uit te breken en het huidige bankensysteem op het punt om in te storten. Maar mensen die niet willen luisteren naar God, die moeten deze ellende maar zelf over zich afroepen; want dan pas kunnen zij gered worden. Immers, pas als zij eindelijk gaan beseffen dat alleen God hen kan helpen, dan pas zullen zij zich tot God keren - helaas niet allemaal - en Hem om hulp smeken. En om vergeving en genade voor hun talrijke zonden. En God, in Zijn eindeloze goedheid en barmhartigheid, zal elke zondaar, die in berouw en wroeging tot Hem komt, aannemen en naar Zijn Rijk voeren. Zal de zondaar wel moeten volharden in zijn nieuw gewonnen geloof en doen wat hem wordt opgedragen: God Geboden onderhouden, dus liefde ontwikkelen voor God en zijn naasten. En in die liefde zal hij dan herkennen wat Jesaja reeds honderden jaren voor de geboorte van Jezus Christus geschreven heeft. Namelijk dat Hij geen normale pasgeborene is, maar God zelf! Immers anders kan onmogelijk waar zijn van hoe Hij wordt genoemd: 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst'. Wie anders dan God Zelf zou deze titels kunnen dragen, zonder dat er gelogen wordt? Dwazen in onze tijd denken dat God niet bestaat en dat Jezus Christus nooit op Aarde heeft rondgelopen, maar een verzonnen figuur is. Hun gezonde verstand hebben zij niet meer, die hebben zij in de duisternis van hun zonden allang weggedaan. Zij geloven in duistere sprookjes - want een mens moet ergens in geloven, zo zijn wij geschapen - en ontkennen alles wat met God te maken heeft. Maar hoe kan dan, in nog geen tweeduizend jaar, een derde van de wereldbevolking aanhanger zijn van Jezus Christus, als Hij niet echt zou zijn? In de heidense, atheistische propaganda wordt Hij weliswaar weggeredeneerd, maar op de belangrijkste levensvragen heeft toch alleen de Leer van Jezus Christus het antwoord, omdat deze Leer van God afkomstig is. Nee, zoals Paulus aan Titus schreef: 'De genade van God, Bron van heil voor alle mensen, is op Aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven'. God Zelf is Mens geworden en heeft onder ons geleefd! Hij is de Bron van alles wat bestaat. En alleen als wij Zijn Geboden onderhouden, dan doen wij wat Paulus ons hierbij aan raad; namelijk de dwaalwegen van Satan voorgoed te verlaten door te verzaken aan onze zonden en deze te vermijden. Wij moeten niet wachten, zoals de verloren zoon, die pas terug kwam bij zijn vader, toen hij in grote problemen zat. Nee, wij kunnen nu de juiste keuze maken voor God, die ook onze Vader wil zijn. Neem een voorbeeld aan Jozef en Maria. Op bevel van keizer Augustus, trokken zij naar Bethlehem, wel wetend dat Maria hoog zwanger was, maar niet wanneer het kindje geboren zou worden. Zij aarzelden echter niet, maar vertrouwden op God. En dit kindje werd niet ergens in de open lucht geboren, maar in een stal, een grot die als stal was ingericht. Daar vonden zij een kribbe, een voerbak voor vee, welke als wieg dienst kon doen. En, bij de geboorte van God op Aarde, was er onder de engelen in de hemel heel veel vreugde. En met wie deelden zij hun vreugde? Niet met de hoogmoedigen of hoog geplaatsten, maar met eenvoudige, nederige herders. Die waren de eersten die op kraambezoek mochten komen! De wijzen uit het oosten hadden een langere weg te gaan, maar ook die waren welkom. Wie werd weggehouden, hadden er geen interesse in? Dat waren de priesters in de tempel; want zij wisten na de komst van de wijzen in Jeruzalem, Wie er geboren was, maar stonden Hem eerder naar het leven, dan dat Hij voor hen een Verlosser mocht zijn. En zo is het ook met vele dwaze en hoogmoedige mensen van onze tijd, die zich van God los wanen en daarom niets meer met Hem te maken willen hebben. Zij zijn het, indien zij volharden in hun dwaasheid, die weggezuiverd worden van de Aarde en van de hemel; nog voor dat de wederkomst van Jezus Christus een feit is. Daarom, bekeert u nu het nog niet te laat is! Dan komt ook u in het Rijk Gods, in een van de hemelen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. Zalig Kerstfeest!

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN