Schriftuitleg


Schriftuitleg van Paasmaandag 2 april 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 2,14.22-32

Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: ‘Gij allen, man­nen van Israël, luistert naar deze woorden: Jezus de Nazareeër was een man wiens zending tot u van Gods wege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machti­ge daden, wonderen en tekenen die God door Hem onder u heeft verricht. Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het was onmoge­lijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen. Daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervul­len voor uw aanschijn. Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestor­ven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een profeet was, en wist dat God hem een eed gezworen had dat Hij één van zijn nako­melingen op zijn troon zou doen zetten, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn li­chaam het bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen’.

Evangelie1ezing Mattheüs 28,8-15

In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: ‘Weest gegroet’. Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moe­ten gaan en daar zullen zij Mij zien’. Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgevallen. Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som geld met de opdracht: ‘Zegt maar: Zijn leerlin­gen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zul­len wij hem wel kalmeren en ervoor zorgen dat gij geen last krijgt’. Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de joden verder ver­teld tot op de dag van vandaag.

Uitleg:

Het thema van deze Paasmaandag is: ‘De vreugde van Pasen’. De vreugde van Pasen is dat Jezus Christus, door Zijn verrijzenis uit de lichamelijke dood, nogmaals bewees dat Hij God is. God is op Aarde gekomen als Mens en heeft tussen ons in geleefd, maar Hij kwam om ons mensen te verlossen. Te verlossen van de breuk, welke Adam en Eva hadden veroorzaakt door hun zondeval, tussen God en ons mensen. Daardoor was het de mensheid vóór Christus onmogelijk om bij God te komen. Maar, door de totale vernedering te ondergaan die Hij, als God en Mens moest ondergaan door Zijn lijden en dood, overwon Hij de dood en ging de mensheid een totaal andere fase in. Nee, het kwaad is de wereld nog niet uit, Satan is nog steeds bezig om zoveel mogelijk mensenzielen te vernietigen, door hen te verleiden om hem te volgen naar de hel. Maar de macht van Satan is veranderd en zwaar verminderd; hij kan onmogelijk zoveel invloed op mensen uitoefenen, als dat hij kon vóór de komst van God op Aarde in Jezus Christus. Want nu staat de poort naar de hemelen, óók naar de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem, wijdt open. Wij hoeven alleen maar de Leer van Jezus Christus te volgen in ons leven en dan kunnen wij, met zekerheid, God in Jezus Christus bereiken en zelfs Zijn ‘huisgenoten’ worden in het hemelse Jeruzalem. Ontelbare mensen zijn ons reeds voorgegaan, mensen die geleefd hebben vanaf het begin van de mensheid. Want Jezus heeft alle mensen, die daar waardig voor waren, met Zich meegenomen, toen Hij naar de Vader opsteeg en het hemelse Jeruzalem grondvestte. En vanaf die tijd kon en kan iedere mens van goede wil bij Hem komen en, als hij doet wat Jezus Christus ons geleerd heeft, een broeder van Jezus, naar lichaam en ziel, worden. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want Jezus is in Zijn Geest God en daarmee ons aller Vader – mits wij Hem als Vader willen en Hem niet afwijzen, anders is Hij onze Rechtvaardige Rechter – maar naar Zijn menszijn onze Broeder – want Jezus Christus was, toen Hij op Aarde woonde, zowel God als Mens; de enige echte Godmens dus. Daarom ook noemde Hij Zijn dichts bijstaande leerlingen ook Zijn vrienden en broeders. Wij kunnen dus een broeder of zuster worden van de Mens Jezus Christus, maar alleen door de weg van de liefde. En door deze weg kunnen wij ook ware kinderen van de Vader worden, als het ware gelijk met Jezus. Maar er is wel één heel groot verschil; Jezus Christus is in Zijn Geest God, dus de Vader Zelf, wij zijn en blijven schepselen van Diezelfde God en kunnen nooit of te nimmer God Zelf worden. Daarom is alleen Jezus Christus nu onze Vader in de hemel, de enige ware en levende God; er is geen andere God en die zal er ook nooit zijn. De krachten en machten van God hebben wij dan ook niet uit onszelf, maar krijgen wij van God, als Zijn ware kinderen in het hiernamaals in ruime mate. Jezus heeft deze krachten en machten uit Zichzelf! Ziet u het grote verschil tussen de kinderen van God en de hemelse Vader, die nu Jezus heet? Ook de kinderen van God hebben een zeer grote vrijheid, bijna gelijk aan die van God. Maar Jezus Christus heeft die uit Zichzelf en Hij alleen bestuurt de gehele oneindigheid; voor zover de kinderen van God ingeschakeld worden bij dit bestuur, is dat altijd in opdracht van God en met de kunde, machten en krachten welke de Vader hen verstrekt. Jezus is de Koning van de gehele Schepping, dus van de oneindigheid, Zijn kinderen zijn de dienaren van deze Koning van liefde. Het geweldige is dat wij mensen, reeds hier op Aarde, Gods dienaren kunnen en mogen worden, door Hem te gehoorzamen in Zijn algemene Geboden en in Zijn bijzondere geboden; Zijn Wil voor ieder van ons. Wij mensen zijn geheel vrij in onze wil, dus kunnen wij ervoor kiezen om Gods Geboden, en Zijn wil voor een ieder van ons, niet te gehoorzamen en onze eigen wegen te gaan. Maar, alles wat wij mensen in het leven doen, heeft zijn eigen gevolgen. Als wij besluiten ons onder te dompelen in het misbruiken van alcoholische drank en/of drugs, dan kan dit hele nare gevolgen opleveren. Als wij besluiten om in een drukke stad, met een auto, te kijken hoe snel deze kan en het gaspedaal diep indrukken, dan is een ongeluk vrijwel zeker. Als wij besluiten om God en Zijn Geboden niet op te volgen, dan zullen daar zeker nare gevolgen uit voort komen; zo niet op Aarde, dan wel in het hiernamaals. Maar wij zijn er wel vrij in om ons leven volledig te verknoeien! Zo waren de hogepriesters van de tempel er ook vrij in om ervoor te zorgen dat, ook hun Heer en God, werd doodgemarteld en stierf aan een kruis. Zij stonden te juichen bij Zijn dood, maar nog geen halve eeuw later bleef van hun tempel geen steen meer op de andere staan; deze tempel werd totaal vernietigd. En alleen zij, die zich achteraf nog tot Jezus Christus bekeerden, kwamen in het eeuwige leven; wie volhardde in het kwaad, zonder enig berouw, zo denk ik, zijn naar de hel gegaan. Want ook dat kan het gevolg van een verknoeid leven, waarin God is weggeworpen in ruil voor macht, zinnelijk genot en materiële goederen, het gevolg zijn. En waarom God daarvoor verwaarlozen? Moeten wij dan niet alles, wat wij hier op Aarde menen te bezitten, achter laten bij de dood van het lichaam? En regeren na de dood is nog geen mens gelukt. Nee, dan kan een mens beter een dienaar van God in Jezus Christus zijn, zoals Petrus, toen hij, na het ontvangen van de heilige Geest met Pinksteren, alle vrees voor mensen verloor en openlijk zijn geloof verkondigde. Hij redde daarmee meteen ongeveer drieduizend mensenzielen voor het eeuwige leven. Ook de vrouwen, die naar het graf van Jezus gingen en de Levende dar niet meer vonden, verloren hun vrees, toen Jezus naar hen toekwam. Zij beseften toen duidelijk Wie en Wat Hij echt is; God! Zij kregen een boodschap mee voor Zijn broeders en gingen op weg om deze boodschap over te brengen. Maar ook de kwaadwillende mensen waren nog niet klaar, want de bewakers van het graf kwamen hen vertellen wat er echt gebeurd was. Zij wisten wel dat het waar was, maar verzonnen een leugen om het goedgelovige volk te misleiden, dat dit niet gebeurd zou zijn. Zoals alle kwaadwillende mensen de waarheid niet willen, maar wel leugens willen horen en verspreiden. Wie echter wel bij de waarheid blijft, die vindt God en is geroepen om Zijn Rijk binnen te gaan; dus na het leven op Aarde naar de hemel te gaan. Wellicht ook naar het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN