Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 30 september 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Numeri 11, 25-29

In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes, en legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij dat niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven. De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de geest - zij stonden op de lijst, al waren zij niet naar de tent gegaan -, en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen, en zei: 'Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp'. Jozua, de zoon van Nun, die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: 'Mijn heer, dat moet u hun verbieden'. Mozes zei hem: 'Waarom komt u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde, en dat de Heer zijn geest op hen legde'. Tweede lezing Jacobus 5, 1-6

Broeders en zusters, gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft geen verweer tegen u.

Evangelielezing Marcus 9, 38-43.45.47-48

In die tijd zei Johannes tot Jezus: 'Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was'. Maar Jezus zei: 'Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken, Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbare vuur. Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u met een oog het rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Getuig van je geloof'. Wanneer u in de ene ware en levende God in Jezus Christus gelooft, getuig dan van uw geloof. Zoals ook de atheisten van hun dwaze geloof dat er geen God bestaat, luidkeels getuigen. Daarmee roeit u tegen de stroom van onze tijd in, maar geloven in God, vooral door de daden van geloof, is in geen enkele tijd zeer populair geweest. God in Jezus Christus werd tijdens Zijn leven op Aarde door de joodse Kerk, de tempel in Jeruzalem, net zo lang vervolgd, totdat God, omwille van hun vrije wil, het hun toestond om Hem, hun Heer en God, naar het lichaam te doden. Christenen zijn tijdens de gehele geschiedenis door, vervolgt op Aarde. Nooit is er een tijd geweest dat christenen, ergens op Aarde, niet voor hun geloof werden vervolgd en gedood, indien zij hun geloof weigerden af te zweren. En dat is in onze tijd, in verhevigde mate , nog het geval. Niet lang meer, want Jezus Christus staat op het punt om weer op Aarde te komen en, voordat Hij komt, zal Hij de Aarde zuiveren van al Zijn vijanden. Daarvoor zal Hij een laatste poging doen om zoveel mensen al mogelijk, zonder onze vrije wil te breken, te redden doordat zij Hem willen volgen. Maar wat is het geloof eigenlijk? Dat is het doen van alles wat God ons heeft Geboden en laten wat in de ogen van God een zonde is. Dat laatste is best moeilijk en er zijn maar weinig mensen die het zondigen geheel kunnen laten. Maar wie telkens, wanneer hij bij zichzelf heeft geconstateerd dat hij weer een zonde heeft begaan, daar oprecht spijt van heeft, die zonde niet meer wil begaan en God om hulp, genade en vergeving vraagt, die zal ook weer rein worden in Gods ogen. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God vergeeft gemakkelijk, maar alleen als er bij de mens een goede wil is om Hem te volgen door het handelen in zijn leven. Geloven dat God bestaat en zich vervolgens niets aantrekken van Zijn Geboden tijdens het leven is een dood geloof, die geen enkel mens kan redden voor het eeuwige leven. Wie bij God wil horen en een eeuwig leven wil hebben in Zijn Rijk, die zal dit moeten bewijzen door zijn daden van geloof, dus van liefde voor de medemensen, de naasten. Alleen dat maakt dat het geloof levend wordt en de 'bewijzen' zo in het hart gelegd worden, dat alle twijfel verdwijnt en er een innerlijke zekerheid is dat God niet alleen bestaat en ieder mens lief heeft, maar ook dat God ieder mens, tenzij die Hem door iets anders te willen dan God voor hem wil daarin belemmert, door zijn leven leidt naar het eeuwige Vaderhuis. Wie zich niet wil laten leiden door God is ook daar vrij in; maar besef wel dat als God u niet leidt, het Satan is die u leidt, maar dan richting hel en eeuwige dood. Omdat daar waar geen liefde is - in de hel is daarvan geen spoor te vinden - daar is ook geen leven, want liefde en leven zijn een en precies hetzelfde. Er is geen neutrale tussenweg; het is ofwel God, ofwel de duivel. Geloven is op de eerste plaats dus handelen. Niet door te handelen naar allerlei bijgeloven en in de dwaalwegen, welke Satan heeft uitgezet om ons mensen naar de hel te geleiden, maar naar het ware Woord, dus Leer, van God. Eigenlijk heeft God ons slechts een Gebod gegeven: Liefde! Jezus Christus heeft dit verduidelijkt in twee Geboden: God lief hebben boven alles en de medemens, de naaste, lief hebben als zichzelf. Aan de liefde voor de naaste is dus een grens gesteld; de liefde die ieder voor zichzelf heeft. Dat is nodig omdat mensen, die kwaad willen, graag de zaken omdraaien en een ander willen gebruiken voor hun eigen zelfzucht, eigenliefde dus egoisme. Daaraan toegeven is geen naastenliefde, want wie daaraan wel toegeeft helpt deze naaste om nog zelfzuchtiger te worden en nog minder liefde te hebben voor zijn naasten, dus met meer zekerheid naar de hel te gaan en het eeuwige leven te verspillen. En dat is voor geen enkel mens goed, ook niet als hij het zelf zou willen in zijn onbenul. Naastenliefde is in de waarheid blijven en niemand naar de mond praten, zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper ook niet deed, toen hij koning Herodes kapittelde voor zijn overspel met de vrouw van zijn broer. Dat dit voor het lichamelijke leven gevaarlijk kan zijn, klopt als een bus. Maar wat is belangrijker: de relatief paar jaar dat wij op Aarde leven in het lichaam, of de oneindige tijd, welke wij na de dood van dit zelfde lichaam in het hiernamaals gaan doorbrengen? Is het dan niet verstandiger, wijzer, om God te dienen dan onze naasten? Ook als de waarheid gevolgen heeft voor het lichamelijke leven? Wie God volgt in zijn doen en laten, zal zeker vijanden krijgen in die mensen die God niet willen volgen en voor wie mensen, die laten zien dat God voor hen alles in alles is, een doorn in hun oog en vlees is, welke zij het liefst willen verwijderen. Daar is niets aan te doen en daar zal elk kind van God mee moeten leven. En wanneer God dan iets aparts doet, zoals zeventig vrome mannen laten profeteren, dan zal er altijd wel iemand zijn die er aanstoot aan neemt. Misschien niet de boodschapper, die hen gaat verraden - een jongen kwam melden dat twee mannen in het kamp aan het profeteren waren, maar kwam hij uit zichzelf, of was hij gestuurd? - maar altijd wel iemand die deze gave van God wil stoppen. In dit geval in de persoon van Jozua. Overigens met de beste bedoelingen, omdat hij niet begreep dat niet alleen de mens, maar ook God de vrijheid heeft om te den wat Hij wil. Het zijn meestal de ijverigste aanhangers van God die soms niet inzien dat God mensen Zelf bestuurt en, overeenkomstig hun vrije wil, ook toelaat dat zij de ijver die een mens bezielt, in zijn handelen tot uitdrukking komt. De apostel Johannes was die apostel die het meest van Jezus Christus hield. Maar ook hij trapte in dezelfde val als Jozua, toen hij aan Jezus vroeg om een man, die geen volgeling van Christus was, duivels zag uitdrijven en dit wilde beletten. Maar die man deed dit in de naam van God in Jezus Christus, dus deed helemaal niets verkeerds in Gods ogen; vandaar dat hij succes had in het uitdrijven van duivels. Tenslotte is elk mens verschillend en, zoals het natuurlijke zonlicht weerkaatst wordt door allerlei vormen en materialen, zo ook de Zon, die God is in geestelijke zin, op elk mensenkind in een verschillend facet. Geen enkel geloof of sekte heeft de juiste riten ontwikkeld om God te aanbidden, inclusief de Rooms Katholieke Kerk. Want God aanbidden en Zijn Wil doen door Zijn Geboden te doen, is een kwestie van liefde in de mens; waardoor de mens niet alleen in God woont - dat doen alle schepselen - maar God ook een tempel voor Zichzelf maakt in het hart van de mens, waardoor God ook in de mens woont. Is een mens volmaakt in God ogen, dan kan hij, net als Paulus, op een gegeven moment constateren: 'niet ik leef, maar Christus in mij leeft'. Maar niet iedereen wordt volmaakt tijdens zijn leven op Aarde, daarom komen vele kreupelen, gehandicapte en half blinden aan in het Rijk Gods na hun lichamelijke dood en mogen zich daar nog verder volmaken. Helaas zijn er ook velen die rijk zijn op Aarde - en in hun hoogmoed nog veel rijker dan hun materiele bezittingen zijn - die reden hebben om te jammeren en te klagen om de rampen die over hen zullen komen. Is het niet op Aarde, dan wel in het hiernamaals, waar zij alles zullen kwijtraken, wat zij op Aarde meende te bezitten. Want een mens neemt niets meer mee na zijn lichamelijke dood, dan zijn liefde, die eeuwig is. Alle aardse rijkdommen blijven achter voor andere mensen. In onze tijd komt daar nog bij dat Jezus Christus zal wederkeren binnen een kort aantal jaren. Wie zich geheel aan de materie heeft gehecht krijgt nog een goede kans om zich te bekeren, namelijk wanneer God laat weten aan ieder mens, hoe hij er in Gods ogen voorstaat, tijdens de Grote Waarschuwing. Wie daarna weigert zich, onder berouw, wroeging en vragen om genade en vergeving, te bekeren, zal een toekomstige bewoner van de hel worden, omdat hij daar thuis hoort. Maar wel uit eigen vrije wil en vrije keuze. Want zij hebben op Aarde gezwelgd en gebrast en zichzelf vetgemest voor de dag van de slachting. Let wel: nog voor de wederkomst van Christus Jezus, dus binnen enkele jaren. Daarom is het beste voor iedere mens om nu al te kiezen voor God in Jezus Christus in alle doen en laten, want dan komt u zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN