Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 9 december 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Baruch 5, 1-9

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de man-tel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitte-rende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde. Voor eeuwig geeft God u de naam: 'Vrede door gerechtigheid' en 'Glorie door vroomheid'. Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oos-ten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang. Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, gedragen als op een koningstroon. God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte wordt en Israel veilig optrekt onder de glorie van God. Ook de bos-sen en alle geurige bomen geven schaduw aan Israel op Gods bevel. Want God leidt het jubelende Israel in zijn heerlijk licht; met zijn barmhartigheid zal Hij hen omge-ven en met zijn gerechtigheid.

Tweede lezing Filippenzen 1,3-6.8-11

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u ge-denk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerech-tigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Evangelielezing Lucas 3,1-6

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volke-ren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring gera-ken. Dan zuilen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal ko-men over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ont-komen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon'.

Uitleg:

Het thema van deze tweede zondag van de Advent is: 'Bereidt de weg van de Heer'. Bereidt de Weg van de Heer, God in Jezus Christus, door als christen te leven en door uw eigen gedrag als zodanig Zijn Leer zichtbaar te maken in de wereld. Want door het goede voorbeeld worden mensen overtuigd van de waarheid van Gods leer. Mooie woorden zijn hierbij niet genoeg; want daden overtuigen, woorden alleen, zonder de bijbehorende daden, niet. Daarom ook is het christelijk geloof een geloof van daden, meer nog dan van woorden. Het grote probleem hierbij in onze heidens geworden samenleving is dat vele christenen geen voorbeeld meer zijn van wat Christus Jezus ons mensen heeft geleerd. Dat komt omdat de moderne heidenen van ons christenen eisen dat wij onze opvattingen en overtuigingen prive houden en niet in de openbaarheid laten blijken; terwijl zij zelf hun heidense opvattingen en overtuigingen breed uitdragen en proberen deze aan de gehele samenleving op te leggen. Wie daartegen protesteert die kan zijn broodwinning verliezen en/of uitgesloten worden van andersdenkende familieleden en vrienden. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Vele christenen staan niet stevig genoeg in hun geloof om deze druk te weerstaan en zich aan God vast te klampen, door de Weg naar het eeuwige leven te bewandelen en aan hun geloof vast te houden. Zij denken dat het sluiten van compromissen niet zo erg is. Maar het daadwerkelijke geloof in God in Jezus Christus is een radicaal geloof, waarin geen ruimte is of mag zijn voor heidense opvattingen en overtuigingen, omdat dat de weg naar geloofsafval is. Het is de valstrik van Satan, om een mens weg te voeren van God en het eeuwige geluk in Zijn Rijk en, zo mogelijk, naar de hel te leiden. Zoals elke grote misdadiger begonnen is met het vertellen van kleine onwaarheden, leugens, en het stelen van een kleinigheid; zo is ook elke duivel begonnen met toe te geven aan de eisen van de wereld en deze belangrijker te vinden dan de Geboden van God. Het is niet erg - denken vele mensen - om die Geboden van God, welke mij niet bevallen, te negeren. Maar daarmee groeit wel het kwaad in het eigen hart, omdat elke zonde - en zeker elke zware zonde, doodzonde - een mens steeds verder weg voert van God. Alleen leven, dus doen, volgens de Leer van God in Jezus Christus maakt van ons schepselen kinderen van God. En zijn deze Geboden ingewikkeld en niet na te leven? Welnee, zij zijn gegeven volgens onze eigen natuur! Eigenlijk heeft God ons maar een Gebod gegeven: Liefde! God heeft dit Gebod wel wijselijk gedeeld in twee Geboden, om ons te helpen dit ene Gebod goed te begrijpen. Namelijk God liefhebben met geheel het hart, geheel de ziel, geheel het verstand en met alle kracht, dus boven alles en de naaste, de medemens liefhebben zoals ieder mens zichzelf lief heeft. Deze twee Geboden omvatten de Tien Geboden, welke God aan Mozes heeft gegeven en alles wat Gods profeten en zieners in Zijn Naam hebben verkondigd, voor en na de geboorte van God in Jezus Christus. Daarbij zullen wij wel moeten bedenken dat Jezus Christus geen God geworden mens is, maar God die ook Mens is geworden; daarom ook is de Godmens Jezus Christus de enige ware en levende God die bestaat en ooit bestaan heeft. Alle andere 'goden' zijn afgoden, waar meestal Satan achter steekt. Deze eisen offers, soms zelfs mensenoffers; God heeft nooit mensenoffers geeist, voordat God op Aarde kwam zijn er wel dierenoffers gegeven, maar God heeft altijd duidelijk gemaakt dat deze offers Hem niet echt behagen, wel een leven volgens Zijn Geboden. Leest u er het Oude Testament maar op na! Maar Satan wil wel mensenoffers; in de oudheid werden er kinderen levend verbrand op en in het beeld van Baal. In de moderne tijd worden er massaal kinderen, nog voor de geboorte, vermoord ter ere van Satan. Want vele aborteurs zijn Satan aanbidders, die donders goed weten dat zij mensenkinderen vermoorden, maar vanwege dat zij Satan plaatsen boven God, deze misdaad met grote ijver verrichten. Natuurlijk maken zij niet openbaar dat dit in werkelijkheid offers aan Satan zijn, want dan kunnen zij vele moeder niet langer verleiden hun eigen kinderen te vermoorden; iets meer tegennatuurlijks is moeilijk te bedenken. Alle echte moeders zijn voor hun eigen kinderen het symbool van liefde en, zelfs in de dierenwereld, vechten moeders voor het behoud en overleven van hun kinderen; daar hebben zij alles voor over. Het vermoorden van een kind, zeker een eigen kind, is ronduit ziek. En toch gebeurt dit, wereld wijd, tweeenvijftig miljoen keer per jaar, elk jaar weer. Zo ziek is onze wereld waarin wij leven! En toch is er hoop op een betere toekomst. Baruch schreef het al; 'Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oos-ten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang'. Jeruzalem is daar waar God woont en de Heilige is God in Jezus Christus. En Hij is bezig Zijn wederkomst aan het voorbereiden. Ja, het Grote Gericht, welke eerst moet komen, is reeds gekomen; wat te zien is aan de dagelijkse rampen over de gehele wereld, alhoewel het ergste nog moet komen. Israel betekent hij die met God heft geworsteld; dat zijn alle mensen op Aarde. Pas als alle mensen God hebben aanvaard als hun Koning en Hem gehoorzamen door Zijn Geboden te doen, is er een nieuwe aarde, een nieuw paradijs op Aarde. Maar dan zullen alle vijanden van God, duivels en slechte mensen, die zich weigeren te bekeren, van de Aarde verdwenen moeten zijn, wat pas zal geschieden na de wederkomst van onze Heer en Redder Jezus Christus. Dan dragen niet alleen de Filippenzen in de tijd van Paulus, maar alle mensen op Aarde bij in de prediking van het evangelie, de blijde boodschap, dat wij mensen allen kinderen van God mogen zijn; mits wij Zijn Geboden houden, dus doen. In de tijd, voorafgaande aan het openbare leven van Jezus Christus werd er een krachtige getuige door God aangesteld om voor Hem de weg te bereiden in de harten van de mensen; Johannes de Doper. Hij predikte niet alleen letterlijk in een woestijn, maar ook in de geestelijke woestijn van ongeloof. Ook in onze tijd nu stuurt God Zijn Johannessen om ons voor te bereiden op Zijn wederkomst; Zijn profeten en zieners. De laatste die Zijn komst moet voorbereiden is een vrouw, die de laatste boodschappen over Zijn wederkomst aan ons mensen moet mededelen en, tot op heden, er 1.335 boodschappen heeft ontvangen en meegedeeld in wat, door Jezus Christus, het Boek der Waarheid wordt genoemd. Door de vijanden van God wordt zij belachelijk gemaakt en zij zouden haar het liefst de mond snoeren. Maar God laat Zich niet door mensen het zwijgen opleggen. En, onveranderlijk als de Leer van God is, geldt ook nu dat alleen zij die Gods Leer doen in de hemel komen. Wellicht, afhankelijk van hun liefde voor God en de naasten, ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN