Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 10 december 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 40, 1-5.9-11

Troost, troost toch mijn stad, - zegt uw God -; spreek Jeruzalem moed in; roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: 'Baan de Heer een weg in de steppe; effen voor onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal moet ge-vuld, elke berg en heuvel geslecht worden; alle oneffenhe-den moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. En ver-schijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn. De mond des Heren heeft het gezegd!'. Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luide, ken geen vrees; roep tot de steden van Juda: 'Uw God is op komst! Zie, God, de Heer, komt met kracht. Zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee; zijn belo-ning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden'.

Tweede lezing 2 Petrus 3,8-14

Vrienden, een ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is een dag als duizend jaren en duizend jaren als een dag. De Heer talmt niet met zijn belofte zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u daar Hij wil dat allen tot inkeer komen, en dat niemand verloren gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaas-tend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens Zijn belofte verwachten wij nieu-we hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijve-ren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God.

Evangelielezing Marcus 1, 1-8

Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal ba-nen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trok-ken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de ri-vier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predik-te: 'Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waar-dig mij te bukken en de riem van Zijn sandalen los te ma-ken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest'.

Uitleg:

Het thema van deze tweede zondag van de Advent is: 'Een nieuw begin'. Bij God mogen alle mensen steeds weer een nieuw begin maken. Het enige wat een mens daarvoor moet doen is zich tot God bekeren en de Leer van God in Jezus Christus gaan uitvoeren. Dus volgens deze Leer gaan leven in liefde voor God en voor de naasten en daarbij barmhartig zijn, zoals onze Vader in de hemel barmhartig is. Immers, Hij vergeeft al onze zonden, indien wij er Hem onder berouw en wroeging erom vragen, onder de afsmeking van Zijn genade, vergeving en barmhartigheid. Dan zal elk mens een nieuw begin kunnen maken, ongeacht hoe zwaar zijn zonden zijn geweest. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Anders gezegd: om een nieuw begin te kunnen maken, zullen wij mensen de paden van de zonde moeten verlaten. Dat geldt voor ieder mens, maar ook voor de mensheid als geheel. En dat alles gaat niet vanzelf; wij mensen moeten het willen! En juist daarin zit de kneep; de meeste mensen voelen zich behaaglijk in hun zonden - ook in de zwaarste zonden - en willen God helemaal niet, integendeel, zij hebben God allang 'de deur uit gezet'. Want Gods regels voor en uit liefde, voor God en voor de naasten, zit hun eigenliefde, hun egoisme in de weg. Iets opofferen ten behoeve van een ander, wat ook voor jezelf gebruikt kan worden, dat gaat toch te ver, ja veel te ver? Nee, dan maar jezelf wijsmaken dat er geen absolute Waarheid is, dat er geen vastgestelde Weg naar het eeuwige leven is, maar dat alles relatief is en afhankelijk van hoe jezelf er invulling aan wilt geven. Dat deze geest van opstanding, van egoisme, precies hetzelfde is dan wat Lucifer en zijn aanhang hebben gedaan en waardoor zij in de materie gevangen zijn genomen, komt niet bij hen op. Deze manier van denken en handelen voert dus naar de hel; tenzij er een nieuw begin wordt gemaakt door inkeer en het gaan volgen van Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. In onze tijd op Aarde, waarin Satan en zijn aanhangers heersen over de gehele Aarde, lijkt dit iets wat onmogelijk gevraagd kan worden van ons mensen. De antichristelijke boodschap wordt luid van alle daken en media verkondigd en wie God volgt wordt voor gek versleten. Satan heeft echter haast met zijn duivelse plannen, want hij weet dat zijn tijd van handelen nog maar heel kort is; de Eindtijd is nu al in volle gang. Is deze tijd dan niet te stoppen? Nee, want het Grote Gericht is reeds begonnen. Wel kunnen Gods straffen - grotendeels door onszelf gepland en uitgevoerd, vanwege onze eigen boosaardigheid, welke God alleen toelaat, maar Zelf niet doet - wel milderen, maar alleen door massale bekering tot God in Jezus Christus, Zijn Leer gaan leven, dus doen en door heel veel te bidden om een matiging van de gaande zijnde straffen. Dan zal God de heftigheid van oorlogen - inclusief de Derde Wereldoorlog, welke op punt van uitbreken staat, de gevolgen van het misbruiken van de Aarde en Zijn eigen ingrijpen op Aarde milderen en ons mensen voor veel sparen, wat zonder inkeer, bekering en veel gebed wel over ons heen zal komen. God is Liefde, maar God is ook heilig boven alle heiligheid en is diep gekwetst door onze haat en onverschilligheid. God is ook de hoogste Rechter, die altijd rechtvaardig oordeelt en wie zich tegen Hem blijft verzetten - ook als hij gewaarschuwd is - die zal de gevolgen van zijn eigen daden zelf moeten dragen; want hem zal niets vergeven worden, omdat hij zelf geen vergiffenis kent ten opzichte van andere mensen. De strijd om van de Aarde een hel te maken - zoals Satan en de aanhangers van Satan willen - of van de Aarde een paradijs te maken - zoals God en Zijn kinderen willen, dus de strijd om de zielen van alle mensen, is nu in alle hevigheid gaande. En er kan slechts een winnaar zijn: God en Zijn kinderen, de volgelingen van Jezus Christus - de huidige en diegenen die zich tijdig, tijdens hun leven op Aarde, bekeren. Een andere uitkomst is niet mogelijk, want God heeft alles geschapen wat bestaat, dus ook Lucifer/Satan en al diens volgelingen. God is de Schepper van alles wat bestaat en is sterker dan al Zijn schepselen bij elkaar. God zal onze Aarde, bestemd om Zijn kinderen op te voeden in alle vrijheid van wil - zonder vrijheid van wil zouden wij geen mensen zijn - ons mensen en onze planeet echt niet aan de hel uitleveren. Nee, ook hier schept God iets nieuws; een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde; een aards paradijs, waar alle duivelse machten en krachten van verdwenen zijn. Zoals Jesaja reeds optekende: 'Uw God is op komst!'. Nog een gering aantal jaren en God in Jezus Christus wordt ook op de gehele Aarde, evenals nu in de rest van de oneindigheid, erkent als onze Koning en als de allerhoogste God. Nu reeds hoedt Hij zijn schapen - de mensen die Hem trouw zijn en blijven - met zachte hand en zij worden door Hem beschermd, opdat duivelse figuren hen geen kwaad kunnen doen, zolang zij op Hem vertrouwen; want mensen en duivels kunnen wel het lichaam doden, maar niet de ziel. En God kent ieder mensenhart. God weet ook alles al van tevoren, want voor Hem is een dag als duizend jaren en duizend jaren als een dag. Hij kent de redenen voor de huidige grote geloofsafval duizenden jaren voordat deze plaatsvinden en heeft deze ook al aangekondigd. In de Apocalyps is er sprake van een verzegeld boekje met zeven zegels; het eerste zegel is verbroken, want dat is de grote geloofsafval over de gehele wereld. Zoals God van tevoren weet wat er gaat gebeuren - maar de juiste tijd waarop afhankelijk is van de vrijheid van wil van ons mensen - zo kondigt Hij ook al Zijn ingrijpen op duivelse ontwikkelingen ruim van tevoren aan. Nu is Jezus Christus Zijn wederkomst in Glorie, waarbij Hij zal oordelen levenden en doden, aan het voorbereiden door Zijn profeten en profetessen. Zoals Johannes de Doper het Openbare leven van Jezus Christus voorbereidde door de mensen op te roepen tot bekering en mensen daartoe werden gedoopt, zo geschied dat heden opnieuw in geestelijke zin. In Europa schijnt het dat Satan gewonnen heeft, maar juist onder de heidense volkeren is er een zeer grote toename van mensen welke zich tot de ene ware en levende God bekeren; Jezus Christus. Daar waar deze mensen, nieuwe christenen, de zekerheid hebben vermoord te worden vanwege hun keuze voor God, vaak in het geheim; maar God ziet in het verborgene, dus dat maakt geen verschil. Zij hebben zich door God in Jezus Christus laten opnemen en, net als al zijn trouwe en standvastige volgelingen, gaan zij een zalige toekomst tegemoet in een hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN

Webmiep Design  De Rips (GemertBakel)