Religie

Schriftuitleg van zondag 8 oktober 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

 

Schriftteksten:


Eerste lezing Jesaja 5, 1-7

Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard, die lag op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om en maakte hem vrij van stenen, hij plantte er uitgelezen wingerden; in het midden bouwde hij een toren en hij kapte er een perskuip uit. Toen hoopte hij druiven te krijgen, maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij de rechters zijn over mij en mijn wijngaard! Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? Ik had op druiven gehoopt! Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu vertellen, wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaalgevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Ik maak van hem een verwilderd stuk grond; hij wordt niet langer gesnoeid en met geen hak meer bewerkt; distels en dorens schieten er op, en aan de wolken verbied ik hun regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Israël. Zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda. Hij hoopte op recht maar Hij zag onrecht, Hij zag geen betrachting van recht, maar verkrachting van recht.


Tweede lezing Filippenzen 4, 6-9

Broeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.


Evangelielezing Mattheüs 21, 33-43

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Luistert naar deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij behandelden hen op de zelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?’. Ze antwoordden Hem: ‘Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen’. Toen sprak Jezus tot hen: ‘Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De Steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg Ik u: Het rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Druiven en wilde vruchten’. Waar slaat dit thema op? Op ons mensen! Want, zoals druiven zoete vruchten zijn, waar goede wijn van gemaakt ken worden, zo zijn mensen, die God in hun leven, door hun daden volgen, liefdevoller en daardoor zoeter, beter te verdragen, dan mensen die God afwijzen en daarom Satan volgen. Wilde vruchten stellen juist die mensen voor, die zich van God en Gebod niets aantrekken, maar hun eigen wegen door het leven gaan en daarmee zich eerder van God verwijderen, dan naar Hem toe gaan. Kijk, er is maar één veilige Weg naar het eeuwige leven bij God en die Weg heet Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven Zelf is, want Hij is God! Zie, naar lichaam en ziel is Jezus Christus Mens en geen God. Maar in Hem leeft, als Zijn Geest, de volheid van God. En Die is, sinds Zijn kruisdood en Opstanding, onafscheidelijk met Zijn lichaam en  ziel verbonden.  En daarom is Jezus Christus, niet alleen volkomen Mens, maar ook volkomen God. Het grote verschil tussen de Mens en de God Jezus Christus is, dat Hij als Mens geschapen is, maar als God Ongeschapen, want God kent geen begin en geen einde en is, in alle opzichten, oneindig. Daarom is Jezus Christus als Mens de Zoon van God – want door Gods Wil Zelf in de moederschoot van Maria bevrucht, waardoor zij zwanger werd van… God! – maar in Zijn Geest volledig God. Elk mens is ook drievoudig, zoals God dat ook is. Elk mens heeft, zolang hij hier op Aarde woont een lichaam, een ziel, die aan het lichaam een schijnleven geeft en een inwonende geest, door God geschapen, om de mens de mogelijkheid te geven om Gods kind te worden en in alle eeuwigheid te zijn, dus te blijven. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar, zult u misschien denken/zeggen; een lichaam leeft toch? Waar heb je het over met dat schijnleven? Kijk, omdat God oneindig is, is ook al het echte leven oneindig. God is de enige Schepper en, omdat Hij Geest is, is al het leven geestelijk. Een lichaam, mineraal, plant, dier en mens, is slechts een tijdelijke behuizing, maar heeft zelf geen leven. Had een lichaam zelf leven, dan kon het lichaam niet sterven. Het leven zit in de ziel, die wel geestelijk is en daarom onsterfelijk. De ziel geeft aan zijn tijdelijke woning, het lichaam, daarom een schijnleven, maar het lichaam leeft zelf niet. Zodra de ziel het lichaam heeft verlaten, is het lichaam dood en gaat dan over in ontbinding. En daar komt het schijnleven van een lichaam vandaan. Alle levensvormen voor de mens zijn tussenschakels naar de mens toe. Vandaar dat deze zielen in steeds hogere soorten over gaan. De mens echter is bestemd om, na zijn lichamelijke dood, als ziel, dus in de geestelijke wereld, oneindig voort te leven. De druiven, die mensen die God gehoorzamen door hun daden en woorden en die de Wil van God doen, voor zover zij dit kunnen, worden opgenomen in een hemel, rechtstreeks of via het Vagevuur, het tussenrijk tussen hemel en hel. Die mensen, die tijdens hun aardse leven Gods Leer en Geboden niet doen, zelfs verwerpen, die komen, als zij nog liefde hadden voor hun medemensen, hun naasten, mogelijk in het Vagevuur terecht, maar als zij al hun liefde alleen voor zichzelf hadden, dan is de kans groot dat zij in de hel belanden. Wat zie, wij mensen kunnen  ons op Aarde goed redden met voldoende aardse middelen; eten en drinken, een woning en voldoende ruilmiddelen, geld, om dat te kopen, wat wij nodig hebben. Maar in her hiernamaals is er slechts één waarde en middel om voldoende te hebben en meer te krijgen en dat enige middel is liefde voor God en voor de naasten, de medemensen. Liefde is het geestelijke goud, wat mensenzielen rijk en zalig maakt. En alle mensen zijn hier op Aarde om te oefenen in de liefde voor anderen. Voor die mensen, die hun leven verknoeien in hoogmoed en zelfzucht, is er helemaal geen rijkdom in het hiernamaals, maar een schrijnende armoede, die zo groot kan zijn, dat wij mensen die op Aarde niet meemaken en beleven. De mensen in de hel kunnen dit ervaren. Maar die hebben dan ook de mentaliteit van de wilde vruchten uit de wijngaard, die Jesaja beschreef. En die beschreef de toestand van het huis van Israël, namelijk dat zij de Leer en Geboden van God niet deden, maar hun eigen zelfzucht volgden. En dan groeien er alleen wilde vruchten, waar geen wijn van te maken is. En, zoals het was in de tijd van Jesaja, zo is het ook nu, alleen nog veel erger. Want in onze huidige wereld regeert Satan. Daardoor is er in onze samenleving heel weinig tot helemaal niets aan liefde te vinden. Want de meeste mensen willen God niet en gehoorzamen Hem niet, maar doen het tegenovergestelde van wat God met en van ons mensen wil. Daarom komt God binnen enkele jaren terug op Aarde en maakt een einde aan al onze, zogenaamde ‘beschavingen’, die allang de grootste barbarij is geworden. Gods bescherming, tegen de zeer grote misdaden die over ons komen, geldt alleen voor die mensen die Zijn Leer en Geboden onderhouden dus doen! Maar elke zondaar, die zich oprecht bekeert en God Wil gaat doen, wordt wel door God gered. De rest verdwijnt, met hun meester Satan, in de hel. Daarom is het zeer goed idee om raadgeving van Paulus op te volgen. Wees onbezorgd en laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. Want dan kan zelfs de ergste zondaar nog door God worden aangenomen en zal daarna de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, in hun hart en in hun gedachten neerdalen. In het evangelie staat ook een eigenaar van een wijngaard, die deze verpachtte aan wijnbouwers. Geestelijk aan de leiders van de ware godsdienst, de Kerk. In de tijd van Jezus Christus op Aarde de joodse Kerk, heden de Kerk van Christus. Toen hadden nagenoeg alle leiders van de joodse Kerk hun geloof in God verloren. Heden geldt dat ook voor de leiders van de christelijke Kerken. Maar niet voor allen! Er is nog een kleine trouwe Kerk over, die de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus onderhouden, dus doen. Sterker nog, juist in die gebieden op Aarde, die tot in onze dagen verstoken waren van de Leer van Jezus Christus, is er een grote groei bezig van oprechte christenen, die God wel volgen. Tegelijkertijd is Satan, met behulp van zijn menselijke helpers, bezig onze planeet te verwoesten. Om te voorkomen dat wij mensen van deze Aarde zonder God verder moeten gaan, is God in Jezus Christus aan het ingrijpen. En Hij is onverslaanbaar! Dat weet Satan, maar veel van zijn aanhang denkt het van God te kunnen winnen. Maar nu geldt wel wie niet voor God is, is tegen Hem en zal verloren gaan. Wees dus voor God, door Zijn Leer en Geboden te gaan doen in uw leven. Dan weet u zeker dat u, na uw lichamelijke dood, in een hemel zal worden opgenomen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering