Religie

Schriftuitleg van zondag 15 oktober 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Jesaja 25, 6-10a

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van geklaarde, be­legen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die ligt over alle volkeren, en het floers dat alle naties be­dekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezicht zal Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered! Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, die Hij ons gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg’


Tweede lezing Filippenzen 4, 12-14.19-20

Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeu­wen der eeuwen! Amen.


Evangelielezing Mattheüs 22, 1-14 (of: 1-10)

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelij­kenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: ‘Het rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgeno­digd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg. de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. (Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tan­dengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverko­ren’.)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Het feest moet doorgaan’. Het feest van de omvorming van ongelovige mensen naar gelovige kinderen van God moet doorgaan. Want het is onvermijdelijk – en voor ons mensen het allerbeste – als deze heidense tijd, die door Satan en zijn trawanten geregeerd wordt – ongevormd wordt tot een paradijs op Aarde. Want zie, wij leven nu in een tijd dat de meeste mensen God hebben verlaten, om hun eigen egoïstische doelen na de streven. Het gevolg is dat de machtigen en rijken zich, materieel, nog meer kunnen verrijken, ten koste van hun arme en armere medemensen. Zij hebben zich volledig overgegeven in de handen van Satan. Wat de reden is dat onze Aarde in grote chaos verkeert. Want onze ‘leiders’ zijn, voor het allergrootste gedeelte, gekocht om niet meer hun volk te dienen, maar uitsluitend zichzelf. Daarbij is hun wijsgemaakt dat, door hun volkeren te verraden en de agenda(‘s) van de superrijken uit te voeren, zij zich hiermee het beste zichzelf dienen. Voor hun volk hebben deze ‘leiders’ alleen de grootste minachting. Want zij dwingen hun volk, nadat zij hen misleid hebben met niet bestaande gevaren en rampen, niet alleen een dictatuur op, maar ook worden ideologieën en zelfs gifspuiten verspreid, om een gedeelte van de bevolking uit te roeien. Te beginnen bij de meest zwakken; ongeboren kinderen (ongeveer wereldwijd 52 miljoen – 52.000.000 per jaar) en oude en zieke mensen. Want wie chronisch ziek is moet maar dood gespoten worden, en deze massamoord wordt verkocht als euthanasie. Wie nog wel gezond is, maar oud en geen nut heeft voor de rijken, krijgen een, als ‘vaccinatie’ vermomde gifspuit. Dat scheelt in de ouderdagvoorziening en dat uitgespaarde geld kan dan in de zakken verdwijnen van de rijken. Natuurlijk niet openlijk, maar wel door verborgen methoden, waar de meeste mensen niets van af weten en mogen weten. Wie nog wel werkt, die wordt geplunderd door veel te hoge belastingen, ook geheven over verzonnen problemen, zoals klimaat, stikstof en CO2. Want de laatste drie zaken zijn onder de regie en macht van God en hebben wij mensen niets over te zeggen. Maar het kan wel goed gebruikt worden om de goegemeente uit te melken en alle vrijheid en welvaart van hen af te nemen. Is dat dan Gods Wil? Nee, het is wat Satan wil; onze Aarde in chaos storten en ons mensen elkaar wederzijds uit te laten moorden. En daarmee zijn wij al ver op weg. Maar God in Jezus Christus, de Schepper van alles wat bestaat, is een echte en goede Vader voor ons mensen. Daarom grijpt Hij in! Want zou God niet ingrijpen, dan was de Aarde volkomen verloren en zou de mensheid verdwijnen in een duivelse barbaarsheid, die geen mens meer in leven zou laten. Ook die mensen, die in de leugens van Satan en zijn menselijke dienaren trappen en daarom hard meewerken aan hun eigen ondergang – onder leiding van zowel de superrijken als die zogenaamde leiders van volkeren, die de Satanische plannen uitvoeren. De enige Redding van ons mensen ligt, zoals altijd, bij God. God is Liefde en deze Liefde is Gods Leven. Daarom is de basis van alles wat leeft de liefde. Maar zowel Satan als alle mensen, die bewust of onbewust zijn wegen volgen, verdringen de liefde, die hun eigen leven uitmaakt, met hoogmoed, eigenliefde, dus zelfzucht en heerszucht. Jezus Christus, die God is in Zijn Geest, heeft ons de Weg nar de hemel gewezen, in alle Waarheid, om ieder van ons mensen, voor een oneindige tijd Levend te maken. Wij mensen hebben, althans een groot deel ervan, Zijn leiding afgewezen. Hierdoor is onze tijd volkomen hels geworden. De meeste mensen zijn zo gewend aan deze helse toestand, dat zij niet beter meer weten en zelf als duivels leven. Toch is de Leer van Jezus Christus nog steeds onder ons mensen. Sterker nog; in delen van de Aarde, waar de mensen nog nooit van God in Jezus Christus gehoord hebben, groeit heden de christelijke wereld als kool. Hier in Europa, die al zeer snel na de dood van Jezus Christus, Zijn Leer hebben leren kennen, hebben wij mensen massaal onze Heer en God verlaten en zijn pure heidenen geworden. En wie nog een restant van geloof heeft, die wordt door God vijandige nieuwkomers, door terreur, ervan afgebracht hun geloof openlijk te beleven. Maar niet lang meer! Want door de heidense Hamas, die zo stom was Israël binnen te vallen, zal de Gazastrook, zoals voorspeld, met geweld ontvolkt worden, wat een grote oorlog in het Midden Oosten teweeg zal brengen en zal uitlopen op de Derde Wereldoorlog. Deze tijd van wereldwijde verwoesting zal nog geen vijf jaar duren en dan zullen onze ‘beschavingen’, die eerder barbarijen genoemd kunnen worden, voorbij zijn en Jezus Christus zal, niet als Mens, maar als God, op Aarde zijn teruggekeerd, om te oordelen over levenden en doden. De doden zijn die mensen die zich vast blijven klampen aan Satan en zijn leugens. De levenden zijn die mensen, die zich bekeerd hebben tot God of zich, in de paar komende jaren, zich alsnog tot God in Jezus Christus zullen gaan bekeren, nu het nog kan. Voor hen zal onze Heer en God een feestmaal aanrichten op de berg Sion. Alstublieft, neem dit niet letterlijk, maar geestelijk. De berg Sion staat voor het paradijs op Aarde die, nadat alle vijanden van God in de hel zitten, zich op Aarde zal gaan ontwikkelen. Hoezo? Wel, als God in Jezus Christus terug is op Aarde, met zijn zuivere Leer en al Zijn Geboden, dan zullen alle mensen, die dan nog op Aarde leven, in liefde met elkaar gaan leven. En uit deze wederzijdse liefde zal, als het ware automatisch, een paradijselijke toestand ontwikkelen; een aards paradijs. De apostel Paulus wist wat armoede en rijkdom is. En heel veel mensen heden weten maar al te goed wat armoede is en slechts een minderheid weet wat rijkdom is. Maar na de wederkomst van Jezus Christus, zullen de dieven en moordenaars verdwenen zijn van de Aarde, en zal er geen aardse armoede meer bestaan. Et zal, door Gods genade, overal en altijd ruim voldoende zijn voor elk mens op Aarde. Niemand zal meer gebrek leiden. En, omdat alle mensen, die dan nog op Aarde leven, gelovige mensen zijn, die de ene ware en levende God aanbidden en Zijn Leer en Geboden onderhouden, dus doen, zal ook alle onmin tussen ons mensen verdwenen zijn. Wij zullen dan, als broeders en zusters, samen leven. Wij zullen de uitnodiging geen van allen, van onze God, Heer en Koning, Jezus Christus, niet afslaan. Hij zal ons namelijk uit de wegen en kruispunten van wegen laten halen door Zijn dienaren. Nadat Hij eerst de genodigden van heden, die Zijn uitnodiging niet waard waren, omdat zij zich weigerden te bekeren, in de hel heeft laten werpen; zowel Satan  en zijn, uit de hel gekomen duivels, als de menselijke duivels, die voor Satan de Aarde wilden vernietigen en uit eigen vrije wil niet tot bekering wilden komen. Wie toch probeert, zonder dat de ziel zich tot God in Jezus Christus heeft bekeerd, de bruiloftszaal binnen te komen, zal alsnog buiten geworpen worden. Elke bekering tot God moet daarom echt zijn en blijvend. Dan wacht iedere bekeerling, na het lichamelijke leven, een hemel. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering